Ugdymo dokumentai

PATVIRTINTA
Plungės technologijų ir verslo
mokyklos 2021 m. rugpjūčio 27 d.
įsakymu Nr. V1-74

                                                                                     

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA 

2021-2022 MOKSLO METŲ MOKYKLOS VYKDOMŲ
PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

 

TURINYS

I. Bendrosios nuostatos
II. Ugdymo proceso organizavimo trukmė
III. Mokyklos ugdymo turinio formavimas ir įgyvendinimas
IV. Mokinio individualaus ugdymo plano sudarymas
V. Mokyklos mokymosi aplinka
VI. Ugdymo diferencijavimas
VII. Mokymosi pagalbos teikimas
VIII. Mokyklos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimas
IX. Dalykų mokymosi intensyvinimas
X. Ugdymo turinio integravimas
XI. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas
XII. Mokinių mokymosi krūvių reguliavimas
XIII. Neformaliojo mokinių švietimo organizavimas
XIV. Ugdymo karjerai organizavimas
XV. Grupių formavimas, grupių dalijimas į pogrupius, laikinųjų grupių sudarymas
XVI. Ugdymo programų vykdymas
XVII. Ugdymo sričių dalykų mokymo organizavimas
XVIII. Mokyklos vykdomų programų/modulių įgyvendinimo planavimas
XIX. Profesinio mokymo programų įgyvendinimas, papildomo priėmimo, organizuoto mokslo metų eigoje, metų priimtiems mokiniams
XX. Priedai

 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. 2021–2022 m. m. mokyklos vykdymo programų įgyvendinimo planas reglamentuoja pagrindinio, vidurinio ugdymo ir formaliojo profesinio mokymo programų įgyvendinimą mokykloje. Mokykla, pritaikydama ir įgyvendindama ugdymo turinį vadovaujasi:

1.1. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688 patvirtintais 2021-2022 ir 2022-2023 mokslų metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais;

1.2. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-1126, patvirtintais 2021-2022 ir 2022-2023 mokslų metų bendraisiais profesinio mokymo planais;

1.3. nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-766 (Žin., 2012, Nr. 54-2684), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-479 redakcija);

1.4. mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 (Žin., 2012, Nr.76-3957, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas nauja redakcija 2015m. spalio 28 d. Nr.V-1101);

1.5. Lietuvos higienos norma HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programąBendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-326 (Žin., 2011, Nr. 45-2111);

1.6. formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V479;

1.7. ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 643;

1.8. Mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 (Žin., 2011, Nr. 45-2121), kitais norminiais teisės aktais, mokyklos strateginės veiklos programa, atsižvelgdama į mokinių pasirinkimus, mokyklos galimybes, mokyklos bendruomenės poreikius ir mokyklai skirtas mokymo lėšas;

1.9. vykdomų programų įgyvendinimo plane vartojami 2021-2022 m. m. grupių pavadinimų sutrumpinimai (priedas Nr.1).

 1. Plungės technologijų ir verslo mokyklos 2021-2022 mokslo metų vykdomų programų įgyvendinimo planas reglamentuoja šių programų įgyvendinimą:
 • pagrindinio, vidurinio ugdymo kartu su profesinio mokymo programa pirmai kvalifikacijai įgyti;
 • formaliojo profesinio mokymo programų pirmajai, antrajai kvalifikacijai įgyti;
 • neformaliojo vaikų švietimo.

Mokyklos vykdomų programų įgyvendinimo plane vartojamos sąvokos ir terminai, privalomųjų dalykų sąrašas nekeistas.

 1. Vadovaudamasi mokytojų susirinkimų nutarimais, mokyklos tarybos sprendimais, atsižvelgusi į mokinių pasirinkimus ir mokyklos galimybes, mokyklos vykdomų programų įgyvendinimo planą rengė 2021 m. balandžio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-44 sudaryta darbo grupė.
 2. Mokykla, įgyvendindama pagrindinio profesinio mokymo pagrindinio, vidurinio ugdymo turinį vadovaujasi pagrindiniais ugdymo turinį reglamentuojančiais dokumentais.
 3. Bendruosiuose ugdymo planuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.
 4. 2021-2022 mokslo metų veiklos prioritetas – asmeninė kiekvieno mokinio pažanga; tikslas – ugdymo kokybės gerinimas, pamokos veiksmingumo didinimas mokant kasdieniniu ir nuotoliniu būdu, efektyviau panaudojant turimas ugdymo priemones, metodus bei vertinimo ir įsivertinimo galimybes, geriau išnaudojant neformaliojo vaikų ugdymo galimybes.

Formuoti ir ugdymo procesą organizuoti taip, kad kiekvienas mokinys:

 • pasiektų asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo(si) rezultatų;
 • įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų;
 • gebėtų savarankiškai, nuotoliniu būdu siekti savo numatytų pasiekimų ir nepatirtų mokymosi praradimų;
 • būtų saugus ir sveikas.
 1. Uždaviniai:

7.1. tikslingai planuoti ugdymo turinį ir ugdymo procesą, užtikrinant bendrųjų ir dalykinių, profesinių kompetencijų ugdymą, skatinant savivaldų mokymą (si);

7.2. skatinti skaitymo, rašymo, kalbėjimo, skaičiavimo ir skaitmeninių gebėjimų ugdymą per visas dalykų pamokas;

7.3. gerinti pamokos kokybę, orientuojant į mokinio asmeninę pažangą;

7.4. tobulinti mokinių pasiekimus, atsižvelgiant į mokinių individualius poreikius, asmeninę mokinių pažangą, naudojant įvairias ugdymo priemones ir aplinkas ugdyti mokinių kūrybiškumą;

7.5. mažinti patenkinamo lygio ir didinti pagrindinio lygio mokinių pasiekimus;

7.6. gerinti mokinių pamokų lankomumą;

7.7. plėtoti tarpdalykinę integraciją;

7.8. teikti pagalbą mokiniui planuojant karjerą;

7.9. skatinti mokytojus tobulinti bendrąsias ir profesines kompetencijas;

7.10. tobulinti praktinę, tiriamąją veiklą;

7.11. vykdyti prevencines integruojamąsias programas, sukurti saugią emocinę aplinką kiekvienam mokiniui;

7.12. tobulinti skaitmeninius mokymo (si) įrankius;

7.13. sukurti saugią emocinę ugdymosi aplinką kiekvienam mokiniui.

UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ

 1. Ugdymo organizavimas 2021-2022 m. m.

8.1. Pamokų pradžia ir laikas:

8.1.2. Pamokos prasideda 8 val.

8.1.3. Pamokų laikas:

1 pamoka- 8.00-8.45;
2 pamoka- 8.55-9.40;
3 pamoka- 9.50-10.30;
4 pamoka- 10.40-11.20;

Pietų pertrauka- 9,10 klasės ir 1 kursas- 11.20-11.40 ,  2,3 kursas- 11.40-12.00

5 pamoka – 12.00-12.45;
6 pamoka –12.50-13.35;
7 pamoka –13.45-14.30;
8 pamoka –  14.35-15.15.
9 pamoka – 15.20- 16.05

8.1.4. Profesinio mokymo (antrinei kvalifikacijai įgyti) programoms suvirintojo (Rsuv21T, suv20T), socialinio darbuotojo padėjėjo(Sd21T), finansinių paslaugų teikėjo (Fn21 T), konditerio (K20V), žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo(Ržū21T, Ržū20T),apskaitininko (Rap21T), elektriko (Rel21T) atsižvelgiant į mokinių pageidavimus nustatomas pamokų laikas:

1 pamoka- 8.00-8.45;
2 pamoka- 8.55-9.40;
3 pamoka-9.50-10.30;
4 pamoka- 10.40-11.20;

Pietų pertrauka

5 pamoka – 11.50-12.35;
6 pamoka – 12.40-13.25;
7 pamoka – 13.30-14.15;
8 pamoka-14.20-15.05;
9 pamoka- 15.10-15.55;
10 pamoka – 16.00-16.45;
11pamoka- 16.50-17.35.

8.2. mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d.

8.3. mokykla dirba penkias dienas per savaitę;

8.4. mokslo metai skirstomi pusmečiais:

Kursas I pusmetis II pusmetis
I 2021-09-01 – 2022-01-28 2022-01-31 – 2022-06-29
II 2021-09-01 – 2022-01-28 2022-01-31– 2022-06-29Pamokos gimnazijos skyriuje baigiasi 2022-05-26
III 2021-09-01 – 2022-01-28 2022-01-31 – iki kol baigia modulinę profesinio mokymo programą.
Igimnazijos klasė 2021-09-01 – 2022-01-28 2022-01-31 – 2022-06-23
IIgimnazijos klasė 2021-09-01 – 2022-01-28 2022-01-31 – 2022-06-23

 

8.5. Mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

  Prasideda Baigiasi Pamokos prasideda
Rudens 2021 – 11 – 03 2021 – 11 – 05 2021 – 11 – 08
Žiemos (Kalėdų) 2021 – 12 – 27 2022 – 01 – 07 2022 – 01 – 10
Žiemos 2022 – 02 – 14 2022 – 02 – 18 2022 – 02 – 21
Pavasario (Velykų) 2022 – 04 – 19 2022 – 04 – 22 2022 – 04 – 25
Vasaros 2022 – 06 – 30 2022 – 08 – 31 2022 – 09 – 01

 

8.5.1. Trečiame kurse, Fn21T, Rsuv.21T, Ržū21T, Rap21T, Rel21T Ržū20T, suv20T, K20Tgrupėms, atostogos neskiriamos, išskyrus Žiemos (Kalėdų). Atostogos neskiriamos profesinio mokymo programų išleidžiamųjų grupių mokinimas baigiamojo modulio vykdymo metu. Į atostogų trukmę neįskaičiuojamos švenčių dienos.

8.5.2. Jeigu 2 kurso (gimnazijos IV) mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama ugdymo dienų skaičių.

8.5.3. Esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei oro temperatūrai, pamokos nevyksta 11-12 klasių mokiniams. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. Jei pamokos nevyko dėl šalčio, karantino, stichinės nelaimės, dienynuose žymimos datos, parašoma pamokos tema ir prierašas „Pamoka nevyko dėl…“ , koreguojami ugdymo planai (naudojamos rezervinės pamokos, numatytos ilgalaikiuose planuose).

8.5.4. Oro temperatūrai esant 30 laipsnių ir aukštesnei ugdymo procesas lauke neorganizuojamas I-IV gimnazijos klasių mokiniams. Šiltuoju metu laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus numatytąją Lietuvos higienos normoje HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011m. balandžio 7 d. Nr. įsakymu V-326 ‚Dėl Lietuvos higienos normos.

8.5.5. Ugdymas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.), gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, atsižvelgiant į ypatingų aplinkybių ar aplinkybių mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pobūdį ir apimtis.

8.5.6. Valstybės, savivaldybės lygiu ar mokyklos direktoriaus sprendimu ugdymo procesą organizuojant nuotoliniu mokymo būdu mokykla vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“.

8.5.7. Mokykla gali priimti sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo, iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią situaciją. Sprendimai įforminami direktoriaus įsakymu.

8.5.8. Pasibaigus mokslo metams nepažangiems mokiniams, išskyrus išleidžiamųjų grupių mokinius, skiriami papildomi darbai iki 2022 m. birželio 30 d. organizuojamos konsultacijos, atsiskaitymai.

8.5.9. Mokyklos vykdomų programų įgyvendinimo planą mokyklos vadovas tvirtina iki mokslo metų pradžios, suderinęs su mokyklos(savivaldos) taryba.

  

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

 Plungės technologijų ir verslo mokyklos 2021-2022 m. m. vykdomų programų įgyvendinimo planas reglamentuoja pagrindinio, vidurinio ugdymo ir formaliojo profesinio mokymo (pirminio ir tęstinio) pirmajai, antrinei kvalifikacijai įgyti programų vykdymą ir įgyvendinimą.

 1. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę. Ugdymo procesas vyksta pagal pamokų tvarkaraščius, kuriuos tvirtina mokyklos direktorius. Mokyklos organizuojamo mokymosi forma grupinė, mokymo proceso organizavimo būdas – kasdieninis.
 2. Mokyklos ugdymo turinys formuojamas ir įgyvendinamas vadovaujantis pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiose programose apibrėžtais mokinių pasiekimais, Bendraisiais ugdymo planais ir mokykloje patvirtinta ugdymo turinio planavimo tvarka (2012 m. rugsėjo 12 d. direktoriaus įsakymu Nr. VI-164).
 3. Planuodami ugdymo turinį, bendrojo ugdymo mokytojai ir profesijos mokytojai turi planuoti ir mokinių pasiekimų vertinimą, vadovaujantis Plungės technologijų ir verslo mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, patvirtinta mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V1-79.
 4. Ugdymo procese kultūrinei, meninei, sportinei, praktinei, pažintinei, prevencinei ir kitai pagal mokinių ir mokyklos poreikius parinktai veiklai per mokslo metus skiriama 10 – 15 mokymosi dienų. Karjeros diena mokykloje yra suplanuota kartu su Plungės rajono švietimo skyriumi. Mokykloje organizuojamos veiklos, kuriose bendrojo ugdymo mokytojų ir profesijos mokytojų dalyvavimas privalomas.

Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių ir paskirstomos taip:

Veikla Data
Mokslo ir žinių diena 2021m. rugsėjis
Advento popietė- Kalėdinis renginys 2021m. gruodis
Prevencinių programų mokiniams veiklos įgyvendinimas 2021-2022 mokslo metai
Lietuvos Valstybės šventės 2022 m. vasaris, kovas
Bendruomenės diena 2022 m. vasaris
Pirmūnų šventė 2022 m. kovas
Atvirų durų diena/ Profesijos diena(pagal atskirą grafiką) 2022 m. balandis/gegužė
Kultūros paso renginiai 2022 m. rugsėjis-gegužė
Bendruomenės sveikatingumo ir sporto šventė 2022 m. gegužė
Profesinių diplomų įteikimo šventė 2022 m. birželis

 

 1. Mokinių kultūrinės, meninės, kūrybinės, sportinės, pažintinės ir kitos veiklos apskaitą planuoja ir vykdo grupių vadovai. Mokykla sudaro galimybes mokiniams lankytis muziejuose, bibliotekų organizuojamuose renginiuose, programose panaudojant Kultūros pasą.
 2. Mokinių ugdymo poreikiams tenkinti pamokos skiriamos mokinio individualių planų įgyvendinimui, dalykų moduliams, mokinių pasirenkamųjų dalykų, ar besimokančiųjų pagal skirtingas dalyko programas laikinosioms grupėms sudaryti, grupėms dalyti į pogrupius, nedidinant maksimalaus privalomų pamokų skaičiaus, ugdymo diferencijavimui, ugdymo projektų įgyvendinimui.
 3. I kurso mokiniai, pasirinkdami profesinio mokymo programą ir planuodami tolimesnę profesinę karjerą, mokymosi tęstinumą, pildo prašymą, kuriame nurodo pageidaujamus mokytis dalykus, modulius. Jo pagrindu rašytine forma sudaromas mokinio individualus planas dvejiems metams. Užtikrinant vidurinio ir profesinio mokymo dermę, kiekvienai profesinio mokymo programai rengiamas siūlomų dalykų modulių sąrašas. Iki rugsėjo 6 d. mokiniai sudaro savo individualius mokymosi planus aptaria su gimnazijos skyriaus vedėja, jeigu pageidauja juos tikslina. (priedas Nr.2-individualus mokinio planas).
 4. 17. Sveikata ir gerovė mokykloje:

17.1. Mokykla, įgyvendindama pagrindinio, vidurinio ir profesinio ugdymo programas: vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos ir saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011. Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma);

17.2. Sudaro sąlygas mokiniui mokytis pagarba vienas kitam tarp mokinių, mokinių ir mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, laiku pastebi ir nedelsdama sustabdo patyčių ir smurto apraiškas, užtikrina higienos reikalavimų neviršijantį mokymosi krūvį;

17.3. Sudaro sąlygas mokiniui ugdytis bendrąsias kompetencijas, aktyviai veikti, tyrinėti, bendrauti ir bendradarbiauti įvairiose veiklose ir fizinėse bei virtualiose aplinkose, dalį formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklų organizuodama už mokyklos ribų (gamtoje, muziejuose, įvairiose įstaigose ir pan.), panaudojant Kultūros pasą;

17.4. Į mokyklos ugdymo turinį integruojama Sveikatos, lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. Nr. V-941;

17.5. Mokykloje sudarytos sąlygos mokiniui kasdien turėti 40 min. fiziškai aktyvią pertrauką po 4 pamokų;

17.6. Mokykla planuoja ir organizuoja kryptingus sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo ir stiprinimo renginius. Renginiai numatomi mokyklos veiklos plane, mėnesiniuose veiklos planuose;

17.7. Mokykla ugdymo (si) aplinką kuria, vadovaudamasi Higienos norma, Ugdymo programų aprašu.

 1. Atsiradus Bendruosiuose ugdymo planuose nenumatytiems atvejams, mokykla koreguoja ugdymo proceso metu mokyklos ugdymo plano įgyvendinimą arba mokinio individualų ugdymo planą priklausomai nuo mokymo lėšų, išlaikydama minimalų pamokų skaičių dalykų bendrosioms programoms įgyvendinti.

 

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS

 1. Siekiant padėti mokiniui sėkmingai mokytis, ugdymas individualizuojamas sudarant mokinio individualų ugdymo planą. Juo siekiama padėti mokiniui planuoti, kaip pagal savo išgales pasiekti kuo aukštesnių ugdymosi pasiekimų, ugdyti atsakomybę dėl sąmoningo mokymosi, gebėjimo įgyvendinti išsikeltus tikslus.
 2. 1 kurso mokiniai, pasirinkę mokytis profesinio mokymo programą kartu su vidurinio ugdymo programa iki rugsėjo 6 d. jiems sudaromas mokinio individualus ugdymo planas. Mokinio pageidavimai suderinami su mokyklos galimybėmis. Jeigu pageidaujama, individualus ugdymo planas koreguojamas.
 3. Individualus planas sudaromas mokiniams:

21.1. kurie turi specialiųjų ugdymo poreikių I/II gimnazijos klasėje;

21.2. asmeniui, atvykusiam mokytis iš užsienio;

21.3. mokiniui, kuris mokomas namie, pagal gydytojų komisijos išvadas;

21.4. mokiniui po ilgos ligos;

21.5. mokiniams, kurie mokosi pagal Virėjo programos(valstybinis kodas P21101308),,Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas“ modulį;

21.6. individualus planas kartu su mokiniu sudaromas pagal poreikį pasirinktam laikotarpiui (numatomi uždaviniai, gebėjimai, atsiskaitymo būdai, vertinimas).

 1. Siekiant užtikrinti vidurinio ir profesinio mokymo programų įgyvendinimą rengiamas siūlomų pasirenkamųjų dalykų modulių sąrašas:

IV g kl. – istorijos, geografijos, anglų k., biologijos  moduliai.

 1. Pasirenkamų dalykų ir modulių programas rengia mokytojai pagal patvirtintą formą. Parengtas programas aptaria metodinė taryba, tvirtina mokyklos direktoriaus iki rugsėjo 6 d.
 2. Mokykla ugdymo proceso metu gali koreguoti mokyklos įgyvendinimo programų planą, atsižvelgdama į mokymo lėšas ir išlaikydama minimalų pamokų skaičių/val. bendrųjų ir profesinių mokymo dalykų bendrosioms programoms įgyvendinti.

MOKYKLOS MOKYMOSI APLINKA

 1. Mokyklos mokymosi aplinka – tai mokyklos aplinka ir aplinka už jos ribų, kurioje įgyvendinamas pagrindinio, vidurinio ugdymo ir vykdomų profesinio mokymo programų turinys. Mokykloje sudarytos sąlygos ir mokytojai skatinami mokyklos ugdymo turinį įgyvendinti ne tik mokykloje, bet ir kitose edukacinėse aplinkose: muziejuose, bibliotekose, įvairiose Plungės rajono įmonėse ir organizacijose ir kt. Mokymosi aplinka kuriama atsižvelgus į mokyklos tikslus ir vertybes. Kultūrinė aplinka apima mokyklos puoselėjamas ir kuriamas tradicijas. Mokykla organizuoja kultūrinius renginius ir valstybių švenčių minėjimus pagal neformaliojo švietimo programą. Pirmo kurso grupių vadovai rugsėjo mėnesį supažindina pirmo kurso mokinius su mokyklos biblioteka, visa mokyklos materialine baze ir kita mokymosi aplinka.
 2. Fizinė mokymosi aplinka sudaro sąlygas aktyviam mokinių ugdymui (si), mokymui (si) individualiai ir įvairaus dydžio grupėmis, praktinei ir teorinei veiklai. Mokytojams sudarytos galimybės dirbti naudojant šiuolaikines mokymo technologijas: internetą, kompiuterius, modernią laboratorijų įrangą, interaktyvias lentas. Mokykloje įrengta išmanioji klasė (210), tiksliųjų mokslų kabinetas (213), nauja IT klasė(208).

26.1. mokykloje pagrindinis, vidurinis ir profesinis mokymas vyksta kabinetuose ir specializuotose technologijų laboratorijose, sektoriniame praktinio mokymo centre;

26.2. pagrindinio, vidurinio ugdymo ir specialybės mokymo dalykų kabinetai aprūpinti kompiuteriais su internetiniu ryšiu ir projektoriais bei kitomis technologijomis;

26.3. atviros ir integruotos pamokos, ugdymo projektai, neformalaus ugdymo, metodiniai renginiai, konferencijos, ugdymo konkursai ir kiti renginiai vedami moderniai įrengtuose su vaizdo, garso aparatūra, interaktyviomis lentomis ir kt. IT įranga yra konferencijų (105), pasitarimų (104), IT (208) kabinetuose, išmaniojoje klasėje (210), mokyklos aktų salėje.

 1. Mokinių ugdymo (si) reikmėms tenkinti mokykloje yra stadionas, krepšinio aikštynas, sporto ir aktų salės, treniruoklių salė, naujai įrengti persirengimo kambariai, informacinis centras su kompiuterizuota skaitykla.
 2. Psichologinę ir socialinę aplinką formuoja mokinių tarpusavio, mokyklos vadovų, mokytojų ir mokinių, tėvų, socialinių partnerių bendravimo ir bendradarbiavimo nuostatos, numatytos Mokyklos įstatuose, darbo tvarkos taisyklėse, mokinių elgesio taisyklėse, mokyklos etikos kodekse.
 3. Mokykloje veikia Vaiko gerovės komisija.
 4. Socialinę, prevencinę ir kitą ugdymosi pagalbą teikia socialinis pedagogas, grupių vadovai, bendrabučio auklėtoja, skyrių vedėjai. Esant būtinybei mokykla bendradarbiauja su rajono pedagogine- psichologine tarnyba.
 5. UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS
 6. Siekiant sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau mokytis, ugdymas mokykloje diferencijuojamas, tai yra pritaikomas mokinių skirtybėms. Atsižvelgiant į skirtingus mokymosi poreikius pritaikomi mokiniui mokymosi uždaviniai ir užduotys, ugdymo turinys, metodai, mokymo (si) priemonės, tempas, užduotims atlikti skiriamas laikas.
 7. Diferencijavimas taikomas:

32.1. mokiniui individualiai (turinčiam mokymosi sunkumų, gabiam, mokomam pagal individualiai pritaikytas programas) pamokų metu ir teikiant individualias konsultacijas;

32.2. mokinių grupei:

32.3. mokant laikinosiose grupėse pagal skirtingus programų kursus, gebėjimus, poreikius;

32.4. gabumams plėtoti mokant skirtingu kursu;

32.5. moduliams skirtingų mokymosi poreikių mokiniams;

32.6. ugdymo projektų, stažuočių metu tam tikroms profesinio mokymo veikloms atlikti, kompetencijoms tobulinti sudarant tikslines grupes;

32.7. tam tikroms veikloms atlikti (projektiniai, tiriamieji mokinių darbai, brandos darbai, darbo grupės), sudarant mišrias mokinių grupes. Jos gali būti trumpo laikotarpio.

 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS

 1. Mokinių pasiekimai mokykloje stebimi ir analizuojami. Apie mokslo metais atsiradusius mokinių mokymosi sunkumus dalyko mokytojai informuoja grupės vadovus. Plungės TVM socialinės pedagoginės pagalba teikiama pagal direktoriaus įsakymu 2015 m. lapkričio 4 d. Nr.V1-91 patvirtintą socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui teikimo aprašą. Grupės vadovai informuoja švietimo pagalbos specialistus, mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kartu tariamasi dėl mokymosi pagalbos suteikimo. Mokymosi pagalbos teikimo klausimus esant būtinumui sprendžia ir sprendimus priima Vaiko gerovės komisija.
 2. Mokymosi pagalbą mokykloje mokiniui suteikia dalyko mokytojas, grupės vadovas, socialinė pedagogė, psichologė ir pačių mokinių pagalba kitiems mokiniams. Pagalba mokiniui gali būti trumpalaikė ir ilgalaikė. Jų trukmę rekomenduoja mokantis mokytojas. Ją galima teikti individualiai ar sudarant mokinių grupes, kuriems reikia tokio pobūdžio pagalbos. Pagalba integruojama į mokymo (si) procesą. Dalyko mokytojai pritaiko tinkamas užduotis, metodikas. Yra skiriamos konsultacijos. 2021-2022 m. m. ugdymo procese bendrojo ugdymo dalykams skiriamos konsultacijos mokiniams pagal pateiktą grafiką.
 3. Mokymosi pagalba teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga. Ypatingai šiais atvejais: kai mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų, kai kontrolinis darbas įvertintas nepatenkinamai, kai gauna kelis iš eilės nepatenkinamus konkretaus dalyko įvertinimus.
 4. Mokymosi pagalbai teikti gali būti naudojamos pamokos, skiriamos ugdymo poreikiams tenkinti, mokymo pasiekimams gerinti. Konsultacijos skiriamos mokyklos nuožiūra. Ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas, kaip mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose programose numatytų pasiekimų analizuojamas metodinėse grupėse, mokytojų taryba priima sprendimus dėl tolesnio ugdymo diferencijavimo. Priimant sprendimus atsižvelgiama į mokinio mokymosi motyvaciją ir ugdymo turinio pasirinkimą, individualią pažangą ir sąmoningai keliamus mokymosi tikslus.

 

MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRADARBIAVIMAS

 1. Mokykloje taikomos įvairios bendradarbiavimo su tėvais (globėjais, rūpintojais) formos. Organizuojami tėvų susirinkimai, tėvai (globėjai, rūpintojai) įtraukiami į darbo grupes planuojant ir organizuojant mokyklos veiklą, jie dalyvauja Mokyklos tarybos veikloje. Organizuojami bendri renginiai, tėvai kviečiami dalyvauti mokslo metų pradžios šventėje, Adventinėje popietėje, bendruomenės sveikatingumo ir sporto šventėje, absolventų išleistuvėse, atvirų durų dienose ir kt. renginiuose. Šiais metais planuojami 2 dalykiniai tėvų susirinkimai pasirinkta mokyklos organizuojama susirinkimo forma. Bendradarbiavimą su tėvais (globėjais) reglamentuoja patvirtintas mokyklos direktoriaus įsakymu 2020 m. rugsėjo 4 d. Nr.V1- „Bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais) tvarkos aprašas“.
 2. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) nuolat informuojami apie mokykloje organizuojamą ugdymo procesą, mokymosi pasiekimus, mokymo(si) pagalbos teikimą elektroniniame dienyne TAMO, mokyklos internetinės svetainės skiltyje „Tėvams“. Tėvai sistemingai gauna informaciją apie vaiko ugdymąsi iš grupės vadovų, dalykų mokytojų, pagalbos specialistų ar mokyklos administracijos dalyvaudami tėvų susirinkimuose ar individualių pokalbių metu.
 3. Grįžtamasis informacijos apie mokinių mokymąsi perdavimas tarp mokyklos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) užtikrinamas individualių pokalbių, apsilankymų mokykloje, tėvų susirinkimų bei vykdomų apklausų metu. Organizuojant mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimą atkreipiamas dėmesys į kiekvieno mokinio individualią mokymosi pažangą, puoselėjant jo sveikatą, socialumą ir brandą.

 

DALYKŲ MOKYMO INTENSYVINIMAS

 1. Sprendimai apie dalykų intensyvinimą yra priimami atsižvelgiant į mokyklos ir mokinių galimybes bei poreikius.
 2. Derindama mokyklos ir mokinių mokymosi poreikius mokykla intensyvina mokymąsi.
 3. Per dieną dalykui yra skiriama po vieną arba po keletą viena po kitos vykstančių pamokų, taip sudarant sąlygas organizuoti eksperimentus gamtos mokslų pamokose (biologijos, chemijos, fizikos), profesinio praktinio mokymo pamokose.
 4. Valstybės nustatytos švenčių dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. Esant būtinybei (dėl mokytojo ligos, kvalifikacijos kėlimo kursų ir kt.) profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo dalykų mokymas gali būti intensyvinimas.

 

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS

 1. Siekiant mažinti mokinių mokymosi krūvius, mokykloje siūloma integruoti į ugdymo turinį kelių mokomųjų dalykų temas ar problemas į bendrąjį ugdymą ir profesinį mokymą. Aplinkosauginis ugdymas integruojamas į profesinį mokymą, ugdymas karjerai-integruojamas į profesijos mokymo dalykus, grupės veiklas. Integruotoje pamokoje turi būti siekiama dalykų programose numatytų rezultatų. Integruotų pamokų apskaitai užtikrinti (jei pamokoje dirba du mokytojai) būtina integruojamų dalykų pamokų turinį įrašyti tų dalykų apskaitai skirtuose elektroninio dienyno puslapiuose.
 2. Metodinėje taryboje analizuojama, kaip ugdymo procese įgyvendinamas ugdymo turinio integravimas, kaip mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose programose numatytų rezultatų, ir priimami sprendimai dėl tolesnio turinio integravimo tikslingumo. Metodinės grupėse tariamasi dėl ugdymo turinio derinimo, integravimo. Mokytojai derina mokymo priemones, laiką, informacinių technologijų kabinetų panaudojimą, išmaniosios klasės panaudojimą. Metodinių grupių veiklos planuose planuojamos integruotos pamokos ir jų aptarimas.
 3. Prevencinių programų integravimo į ugdymo turinį principai: diferencijavimas, integralumas, konstruktyvumas, veiksmingumas.
 4. Į Bendrojo ugdymo dalykus, grupių vadovų veiklos planus integruojamos šios programos:

47.1. sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai bendroji programa: I ir II gimnazijos klasėse bei I ir II kursams integruojama į šiuos dalykus-biologiją, chemiją, fizinį ugdymą, dorinį ugdymą ir į grupių vadovų veiklos planus. Ši programa taip pat vykdoma bendradarbiaujant su visuomenės sveikatos specialiste pagal jos pateiktą planą;

47.2. alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencinė programa  integruojama į visus bendrojo ugdymo ir profesijos mokymo dalykus bei grupių vadovų veiklos planus;

47.3. etninės kultūros programa integruojama I ir II g. klasėms, I, II kursams į šiuos bendrojo ugdymo dalykus (lietuvių kalba, užsienio kalba, geografija istorija, dailė, muzika, etika, tikyba);

47.4. ugdymo karjerai programa integruojama į ekonomikos ir verslo pagrindų dalyką, profesinius mokymo dalykus, grupių vadovų veiklų planus bei bendrojo ugdymo dalykus (informacinės technologijos, užsienio kalbos, etikos, tikybos);

47.5. laisvės kovų istorija integruojama į istorijos, pilietiškumo pagrindų pamokas.

 1. Mokytojai 47 punkte minėtas prevencines programas įtraukia į savo dalykų ilgalaikius planus. Integruotų pamokų apskaitai užtikrinti integruojamų dalykų pamokų turinys fiksuojamas elektroniniame dienyne.
 2. Ugdymosi pasiekimai vertinami pagal programose pateiktus reikalavimus (ką mokinys privalo žinoti, gebėti, kokius įgūdžius ir vertybines nuostatus turi įgyti) bei Plungės TVM direktoriaus patvirtintą mokinių pažangos ir pasiekimų tvarkos aprašą (įsakymu 2018-09-03 Nr. V1-79).

 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS

 1. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus ugdymo procese vadovaujamasi Bendrosiomis programomis, Profesinio rengimo standartais, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu , patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK 556 (nauja redakcija 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr.V-776) Plungės technologijų ir verslo mokyklos Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V1-79.

Naujai priimtiems mokiniams skiriamas dviejų savaičių adaptacinis laikotarpis, I gimnazijos klasėms, II- gimnazijos klasėse naujiems mokiniams skiriamas 1 mėnesio adaptacinis laikotarpis. Pasiekimai formaliai nevertinami. Taikomas formuojamasis, kaupiamasis vertinimas. Mokiniams adaptaciniu laikotarpiu neigiami pažymiai nerašomi.

 1. Mokykla užtikrina, kad mokiniai ugdymo procese laiku gautų mokytis padedantį įvertinimą žodžiu ir raštu.
 2. Ugdymo procese vyrauja mokytis padedantis vertinimas – formuojamasis vertinimas, kuris rodo, ką konkrečiai mokiniai geba, yra pasiekę ir ko dar turi pasiekti ar tobulinti, mokiniai mokomi vertinti kitus ir patys įsivertinti.
 3. Mokinių pasiekimų patikrinimas diagnostikos tikslais vykdomas reguliariai, kaip to reikalauja dalyko mokymosi logika ir kaip numatyta mokyklos Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos apraše: mokiniai atlieka kontrolinius darbus ar kitas apibendrinamąsias užduotis, kurios rodo tam tikro laikotarpio pasiekimus, yra įvertinamos sutartine forma (pažymiais ar kaupiamaisiais balais ir kt.). Atliekant diagnostinį vertinimą atsižvelgiama į formuojamojo vertinimo metu surinktą informaciją. Diagnostinio vertinimo informacija panaudojama analizuojant mokinių pažangą ir poreikius, keliant tolesnius mokymo ir mokymosi tikslus.
 4. Mokykla siekdama padėti kiekvienam mokiniui pagal išgales pasiekti aukštesnių ugdymo(si) rezultatų:

54.1. planuodamas ugdymo turinį mokytojas planuoja ir mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą, jį sieja su mokymo(si) tikslais, atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir gebėjimus;

54.2. pažangos ir pasiekimų vertinimas ugdymo procese grindžiamas mokinių mokymosi proceso stebėjimu;

54.3. užtikrina mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo būdų ir formų dermę mokykloje (ypač mokytojams, dirbantiems toje pačioje grupėje), vertinimo metu sukauptos informacijos sklaidą;

54.4. kartu su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) aptaria mokinių daromą asmeninę pažangą, mokymosi pasiekimus ir numato būdus gerinti mokinio ugdymo(si) pasiekimus, prireikus koreguoja mokinio individualų ugdymo planą;

54.5. apie mokinių mokymosi pasiekimus mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami TAMO dienyne arba asmeniškai. Mokykloje užtikrinta galimybė bendrauti su tėvais elektroniniais laiškais, ryšiams su tėvais yra skirtas mobilus telefonas;

54.6. su vertinimo kriterijais kiekvienas mokytojas supažindina mokinius per pirmąsias dalyko pamokas, o grupės vadovas supažindina tėvus apie mokykloje taikomą vertinimo ir atsiskaitymų tvarką per pirmąjį tėvų susirinkimą;

54.7. apie mokymosi sėkmingumą mokinių tėvai ar globėjai informuojami per elektroninį dienyną arba mėnesio pažymių suvestines, grupių tėvų susirinkimuose, per individualius susitikimus su mokytojais. Grupių vadovas išsiaiškina, kiek tėvų grupėje neturi galimybės naudotis elektroniniu dienynu ir kas mėnesį ruošia pažymių suvestines, jiems paprašius;

54.8. mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose ir profesinio mokymo programose aprašytus pasiekimus taikant 10 balų sistemą;

54.9. dorinio ugdymo (etikos, tikybos), darbuotojų saugos ir sveikatos, fizinio ugdymo (I ir II gimnazinėse klasėse pažymiu, o I- III kursuose įskaityta), civilinės saugos dalykų mokymosi pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta‘ arba „neįskaityta“. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys atleistas pagal gydytojo rekomendaciją;

54.10. pasirenkamųjų dalykų ir modulių žinios ir gebėjimai vertinami įrašu „ įskaityta“ arba „neįskaityta“. Modulių vertinimai įskaitomi į atitinkamo dalyko pasiekimų įvertinimą;

55.11. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai fizinio ugdymo pamokose vertinami įrašu “įskaityta“ arba „neįskaityta“;

54.12. I ir II gimnazijos klasėse visi mokomieji dalykai vertinami pažymiu, išskyrus dorinį ugdymą, kuris vertinamas „įskaita“, „neįskaityta“.

 1. Mokinių, dalyvavusių tarptautinio mobilumo (judumo) mainų programose, mokymosi pasiekimai įskaitomi neorganizuojant atsiskaitymų.

 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMAS

 1. Mokinių mokymosi krūvių bei mokiniams skiriamų namų ir kontrolinių darbų stebėseną ir kontrolę vykdo gimnazijos ir profesinio mokymo skyrių vedėjai, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 2. Mokslų metų trukmė ne ilgesnė nei 40 savaičių, o I ir II gimnazijos klasėms – 37 savaitės.
 3. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, maksimalus pamokų skaičius per savaitę ne daugiau nei 10 procentų didesnis už minimalų mokiniui skiriamų pamokų skaičių. Mokymosi pagalbai organizuoti skiriamos trumpalaikės ar ilgalaikės konsultacijos, atsižvelgiant į mokinių mokymosi galias. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) elektroniniu dienynu, telefonu, pateikiant mokymosi ataskaitas informuojami apie mokinio daromą asmeninę pažangą, jam suteiktą mokymosi pagalbą. Trumpos konsultacijos teikiant pagalbą neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį.
 4. Kontrolinių darbų planavimo, skyrimo, derinimo, fiksavimo, rezultatų analizės tvarką reglamentuoja Mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontroliniai darbai neskiriami vieną pamoką prieš mokinių atostogas, po atostogų ar šventinių dienų, po ligos.
 5. Pamokų tvarkaraštyje mokiniui nėra daugiau kaip dviejų „langų“ (laisvas laikas tarp pamokų, neskaitant pietų pertraukai skirto laiko) per savaitę.
 6. Atostogų laikotarpiui mokiniams namų darbai neskiriami. Namų darbų skyrimą grupėje tarpusavyje derina dalykų mokytojai, atsižvelgę į higienos normas.
 7. Mokiniai, lankantys arba baigę sporto mokyklą, pateikę prašymą, direktoriaus įsakymu gali būti atleisti nuo fizinio ugdymo pamokų. Vertinimas numatytas mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo apraše.
 8. Mokiniai, atleisti nuo fizinio ugdymo pamokų, pagal tvarkaraštį turintys to dalyko pirmą ar paskutinę pamoką, pamokoje gali nedalyvauti. Jei pamokos vyksta kitu laiku, mokiniams sudaromos sąlygos dirbti bibliotekoje – informaciniame centre, ruoštis pamokoms, atlikti papildomus darbus informacinių technologijų kabinetuose. Laikinai atleisti mokiniai dalyvauja fizinio ugdymo pamokose atlieka mokytojo skirtas užduotis, kurios nepaaštrina susirgimo ar ligos.
 9. Savarankiškas mokinių mokymas mokykloje neorganizuojamas.
 10. Mokykla, įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį, siekia optimizuoti mokinių mokymosi krūvį, todėl gali priimti sprendimus integruoti dalykus ir pan.

NEFORMALIOJO MOKINIŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS

 1. Neformalusis vaikų švietimo mokykloje įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 , LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V – 554 redakcija bei LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2013m. spalio 18 d. Nr. V- 972 redakcija.
 2. Neformaliojo vaikų švietimo veikla yra skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti.
 3. Šią veiklą mokiniai renkasi laisvai, ji įgyvendinama realizuojant per neformaliojo ugdymo programas.
 4. Neformaliojo švietimo valandos skirstomos atsižvelgiant į mokinių poreikius ir mokyklos galimybes.
 5. Mokinių skaičius neformaliojo ugdymo grupėje ne mažesnis kaip 12 mokinių.
 6. Mokyklos (savivaldos organo) tarybai pritarus (2021-08-27 Nr.V11-2), neformaliojo švietimo valandos skiriamos mokinių pasirinktoms saviraiškos programoms – meninių, kalbinių, sportinių, socialinių, verslumo, profesiniams gebėjimams ir bendrosioms kompetencijoms ugdyti – šokio, jaunųjų literatų, sporto ir kt. būreliuose.
 7. Neformaliojo ugdymo valandos pasirenkamiesiems dalykams, pagilinto dalykų mokymo programoms ar jų moduliams neskiriamos.
 8. Neformaliojo ugdymo programas Direktorius tvirtina įsakymu. Jos įrašomos į neformaliojo ugdymo tvarkaraštį, kuris sudaromas iki rugsėjo 15 d.
 9. Apskaita vykdoma elektroniniame dienyne.
 10. Neformaliojo ugdymo grupės sudaromos iš tos pačios grupės, paralelių, gretimų kursų ir grupių mokinių. Mokinių grupės sudėtis per mokslo metus gali kisti.
 11. 2021-2022 m. m. veiklą organizuoja 12 būrelių, plane numatytos 910 pedagoginės valandos (priedas Nr.3-būrelių sąrašas).
 12. Mokykla kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančiųjų mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikius, juos tikslina mokslo metų pradžioje ir atsižvelgus į juos siūlo neformaliojo švietimo programas.

 

UGDYMO KARJERAI ORGANIZAVIMAS

 1. Profesinis orientavimas vykdomas vadovaujantis Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/AI – 314 (Žin., 2012, Nr. 82-4284), Ugdymo karjerai programa, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 72 ir kitais šią sritį reglamentuojančiais dokumentais.
 2. Vertinimo karjerai tikslas – padėti mokiniams pažinti individualias savybes (nuostatas, žinias, supratimą, gebėjimus) ir juos įvertinti atsižvelgus į karjeros (mokymosi, studijų ir profesinės veiklos) galimybes ir reikalavimus.
 3. Mokyklos bibliotekoje mokiniams teikiamos profesinio informavimo paslaugos, jie supažindinami su atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema AIKOS. Bibliotekoje sukaupta medžiaga apie mokymosi ir studijų galimybes, profesijas, kvalifikacijas, sudarytos sąlygos naudotis kompiuteriais, internetu.
 4. Profesinio orientavimo veiklos organizuojamos ir vykdomas dalyvaujant grupių vadovams, įvairių dalykų mokytojams, socialiniam pedagogui, neformaliojo švietimo organizatoriui ir kitiems švietimo pagalbą teikiantiems specialistams, turintiems kompetencijų vykdyti mokinių ugdymą karjerai. Šios veiklos organizavimą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Mokykloje veikia „Ugdymo karjerai“ koordinacinė darbo grupė.
 5. Bendradarbiaujama su universitetais, kolegijomis, profesinėmis mokyklomis, supažindinant su profesijomis, specialybėmis, studijų programomis.
 6. Bendradarbiaujama su darbdaviais, teikiant profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas, susipažįstant su profesijomis, darbo rinka.
 7. Mokiniams organizuojami susitikimai su verslo įmonių atstovais, socialiniais partneriais rengiamos profesinės karjeros dienos, specialybių konkursai, tarptautinių projektų – stažuočių užsienyje pristatymas, išvykos į studijų muges, atvirų durų dienas, mokyklos internetinėje svetainėje talpinama aktuali informacija ir naudingos nuorodos.
 8. Ugdymas karjerai organizuojamas ugdymo proceso dienomis, skirtomis kultūrinei, meninei, pažintinei veiklai, integruojamas į neformalųjį švietimą, ekonomikos ir verslo pagrindų, profesinio mokymo dalykus. I ir II gimnazijos klasėms integruojamas į grupių vadovų veiklos planus ir mokinių socialinę veiklą.
 9. GRUPIŲ FORMAVIMAS, GRUPIŲ DALIJIMAS Į POGRUPIUS, LAIKINŲJŲ GRUPIŲ SUDARYMAS
 10. 2021-2022 metais formuojamos 32 grupės ir 4 I ir II gimnazijos klasės (priedas 1). Mokykla įgyvendindama pagrindinio, vidurinio ir profesinio mokymo programas individualizuoja ir diferencijuoja ugdymo turinį sudarydama laikinąsias grupes, vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais. Pagal šiuos planus, taip pat atsižvelgiant į mokymui skirtas lėšas, sudaromi vidurinio ugdymo programos branduoliai ir laikinosios grupės.
 11. Mokykla įgyvendindama vidurinio ugdymo programą kartu su profesiniu mokymu, nustato laikinosios grupės dydį pagal skirtas lėšas.
 12. Laikinosios grupės dydis – 12 mokinių. Mokinių skaičius laikinojoje grupėje negali būti didesnis, nei 30 mokinių (priedas Nr. 4 – laikinos grupės).
 13. Profesinio mokymo metu grupės dalijamos į pogrupius:

89.1. praktinio mokymo užsiėmimuose, kai grupėje mokslo metų pradžioje mokosi daugiau kaip 20 mokinių;

89.2. informacinių technologijų pamokose, kurių metu mokosi daugiau kaip 19 mokinių.

89.3. Sujungtos grupės ir dalykai pateikiami priede (priedas Nr.5)

 

UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMAS

 1. Pagrindinio, vidurinio ugdymo programa 2021-2022 mokslo metais I, II, III, IV klasėje (I, II kurse) įgyvendinama vadovaujantis pagrindinio, vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, sporto ir mokslo ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688.

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS

 1. Pagrindinio ugdymo programos vykdymo bendrosios nuostatos.

91.1. Mokykla, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi pagrindinio, vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309, pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433, Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2016 m. sausio 25 d. Nr. V-46, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu.

91.2. Pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą ir naujai atvykusiems į mokyklą mokiniams skiriamas vieno mėnesio adaptacinis laikotarpis. Adaptaciniu laikotarpiu mokinių pažanga ir pasiekimai neigiamais pažymiais nevertinami.

91.3. Socialinė-pilietinė veikla pagrindiniame ugdyme yra privaloma ugdymo proceso dalis. Jai per mokslo metus skiriama Ig-IIg klasėms – 10 val.;

91.3.1. socialinė-pilietinė veikla siejama su pilietiškumo ugdymu, mokyklos bendruomenės tradicijomis, savanorystės veikla, vykdomais projektais, kultūrinėmis ir socializacijos programomis;

91.3.2. socialinės-pilietinės veiklos apskaita vykdoma individualiuose lapuose, žymima TAMO dienyne. Už jos apskaitą atsakingas grupės vadovas;

91.3. Grupės vadovas mokslo metų pabaigoje elektroniniame dienyne pažymi duomenis apie kiekvieno mokinio atliktą socialinę-pilietinę veiklą.

91.4 I g klasės mokiniams sudaromos sąlygos konsultuotis su visų dalykų mokytojais pagal poreikį:

91.4.1. dalykų modulius mokiniai renkasi laisvai;

91.4.2. mokinio pasiekimai mokantis modulio programos įskaitomi į mokomojo dalyko įvertinimą. Pasiekimai pusmečio pabaigoje įvertinami įrašu „įskaityta“, „neįskaityta“.

91.5. Dalykų mokytojai programoms skiriamų valandų skaičių gali organizuoti ne pamokų forma, o kitose edukacinėse erdvėse (planuojamą veiklą nurodo ilgalaikiame plane).

 1. Ugdymo sričių dalykų mokymo organizavimas.

92.1. Mokytojams rekomenduojama rūpintis raštingumo, ypač skaitymo gebėjimų, ugdymu per visų dalykų pamokas:

92.1.1. mokomąsias užduotis panaudoti kalbai ir mąstymui ugdyti, kreipiant mokinių dėmesį į kalbos nuoseklumą, logiškumą, planingumą;

92.1.2. skatinti mokinius savarankiškai, rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu per visų dalykų pamokas;

92.2. Dorinis ugdymas. Nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi vieną dorinio ugdymo dalyką. Siekiant užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etika arba tikyba pasirenkama dvejiems metams. Ig, IIg klasėse rinkosi tikybą ir etiką. Sudaromos laikinosios grupės etikos ir tikybos mokymui.

92.3.Lietuvių kalba ir literatūra:

92.3.1.Į lietuvių kalbą ir literatūrą integruojama etninės kultūros programa.

92.4. Užsienio kalbos.

92.4.1. Antroji užsienio kalba – rusų kalba.

92.4.2. Baigiant pagrindinio ugdymo programą organizuojamas užsienio kalbų pasiekimų patikrinimas naudojantis centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais, pateikiamais per duomenų perdavimo sistemą KELTAS;

92.5. Informacinės technologijos.

92.5.1. I ir II gimnazijos klasių mokiniai neskiriami į pogrupius.

92.6. Socialinis ugdymas:

92.6.1. pilietiškumo pagrindams skiriama po vieną savaitinę pamoką Ig ir IIg klasėse;

92.6.2. ekonomiką ir verslumą mokosi IIg klasės mokiniai;

92.6.3. laisvės kovų istorijai mokyti skiriamos 2 pamokos, integruojamos į pilietiškumo pagrindus.

92.7. Meninis ugdymas:

92.7.1. Mokiniai mokosi privalomuosius dailės, muzikos dalykus.

92.8. Technologijos:

92.8.1.Mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, mokosi pagilintą technologijų kursą( 2 valandas per savaitę)..

92.9. Fizinis ugdymas:

92.9.1. Fiziniam ugdymui skiriant 2 valandas per savaitę, sudaromos sąlygos visiems mokiniams papildomai rinktis jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo neformalaus ugdymo būrelius mokykloje (šokio, krepšinio, futbolo).

92.9.2. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgus į savijautą. Pagal gydytojų rekomendacijas arba tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne mokykloje;

92.9.3. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai skiriami atsižvelgus į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių mokytojas taiko alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo rekomendacijas;

92.9.4. mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos, mokytojai siūlo kitą veiklą (šaškes, šachmatus, veiklą bibliotekoje);

92.9.5. mokiniai, laikinai atleisti nuo fizinio ugdymo pamokų dėl ligos, stebi pamoką salėje ir esant geroms sąlygoms lauke.

92.10. Žmogaus sauga. Žmogaus saugos ugdymas pagrindinio ugdymo programoje organizuojamas vadovaujantis Žmogaus saugos bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159.

92.10.1. žmogaus sauga mokoma I g klasėje, skiriant 0,5 val. per metus.

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS KARTU SU FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA VYKDYMAS

 1. Vidurinis ugdymas organizuojamas pagal Vidurinio ugdymo programos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-13879 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-1392 redakcija), Ilgalaikis teminis planas parengtas vadovaujantis Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis (Patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269, taip pat atsižvelgiama į Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14-19 metų mokiniams modelio aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. ISAK-715.
 2. Ugdymo turinys mokykloje planuojamas Bendruosiuose ugdymo planuose nurodytam mokymosi dienų skaičiui ir Bendruosiuose ugdymo planuose nurodytų dalyko programai skiriamų valandų (pamokų) skaičiui.
 3. Profesinio mokymo turinys planuojamas bendruosiuose ugdymo ir bendruosiuose profesinio mokymo planuose nurodytam savaičių skaičiui ir profesiniam mokymui skiriamų valandų skaičiui (priedas Nr.6).
 4. Ugdymo turinys grupėms planuojamas pagal mokomos programos kredito skaičių ir trukmę, o vidurinio ugdymo programa baigiama per dvejus metus.
 5. Vienų ir dvejų mokymosi metų trukmės profesinio mokymo programų vykdymas mokiniams, įgijusiems vidurinį išsilavinimą ar tik baigusiems vidurinio ugdymo programą, organizuojamas ir planuojamas pagal 2021-2022 mokslų metų bendruosiuose profesinio mokymo planuose nurodytą valandų skaičių;
 6. Įgyvendinant vidurinio ugdymo programą kartu su formaliojo profesinio mokymo programa vadovaujamasi pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais ir 201-2022 ir 2022-2023 mokslo metų bendraisiais profesinio mokymo planais.
 7. Mokytojai, vadovaudamiesi dalyko programai skirtų pamokų skaičiumi, rengia dalyko ilgalaikį planą, programą (pasirenkamiesiems dalykams, dalykų moduliams, neformaliam ugdymui) mokslo metams.
 8. Ugdymo turinys planuojamas vadovaujantis Plungės technologijų ir verslo mokyklos ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2012 m. rugsėjo 12d. įsakymu Nr. VI-164
 9. Planuodamas ugdymo turinį, mokytojas planuoja ir mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą, jį sieja su mokymo(si) tikslais, diferencijuoja atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir gebėjimus, vertinimo metodus mokytojai derina tarp savęs, jeigu reikalinga aptaria su tėvais (globėjais, rūpintojais).

 

UGDYMO SRIČIŲ DALYKŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS

 1. Mokinių srautai skirstomi į grupes ir laikinąsias grupes pagal Bendrųjų ugdymo planų rekomendacijas. Laikinosios grupės sudaromos iš mokinių, pasirinkusių tą patį dalyką ar jo kursą, pasirenkamojo dalyko arba modulio programą, išskyrus tuos atvejus, jei nėra galimybių sudaryti atskiros grupės dėl mažo mokinių skaičiaus. Minimalus laikinosios grupės mokinių skaičius – 12, maksimalus – 31.
 2. Formuojant vidurinio ugdymo programos turinį mokiniams siūlomi pasirenkamieji dalykai.
 3. Mokinių individualių ugdymo planų pagrindu formuojamos laikinosios grupės; 2021-2022m. m. suformuotos šios grupės: III g kl. – 34 grupės, IV g kl. – 43 grupės (priedas Nr.4).
 4. Mokiniai laisvai renkasi įgūdžių gilinimo modulį ar pasirenkamąjį dalyką. Pasirinktas modulis ar dalykas tampa privalomuoju.
 5. Pasibaigus pusmečiui, mokinys gali atsisakyti modulio ir kitą pusmetį rinktis kitą arba nesimokyti jokio.
 6. Keisti dalyką, dalyko programos kursą mokinys gali vadovaujantis mokyklos „Mokinių pasirinktų mokymo programų, dalykų, dalykų kursų ir mokymosi tęstinumo tvarka“, patvirtinta direktoriaus 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. VI-4A.
 7. Į mokomųjų dalykų dienynus rašomos visos mokiniams privalomos (skirtos privalomiesiems, pasirenkamiesiems dalykams, dalykų moduliams) pamokos.
 8. Dalykai:

109.1. Dorinis ugdymas:

109.1. 2. Mokinys renkasi vieną dalyką – tikybą arba etiką. Siekiant užtikrinti dalyko mokymosi programos tęstinumą ir nuoseklumą, pagal vidurinio ugdymo etikos programą rekomenduojama rinktis etiką ar tikybą dvejiems mokslo metams.

109.1.3. Mokiniai, pasirinkę etiką, mokosi 1 kurse (III g kl.) šeimos etikos, 2 kurse (IV g kl.)-profesinės etikos.

109.1.4. Pasirinkę katalikų tikybą III ir IV g klasėse mokosi pagal „Pašaukimas gyvenimui“, „Meilė ir šeima“ programų modulius.

109.2. Kalbos:

109.2.1. Lietuvių kalba ir literatūra:

109.2.2. Kalbos kultūros ir specialybės kalbos modulio programa integruojama į lietuvių kalbos ir literatūros programą.

109.2.3. Užsienio kalbos:

109.2.3.1. Užsienio kalbų dalyko bendroji programa pateikiama kursais, orientuotais į Europos tarybos siūlomus A2, B1 ir B2 kalbos mokėjimo lygius. Mokiniai ugdomi pagal tuos užsienio kalbų gebėjimus, kurie atitinka jų užsienio kalbos pasiekimus.

109.2 3.2. Mokiniai mokosi vieną pasirinktą užsienio kalbą. Jie tęsia pradėtą mokytis pirmąją užsienio kalbą.

109.2.3.3. Nustačius mokinių lygį, užsienio kalbų ugdymas organizuojamas laikinosiose grupėse, kuriose visi mokinių siekia to paties lygio. IVg. kl. mokiniai renkasi anglų kalbos modulį.

109.3. Matematika. Skiriamos konsultacijos.

109.4. Gamtamokslinis ugdymas:

109.4.1. Mokiniai renkasi vieną iš gamtos mokslų – biologiją, fiziką , chemiją .

IV g kl. biologijos modulis

109.5 Socialinis ugdymas:

109.5.1. Mokiniai renkasi vieną iš šių dalykų: istoriją, geografiją.

IV g kl. istorijos, geografijos moduliai

109.6. Informacinės technologijos;

109.7. Fizinis ugdymas:

109.7.1. Mokiniai renkasi fizinį ugdymą arba aerobiką. Mokykloje vykdomos neformaliojo sportinio ugdymo programos, todėl sudaroma galimybė visiems mokiniams, pageidaujantiems sportuoti, lankyti jų pomėgius atitinkančius sporto būrelius mokykloje ar kitoje neformaliojo švietimo įstaigoje. Atleisti nuo fizinio ugdymo pamokų mokiniai kito mokomojo dalyko pasirinkti negali.

109.7.2. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose kartu su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojų rekomendacijas.

 

109.7.3 Žmogaus saugos dalykas integruojamas į dalykų ugdymo turinį.

109.8.  Dalykų moduliai :

109.9.1. Sudarant galimybę individualizuoti ugdymo turinį pagal mokinių poreikius, polinkius ir interesus mokiniams siūlomos geografijos, istorijos, biologijos, anglų kalbos papildančios modulių programos.

 

MOKYKLOS VYKDOMŲ PROGRAMŲ /MODULIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAVIMAS

 1. Planuodama įgyvendinti profesinio mokymo programas, sudarytas iš atskirų modulių (toliau – modulinė programa), Mokykla jas pritaiko darbo rinkos ir mokinių poreikiams, nustato , kuriuos pasirenkamuosius modulius siūlys pasirinkti mokiniams. Modulinės programos 1 mokymosi kreditui skiriamos 27 akademinės valandos.
 2. Profesinio mokymo planai atskiroms mokomosioms grupėms patvirtinti direktoriaus įsakymu 2021 m. rugpjūčio 27 d. Nr. VI- 74 (priedas 6)

111.1. Mokomųjų grupių mokymo planą sudaro:

Bendrojo ugdymo dalykai,

Profesijos mokymo dalykai,

Neformalusis švietimas.

Kompetencijų vertinimas yra sudedamoji profesinio mokymo dalis,- jiems skiriama viena savaitė, kuri yra ugdymo proceso dalis.

111.2. 2021-2022 m. m. vykdoma 11 pirminio profesinio mokymo programos ir 6 antrinei kvalifikacijai įgyti profesinio mokymo programos (priedas 7).

111.3.  Profesijos praktiniam mokymui ir praktikai skiriamos 70 proc. profesijos mokymui skirtų valandų.

111.4. Įgyvendinant baigiamąjį modulį mokiniams, turintiems modulių, kurių mokėsi, patenkinamus mokymosi pasiekimų įvertinimus, skiriamas praktinis profesinis mokymas realioje darbo vietoje. Jei dėl objektyvių priežasčių praktinio profesinio mokymo negalima įgyvendinti realioje darbo vietoje, jį galima įgyvendinti sektoriniame praktinio mokymo centre.

111.5. Profesijos praktiniam mokymui, mokomoji grupė dalijama į pogrupius, kai grupėje yra 20 ir daugiau mokinių.

111.6. Mokomojo dalyko praktinio užsiėmimo trukmė per dieną – 2-4 akademinės valandos.

111.7. Moduliuose integruojamos bendrųjų kompetencijų ugdymas. Joms skiriama ne mažiau kaip 10 procentų bendro modulinei programai skirto laiko. Profesijos mokytojai ilgalaikiuose planuose pažymi kokias bendrąsias kompetencijas ugdys (priedas Nr.8).

 1. Pirminio profesinio mokymo modulinių programų įgyvendinimas. Mokykloje 2021-2022 m. m. vykdomos 19 modulinių profesinio mokymo programų.

112.1. Modulis „Darbuotojų sauga ir sveikata“ įgyvendinamas prieš kvalifikaciją sudarančius kompetencijoms įgyti skirtus ir pasirenkamuosius modulius , taip pat atitinkamos darbuotojų saugos ir sveikatos temos integruojamos į pirminio profesinio mokymo programų modulius taip sudarant sąlygas ugdyti saugos darbe prevencijos kultūrą ir gebėjimą prisitaikyti prie kintančių technologijų  bei siekiant parengti mokinius saugiai atlikti praktines ir darbo užduotis, pasirengti saugiam mokinių perėjimui į darbo rinką. Įgyvendinant profesinio mokymo programas , kurios nėra sudarytos iš modulių,  mokiniai, prieš pradėdami darbus, instruktuojami, vadovaujantis Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus (2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-240). Išklausę instruktažą, mokiniai pasirašo profesinio mokymo dienyne.

112.2. Civilinės saugos mokymui skiriamas atskiras modulis.

112.3. Ugdymas karjerai integruojami į modulius.

112.4. Modulinių profesinio mokymo programų (60,90,110 kreditų apimties) fiziniam ugdymui skirtos valandos, kurios liko nepanaudotos, paskirstomos mokyklos nuožiūra verslumo ugdymui (22 val.), informacinėms technologijoms (44 val.), nekeičiant kreditų skaičiaus.

112.5. Mokinių, kurie mokosi pagal modulines programas, mokymosi pasiekimai apibendrinami baigus kiekvieną modulį. Į pusmečio mokymosi pasiekimų suvestinę įrašomi baigtų modulių įvertinimai.

 1. Tęstinio profesinio mokymo modulinių programų įgyvendinimas:

113.1. Tęstinio profesinio mokymo modulinės programos 1 kredito įgyvendinimui skiriamos 27 valandos.

113.2. Tęstinio profesinio mokymo modulinėse programose kiekvieno modulio 1 kredito 18 valandų paskirta kontaktiniam darbui, konsultacijoms ir mokinio mokymosi pasiekimų vertinimui, o 9 valandos skirtos mokinio savarankiškam darbui.

113.3. Tęstinio profesinio mokymo modulinėse programose civilinė sauga, ir darbuotojų sauga integruojama į privalomuosius modulius.

113.4. Mokinio savarankiškam mokymuisi skiriamos valandos mokytojams nėra tarifikuojamos.

 1. Baigiamojo modulio ,,Įvadas į darbo rinką“ organizavimas:

114.1. Įgyvendinant baigiamąjį modulį „Įvadas į darbo rinką“ mokiniams, turintiems modulių, kurių mokėsi, patenkinamus mokymosi pasiekimų įvertinimus, skiriamas praktinis profesinis mokymas realioje darbo vietoje.

114.2. Jei dėl objektyvių priežasčių praktinio profesinio mokymo negalima įgyvendinti realiojo darbo vietoje, jį galima įgyvendinti sektoriniame praktinio mokymo centre.

114.3. Praktinis profesinis mokymas realioje darbo vietoje patvirtinamas direktoriaus įsakymu.

114.4. Baigiamojo modulio vykdymo priežiūrai, analizei, aptarimui ir konsultacinei pagalbai skiriamas profesijos mokytojas.

114.5. Profesijos mokytojas, vadovaudamasis baigiamojo modulio „Įvadas į darbo rinką“ aprašu, parengia praktinio mokymo programą. Praktinio mokymo programa pridedama prie trišalės profesinio mokymo sutarties, mokiniui perduodama kartu su Praktikos dienynu.

114.6. Mokiniams, turintiems 18 metų, per savaitę  skiriama 40 astronominių valandų (po 60 minučių)  mokymo darbo vietoje (realioje) arba 40 akademinių valandų (po 45 minutes), jei praktika ar mokymas darbo vietoje įgyvendinami mokyklos sektoriniame praktinio mokymo centre ar profesinio mokymo  praktinio mokymo bazėje.

 1. Baigiamojo modulio „Įvadas į darbo rinką“ trukmė:
 • 5 kreditai – jei profesinio mokymo programos apimtis 60 kreditų ir mažiau;
 • 10 kreditų – jei profesinio mokymo programos apimtis daugiau kaip 60 kreditų.
 1. Baigiamojo modulio įforminimas:

115.1. Ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki baigiamojo modulio pradžios, mokyklos praktinio mokymo vadovui organizuojant, mokiniai supažindinami su praktinio mokymo realiomis darbo sąlygomis eiga, terminais, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais. Pasirašoma trišalė profesinio mokymo sutartis tarp mokyklos, priimančios įmonės atstovo ir mokinio.

115.2. Trišalę profesinio mokymo sutartį registruoja mokyklos praktinio mokymo vadovas.

115.3.  Baigiamųjų modulių grafikas pateikimas priede (priedas 9).

 1. Atsižvelgdama į skirtus asignavimus ir galimybes užtikrinti mokymo kokybę, mokykla gali jungti grupes tiems teoriniams dalykams mokyti, su kvalifikacija tiesiogiai nesusijusios modulinės programos dalies mokymui taip pat įgyvendinama to paties Lietuvos kvalifikacijų lygio pirminio (išskyrus programas, įgyvendinamos kartu su  bendrojo ugdymo programomis) ir tęstinio mokymo programas, jei bent vienoje iš grupių mokinių skaičius yra mažesnis nei 15 mokinių(priedas 5).
 2. Mokinio. kuris mokosi pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma. mokymasis planuojamas ir vykdomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
 3. Šiais mokslo metais pameistrystės profesinio mokymo forma mokosi Socialinio darbuotojo padėjėjo programos mokiniai.
 4. Mokykla mokiniui , kuris mokosi pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma, rengia individualų mokymo planą.
 5. Civilinės saugos mokoma pagal Civilinės saugos mokymo programą profesinio mokymo įstaigoms, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 1497 „Dėl Civilinės saugos mokymo programos profesinio mokymo įstaigoms patvirtinimo“.
 6. Aplinkosauginis ugdymas integruojamas į profesinį mokymą.

 

PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS PAPILDOMO PRIĖMIMO,
ORGANIZUOTO MOKSLŲ METŲ EIGOJE, METU PRIIMTIEMS MOKINIAMS

 1. Atsižvelgiant į papildomo priėmimo, organizuoto mokslų metų eigoje, metu priimtų mokinių skaičių ir mokyklos turimus išteklius, priimti mokiniai mokomi naujai sudarytose grupėse.
 2. Iki mokymo proceso pradžios profesinio mokymo teikėjo vykdomų programų įgyvendinimo planas papildomas profesinio mokymo programomis, pagal kurias mokysis naujai sudarytos grupės.
 3. Tais atvejais, kai ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo mokymo proceso pradžios pavieniai mokiniai iš bendrojo ugdymo mokyklų pereina mokytis pagal atitinkamą bendrojo ugdymo programą, vykdomą su profesinio mokymo programa, jie priimami į laisvas vietas ir mokomi jau sudarytose grupėse, vadovaujantis mokyklos vykdomų programų įgyvendinimo planu.

 

Suderinta:
2021 rugpjūčio 27 d. mokyklos tarybos posėdžio protokolo Nr. V11-2 nutarimu.
2021 rugpjūčio 27 d. mokytojų susirinkimo protokolo Nr. V 12-5.