Priėmimo į Plungės technologijų ir verslo mokyklą 2024 metais tvarkos aprašas

Patvirtinta
Plungės technologijų ir verslo mokyklos
direktoriaus įsakymu,
2024 m. balandžio 11 d.  Nr.V1-43

 

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS,
PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS RIETAVO FILIALO
2024 METŲ MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Mokinių priėmimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokinių priėmimo mokytis tvarką Plungės technologijų ir verslo mokykloje ir mokyklos Rietavo filiale (toliau – Plungės TVM).
 2. Asmenys, įvertinant jų įgytą išsilavinimą ir pageidavimus, priimami mokytis pagal profesinio mokymo programas, profesinio mokymo kartu su viduriniu ugdymu programas arba pagrindinio ugdymo II dalies programą I ir II gimnazijos klasėje.

II SKYRIUS. STOJANČIŲJŲ PRIĖMIMO ORGANIZAVIMAS

 1. Priėmimas mokytis pagal pagrindinio ugdymo II dalies programą I ir II gimnazijos klasėje:

3.1. Priėmimą mokytis pagal pagrindinio ugdymo II dalies programą I ir II gimnazijos klasėje organizuoja Plungės TVM.

3.2. Mokytis I gimnazijos klasėje priimami mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programos I dalies programą ir perkelti mokytis į aukštesnę klasę.

 1. 3. Mokytis II gimnazijos klasėje priimami mokiniai, baigę I gimnazijos klasę ir perkelti mokytis į aukštesnę klasę.

3.4. Priėmimas organizuojamas:

3.4.1. Pagrindinis priėmimas – dokumentus priimti mokytis stojantieji pateikia nuo 2024 m. birželio 1 d. iki birželio 30 d.

3.4.2. Stojantieji, pageidaujantys mokytis I ar II gimnazijos klasėje, dokumentus pateikia atvykę į Plungės TVM (Mendeno g. 7, Plungė).

Stojantieji pateikia šiuos dokumentus:

3.4.3. Prašymą dėl priėmimo mokytis;

3.4.4. Pasą arba asmens tapatybės kortelę (tapatybės patvirtinimui);

3.4.5. Gimimo liudijimą (tapatybės patvirtinimui);

3.4.6. 8 klasės mokymosi pasiekimų pažymėjimo originalą (stojantys į I-ą gimnazijos klasę);

3.4.7. I-os gimnazijos klasės mokymosi pasiekimų pažymėjimo originalą (stojantys į II-ą gimnazijos klasę);

3.4.8. Išskyrus tuos, prie kurių profesinio mokymo įstaiga turi prieigą valstybės institucijų elektroninėse sistemose;

3.4.9. Fotonuotrauką (3×4 cm) – 2 vnt.;

3.4.10. Asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, papildomai pateikia atitinkamus dokumentus( jei mokinys mokėsi pagal individualizuotą arba pritaikytą pagrindinio ugdymo programą, būtina pateikti pažymą apie specialiojo ugdymo ar švietimo pagalbos skyrimą (ją reikėtų pasiimti iš ugdymo įstaigos kartu su mokymosi pažyma):

– pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių;

–  gydytojo sveikatos būklės įvertinimą, jei asmuo turi  sutrikimų, serga lėtine liga ;

3.4.11. Sveikatos pažymą (027-1/a forma, elektroninė);

3.5. Mokinių priėmimą vykdo Plungės TVM direktoriaus įsakymu sudaryta Mokinių priėmimo komisija.

3.6. Mokinių priėmimo komisijos posėdžio data – 2024 m. rugpjūčio 26, 28 d. , 10 val.

3.7.. Mokinių priėmimo komisijos posėdžiuose turi dalyvauti stojantieji ir jų tėvai, globėjai.

Pastaba: Nepilnamečiai (iki 16 metų) prašymą stoti į 9 klasę teikia kartu su tėvu/motina arba globėju.

 • Priėmimas mokytis pagal pirminio profesinio mokymo programas:

4.1. Asmenys, ne jaunesni kaip 14 metų, įgiję pagrindinį išsilavinimą, priimami mokytis pagal pirminio profesinio mokymo kartu su viduriniu ugdymu programas (III Lietuvos kvalifikacijų lygio profesinio mokymo programos).

4.2. Asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą, priimami mokytis pagal pirminio profesinio mokymo programas (IV Lietuvos kvalifikacijų lygio profesinio mokymo programos).

4.3 Asmenys, įgiję kvalifikaciją pagal pirminio profesinio mokymo programą, turintys aukštojo mokslo kvalifikaciją, priimami mokytis pagal tęstinio profesinio mokymo programas.

4.4. Mokytis pameistrystės forma asmenys priimami į profesinio mokymo programas, kuriose nurodyta galimybė mokytis pameistrystės forma.

4.5. Priėmimą mokytis pagal profesinio mokymo programas organizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įgaliota institucija – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO). Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą reglamentuoja tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

 1. Stojančiųjų informavimas, konsultavimas

5.1 Stojančiųjų mokytis registracija, prašymų priimti mokytis teikimas, konsultavimas ir informavimas teikiamas LAMA BPO interneto svetainės adresu: https://profesinis.lamabpo.lt nuo 2024 m. birželio 1 d.

5.2. Plungės TVM informaciją apie bendrąjį priėmimą teikia telefonu, Plungės TVM tinklapyje, facebook paskyroje arba tiesiogiai teikia ir konsultuoja mokyklos darbuotojai. Stojantieji, neturintys galimybės pateikti prašymo per LAMA BPO informacinę sistemą, gali atvykti  ir pateikti prašymą mokytis adresu Plungė, Mendeno g. 7 ir Rietave , L.Ivinskio g.12. Informacija taip pat teikiama Plungėje tel. +370  602 80432, +370  682 67451, Rietave tel.+370 448 68198

5.3.Mokymosi kainos stojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas . Mokymosi kainos pagal mokymo programas (valstybės nefinansuojamos) yra nurodytos programų registre.

5.4. Stojantieji, atvykdami pasirašyti sutartis, dokumentų priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:

5.4.1.sveikatos pažymą (027-1/a forma, elektroninė);086/a

5.4.2. gyvenamosios vietos deklaraciją;

5.4.3 dvi fotonuotraukas (3×4 cm);

5.4.5. asmens tapatybės kortelę, pasą arba gimimo liudijimą.

5.4.6. įgytą kvalifikaciją liudijantį pažymėjimą (asmenys, kurie jau yra įgiję kvalifikaciją);

5.4.7.užsieniečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

IV SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Stojantieji, pageidaujantys atsiimti dokumentus iki 2024 m. rugsėjo 4 d., kreipiasi į Plungės TVM. Dokumentai gražinami asmeniškai, pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą. Kiti asmenys stojančiojo dokumentus gali atsiimti tik turėdami Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka patvirtintą įgaliojimą. Asmenys dokumentų atsiėmimą patvirtina parašu pateiktų dokumentų sąraše.

Priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 17 D. ĮSAKYMO NR. V-373 „DĖL ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ MOKYTIS PAGAL PIRMINIO ARBA TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS, BENDROJO PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ AR SAVIVALDYBĖS ARBA NEVALSTYBINĘ PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 6 d. Nr. V-666
Vilnius

 

P a k e i č i u  Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-373 „Dėl Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

Švietimo, mokslo ir sporto ministras     Algirdas Monkevičius

SUDERINTA
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam
priėmimui organizuoti 2020 m. gegužės 5 raštu Nr. 20-11


 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-373
(Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministro
2020 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-666   redakcija)

 

Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio
profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę
profesinio mokymo įstaigą TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų, pageidaujančių mokytis pagal valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas formaliojo pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas arba jų modulius (toliau kartu vadinama – Programa) ir dalyvaujančių bendrajame priėmime (toliau – Stojantysis), prašymų priimti mokytis pateikimą, bendrojo priėmimo organizavimą, Stojančiųjų, įgijusių kvalifikaciją pagal pirminio profesinio mokymo programą, išskyrus tuos, kurie įgijo kvalifikaciją kartu su pagrindiniu išsilavinimu ir nuosekliai mokydamiesi (arba nenutraukę mokymosi) įgijo kitą kvalifikaciją kartu su viduriniu išsilavinimu, taip pat Stojančiųjų, turinčių aukštojo mokslo kvalifikaciją ir siekiančių mokytis valstybės finansuojamose profesinio mokymo vietose, priėmimą, laisvų valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų vietų užpildymą prasidėjus mokymo procesui, Stojančiųjų į profesinio mokymo valstybės finansuojamas vietas eilės sudarymą, priėmimą mokytis į valstybės nefinansuojamas formaliojo profesinio mokymo vietas valstybinėse profesinio mokymo įstaigose, priėmimo į profesinį mokymą pameistrystės forma sąlygas, Stojančiųjų ir profesinio mokymo įstaigų informavimą, Stojančiųjų dokumentų pateikimą ir priėmimo įforminimą.
 2. Vadovaujantis Aprašu mokytis pagal formaliojo pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas Stojantieji priimami pagal atitinkamų metų Asmenų, išskyrus asmenis, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas, pageidaujančių įgyti kvalifikaciją, priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas planą (toliau – Planas) ir bendrą valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų vietų skaičių, nustatytą profesinio mokymo įstaigoms, vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.
 3. Centralizuotai vykdomą priėmimą į valstybines ar savivaldybės arba nevalstybines profesinio mokymo įstaigas, išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo teikėjus, profesinio mokymo teikėjus, vykdančius asmenų, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas ir Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, mokytis pagal valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas formaliojo pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas (toliau – Bendrasis priėmimas) organizuoja ir vykdo švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliota institucija – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO).

 

II  SKYRIUS
PRAŠYMŲ PRIIMTI MOKYTIS PATEIKIMAS

 1. Stojantieji registruojasi, prašymus priimti mokytis pagal Programas (toliau – Prašymas) į valstybės finansuojamas ir / ar nefinansuojamas vietas teikia, konsultuojami ir informuojami apie bendrojo priėmimo veiksmus ir rezultatus LAMA BPO informacinėje sistemoje, internetiniame tinklalapyje www.lamabpo.lt (toliau – Sistema). Profesinio mokymo įstaigos sudaro prieigą prie kompiuterio Prašymui pateikti Stojantiesiems, neturintiems galimybės pateikti Prašymo per Sistemą.
 2. Registruodamasis Sistemoje Stojantysis pateikia vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir pasirenka prisijungimo prie Sistemos slaptažodį. Specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo turinčius Stojančiuosius, laisvės atėmimo vietose mokomus Stojančiuosius ir asmenis, mokomus pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinamus projektus, į Sistemą registruoja profesinio mokymo įstaigos pagal Stojančiųjų tiesiogiai joms pateiktus prašymus. Į Sistemą besiregistruojantiems Stojantiesiems į profesinio mokymo Programą, kurie kartu mokysis bendrojo ugdymo mokyklose ar profesinio mokymo įstaigose I ir / ar II gimnazijos klasėse (9–10 klasėse), rekomenduojama kreiptis į pasirinktą profesinio mokymo įstaigą dėl konsultacijų įsiregistruojant į Sistemą bei pasirenkant profesinį mokymą. Užsiregistravusiam Stojančiajam suteikiamas unikalus Sistemos vartotojo numeris.
 3. Duomenys apie Stojančiojo mokymosi pasiekimus, įgytas kvalifikacijas ir kiti duomenys Sistemoje gaunami iš Mokinių registro, Studentų registro, Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro, Švietimo ir mokslo institucijų registro, Licencijų registro ir Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro automatiniu būdu. Tais atvejais, kai minėtų duomenų minėtuose registruose nėra, Stojantysis Aprašo 44 punkte nustatyta tvarka informuojamas, kad privalo Sistemoje pateikti dokumentų apie turimus mokymosi pasiekimus kopijas. Jeigu Stojančiojo pateikti dokumentai yra kita pavarde, nei įrašyta jo tapatybę patvirtinančiame dokumente, Stojantysis privalo Sistemoje pateikti dokumento, patvirtinančio išsilavinimo dokumente nurodytos pavardės keitimą, kopiją. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliota institucija LAMA BPO prašymu jai pateikia užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimo pažymas pagal Stojančiųjų pateiktus užsienyje išduotus mokymosi pasiekimų dokumentus.
 4. Stojantieji, prisijungę prie Sistemos, užpildo Sistemoje pateiktą Prašymo formą ir patvirtina pateiktų duomenų tikrumą. Pageidavimai mokytis pagal programas (toliau – Pageidavimai) pasirenkami iš Sistemoje nurodytų profesinio mokymo įstaigų ir jų įgyvendinamų Programų sąrašo, kuris sudaromas, vadovaujantis Valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų profesinio mokymo vietų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. V-508 „Dėl Valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų profesinio mokymo vietų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Vykstant pagrindiniam priėmimui Prašyme Stojantysis įrašo iki 3 Pageidavimų į valstybės finansuojamą ar nefinansuojamą vietas, vykstant papildomam priėmimui – iki 2. Visi Pageidavimai lygiaverčiai. Pageidavimu laikomas Programos pavadinimo, valstybinio kodo ir Programą įgyvendinančios profesinio mokymo įstaigos, mokymo formos ir finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama ar nefinansuojama vieta) pasirinkimas. Prašyme taip pat turi būti pateikiama informacija apie Stojančiojo specialiuosius ugdymosi poreikius, jeigu jų turi, sveikatos atitiktį mokytis pagal atitinkamą Programą. Stojančiajam suteikiama galimybė nurodyti bendrabučio poreikį, turimą darbą ar ketinimą įsidarbinti ir kitą jam aktualią informaciją.
 5. Stojantysis iki Prašymų teikimo termino pabaigos Sistemoje prioriteto tvarka nustato savo Pageidavimų, kuriems jis, vadovaujantis Aprašo 11 punktu, pripažintas tinkamu, eiliškumą.

 

III SKYRIUS
BENDROJO PRIĖMIMO ORGANIZAVIMAS

 1. Teisę Stojančiajam įgyti kvalifikaciją mokantis pagal pirminio ar tęstinio profesinio mokymo programas valstybės finansuojamoje vietoje pagal Profesinio mokymo įstatymo 37 straipsnio nuostatas ir Stojančiojo pateiktus bei iš Mokinių registro ir Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro gautus duomenis nustato LAMA BPO.
 2. Stojančiojo tinkamumą mokytis pagal pasirinktą Programą įvertina ir nustato profesinio mokymo įstaiga, LAMA BPO sudarius prieigą prie duomenų, kuriuos LAMA BPO gavo iš Mokinių registro ir Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro arba apskaičiavo iš Stojančiojo pateiktų dokumentų pagal Aprašo 32–34 punktus. Stojantysis pripažįstamas tinkamu mokytis pagal jo Pageidavimų sąraše pasirinktą Programą, jei atitinka Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Kriterijų sąrašas), nustatytus kriterijus, jo pasirinktos Programos reikalavimus ir, jei yra nustatytas reikalavimas papildomai vertinti Stojančiojo tinkamumą, patenkinamą testo, skirto Stojančiojo specifiniams gebėjimams, specifinėms žinioms, bendrosioms ar profesijai reikalingoms kitoms kompetencijoms nustatyti (toliau – Testas), įvertinimą. Tais atvejais, kai yra nustatytas reikalavimas papildomai vertinti Stojančiojo tinkamumą, Testą turi atlikti visi Stojantieji į tokią Programą. Sistemoje pateikiama informacija apie Programose numatytus Testus, testavimo datos ir vietos pasirinkimo galimybes.
 3. Nustačius Stojančiojo tinkamumą Programai pagal atlikto Testo rezultatus, jo tinkamumą pripažįsta visos atitinkamą Programą įgyvendinančios profesinio mokymo įstaigos. Rezultatai apie Stojančiojo tinkamumą paskelbiami Sistemoje ir apie juos informuojamas Stojantysis Aprašo 44 punkte nustatyta tvarka.
 4. Stojančiojo papildomo tinkamumo mokytis pagal tam tikrą Programą įvertinimo poreikį nustato ir Testų rengimą koordinuoja Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Testus rengia juos naudoti numačiusios ir Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro pritarimą gavusios profesinio mokymo įstaigos pagal Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro nustatytą tvarką. Testą, patikrinantį Stojančiojo gebėjimą mokytis pagal Programą, skirtą Stojantiesiems, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, profesinio mokymo įstaiga privalo raštu suderinti su Nacionaline švietimo agentūra, jei tokiam testui naudoti profesinio mokymo įstaiga gavo Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro pritarimą.
 5. Testų užduočių ir specifinių gebėjimų, specifinių žinių, bendrųjų gebėjimų ir profesijai reikalingų kompetencijų reikalavimų aprašai (toliau – Testų aprašai), raštu suderinti su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo centru, paskelbiami profesinio mokymo įstaigų interneto tinklalapiuose ne vėliau kaip prieš mėnesį iki atitinkamo priėmimo etapo Prašymų registravimo pradžios. Nuorodas į Testų aprašus ir testavimo datas profesinio mokymo įstaigos ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki Prašymų registravimo pradžios pateikia LAMA BPO. Testą vykdžiusi profesinio mokymo įstaiga Stojančiojo Testo rezultatus į LAMA BPO sistemą įveda ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Testo laikymo dienos.
 6. Tais atvejais, kai profesiniame standarte, jeigu jo nėra, – Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose yra nustatyti papildomi reikalavimai asmens sveikatai dirbti pagal atitinkamą kvalifikaciją, profesinio mokymo įstaigos, informavusios LAMA BPO, apie šiuos reikalavimus skelbia savo internetiniuose tinklalapiuose. Sistemoje prie Programų, kurioms nustatyti papildomi reikalavimai asmens sveikatai, teikiama papildoma informacija Stojantiesiems dėl sveikatos būklės atitikimą liudijančių medicininių pažymų.
 7. Pasibaigus Prašymų mokytis teikimo terminui:

16.1. profesinio mokymo įstaiga vykdo priėmimą, sulaukusi tokio Stojančiųjų Pageidavimų mokytis pirmuoju prioritetu skaičiaus:

16.1.1. 12 ir daugiau – į tos pačios kvalifikacijos ir to paties Lietuvos kvalifikacijų lygio pirminio ir tęstinio mokymo programas (išskyrus 16.1.2–16.1.6 papunkčiuose nurodytas programas), jei apsisprendžia mažesnių grupių, nei nustatyta Formaliojo profesinio mokymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-482 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, mokymą organizuoti neviršydama jai skirtų biudžeto asignavimų;

16.1.2. 7 ir daugiau – į Programas, įgyvendinamas kartu su bendrojo ugdymo programomis, jei apsisprendžia mažesnių grupių, nei nustatyta Formaliojo profesinio mokymo tvarkos apraše, mokymą organizuoti neviršydama jai skirtų biudžeto asignavimų;

16.1.3. 4 ir daugiau – į Programas, pritaikytas specialiųjų ugdymosi poreikių dėl nežymaus, atskirais atvejais – vidutinio intelekto sutrikimo turintiems asmenims, bei į Programas, pagal kurias mokysis silpnaregių ar neprigirdinčiųjų ir (arba) kochlearinių implantų naudotojai, jei apsisprendžia mažesnių grupių, nei nustatyta Formaliojo profesinio mokymo tvarkos apraše, mokymą organizuoti neviršydama jai skirtų biudžeto asignavimų. Tais atvejais, kai šiame punkte minimos programos sulaukė mažiau nei 4 Stojančiųjų Pageidavimų mokytis pirmuoju prioritetu, priėmimas į jas raštu derinamas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija;

16.1.4. 6 ir daugiau – į Programas, pagal kurias mokysis aklųjų arba kurčiųjų grupės, jei formuojamos atskiros tokių asmenų grupės ir jei apsisprendžia mažesnių, nei nustatyta Formaliojo profesinio mokymo tvarkos apraše, grupių mokymą organizuoti neviršydama jai skirtų biudžeto asignavimų;

16.1.5. Profesinio mokymo įstaiga, surinkusi 12 asmenų į tos pačios kvalifikacijos ir to paties Lietuvos kvalifikacijų lygio pirminio (išskyrus programas, įgyvendinamas kartu su bendrojo ugdymo programomis) ir tęstinio mokymo programas, turi teisę juos priimti, jei apsisprendžia organizuoti jų mokymą neviršydama jai skirtų biudžeto asignavimų. Priėmus į Programą Stojančiųjų, priėmimas tęsiamas kituose etapuose neviršijant Plane nustatyto priimti asmenų skaičiaus;

16.1.6. Stojančiųjų skaičių į tos pačios kvalifikacijos ir to paties Lietuvos kvalifikacijų lygio pirminio ir tęstinio mokymo programų modulius nusistato profesinio mokymo įstaiga, jei apsisprendžia mažesnių grupių, nei nustatyta Formaliojo profesinio mokymo tvarkos apraše, mokymą organizuoti neviršydama jai skirtų biudžeto asignavimų;

16.2. asmenys, pasirinkę Programą, kuri Prašymų teikimo laikotarpiu sulaukė nustatyto minimalaus pasirinkusiųjų jas mokytis pirmuoju prioritetu asmenų skaičiaus, informuojami Aprašo 44 punkte numatyta tvarka, kad jie bus pakviesti pasirašyti profesinio mokymo sutarties, jei Programoje išliks minimalus pasirinkusiųjų jas mokytis pirmuoju prioritetu asmenų skaičius iki Prašymų teikimo termino pabaigos;

16.3. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija turi teisę nustatyti ir mažesnį nei 16.1.1–16.1.5 papunkčiuose nustatytas asmenų skaičių profesinio mokymo įstaigos planuojamai įgyvendinti Programai, atsižvelgdama į kvalifikuotų darbuotojų poreikį atitinkamoje vietovėje, profesinio mokymo įstaigos ar Programos specifiką, Stojančiųjų specialiuosius ugdymosi poreikius.

 1. Priėmimas į Programą, pagrindinio priėmimo vasaros etape nesulaukusią nustatyto minimalaus Stojančiųjų Pageidavimų mokytis pirmuoju prioritetu skaičiaus, gali būti kartojamas papildomo priėmimo metu. Stojantieji apie galimybę papildomo priėmimo metu rinktis Programą, pagrindinio priėmimo metu nesurinkusią minimalaus Stojančiųjų Pageidavimų skaičiaus, informuojami Aprašo 44 punkte numatyta tvarka.
 2. 18. Likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki pagrindinio priėmimo vasaros ir žiemos etapų ir papildomo priėmimo Prašymų pateikimo termino pabaigos, profesinio mokymo įstaiga paskirsto Plane jai nustatytą profesinio mokymo vietų skaičių tos pačios švietimo srities Programoms, jei į jas vykdomas priėmimas. Profesinio mokymo įstaiga prieš vieną dieną iki Prašymų priėmimo termino pabaigos gali nutraukti priėmimą į Programas, pagal kurias yra pasirinkęs mažesnis nei nustatytas minimalus pirmojo prioriteto Pageidavimų skaičius. Stojantysis šiuo atveju informuojamas nurodant jam galimybę pasirinkti kitą Programą. Profesinio mokymo įstaiga per vieną dieną po pagrindinio ir papildomo Prašymų priėmimo termino pabaigos, atsižvelgdama į Stojančiųjų pasirinkimų skaičių, gali šį skaičių dar kartą perskirstyti tos pačios švietimo srities Programoms, siekdama užtikrinti Stojančiųjų interesus.
 3. Papildomo priėmimo metu Prašymus dėl valstybės finansuojamų vietų gali teikti Stojantieji, dalyvavę pagrindiniame priėmime, bet neturintys pasirašytų profesinio mokymo sutarčių dėl valstybės finansuojamos vietos, taip pat Stojantieji, kurie nebuvo užsiregistravę Sistemoje pagrindinio priėmimo metu. Pagrindinio priėmimo metu pateikti Prašymai į papildomą priėmimą automatiškai neperkeliami.
 4. Stojančiųjų į profesinio mokymo valstybės finansuojamas vietas eilė sudaroma Aprašo V skyriuje nustatyta tvarka.
 5. Per 5 dienas nuo Prašymų teikimo termino pabaigos LAMA BPO, vadovaudamasi Planu ir profesinio mokymo įstaigų atliktu galutiniu profesinio mokymo vietų skaičiaus pagal Aprašo 18 punktą perskirstymu, priima sprendimą dėl siūlymo Stojančiajam mokytis pagal Pageidavimą ir apie tai informuoja Stojantįjį Aprašo 44 punkte nustatyta tvarka.
 6. Jei Stojantysis negali būti pakviestas mokytis dėl to, kad jo pagal pirmąjį Pageidavimą pasirinkta Programa nesurinko Aprašo 16 punkte nustatyto Stojančiųjų skaičiaus, arba dėl to, kad į nustatytą vietų skaičių buvo atrinkti geresnius konkursinius balus, apskaičiuojamus pagal Aprašo 32–34 punktus, surinkę Stojantieji, jis kviečiamas mokytis pagal antrąjį ar trečiąjį Pageidavimą. Tais atvejais, kai pasibaigus papildomam priėmimui Stojančiojo Pageidavimai jo regione negali būti tenkinami, LAMA BPO, raštu suderinusi su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, gali pasiūlyti kitą profesinio mokymo įstaigą arba Programą, kuri įgyvendina Stojančiojo Pageidavimą arba kitą to paties švietimo posričio Programą.

 

IV SKYRIUS
LAISVŲ VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ AR NEFINANSUOJAMŲ VIETŲ UŽPILDYMAS PRASIDĖJUS MOKYMO PROCESUI

 1. Į mokymosi proceso metu iškritusių mokinių vietas, taip pat į laisvas valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas tų švietimo sričių, kuriose pagrindinio priėmimo žiemos ir vasaros etapų ir papildomo priėmimo metu sudarytų profesinio mokymo sutarčių skaičius yra mažesnis nei vietų skaičius, nustatytas Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, profesinio mokymo įstaiga gali per Sistemą priimti naujų mokinių, taip pat mokinių, besimokančių valstybės nefinansuojamose vietose, bet turinčių teisę mokytis valstybės finansuojamose vietose, ir mokinių, pageidaujančių keisti profesinio mokymo programą, kuriems Sistemoje sudaroma galimybė nenutraukus jų turimos profesinio mokymo sutarties dalyvauti priėmimeNaujos grupės šiais atvejais nėra sudaromos.
 2. Priėmimas vykdomas kartą per savaitę. Į laisvas Programų vietas nauji mokiniai gali būti priimami ne ilgiau nei iki 20 proc. Programų įgyvendinimo laiko, išskyrus Aprašo 25 punkte nustatytus atvejus.
 3. Į profesinio mokymo programų, vykdomų kartu su pagrindinio ar vidurinio ugdymo programa ar Socialinių įgūdžių programa, I kursą nauji mokiniai gali būti priimami iki einamųjų metų gruodžio 20 d. ir pagrindinio priėmimo žiemos etapo Prašymų pateikimo metu.
 4. Profesinio mokymo įstaiga, priimdama naujus mokinius mokymo procesui prasidėjus, susitaria su juo dėl sąlygų, kokiomis mokinys sieks profesinio mokymo programoje nustatytų mokymosi rezultatų tos programos dalies, kuri buvo įgyvendinta iki priimant mokinį.
 5. Priėmimas į laisvas vietas vykdomas vadovaujantis Aprašo 4−6, 10, 11, 31-34, 36, 37, 39, 42–44, 48, 50, 51 punktais. Su mokiniu, gavusiu siūlymą mokytis per Sistemą, sudaroma profesinio mokymo sutartis ir jis yra registruojamas Mokinių registre.
 6. Priėmimas į laisvas valstybės nefinansuojamas vietas gali būti vykdomas mokymą finansuojančio fizinio ar juridinio asmens pageidaujamu ir su profesinio mokymo įstaiga suderintu laiku, jei mokymą užsakantis fizinis ar juridinis asmuo finansuoja visą asmenų grupės ar pavienio asmens profesinį mokymą, o Teikėjas turi galimybes jį vykdyti.
 7. Profesinio mokymo įstaiga gali priimti mokinį, norintį pakeisti profesinio mokymo įstaigą, tačiau tęsti mokymąsi pagal tą pačią profesinio mokymo programą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo išsiregistravimo iš profesinio mokymo įstaigos dienos, jei gali jam sudaryti sąlygas mokytis neviršydama jai leistino mokymosi vietų skaičiaus ir nedidindama mokinių grupių skaičiaus, kitu atveju turi gauti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pritarimą. Mokinys išlaiko turėtą valstybės (ne)finansuojamą vietą. Profesinio mokymo įstaiga su mokiniu sudaro profesinio mokymo sutartį ir ją registruoja Mokinių registre.
 8. Laisva valstybės finansuojama vieta, įgyvendinus daugiau nei 20 proc. Programos, gali būti užpildoma perkeliant į ją mokinį, kuris turi geriausius mokymosi pasiekimų profesinio mokymo įstaigoje įvertinimus tarp mokinių, turinčių teisę mokytis valstybės finansuojamose vietose, bet besimokančių valstybės nefinansuojamose vietose. Profesinio mokymo įstaiga pakeičia su mokiniu sudarytą profesinio mokymo sutartį ir atlieka atitinkamus pakeitimus Mokinių registre.

 

V SKYRIUS
STOJANČIŲJŲ Į PROFESINIO MOKYMO VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS VIETAS EILĖS SUDARYMAS

 1. Stojančiųjų į profesinio mokymo valstybės finansuojamas vietas eilė (toliau – Stojančiųjų eilė) Sistemoje sudaroma mažėjimo pagal Stojančiųjų konkursinį balą ir pirmumo kriterijus, nustatytus vadovaujantis Kriterijų sąrašo reikalavimais, tvarka.
 2. Stojančiojo konkursinį balą sudaro mokymosi pasiekimus, kurie nustatyti atitinkamoje Programoje, įteisinančiame dokumente įrašytų visų dalykų įvertinimų (penkių balų sistemos pažymiai dvigubinami), o stojant į Programas, kuriose nustatytas reikalavimas turėti vidurinį išsilavinimą, – ir Aprašo 33 punkte nustatyta tvarka perskaičiuotų brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis. Programose, kuriose reikšmingos Stojančiųjų tam tikrų dalykų žinios, profesinio mokymo įstaigoms, gavus raštišką Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro pritarimą ir apie tai informavus LAMA BPO, vietoje visų dalykų įvertinimų naudojamas tam tikrų dalykų metinių įvertinimų ir perskaičiuotų brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis.
 3. Apskaičiuojant konkursinį balą mokyklinio brandos egzamino įvertinimui taikomas koeficientas 1,2, valstybinio brandos egzamino įvertinimui – koeficientas 2. Valstybinių brandos egzaminų įvertinimai, gauti naudojant skalę 1–100, tiesiškai perskaičiuojami į skalę 16–100. Valstybinių brandos egzaminų vertinimo skalės 16–100 balų įvertinimai vieno ženklo po kablelio tikslumu perskaičiuojami į skalės 4–10 įvertinimus pagal formulę:

čia yra VBE įvertinimas 16–100 balų skalėje,  – VBE įvertinimas 4–10 skalėje.

 1. Tais atvejais, kai Stojančiųjų konkursinis balas yra vienodas šimtųjų tikslumu, aukštesnius Stojančiųjų eilės rezultatus turinčiu laikomas tas Stojantysis, kuris turi daugiau aukštesnių atskirų dalykų įvertinimų.
 2. Mokytis iš Stojančiųjų eilės kviečiamas Plane nustatytas asmenų skaičius.

 

VI SKYRIUS
PRIĖMIMAS MOKYTIS Į VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMAS FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO VIETAS VALSTYBINĖSE PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE

 1. Stojančiųjų į valstybės nefinansuojamas formaliojo profesinio mokymo vietas valstybinėse profesinio mokymo įstaigose teisės ir pareigos (išskyrus mokestį už mokslą) bei jiems keliami reikalavimai yra tokie pat kaip Stojančiųjų į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas.
 2. Į valstybės nefinansuojamas formaliojo profesinio mokymo vietas priimami teisės į valstybės finansuojamą profesinio mokymo vietą neturintys asmenys ir asmenys, turintys šią teisę, bet pildydami Prašymą pasirinkę nefinansuojamą vietą.
 3. Konkursinė eilė į Programų valstybės nefinansuojamas vietas sudaroma ir konkursinis balas skaičiuojamas vadovaujantis Aprašo 32–34 punktais.
 4. Bendras priimtų Stojančiųjų, siekiančių mokytis valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose vietose, skaičius turi neviršyti profesinio mokymo įstaigai švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka skirto bendro vietų skaičiaus.

 

VII SKYRIUS
PRIĖMIMO Į PROFESINĮ MOKYMĄ PAMEISTRYSTĖS FORMA SĄLYGOS

 1. Mokytis pameistrystės forma Stojantieji priimami į Programas, kuriose nurodyta galimybė mokytis pameistrystės forma. Priėmimas vykdomas Aprašo III, IV, V ir VI skyriuose nustatyta tvarka.
 2. Profesinio mokymo įstaiga viena arba kartu su pameistrį mokytis priimančia ir su juo pameistrystės darbo sutartį pasirašančia įmone, įstaiga, organizacija, kuriai profesinis mokymas nėra pagrindinė veikla, ūkininku, laisvuoju mokytoju (toliau – darbdavys) gali pagal iš anksto savo interneto svetainėje paskelbtas sąlygas organizuoti pameistrių atranką, kurioje darbdavys (-iai) iš pageidaujančių atrankoje dalyvauti mokinių, jei jie priimti mokytis mokykline forma, atsirenka pameistrius. Tokią atranką rekomenduojama organizuoti ne anksčiau kaip po dviejų mėnesių nuo mokymo proceso pradžios.
 3. Priėmimas mokytis pameistrystės forma įteisinamas trišale profesinio mokymo įstaigos, Stojančiojo ir įmonės, įstaigos, organizacijos, kuriai profesinis mokymas nėra pagrindinė veikla, ūkininko, laisvojo mokytojo profesinio mokymo sutartimi.

 

VIII SKYRIUS
STOJANČIŲJŲ IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ INFORMAVIMAS

 1. Informaciją Stojantiesiems apie bendrąjį priėmimą elektroniniu paštu arba tiesiogiai teikia ir konsultuoja už priėmimo į Programas vykdymą pagal kompetenciją atsakingi LAMA BPO ir profesinio mokymo įstaigų, kurių vykdomą Programą renkasi Stojantieji, darbuotojai.
 2. Kiekvienam Prašymą pateikusiam Stojančiajam jo nurodytu elektroninio pašto adresu Sistema praneša apie užregistruotą Prašymą – ne vėliau kaip per 1 darbo dieną po Prašymo pateikimo dienos; apie privalomų pateikti duomenų pakankamumą, jei Stojantysis nepateikė jų visų – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas arba kartu su informacija apie priėmimo rezultatus, jei duomenys buvo pateikti paskutinę Prašymų priėmimo dieną, apie Stojančiojo tinkamumą pasirinktoms Programoms ir apie siūlymą mokytis – pagal Bendrojo priėmimo terminus. Ši informacija prisijungusiam prie Sistemos Stojančiajam teikiama viso Bendrojo priėmimo metu.
 3. Informacija profesinio mokymo įstaigoms apie Programų pasirinkimą, pasirinkimo prioritetus, kvietimus, pasirašytas profesinio mokymo sutartis, bendrą Stojančiųjų skaičių pagal Programas ir pirmosios kvalifikacijos siekiančių Stojančiųjų skaičių pagal Programas teikiama Sistemoje, LAMA BPO profesinio mokymo įstaigas pagal savo kompetenciją konsultuoja telefonu ar el. paštu.
 4. Nurodymus ir informaciją profesinio mokymo įstaigoms ir LAMA BPO apie teisės aktus, susijusius su Bendruoju priėmimu, elektroniniu paštu arba tiesiogiai teikia Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

 

IX SKYRIUS
DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS

 1. Stojantysis profesinio mokymo įstaigai privalo pateikti asmens tapatybės dokumentą, kitus nustatytus dokumentus, išskyrus tuos, prie kurių profesinio mokymo įstaiga turi prieigą valstybės insititucijų elektroninėse sistemose, registruose ir kt. (Stojantieji, mokymo sutartis pasirašę elektroniniu būdu, šiame punkte numatytus dokumentus pateikia profesinio mokymo įstaigai prasidėjus mokslo metams):

47.1.  „Stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininę pažymą“ (086/a), išduotą vadovaujantis Stojančiųjų į profesinio mokymo mokyklas ir įdarbinamų nepilnamečių sveikatos tikrinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, iki mokymo proceso pradžios, asmeniui įstojus per papildomą priėmimą – pirmą mokymosi profesinio mokymo įstaigoje dieną;

47.2.  jei, vadovaujantis Aprašo 15 punktu, Sistemoje prie Programos yra pateikta informacija apie nustatytus papildomus reikalavimus asmens sveikatai dirbti pagal atitinkamą kvalifikaciją, rekomenduojama, kad Stojantieji pateiktų medicininę pažymą apie sveikatos būklės atitiktį minėtiems reikalavimams iki mokymo proceso pradžios, Stojančiajam įstojus per papildomą priėmimą – pirmą mokymosi profesinio mokymo įstaigoje dieną;

47.3.  Stojantieji iki 18 metų – Vaiko sveikatos pažymėjimą, parengtą pagal Statistinės apskaitos formą Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/A „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“ (iki rugsėjo 15 d. Stojantieji privalo pasitikrinti sveikatą tam, kad toks pažymėjimas būtų parengtas);

47.4. užsienio valstybių piliečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, pateikia ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo profesinio mokymo sutarties pasirašymo su profesinio mokymo įstaiga dienos;

47.5.  Stojantieji, kuriems atimta ar apribota laisvė, – nepilnamečių tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos arba tardymo izoliatoriaus ar (ir) pataisos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens leidimą;

47.6.  Stojantieji, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo Programas priimami pateikę atitinkamą (-us) dokumentą (-us):

47.6.1.   pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių;

43.6.2.   gydytojo oftalmologo regėjimo būklės įvertinimą, jei Stojantysis turi regėjimo sutrikimų;

47.6.3.   gydytojo surdologo klausos įvertinimą su klausos tonine audiograma, jei Stojantysis turi klausos sutrikimų;

47.6.4.   fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo ir (ar) gydytojo ortopedo ir (ar) gydytojo neurologo fizinės ir judėjimo būklės įvertinimą, jei Stojantysis turi fizinių ir judėjimo sutrikimų;

47.6.5.   gydytojo psichiatro įvertinimą ir rekomendaciją, jei Stojantysis turi elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų;

47.7.  jei Stojantysis serga lėtine liga, – sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų rekomendaciją;

47.8.  Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritorinio skyriaus išduotą išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų, jei Stojantysis siekia būti priimtas mokytis Kriterijų sąraše nustatyta pirmumo teise, nes dėl sveikatos būklės negali dirbti pagal įgytą kvalifikaciją;

47.9.  mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų kopijas, jei duomenų apie Stojančiojo mokymosi pasiekimus nėra Mokinių registre.

 1. Stojantieji, gavę siūlymus mokytis, ne vėliau kaip iki Bendrojo priėmimo terminų nustatytos datos turi sudaryti profesinio mokymo sutartį su atitinkama profesinio mokymo įstaiga, atvykdami į ją pasirašyti profesinio mokymo sutarties arba ją pasirašydami kvalifikuotu elektroniniu parašu arba asmens tapatybę patvirtindami kitais saugiais būdais (per elektroninės bankininkystės sistemas ar kitaip). Apie sudarytą profesinio mokymo sutartį profesinio mokymo įstaiga pažymi Sistemoje ir Stojantįjį registruoja Mokinių registre, kuris suteikia profesinio mokymo sutarties numerį. Stojančiajam nutraukus profesinio mokymo sutartį su profesinio mokymo įstaiga iki rugsėjo 1 d. ar kito mokymo proceso pradžios termino, jis yra pašalinamas iš Mokinių registro (profesinio mokymo sutarties numeris perkeliamas kitai profesinio mokymo sutarčiai). Profesinio mokymo įstaiga sutarties nutraukimo faktą fiksuoja Sistemoje.

 

–––––––––––––––