PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA

 

Plungės technologijų ir verslo mokyklos asmens duomenų apsaugos politika

 Politikos tikslas – Plungės technologijų ir verslo mokyklos (asmens duomenų valdytojo) asmens duomenų apsaugos politika, parengta vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR) ir Plungės technologijų ir verslo mokyklos mokinių bei darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.
Šiuo reglamentu fiziniams asmenims užtikrinama teisė keisti, gauti ir pašalinti savo duomenis, o įstaigos įpareigojamos gauti aiškų asmens sutikimą ir įrodyti, kad toks sutikimas yra duotas, taip pat užtikrinti visų surinktų, tvarkomų ir saugomų duomenų apsaugą bei parengti dokumentus, aprašančius duomenų apsaugos priemones ir tvarką.

 

Plungės technologijų ir verslo mokyklos renkami duomenys ir jų naudojimas

 

Duomenys apie mokinius

Plungės technologijų ir verslo mokykla renka ir gali naudoti mokinių asmens duomenis (t. y., vardus, pavardes, gimimo datas, nuotraukas, informaciją apie baigtą mokslą ir medicininius dokumentus ir kt.) tik vykdant teisės aktų, sutarčių reikalavimus arba gavus mokinio ar jo tėvų pareigų turėtojų sutikimą. Šie duomenys renkami siekiant tinkamai organizuoti ugdymo ir su juo susijusius procesus, pavyzdžiui:

 • siekiant organizuoti mokymo procesą ir skelbti mokinių rezultatus;
 • bendrojo administravimo reikmėms (pvz., projektų valdymui, su darbu ar mokymu susijusiam informavimui, mokinių byloms);
 • ugdymui ir skatinimui (pvz., už mokymąsi teikiamiems prizams, apdovanojimams, pažymėjimams, mokymosi pasiekimams, lankytoms mokykloms);
 • mokinių priėmimui (pvz., naujai priimamiems mokiniams, duomenų pašalinimui/atšaukimui);
 • bendravimui su mokinių tėvais ar vaiko tėvų pareigų turėtojais;
 • popamokinei veiklai;
 • sveikatos reikmėms (pvz., alergijos atveju);
 • mokinių atvaizdų ir balsų įrašymui bei platinimui (pavardės, nuotraukos, filmuota medžiaga tik nekomercinėms reikmėms), įskaitant:

naudojimui įstaigos viduje: mokymosi pažymėjimams, brošiūroms, plakatams, klasės nuotraukoms ir kt. produktams, metų albumams, tėvams ir mokyklos darbuotojams skirtiems naujienlaiškiams, pedagoginiams projektams, atvirukams, filmuotos medžiagos rodymui Mokyklos patalpose esančiuose televizoriuose;

naudojimui už įstaigos ribų: mokyklos interneto svetainei ir socialinių tinklų paskyroms  (Facebook), Mokyklos prisistatymo dokumentams, popamokinės veiklos veiklai.

Mokinių atvaizdų ir balsų įrašymas gali būti vykdomas įvairiomis mokyklos formomis – pamokose, popamokinėje veikloje, šventėse, konkursuose ir t.t.

Duomenys apie mokinių tėvus (vaiko tėvų pareigų turėtojus)

Plungės technologijų ir verslo mokykla renka ir gali naudoti mokinių tėvų (vaiko tėvų pareigų turėtojų) asmens duomenis (t. y., vardus ir pavardes, el. pašto adresus, telefono numerius) šioms žemiau išvardintoms reikmėms:

 • bendravimui su tėvais arba vaiko tėvų pareigų turėtojus (per mokytojus, mokyklos vadovus arba administraciją);
 • neatidėliotinoms sveikatos reikmėms (pvz., susisiekti su šeima įvykus nelaimingam atsitikimui ar kilus rimtam pavojui);
 • mokinių kelionėms (pvz., organizavimui, transportui, sveikatos reikmėms, maitinimo reikmėms, užregistravimui);
 • galimybei mokinių tėvų atstovams (Mokyklos tarybai) siųsti tėvams ar vaiko tėvų pareigų turėtojams laiškus pagal siuntimo sąrašus.

Duomenys apie darbuotojus

Plungės technologijų ir verslo mokykla renka ir gali naudoti Mokyklos darbuotojų ir kandidatų į darbo vietą asmens duomenis (t. y., vardus ir pavardes, gimimo datas, el. pašto adresus, telefono numerius, banko duomenis, diplomus, darbo pažymėjimus, informaciją apie teistumą ir kt.). Šie duomenys renkami ir naudojami tinkamam darbo sutarčių sudarymui, vykdymui ir nutraukimui.

 

Sutikimas ir informavimas

 

Tėvų/vaiko tėvų pareigų turėtojų ir mokinių sutikimas

Prieš renkant ir/ar tvarkant duomenis, kurie renkami ne teisės aktų ar sutarčių nustatytais atvejais, turi būti gautas sutikimas. Plungės technologijų ir verslo mokyklos Mokinių duomenų apsaugos taisyklėse yra parengtos sutikimo formos.

Darbuotojų sutikimas

Prieš renkant ir/ar tvarkant duomenis, kurie renkami ne teisės aktų ar sutarčių nustatytais atvejais, turi būti gautas sutikimas. Plungės technologijų ir verslo mokyklos Darbuotojų duomenų apsaugos taisyklėse yra parengtos sutikimo formos ir konfidencialumo pasižadėjimas.

Tėvų/vaiko tėvų pareigų turėtojų ir mokinių bei darbuotojų informavimas apie nuotraukų, filmuotos medžiagos talpinimą viešojoje erdvėje

Plungės technologijų ir verslo mokyklos mokinių ir darbuotojų duomenų apsaugos taisyklėse yra nurodoma, jog Duomenų subjektai yra informuojami pasirašytinai dėl atvaizdų, balso įrašymų bei platinimo.

 

Duomenų tvarkymas ir apsauga

Duomenų apsauga

Plungės technologijų ir verslo mokykla įsipareigoja:

 • įgyvendinti tinkamas asmens duomenų apsaugos priemones nuo netyčinio ar neteisėto duomenų sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo be leidimo ar susipažinimo su jais be leidimo, ypač kai tvarkant duomenis reikia juos perduoti tinklu ar saugoti tinkle,
 • pranešti suinteresuotiems asmenims apie netyčinę ar neteisėtą prieigą prie jų duomenų, galinčią padaryti žalos ar nuostolių.

Teisė susipažinti su duomenimis, juos keisti, gauti ir ištrinti, teisė reikalauti ištaisyti ar pašalinti asmens duomenis

Tėvai ar vaiko tėvų pareigų turėtojai, darbuotojai turi teisę susipažinti su savo ar jų vaikų asmens duomenimis ir reikalauti šiuos duomenis pakeisti arba ištaisyti. Tėvai ar vaiko tėvų pareigų turėtojai, darbuotojai gali susipažinti su savo vaikų asmens duomenimis jų mokymosi Mokykloje metu, šioje politikoje ir Plungės technologijų ir verslo mokyklos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka.

Duomenų saugojimas ir ištrynimas

Plungės technologijų ir verslo mokykla įsipareigoja dėti visas pastangas ir sunaikinti ar nuasmeninti dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų, kai:

 • tikslui, kuriam buvo renkami asmens duomenys, jų saugoti nebereikia.
 • duomenų nebereikia saugoti dėl teisinių ar tvarkymo priežasčių.

Išsamesnė informacija:

 • žmogiškųjų išteklių rinkmenų saugojimo trukmė priklauso nuo jų tikslo, tačiau negali būti ilgesnė nei 5 metai nuo darbuotojo atleidimo, išskyrus kai ilgesnius terminus nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“,
 • mokinių ir vaiko tėvų pareigų turėtojo, darbuotojo asmens duomenų saugojimo trukmė nustatyta Nacionalinių mokslo ir švietimo tarnybų bei įstaigų gautų ir surinktų archyvų rūšiavimo ir saugojimo instrukcijose.

Duomenų keitimasis su trečiaisiais asmenimis

Plungės technologijų ir verslo mokykla gali perduoti asmens duomenis tretiesiems asmenims, paslaugų teikėjams arba atstovams ir duomenų talpinimo paslaugas teikiančioms bendrovėms ar informacinių technologijų paslaugų teikėjams. Asmens duomenys taip pat gali būti perduoti Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijai, Plungės rajono savivaldybei, Rietavo miesto savivaldybei ir kitoms Lietuvos Respublikos institucijoms.

Plungės technologijų ir verslo mokykla šiais duomenimis dalijasi tik reikalingoms paslaugoms iš trečiųjų asmenų gauti ir tik nekomerciniais tikslais.

Siekdamas užtikrinti, kad tretieji asmenys naudos asmens duomenis tik paslaugai suteikti, Plungės technologijų ir verslo mokykla pasirašo su jais sutartį ir imasi reikalingų asmens duomenų apsaugos priemonių.

Bet kokiu atveju mokykla pasirūpina, kad bendrosiose paslaugos teikimo sąlygose būtų įtvirtintos šios nuostatos:

 • Plungės technologijų ir verslo mokykla išlieka duomenų savininku;
 • Paslaugos teikėjui neleidžiama naudoti jam suteiktų duomenų kitiems nei sutartos paslaugos teikimas tikslams;
 • Paslaugos teikėjas privalo imtis tinkamų atsargumo priemonių duomenims apsaugoti;
 • Plungės technologijų ir verslo mokyklai nutraukus bendradarbiavimą su paslaugų teikėju, visi duomenys privalo būti ištrinti ir juos draudžiama naudoti kitiems tikslams.

Mokiniai, tėvai (tėvų pareigų turėtojai), darbuotojai turite teisę:

 • kreiptis į Mokyklą su prašymu suteikti informaciją apie Mokykloje tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip mokykla juos tvarko;
 • kreiptis į Mokyklą su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis į Mokyklą su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Mokykla arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 • prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis;

Atsakingi asmenys

 

Duomenų apsaugos specialistas

Duomenų apsaugos specialisto pareigos:

 • informuoti ir konsultuoti duomenų valdytojus ir duomenų tvarkytojus bei darbuotojus;
 • prižiūrėti, kad būtų laikomasi Europos reglamento ir nacionalinių teisės aktų nuostatų dėl asmens duomenų apsaugos;
 • tam tikrais atvejais teikti organizacijai patarimus dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir tikrinti, kaip jis atliekamas;
 • bendradarbiauti su priežiūros institucija ir būti kontaktiniu asmeniu;
 • kitos funkcijos, numatytos BDAR.

Tai asmuo, kuriam galima užduoti su asmens duomenų apsauga susijusius klausimus arba pateikti skundus.

Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į Mokyklą elektroniniu paštu duomenuapsauga@plungestvm.lt  ar atvykę adresu: Mendeno g. 7, Plungė, 137 kab.

Primename, jog siekiant, kad Jūsų duomenys būtų saugūs ir neteisėtai neatskleisti, turėkite su savimi savo asmens dokumentą ar rašydami prašymą pasirašykite jį saugiu elektroniniu parašu.

Jei dėl šioje Politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į mokyklą bet kuriuo Jums patogiu būdu:

 • raštu – el. paštu: duomenuapsauga@plungestvm.lt;
 • žodžiu – telefonu: Nr. +37067105218;
 • raštu – adresu: Mendeno g. 7,  Plungė, LT – 90143;
 • atvykus į  Plungės technologijų ir verslo mokyklą, 137 kab.

 

Duomenų subjektų pagrindinės teisės:

Jūs turite teisę:

✔  žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR Reglamento 12–14 straipsniai);
✔  susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento 15 straipsnis);
✔  reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento 16 straipsnis);
✔  reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam”) (Reglamento 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

 • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis;
 • Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.

✔  apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis), jei:

 • asmens duomenys yra netikslūs;
 • asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti;
 • duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už Jūsų priežastis.

✔  į duomenų perkeliamumą, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis (Reglamento 20 straipsnis);
✔  nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (Reglamento 21 straipsnis).

VšĮ Plungės technologijų ir verslo mokyklos paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas – MB „Teisės labirintai”, adresas korespondencijai – įstaigos adresas Mendeno g. 7, LT-90143 Plungė, el. p. info@teiseslabirintai.lt.

Jūs turite teisę pateikti skundus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl VšĮ Plungės technologijų ir verslo mokyklos veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl skundo pateikimo.

https://vdai.lrv.lt/atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo

Kontaktinė Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacija:

Interneto svetainė: www.ada.lt
Adresas: A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. ada@ada.lt

 

PRIEDAI

BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS 
SUBJEKTŲ PRAŠYMŲ LEISTI IŠTAISYTI DUOMENIS FORMA  
SUBJEKTŲ PRAŠYMŲ IŠTRINTI ASMENS DUOMENIS FORMA
SUBJEKTŲ PRAŠYMŲ LEISTI SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS FORMA