Priėmimo į Plungės technologijų ir verslo mokyklą 2018 metais tvarkos aprašas

Patvirtinta
Plungės technologijų ir verslo mokyklos
direktoriaus įsakymu,
2019 m. balandžio 30 d.  Nr.V1-29

 

 

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS,
PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS RIETAVO FILIALO
2019 METŲ MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS.
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Mokinių priėmimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokinių priėmimo mokytis tvarką Plungės technologijų ir verslo mokykloje ir mokyklos Rietavo filiale (toliau – Plungės TVM).
 2. Asmenys, įvertinant jų įgytą išsilavinimą ir pageidavimus, priimami mokytis pagal profesinio mokymo programas, profesinio mokymo kartu su viduriniu ugdymu programas arba pagrindinio ugdymo II dalies programą I ir II gimnazijos klasėje.
 3. Vadovaudamasis Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-373 „Dėl Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybės ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu 2019 m. kovo 25 d. Nr. V-296 „Dėl 2019 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminų patvirtinimo“.

II SKYRIUS.
STOJANČIŲJŲ PRIĖMIMO ORGANIZAVIMAS

 1. Priėmimas mokytis pagal pagrindinio ugdymo II dalies programą I ir II gimnazijos klasėje:

4.1. Priėmimą mokytis pagal pagrindinio ugdymo II dalies programą I ir II gimnazijos klasėje organizuoja Plungės TVM.

4.2. Mokytis I gimnazijos klasėje priimami mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programos I dalies programą ir perkelti mokytis į aukštesnę klasę.

4.3. Mokytis II gimnazijos klasėje priimami mokiniai, baigę I gimnazijos klasę ir perkelti mokytis į aukštesnę klasę.

4.3. Priėmimas organizuojamas:

4.3.1. pagrindinis priėmimas – dokumentus priimti mokytis stojantieji pateikia nuo 2019 m. birželio 1 d. iki rugpjūčio 6 d.

4.3.2. papildomas priėmimas – dokumentus priimti mokytis stojantieji pateikia nuo 2019 m. rugpjūčio 27d. iki 2019 m. rugpjūčio 30 d.

4.4. Stojantieji, pageidaujantys mokytis I ar II gimnazijos klasėje, dokumentus pateikia atvykę į Plungės TVM (Mendeno g. 7, Plungė).

4.5. Stojantieji pateikia šiuos dokumentus:

4.5.1. prašymą dėl priėmimo mokytis;

4.5.2. pasą arba asmens tapatybės kortelę (tapatybės patvirtinimui);

4.5.3. gimimo liudijimą (tapatybės patvirtinimui);

4.5.4. 8 klasės mokymosi pasiekimų pažymėjimo originalą (stojantys į I-ą gimnazijos klasę);

4.5.5. I-os gimnazijos klasės mokymosi pasiekimų pažymėjimo originalą (stojantys į II-ą gimnazijos klasę);

4.5.6. Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma 027-1/a, parengta pagal Statistinės apskaitos formą Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/A „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“ – gali būti pateikta iki 2019 m. rugsėjo 2 d.);

4.5.7. fotonuotrauką (3×4 cm) – 2 vnt.

4.5.8. asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, papildomai pateikia atitinkamus dokumentus:

4.5.8.1. pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių;

4.5.8.2. gydytojo oftalmologo regėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi regėjimo sutrikimų;

4.5.8.3. gydytojo urologo klausos įvertinimą su klausos tonine audiograma, jei asmuo turi klausos sutrikimų;

4.5.8.4. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo ir (ar) gydytojo ortopedo ir (ar) gydytojo neurologo fizinės ir judėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi fizinių ir judėjimo sutrikimų;

4.5.8.5. gydytojo psichiatro įvertinimą ir rekomendaciją, jei asmuo turi elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų;

4.5.8.6. sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų rekomendaciją, jei asmuo serga lėtine liga;

4.6. Mokinių priėmimą vykdo Plungės TVM direktoriaus įsakymu sudaryta Mokinių priėmimo komisija.

4.7. Mokinių priėmimo komisijos posėdžio data – 2019 m. rugpjūčio 12 d. , 10 val.

4.8. Mokinių priėmimo komisijos posėdžiuose turi dalyvauti stojantieji ir jų tėvai, globėjai.

 1. Priėmimas mokytis pagal pirminio profesinio mokymo programas:

5.1. Asmenys, ne jaunesni kaip 14 metų, įgiję pagrindinį išsilavinimą, priimami mokytis pagal pirminio profesinio mokymo kartu su viduriniu ugdymu programas (III Lietuvos kvalifikacijų lygio profesinio mokymo programos).

5.2. Asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą, priimami mokytis pagal pirminio profesinio mokymo programas (IV Lietuvos kvalifikacijų lygio profesinio mokymo programos).

 1. Priėmimas mokytis pagal tęstinio profesinio mokymo programas: Asmenys, įgiję kvalifikaciją pagal pirminio profesinio mokymo programą, turintys aukštojo mokslo kvalifikaciją, priimami mokytis pagal tęstinio profesinio mokymo programas.
 2. Priėmimas mokytis pameistrystės forma. Mokytis į profesinį mokymą pameistrystės forma priimami asmenys, ne jaunesni nei 16 m. Mokytis pameistrystės forma asmenys priimami į profesinio mokymo programas, kuriose nurodyta galimybė mokytis pameistrystės forma.
 3. Priėmimą mokytis pagal profesinio mokymo programas organizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įgaliota institucija – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).

 

 1. Stojančiųjų informavimas, konsultavimas:

9.1. Informaciją stojantiesiems apie bendrąjį priėmimą elektroniniu paštu, telefono žinute arba tiesiogiai teikia ir konsultuoja už priėmimo vykdymą atsakingi LAMA BPO darbuotojai.

9.2. Plungės TVM informaciją apie bendrąjį priėmimą elektroniniu paštu, telefonu, facebook paskyroje arba tiesiogiai teikia ir konsultuoja mokyklos darbuotojai, ugdymą organizuojančių skyrių darbuotojai, atsakingi už ugdymo karjerai veiklą.

 1. Prašymų priimti mokytis pagal profesinio mokymo programas pateikimas:

10.1. Stojantieji registruojasi, prašymus priimti mokytis pagal profesinio mokymo programas teikia LAMA BPO informacinėje sistemoje, internetiniame tinklalapyje www.lamabpo.lt.

10.2. Stojantieji, neturintys galimybės pateikti prašymo per LAMA BPO informacinę sistemą, gali užsiregistruoti ir pateikti prašymą priimti mokytis Plungėje, adresu (Mendeno g. 7, Plungė) ir Rietave (L.Ivinskio g.5, Rietavas).

 1. Priėmimo vykdymas:

11.1. Bendrąjį priėmimą sudaro pagrindinis ir papildomas priėmimas. Pagrindinį išsilavinimą įgijusių stojančiųjų pagrindinis priėmimas skaidomas į du etapus – pirmą ir antrą.

11.2. Priėmimo vykdymo terminai:

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 25 d.
įsakymu Nr. V-296

 

2019 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO
Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS
TERMINAI

Pagrindinis priėmimas Veiksmai Data
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2019 m. birželio 1 d. – liepos 29 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2019 m. birželio 1 d. – liepos 29 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2019 m. liepos 30 d. – rugpjūčio 1 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2019 m. rugpjūčio 2 d. – rugpjūčio 6 d.
Papildomas priėmimas Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2019 m. rugpjūčio 8 d. – rugpjūčio 26 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2019 m. rugpjūčio 8 d. – rugpjūčio 26 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2019 m. rugpjūčio 27 d. – rugpjūčio 29 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2019 m. rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 2 d.

 

________________

11.3. Stojantysis, atvykęs pasirašyti profesinio mokymo sutartį privalo pateikti asmens tapatybės dokumentą ir šiuos dokumentus:

11.3.1. „stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininę pažymą“ (086/a), išduotą vadovaujantis Stojančiųjų į profesinio mokymo mokyklas ir įdarbinamų nepilnamečių sveikatos tikrinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, iki mokslo metų pradžios, asmeniui įstojus per papildomą priėmimą – pirmą mokymosi profesinio mokymo įstaigoje dieną;

11.3.2. jeigu prie profesinio mokymo programos yra pateikta informacija apie nustatytus papildomus reikalavimus asmens sveikatai dirbti pagal atitinkamą kvalifikaciją, stojantieji pateikia medicininę pažymą apie sveikatos būklės atitikimą minėtiems reikalavimams iki mokslo metų pradžios, stojančiajam įstojus per papildomą priėmimą – pirmą mokymosi Plungės TVM dieną;

11.3.3. stojantieji iki 18 metų – Vaiko sveikatos pažymėjimą, parengtą pagal Statistinės apskaitos formą Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/A „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“, iki rugsėjo 2 d. arba pirmą mokymosi Plungės TVM ir Rietavo filiale dieną;

11.3.4. užsienio valstybių piliečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

11.3.5. mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus – brandos atestatą arba pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimą;

11.3.6. fotonuotrauką (3×4 cm);

 1. Profesinio mokymo sutarčių pasirašymą ir dokumentų priėmimą vykdo stojančiųjų dokumentų priėmimo grupė, paskirta Plungės TVM direktoriaus įsakymu.

 

III SKYRIUS.
STOJANČIŲJŲ DOKUMENTAI

 1. Kiekvienam stojančiajam, pasirašiusiam profesinio mokymo sutartį, skiriamas atskiras dokumentų segtuvas. Segtuve segami šie stojančiojo dokumentai:

13.1. Brandos atestato arba pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimo kopijos (netaikoma stojantiesiems mokytis pagal tęstinio profesinio mokymo programas). Mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų kopijos reikalingos stojančiojo mokymosi pasiekimų įvertinimo rezultatų vidurkiui apskaičiuoti skiriant stipendiją.

13.2. Medicininės pažymos:

13.2.1. „Stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininė pažyma“ (086/a).

13.2.2. „Vaiko sveikatos pažymėjimas“, parengtas pagal Statistinės apskaitos formą Nr. 0271/a (stojantiesiems iki 18 metų).

13.3. Medicininės pažymos, nurodytos Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaiga tvarkos apraše (patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-373), skirtos garantuoti stojančiojo sveikatos būklės atitikimą mokytis pagal pasirinktą profesinio mokymo programą.

13.4. fotonuotrauka (3×4 cm). Nuotraukos skirtos mokinio pažymėjimams išduoti.

13.5. Individualus mokymo planas (pildo stojantieji, įgiję pagrindinį išsilavinimą).

13.6. Visi stojančiųjų priėmimo dokumentai saugomi:

13.6.1. Iki 2019 m. rugsėjo 2 d. – Plungės TVM (Mendeno g. 7, Plungė) ir Rietave (L.Ivinskio g.5).

13.6.2. Po 2019 m. rugsėjo 2 d. – ugdymą pagal stojančiojo pasirinktą profesinio mokymo programą pas mokymo dalies administratorę.

13.7. Stojančiųjų dokumentų saugojimas ir naikinimas organizuojamas vadovaujantis:

13.7.1. Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100.

13.7.2. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118.

 

IV SKYRIUS.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Stojantieji, pageidaujantys atsiimti dokumentus iki 2019 m. rugsėjo 2 d., kreipiasi į Plungės TVM. Dokumentai gražinami asmeniškai, pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą. Kiti asmenys stojančiojo dokumentus gali atsiimti tik turėdami Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka patvirtintą įgaliojimą. Asmenys dokumentų atsiėmimą patvirtina parašu pateiktų dokumentų sąraše.

Mokykloje siūlomos specialybės

2018-2019 m.m. kviečiame mokytis pagal šias
profesines mokymo programas:

Eil. Nr. Programos pavadinimas Valstybinis kodas Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas
Įgytas pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje
1. Automobilių mechaniko modulinė mokymo programa M43071604 Automobilių mechanikas
2. Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė mokymo programa M43081103 Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas
3. Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė mokymo programa M43071603 Technikos priežiūros verslo darbuotojas
4. Apdailinko (statybininko) mokymo programa 330073202 Apdailininkas
5. Staliaus mokymo programa 330073209 Stalius
6. Virėjo mokymo programa 330101306 Virėjas
7. Siuvėjo mokymo programa 330072303 Siuvėjas
8. Maisto pramonės darbuotojo mokymo programa 330072104 Maisto pramonės darbuotojas
9. Padavėjo ir barmeno mokymo programa 330101304 Padavėjas-barmenas
10. Kirpėjo modulinė mokymo programa M43101201 Kirpėjas
Baigę vidurinio ugdymo programą
11. Konditerio modulinė mokymo programa M44101301 Konditeris
12. Siuvėjo modulinė mokymo programa M44072301 Siuvėjas
13. Suvirintojo modulinė mokymo programa M44071501 Suvirintojas
14. Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė mokymo programa * M32104101 Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas

Konsultacinė pagalba dėl stojimo į profesinę mokyklą teikiama :

 1. Plungės technologijų ir verslo mokykloje, priėmimo komisijoje – Mendeno g. 7 , Plungė, 111 kabinete;
  telefonu (8 448) 71214, el. p. r.pereverzeva@plungestvm.lt
 2. Plungės TVM Rietavo filiale – L.Ivinskio g. 5, 90311 Rietavas.

 

2018-2019 m. m. kviečiame mokytis pagal šias
profesines mokymo programas Rietavo filiale:

Eil. Nr. Programos pavadinimas Valstybinis kodas Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas
Įgytas pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje
1. Elektromontuotojo mokymo programa 330071302 Elektromontuotojas
2. Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa M43081102 Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojas
3. Kompiuterinės įrangos derintojo modulinė profesinio mokymo programa M43061103 Kompiuterinės įrangos derintojas
Baigę vidurinio ugdymo programą
4. Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa M44041101 Apskaitininkas–kasininkas
5. Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa M44081103 Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojas
6. Elektromontuotojo mokymo programa 440071305 Elektromontuotojas
7. Žiniatinklio programuotojo modulinė profesinio mokymo programa M44061108 Žiniatinklio programuotojas
Baigę vidurinio ugdymo programą ir turintys kvalifikaciją
8. Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa T43081103 Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 448) 68 471, 8 671 10 784, el. p. rietavas@plungestvm.lt
Ivinskio g. 5, 90311, Rietavas