Specialistai galintys padėti

Socialinis pedagogas

Siekia mokinio gerovės, saugumo, pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą:

 • Įvertina Mokyklos mokinių socialines problemas ir poreikius renkant informaciją, ją analizuojant, darant išvadas.
 • Konsultuoja mokinius, jų tėvus, globėjus, mokytojus padedant spręsti mokinių problemas.
 • Koreguoja mokinių elgesį, įpročius, padeda įveikti elgsenos sutrikimus.
 • Planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo Mokyklos mokiniams procese.
 • Informuoja Mokyklos vadovus, administraciją, mokytojus ir kitus darbuotojus apie mokinių problemines situacijas nepažeidžiant konfidencialumo.
 • Aiškina mokiniams, jų tėvams ir globėjams vaiko teises, pareigas ir atsakomybę už teisės, Mokyklos vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus.
 • Palaiko dalykinius ryšius ir keičiasi informacija su kitų mokyklų socialiniais pedagogais, sveikatos priežiūros specialistais, teisėsaugos ir vaiko teisių apsaugos įstaigomis sprendžiant mokinių problemas.
 • Organizuoja prevencinį darbą, siekiant užkirsti kelią prievartai, nusikaltimams, kitiems negatyviems reiškiniams.
 • Atstovauja mokinio teisėms ir interesams Mokykloje ir už jo ribų.
 • Ugdo mokinių socialinius įgūdžius.

Kreiptis: 205 kabinetas, tel. Nr. 8-620-76738.

Sveikatos priežiūros specialistas

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJAS

 • organizuoja ir įgyvendina visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje;
 • kontroliuoja asmens higienos įgūdžius;
 • prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • rengia poilsio rėžimo sveikatai palaikyti rekomendacijas;
 • teikia informaciją ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;
 • teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūros užsėmus mokykloje .
 • Prižiūri mokyklos sporto varžybas bei derina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgiant į jų sveikatos būklę;
 • kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus ir analizuoja jų rezultatus;
 • koordinuoja ir nustato lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnius (alkoholio, tabako, narkotikinių medžiagų vartojimas);
 • organizuoja priemones epidemijai užkirsti;
 • analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikia informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams, globėjams;
 • bendradarbiauja su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigomis;
 • rengia mokinių sveikatos priežiūros veiklos planus ir ataskaitas.
 • Moko mokyklos bendruomenę sveikos gyvensenos, rengia prevencinius projektus.
 • Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas.

Kreiptis: 106 kabinetas, tel. Nr. 8-672-01628, el. paštas   a.sarkauskiene@gmail.com

Mokyklos psichologas

 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;
 • Dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
 • Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;

Kreipkis į psichologę dėl įvairių Tau iškilusių sunkumų ir rūpesčių: 

 • jei kyla sunkumų moksluose,
 • nesutari su draugais,
 • pykstiesi su tėvais ar mokytojais,
 • jei turi mokymosi sunkumų,
 • kamuoja nerimas, depresija, stresas,
 • jei nori geriau pažinti savo temperamento, charakterio savybes,
 • sunku apsispręsti profesijos rinkimosi ar kitais gyvenimo klausimais,
 • jautiesi vienišas, nemylimas,
 • tau liūdna, sunku ir tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti, pasitarti.

Konsultacijos yra konfidencialios.

Dėl konsultavimo ir kitais rūpimais klausimais galima kreiptis el. Pašto adresu psichologas@plungestvm.lt, telefonu +37062077527 arba užeiti į 209 kabinetą.

Pagalba mokiniui

TU NESI VIENAS! IŠDRĮSK IEŠKOTI PAGALBOS!

Mokyklos bendruomenė visuomet pasirengusi Tau padėti:

 • Grupės vadovas/vadovė– jis/ji yra arčiausiai Tavęs ir padės išspręsti daugumą problemų ar suras žmones, kurie gali Tau padėti.
 • Mokykloje Jums visokeriopą pagalbą teikia mokyklos Vaiko gerovės komisija:
 • Komisijos pirmininkas – Ingrida Daukšienė, psichologė.
 • Koordinatorė – Rigonda Pereverzeva, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Nariai:
 • Audrius Misiūnas, direktorius;
 • Dalia Palčikienė, socialinė pedagogė;
 • Aurika Kadė, bendrabučio auklėtoja;
 • Aldona Šarkauskienė, sveikatos priežiūros darbuotoja;
 • Kostas Jonušas, profesijos mokytojas, grupių vadovas;
 • Milda Stonkienė, matematikos mokytoja, VGK sekretorė;
 • Danutė Sausdravienė,  gimnazijos skyriaus vedėja;

NEBŪKIME ABEJINGI!

MES LABAI LAUKIAME JŪSŲ SUPRATIMO BEI TIKIMĖS, KAD BŪSITE DRAUGIŠKI, ATSAKINGI, TOLERANTIŠKI

Pagalbos telefonai

GERBIAMAS MOKSLEIVI, JEIGU TURI PROBLEMŲ IR NEBEŽINAI, KAIP JAS IŠSPRĘSTI,
JEIGU PATIRI PATYČIAS IR SMURTĄ,
JEIGU TAU SUNKU,

TU GALI KREIPTIS PAGALBOS IR TAU BŪTINAI PADĖS:

TELEFONU

1. „Jaunimo linija” – 8 800 28888

Darbo laikas: 16.00-07.00 kasdien, savaitgaliais visą parą

Pagalbą teikia: savanoriai

www.jaunimolinija.lt

3. „Vilties linija” – 116123

Darbo laikas: visą parą

Pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos
sveikatos profesionalai

2. „Vaikų linija” – 116111

Darbo laikas: 11.00-21.00 kasdien

Paramą teikia: savanoriai

www.vaikulinija.lt

4. „Pagalbos moterims linija” – 8 800 66366

Darbo laikas: 10.00-21.00 pirmadieniais-penktadieniais
(8 800 66366)

Pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

INTERNETU RAŠYTI LAIŠKĄ

1. „Draugo laiškai” – http://www.vaikulinija.lt

Pagalba teikiama jaunimui.

Į laiškus per 3 dienas atsako „Jaunimo linijos” savanoriai konsultantai.

3. „Vilties linija” – http://paklausk.kpsc.lt

Pagalba teikiama suaugusiems.

Į laiškus per 3 dienas atsako Klaipėdos psichikos
sveikatos centro specialistai.

2. „Klausučio šalis” – http://www.vaikulinija.lt

Pagalba teikiama vaikams, paaugliams.

Į laiškus per 3 dienas atsako
savanoriai konsultantai.

4. Psichologinis kūrybinis jaunimo centras – kasnutiko@yahoo.com

Pagalba teikiama jaunimui.

Į laiškus per 3-5 dienas atsako savanoriai konsultantai.

Tu gali kreiptis į mokyklos socialinę pedagogę 205 kabinetas