Direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaita

 PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA
MOKYKLOS VADOVO

2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2024 m. vasario 7 d. Nr. V9-3

Plungė

 

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

Mokykla yra viešoji įstaiga, Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos, Lietuvos darbdavių konfederacijos, Plungės pramoninkų asociacijos narė, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų narė. Mokykla daug dėmesio skiria ir socialinei partnerystei. Socialinių partnerių atstovai dalyvauja mokyklos tarybos veikloje, teikia įvairius pasiūlymus, susijusius su Plungės TVM valdymu ir strateginiu planavimu, bei, pagal galimybes, priima mokinius atlikti baigiamąsias praktikas realiose darbo vietose. 2023 metais pasirašytos 4 naujos bendradarbiavimo sutartys su įmonėmisMokyklos veiklos tikslas – teikti kokybišką ugdymą, garantuojantį mokymo/si veiksmingumą ir kiekvieno mokinio pažangą, rengiamų specialybių patrauklumą, orientuotą į darbo rinką, užtikrinti tvarias, mokymo(si) poreikius atitinkančias edukacines aplinkas, skatinti skaidrumą, atskaitomybę, taikios ir įtraukios bendruomenės kūrimąMokyklos strateginiai tikslai ir prioritetinės kryptys:1.  Teikti kokybiškas ugdymo ir mokymo/si paslaugas, pagrįstas bendradarbiavimo, kompleksiškumo, mokymosi visą gyvenimą principų darna.2.  Tobulinti įstaigos valdymo procesus, užtikrinant edukacinę ir saugią aplinką.3.  Plėtoti socialinę partnerystę ir tarptautiškumą, didinti įstaigos konkurencingumą ir patrauklumą.2023 metų Mokyklos veiklos uždaviniai:1.  Tobulinti ugdymo procesą ir turinį, atsižvelgiant į švietimo prioritetus ir darbo rinkos poreikius.2.  Gerinti pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimą.3.  Tobulinti pedagoginę, psichologinę ir socialinę pagalbą mokiniams.4.  Puoselėti mokyklos kultūrą ir tradicijas, užtikrinti saviraiškaus gyvenimo mokykloje sąlygas.5.  Kurti suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą sistemą mokykloje, atsižvelgiant  į darbo rinkos ir aplinkos poreikius.6.  Tobulinti darbuotojų pedagogines ir vadybines kompetencijas, organizuoti ir plėsti karjeros planavimą.7.  Plėtoti projektinę veiklą ir didinti  mokyklos tarptautiškumą, tobulinti vidinę ir išorinę komunikaciją.            Profesinis mokymas buvo vykdomas pagal 8 švietimo sritis. Priimta mokytis į modulines profesinio mokymo programas 195 mokiniai, iš jų 77 mokosi pagal pirminio profesinio mokymo programas, 118 – tęstinio. 61 mokinys  buvo  priimtas mokytis I ir II gimnazijos klasėse.                    Mokykloje buvo įgyvendinamos 10 pirminio ir 10 tęstinio modulinių profesinio mokymo programų, taip pat vykdomas vienas Virėjo modulinės profesinio mokymo programos (kodas P21101308) modulis (modulis ,,Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas“). Mokykloje priimta ir suformuota profesinio mokymo programos grupė SUP mokiniams.  2023 metais 168 asmenys baigė  ir įgijo pirminę profesinę kvalifikaciją. Baigusiųjų profesinio mokymo programas ir pakeitę profesiją asmenų skaičius siekia 1042 (finansuojama asmeninėmis, įmonių ar užimtumo tarnybos lėšomis ir gavo kompetenciją įrodančius dokumentus). 2023 metų spalio 1 d.  mokykloje mokėsi 500 mokiniųVidurinio ugdymo programą baigė 71 mokinys, vidurinį išsilavinimą įgijo 78% mokinių.Ugdymas organizuojamas grupinio mokymosi forma, kasdieniu mokymosi proceso organizavimo būdu, nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu. 54 mokiniai mokėsi pameistrystės mokymosi forma (24 proc. mokinių ŠVIS rodiklis), pagal ES projektą 9 mokiniai mokėsi pameistrystės  mokymosi forma  keturiose Plungės rajono įmonėse.Įgyvendinant nacionalinį mobilumą 81 Plungės TVM mokinys 13 dienų mokėsi VŠĮ Telšių regioniniame profesinio rengimo centre. Praktinius įgūdžius formavo mūsų mokyklos Sektoriniame profesiniame mokymo centre 230 mokinių iš kitų profesinių mokyklų (Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro Kretingos filialo, Všį Telšių regioninio profesinio rengimo centro, Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių  skyriaus, Kelmės profesinio rengimo centro Tytuvėnų filialo).    2023 m. mokykloje vyko tarptautinis profesinio meistriškumo konkursas „Jaunasis artojas 2023“. Konkurse dalyvavo 16 dalyvių: 11 Lietuvos profesinių mokyklų atstovų, 1 Latvijos respublikos Kandavas žemės ūkio technikumo atstovas ir 4 savarankiškai pasiruošę jaunuoliai. Užimta 1 vieta. Renginys buvo plačiai nušviestas respublikinėje spaudoje ir televizijoje. Mokyklos mokiniai dalyvavo 9 kitų profesinių mokyklų organizuojamuose konkursuose: kirpėjų Tauragės PRC- užimta 2 vieta, elektrikų Elektrėnų PMC – užimta 1 vieta, automobilių mechaniko  Biržų TVM – užimta 1 vieta. Mokykla dalyvavo respublikiniame konkurse „Metų pameistrys“ Mūsų pameistrys A.Bertašius konkurso metu praktiką atliko įmonės UAB „Baltic Agro Machinery“ filiale Plungėje. Džiugu, kad su Plungės TVM bendradarbiaujanti įmonė užėmė trečią vietą konkurso nominacijoje „Metų darbdavys/įmonė 2023“. Apdovanojimą atsiėmė įmonės generalinė direktorė L. Kapčinskienė.z Mokyklos komanda dalyvavo regioniniame konkurse „FI-CHE-MA, užimta 1 vieta. Vakarų Lietuvos profesinių mokyklų fizikos olimpiadoje – 3 vieta. Mokykla rengia edukacinius, ugdymo karjerai skirtus renginius, akcijas. 2023 metais didelio dėmesio sulaukė edukacinis renginys „Keičiu profesiją 2023“, atvirų durų renginiai „Pažink profesiją“. Plungės TVM komanda dalyvavo Plungės rajono įmonių boulingo turnyre, proto mūšiuose tarp Plungės rajono mokyklų bendruomenių.2023 metais 34 mokiniai gavo socialinę stipendiją, 53 mokiniai buvo paskatinti už dalyvavimą veiklose, garsinant mokyklą rajono ir respublikos organizuojamuose konkursuose, varžybose, olimpiadose. Nemokamą maitinimą gauna  27 mokiniai. Sistemingai teikiamos grupinės ir individualios konsultacijos mokiniams, siekiantiems asmeninės pažangos ar turintiems mokymosi sunkumų. Vykdoma pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencinių priemonių stebėsena. Mokykloje buvo organizuojamos atviros, integruotos bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo pamokos. Organizuojamos pamokos kitose erdvėse: parodose, gamybinėse įmonėse, įstaigose, kitose mokyklose, Žemaičių dailės muziejuje, parke. Veikė 8 meno, sporto, būreliai, buvo įgyvendinami projektai. Šiose veiklose dalyvavo 132 mokiniai.14 mokinių įsijungė į VDU Žemės ūkio akademijos „Sumanaus moksleivio akademijos“ Plungės inžinerijos eksperimentinės klasės veiklas.Mokymosi pagalbą mokykloje teikia grupės vadovai, socialinė pedagogė, psichologė. Mokyklos psichologė veda individualias ir grupines konsultacijas. Psichologė dalyvavo ir pravedė 16 tikslinių grupės valandėlių. Organizuota 20 prevencinių paskaitų, renginių mokiniams bendradarbiaujant su Plungės visuomenės sveikatos biuru. Veikia Vaiko gerovės komisija, identifikuojami mokiniai, turintys elgesio problemų ar mokymosi sunkumų, kartu su jais sudaromas pagalbos mokiniui planai. Mokykla vykdo LIONS QUEST programos ,,Raktai į sėkmę“ veiklas.Mokykloje vyko ilgalaikės kvalifikacijos kėlimo programos „Mokinio pažangos matavimas bei išmokimo stebėjimas siekiant ugdymo(si) pažangos“, vyko mokymai pagal programos ,,Mokytojų socialinių ir emocinių kompetencijų tobulinimas” II modulį „Ugdymo įstaigos darbuotojų emocinio intelekto, profesinio meistriškumo pamokos ir patirtys, stiprinant bendruomenės galias bei sutelktumą”.  Pedagogams seminarą vedė psichologė Asta Blandė, seminaras ,,Komunikacija mokykloje: grįžtamasis ryšys, manipuliacija ir konfliktai“, vedė Rytis Komičius. Vykdoma priemonė „Kolega kolegai“.  Kvalifikaciją tobulino ir įgijo kvalifikacinius pažymėjimus 47 mokytojai. 91% mokytojų dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, vidutiniškai vienas pedagoginis darbuotojas kompetencijų tobulinimui panaudojo 46 valandas. 5 ir daugiau dienų savo kvalifikaciją tobulino 81% pedagoginių darbuotojų. Mokykla racionaliai naudoja lėšas ir išteklius, skirtus mokymui bei mokytojų kvalifikacijai tobulinti. Sektoriniame praktiniame mokymo centre buvo organizuoti 3 seminarai.Kuriama ir puoselėjama mokyklos kultūra (vyko tradiciniai renginiai: šimtadienio šventė, Vasario 16 – osios renginys, Kovo 11 – osios , Europos dienos šventė, abiturientų šventė, mokytojų dienos renginys, kalėdiniai – edukaciniai ir kiti renginiai.2023 m. mokykloje buvo įgyvendinami projektai: „Erasmus+“ programos mobilumo projektas profesinio mokymo srityje KA121-VET, suplanuota įvykdyti ne mažiau kaip 26 mobilumai: 16 mokinių ir 10 mokytojų. Erasmus+“ bendradarbiavimo partnerysčių bendrojo ugdymo srityje projektas  Nr. HU01-KA220-SCH-000023671 „Disciplines in European Context“, suplanuota įvykdyti ne mažiau kaip 26 mobilumai: 12 mokinių ir 14 mokytojų. Švietimo mainų paramos fondo direktorės Daivos Šutinytės 2023-01-23 įsakymu Nr. VE-25 Plungės technologijų ir verslo mokyklai suteikta akreditacija. 2023 metais pradėti 4 Jungtinio projekto projektai.Atnaujinta mokyklos infrastruktūra: įrengtos visažisto teorinio ir praktinio mokymo klasės, įrengta mechatronikos mokomoji bazė, atnaujintas pastato dirbtuvių  –  garažo (un. Nr 6898-7015-9137 ) fasadas.Veikia valdymo ir savivaldos institucijos: Mokyklos taryba (kolegialus valdymo organas), Mokyklos taryba (savivaldos institucija), Mokinių taryba. Taip pat mokykloje veikia Darbo taryba,  mokyklos profesinė sąjunga, priklausanti Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos Plungės susivienijimui.

  

II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

Eil.Nr. Metų užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)
1. Reaguoti į regiono darbo rinkos pokyčius, įgyvendinant profesinį mokymą (dalyvauti įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-03 „Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą“ veiklas) 1. Dalyvauti „Profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas“ veikloje.2. Dalyvauti „Asmenų, besimokančių pagal formaliojo profesinio mokymo programas, praktinis mokymas sektoriniame praktinio mokymo centre“ veikloje.3. Dalyvauti „Galimybių mokytis profesinio mokymo programų modulius sudarymas“ veikloje.4. Dalyvauti „Eksperimentinių profesinio mokymo programų plėtojimas“ veikloje. 1. Jungtinio projekto projektas Nr. 10-010-J-0001-J01-00002 „Pameistrystė – nauja galimybė man“ profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas smulkaus ir vidutinio verslo (toliau – SVV) įmonėse;2. Jungtinio projekto projektas Nr. 10-010-J-0001-J02-00001 „Pameistrystė – nauja galimybė man“ profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas didelėse įmonėse.3. Jungtinio projekto projekto paraiška Nr. 10-010-J-0001-J03-00006 „Pameistrystė – nauja galimybė man!” profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse4. Jungtinio projekto „Įgyk praktinių įgūdžių sektoriniame praktinio mokymo centre!“ projektas Nr. 10-025-J-0001-J02-000015. Projektas Nr. 10-023-T-0006 „Pirminio profesinio mokymo programų modulių įgyvendinimas Plungės technologijų ir verslo mokykloje“
2. Nustatyti įstaigos atsparumo korupcijai (toliau – AKL) lygį 1. Įvertinti įstaigos AKL.

2. Pagal AKL įvertinimo rezultatus nustatyti tobulintinas sritis, siekiant padidinti atsparumą korupcijai įstaigoje.

1. Įstaigos vadovo patvirtinta AKL nustatymo išvada  paviešinta įstaigos interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“.2. Remiantis AKL vertinimo duomenimis, numatytos priemonės, skirtos gerinti AKL:-organizuoti mokymus visiems darbuotojams antikorupciniam sąmoningumui didinti;-nustatyti korupcijos rizikos veiksnius priimant  naujus mokinius;-padalinių vadovus  supažindinti su darbuotojų privačių interesų deklaracijų analize;-organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius susijusius su interesų konfliktais ir kaip tokius konfliktus tinkamai valdyti.
3. Plėsti įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumą 1. Atliktas įstaigos pasirengimo įgyvendinti įtraukųjį ugdymą ir SUP turinčių mokinių profesinį mokymą įsivertinimas, nustatyti prioritetus.

2. Nuolat planuoti švietimo pagalbos specialistų ir pagalbos mokiniui darbuotojų poreikį ir krūvį.
3. Organizuoti mokymus švietimo pagalbos specialistams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams, dirbantiems su SUP mokiniais.4. SUP turinčių mokinių tėvus (rūpintojus) įtraukti į įstaigos savivaldos Tarybą.5. Įgyvendinti memorandumą (pasirašytas 2020-01-28 „Dėl švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigų prieinamumo“).

1. Parengtas ir patvirtintas Plungės TVM direktoriaus priemonių planas įtraukiajam ugdymui įgyvendinti, 2023 m. birželio 2  d. Nr. V1- 51 Mokyklos  interneto svetainės skiltyje „Įtraukusis ugdymas“ paskelbta informacija apie vykdomas socialinių įgūdžių, profesinio mokymo programas.
2. Įstaigos planavimo dokumentuose numatyti švietimo pagalbos specialistų ir pagalbos mokiniui darbuotojų poreikis ir krūvis.
3. Organizuotas seminaras mokyklos pedagoginiams darbuotojams, dirbantiems su SUP mokiniais „SUP turintis vaikas-ugdymo(si) ypatumai, problemų atpažinimas ir sprendimų modeliavimas“,2023-06-13 Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras.Mokyklos  švietimo pagalbos specialistai (4) ir pedagoginiai darbuotojai (36), dirbantys su SUP mokiniais dalyvavo konferencijoje „Įtraukusis ugdymas. Žinojimas, veikimas, tikėjimas – vartai į vaiko sėkmę“. 2023-04-13Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras.4. SUP turinčių mokinių tėvų (rūpintojų) atstovas yra įtrauktas į mokyklos savivaldos Tarybos narius.5. Plungės TVM direktoriaus  patvirtintas memorandumo įgyvendinimo planas      2023 m. birželio 2  d. Nr. V1- 51, kuris paviešintas mokyklos interneto svetainės skyriuje ugdymas- „Įtraukusis ugdymas“.

 

 1. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys Priežastys, rizikos
2.1.

 

 1. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos

(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai
3.1.

 

 1. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai
Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos) Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai
4.1.

 

III SKYRIUS
GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS VERTINIMAS

 1. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas
Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas langelis:1 – nepatenkinamai;2 – patenkinamai;3 – gerai;4 – labai gerai
5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas 1□      2□       3□       4x
5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas 1□      2□       3□       4x
5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas 1□      2□       3□       4x
5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir siekiant rezultatų 1□      2□       3□       4x
5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4x

 

IV SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS

 1. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas atitinkamas langelis
6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai x
6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐
6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐
6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐

 

 1. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
7.1. Įsivertinimo kompetencijų tobulinimas.

 

V SKYRIUS
KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

 1. Kitų metų užduotys

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)

Eil.Nr. Metų užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)
1. Įgyvendinti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 10 straipsnio 3 dalies ir 11 straipsnio 3 dalies nuostatas Dalyvaujama „Galimybių mokytis profesinio mokymo programų modulius sudarymas“ veiklose. Siūlomuose moduliuose mokosi bent 22 mokiniai
2. Siekti Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano I misijos (prioriteto) – Vienodos starto  pozicijos visiems Lietuvos žmonėms rodiklio – mokinių, kartu su profesija siekiančių įgyti ir vidurinį išsilavinimą (ISCED 3), dalis – 35 proc. 2023–2024 m. m. Dalyvaujama Eksperimentinių profesinio mokymo programų plėtojimas“ veiklose. Surinkta bent viena Eksperimentinė profesinio mokymo programos grupė.
3. Siekti 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano 3.4 uždavinio – Gerinti atitiktį tarp švietimo sistemoje įgyjamų ir darbo rinkoje bei prisitaikyti kintančioje aplinkoje reikalingų kompetencijų, rodiklio3.4.1 Pameistrystės būdu besimokiusių profesinių mokyklų mokinių dalis nuo atitinkamais metais kvalifikaciją įgijusių mokinių skaičiaus (2019 m. – 3 proc., 2025 m. – 8 proc.; 2030 m. – 15 proc.). Dalyvaujama jungtinio projekto „Pameistrystė – nauja galimybė man!” profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse“ arbajungtinio projekto „Pameistrystė – nauja galimybė man!” profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas didelėse įmonėse“ veiklose. Įgyvendinamos bent 18 pameistrysčių.
4. Siekti 2021–2030 m. Plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonėsNr. 12-003-03-04-03 „Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą“ aprašo rodiklio – Moksleiviai, dalyvavę nacionalinėje mobilumo programoje ir gavę pažymėjimą, patvirtinantį, kad jie pagerino praktinius ir skaitmeninius įgūdžius sektoriniuose praktinio mokymo centruose (skaitmeninius įgūdžius pagerins ne mažiau kaip 40 proc. dalyvių). Dalyvaujama „Įveiklinti sektorinių praktinio mokymo centrų sistemą įgyvendinant nacionalinio mobilumo programą“ veiklose. Nacionaliniam mobilumui priimami bent 65mokiniai.
5. Užtikrinti, kad mokyklos (centro) patikėjimo/nuosavybės teise valdomas nekilnojamasis turtas būtų optimizuotas, nereikalingą turtą atiduodant VĮ Turto bankui, naudojamas mokymo reikmėms  nekilnojamas turtas būtų maksimaliai prižiūrimas, o bendrabučiuose būtų užtikrintos kokybiškos gyvenimo sąlygos, kurios atitiktų higienos normų reikalavimus. Mokyklos (centro) patikėjimo/nuosavybės teise valdomas nekilnojamasis turtas naudojamas mokymo reikmėms bei gyvenimo bendrabučiuose reikmėms ir atitinka higienos normų reikalavimus.  Siektini rezultatai – maksimaliai optimizuotas, tvarkingai prižiūrimas mokymosi reikmėms naudojamas nekilnojamasis turtas Iki 2024 m. gruodžio 31 d. nekilnojamojo turto valdytojas ŠMSM Turto valdymo skyriui pateikia viso disponuojamo nekilnojamojo turto sąrašą su komentarais apie būklę, apie tai, kaip turtas buvo pagerintas (pagal poreikį ir galimybes) per ataskaitinius metus (turto unikalus Nr., adresas, pavadinimas, paskirtis, plotas, ar turtas per metus buvo pagerintas (komentarai).

 

 1. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)

9.1. Nenumatyti atvejai, karas, pasikeitusi teisinė bazė.

 

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI

 1. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Plungės TVM direktoriaus Audriaus Misiūno 2023 metų veiklos ataskaitą Plungės TVM taryba siūlo įvertinti „Labai gerai“. Praėjusių metų užduotys atliktos labai gerai. Pagrindas – Plungės TVM tarybos protokolas 2024-02-07 Nr. V18-1.

Plungės TVM tarybos pirmininkas        __________                                              2024-02-07

(mokykloje – mokyklos tarybos                            (parašas)                (vardas ir pavardė)                      (data)

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /

darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo)

 

 1. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ataskaita įvertinta labai gerai, nes centro vadovas įvykdė visas užduotis ir kai kurie sutarti vertinimo rodikliai viršyti, gebėjimai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinami labai gerai.

ŠMSM Mokymosi visą gyvenimą

departamento direktorius                ______________                                                  2023-03-15

(valstybinės švietimo įstaigos savininko              (parašas)                       (vardas ir pavardė)                     (data)

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos;

savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras)

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas: labai gerai.

 

 

Susipažinau.

 

Direktorius                                      ______________                                                     2023-03-21

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                     (parašas)                       (vardas ir pavardė)                         (data)

Direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaita

 

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA

Audriaus Misiūno

2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 2023 m. vasario 1 d. Nr. V9-1
Plungė

 I SKYRIUS

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

 

 

Plungės technologijų ir verslo mokykla (toliau Plungės TVM) yra saugi, atvira visuomenei ir pokyčiams profesinio mokymo įstaiga, teikianti kokybišką išsilavinimą pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo bei pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas, parengianti darbuotoją, gebantį integruotis į darbo rinką bei aktyviai veikti visuomenėje. Mokykla yra viešoji įstaiga, Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos, Lietuvos darbdavių konfederacijos, Plungės pramoninkų asociacijos narė, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų narė. Mokykla bendradarbiauja su Plungės rajono savivaldybe ir seniūnijomis, švietimo institucijomis, verslo įmonėmis ir įstaigomis; organizuoja ir dalyvauja bendrose veiklose su 29 socialiniais partneriais. Mokykla daug dėmesio skiria ir socialinei partnerystei. Platus socialinių partnerių ratas sąlygoja mokyklos veiklos kokybę. Socialinių partnerių atstovai dalyvauja mokyklos tarybos veikloje, teikia įvairius pasiūlymus, susijusius su Plungės TVM valdymu ir strateginiu planavimu, bei, pagal galimybes priima mokinius atlikti baigiamąsias praktikas realiose darbo vietose. 2022 metais pasirašytos 5 naujos bendradarbiavimo sutartys su įmonėmis.

Strateginio plano įgyvendinimo laikotarpiu buvo pasirinktos prioritetinės kryptys: stiprinti ir siekti kokybiško profesinio ir bendrojo ugdymo, garantuojančio mokymo(si) veiksmingumą ir asmeninę kiekvieno mokinio pažangą, įgyvendinti mokykloje profesinį mokymą pameistrystės forma, gerinti pagalbą mokiniui ir mokytojui ir užtikrinti saugią ir modernią edukacinę aplinką, tikslingai viešinti mokyklos veiklą, puoselėti mokyklos kultūrą ir tradicijas, plėsti mokyklos sektorinio praktinio mokymo centro veiklą, stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, užtikrinant absolventų įsidarbinimą įmonėse.

Kryptis – stiprinti ir siekti kokybiško profesinio ir bendrojo  ugdymo, garantuojančio mokymo(si) veiksmingumą ir asmeninę kiekvieno mokinių pažangą.

2021-2022 mokslo metais profesinis mokymas buvo vykdomas pagal 8 švietimo sritis: verslas ir administravimas, paslaugos asmenims, socialinė gerovė, informacinės ir ryšio technologijos, architektūra  ir statyba, gamyba ir perdirbimas, inžinerija ir inžinerijos profesijos, žemės ūkis. Priimta mokytis 192 mokiniai, iš jų 91 mokosi pagal pirminio profesinio mokymo programas, 94 – tęstinio, 7 priimti mokytis pasirinkto profesinio mokymo programos modulio, 66 mokiniai priimti mokytis I ir II gimnazijos klases. 2022 metais mokykloje mokėsi 491 mokinys. 2022 metais profesinis mokymas buvo vykdomas pagal 9 profesinio mokymo programas, skirtas asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurio išsilavinimo ir profesinės kompetencijos, pagal 2 profesinio mokymo programas, skirtas asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, pagal 8 profesinio mokymo programas, skirtas asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems įgyti antrą kvalifikaciją. Taip pat mokykla, bendradarbiaudama su Plungės specialiojo ugdymo centru, vykdo mokymą pagal Virėjo programos, skirtos asmenims, turintiems nereglamentuotą išsilavinimą ir besimokantiems socialinių įgūdžių ugdymo programos, modulį „ Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas“.

2022 m. gegužės mėn. Plungės TVM vyko nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas „Jaunasis kirpėjas 2022“, mokinė užėmė I vietą. 2022 m. mokykloje vyko nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas „Jaunasis artojas 2022“ Konkurse dalyvavo dalyviai iš 10 mokyklų, renginys buvo plačiai nušviestas respublikinėje spaudoje ir televizijoje. Mokyklos mokiniai taip pat dalyvavo kitų profesinių mokyklų organizuojamuose konkursuose: „Jaunųjų ekskavatorininkų konkurse“, kuris vyko Marijampolės PRC, „Automobilio kėbulo remontininkų“ konkurse, kuris vyko Klaipėdos PVM bei „Apdailininko 2022“, kuris vyko Telšių RPMC. Mokykla rengia edukacinius, ugdymo karjerai skirtus renginius, akcijas. 2022 metais didelio dėmesio sulaukė edukacinis renginys „Keičiu profesiją 2022“, edukacinė savaitė „TVM išbandymai“, atvirų durų renginiai „Profesijų labirintais“. Plungės TVM komanda dalyvavo Plungės rajono įmonių boulingo turnyre.

Kryptis – gerinti pagalbą mokiniui ir mokytojui ir užtikrinti saugią ir modernią edukacinę aplinką.

2022 metais 23 mokiniai gavo socialinę stipendiją (po 3BS1), 7 mokiniai gavo stipendiją po 0,5 BS1 už dalyvavimą veiklose, garsinant mokyklą rajono ir respublikoje organizuojamuose konkursuose, varžybose, olimpiadose. Nemokamą maitinimą gauna 23 mokiniai. Sistemingai teikiamos grupinės ir individualios konsultacijos mokiniams, siekiantiems asmeninės pažangos ar turintiems mokymosi sunkumų. Vykdoma pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencinių priemonių stebėsena. Mokykloje buvo organizuojamos atviros, integruotos bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo pamokos. Organizuojamos pamokos kitose erdvėse: parodose, gamybinėse įmonėse, įstaigose, kitose mokyklose, Žemaičių dailės muziejuje (Oginskio rūmuose), miesto viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose. Suorganizuota bendruomenės sveikatingumo ir sporto šventė Nausodžio seniūnijos stadione.

Mokymosi pagalbą mokykloje teikia grupės vadovas, mokomo dalyko mokytojas, socialinė pedagogė, psichologė. Mokyklos psichologė veda individualias ir grupines konsultacijas. Per metus buvo suteiktos 273 psichologo individualios konsultacijos mokiniams, 6 grupinės konsultacijos, psichologė dalyvavo ir pravedė 21 tikslinę grupės valandėlę. Organizuota 18 prevencinių paskaitų, renginių mokiniams bendradarbiaujant su Plungės visuomenės sveikatos biuru.

Mokymosi aplinka kuriama atsižvelgiant į mokyklos tikslus ir puoselėjamas vertybes. Per 2022 metus buvo atnaujintos rūbinės, bibliotekos erdvės, įkurtas informacinis – karjeros ugdymo centras, jaunimo centras, atnaujinti 209, 214, 309 kabinetai. Sutvarkyta moderni, edukacinė mokymo(si), poilsio erdvė mokiniams ir mokytojams. Įvykdyta pirmo aukšto internetinio tinklo pertvarka.

Mokykloje vyko ilgalaikės kvalifikacijos kėlimo programos „Mokinio pažangos matavimas bei išmokimo stebėjimas siekiant ugdymo(si) pažangos“ seminarai, vykdoma priemonė „Kolega kolegai“. Kvalifikaciją tobulino ir įgijo kvalifikacinius pažymėjimus 39 mokytojai. 91% mokytojų dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, vidutiniškai vienas pedagoginis darbuotojas kompetencijų tobulinimui panaudojo 48 valandas. 5 ir daugiau dienų savo kvalifikaciją tobulino 79% pedagoginių darbuotojų. Mokykla racionaliai naudoja lėšas ir išteklius, skirtus mokymui bei mokytojų kvalifikacijai tobulinti.

Mokyklos veiklos viešinimas vyko mokyklos tinklapyje, socialiniuose tinkluose, rajoninėje spaudoje, „Plungės“ laikraštyje buvo skirta skiltis Plungės TVM veikloms viešinti. Organizuoti 2 tiksliniai renginiai Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, 2 susitikimai su bendrojo ugdymo mokyklų vadovais savivaldybėje. Mokyklos veikla viešinama per socialinius tinklus, Plungės rajono spaudoje bei regioninėje televizijoje ir pristatoma visuomenei patraukliai ir inovatyviai.

Kryptis – skatinti  mokyklos projektinę ir  mobilumo plėtrą.

Mokykla projektinę veiklą vysto remdamasi Plungės TVM 2018 – 2022 m. Strateginiu veiklos planu.

2022 metų laikotarpiu sėkmingai dirbo įgyvendindama projektą Nr. 08.5.1-ESFA-K-853-01-0017 „Socialinio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas Telšių regione“. Šio projekto vedantysis partneris (paraiškovas) – Plungės technologijų ir verslo mokykla. Partneriai: VšĮ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras, VšĮ Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras ir Telšių apskrities verslo inkubatorius. Projekto tikslas – užtikrinti rezultatyvų visuomenės socialinių problemų sprendimą Telšių apskrityje. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo įgyvendinamos dvi veiklos (socialinio verslo pradžios paskatos ir socialinio verslo kūrimosi skatinimas). Bendras projekto biudžetas – beveik 260 tūkst. eurų. Iš jų Europos socialinio fondo skiriamos lėšos – per 221 tūkst. eur. Per 2022 m. laikotarpį buvo sukurta 12 socialinių verslų, įsisavinta lėšų – 94 999,52 EUR. Projekto pabaiga numatoma iki 2023-02-28.

Vertinant 2022 m. laikotarpį, mokykla daug dėmesio skyrė įgyvendindama Programos „Erasmus+“ bendradarbiavimo partnerysčių bendrojo ugdymo srityje projektą  Nr. HU01-KA220-SCH-000023671 „Disciplines in European Context“. Įvykdyti tarptautiniai projekto partnerių susitikimai ir tarptautinių mokymo ir mokymosi vizitai Vengrijoje, Lenkijoje, o 2023 m. laikotarpiu planuojami vizitai Švedijoje, Norvegijoje. Projektas įgyvendinamas 2021.11.01 – 2024.11.01 laikotarpiu.

Daug pastangų Plungės technologijų ir verslo mokykla skyrė siekdama 2022 m. sėkmingai įgyvendinti ir užbaigti ES struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamą projektą „Plungės technologijų ir verslo mokyklos profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra“ Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0028, kurio pagalba mokykla įsigijo profesiniam mokymui vykdyti pagal paslaugų asmenims, inžinerijos ir inžinerinių paslaugų bei žemės ūkio švietimo sričių profesinio mokymo programas skirtą įrangą bei suremontuota mokomųjų patalpų dalis. Projekto biudžetas: 499.752,41 Eur.

Mokytojai ir mokiniai nuoširdžiai džiaugiasi naujai suremontuotomis mokomosiomis patalpomis, pritaikytomis efektyviam ir patraukliam profesinio mokymo proceso vykdymui bei visa modernia patalpose sumontuota įranga. Projekto dėka bus užtikrintas kokybiško profesinio mokymo prieinamumas ir patenkintas kvalifikuotų darbuotojų poreikis Plungės rajone.

Kryptis – Plungės TVM Žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektorinio centro veikla.

Į mokyklos sektorinį praktinio mokymo centrą atvyko mokytis mokiniai iš Mažeikių politechnikos mokyklos, Viekšnių skyriaus, Telšių regioninio profesinio mokymo centro, Kelmės profesinio rengimo centro, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro, Plungės Senamiesčio pagrindinės mokyklos. Iš viso 291 mokinys. Taip pat savo profesines kompetencijas tobulino 23 profesijos mokytojai. Sektoriniame praktiniame mokymo centre buvo organizuoti 3 seminarai.

Mokyklos direktorius, įgyvendinant 2018 – 2022 m. strateginiame veiklos plane ir 2022 m. veiklos plane numatytus tikslus bei uždavinius, skatino mokyklos bendruomenės sutelktumą, bendradarbiavimą siekiant bendrų tikslų, lyderystės gebėjimus, aktyvumą ir gebėjimą prisiimti atsakomybę už iniciatyvas, sprendimus ir jų įgyvendinimą. Mokyklos veiklos organizavimas grindžiamas komandiniu darbu.

Viena iš pagrindinių mokyklos stiprybių – profesionalūs ir kompetentingi vadovai, didelę pedagoginę patirtį turintys ir gebantys teikti kokybiškas ugdymo paslaugas mokytojai, atsakingai ir pareigingai dirbantys aptarnavimo srities darbuotojai.

Gruodžio mėnesį mokykla paminėjo 35 – erių metų jubiliejų. Šia proga atvyko buvę ir esami darbuotojai, buvę mokiniai, daug garbingų svečių iš Seimo, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, rajono savivaldybės, taip pat socialinių partnerių bei kitų mokyklų atstovai. Antroji šventės dalis iš mokyklos persikėlė į Plungės Oginskių dvare įsikūrusį Žemaičių dailės muziejų. Čia mokyklos darbuotojai bei mokyklos socialinių partnerių atstovai meniškai atkūrė kunigaikščių Oginskių vaišių stalo istorinę rekonstrukciją.

 

 

 II SKYRIUS

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

 

Metų užduotys (toliau – užduotys) Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos) Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai
1.1. Didinti viešųjų pirkimų skaidrumą ir efektyvumą. 1. Užtikrinama, kad per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO LT) vykdomi privalomi vykdyti viešieji pirkimai.

 

1. Įvykdyta 100 proc.

 

 

 

 

 

1. Įvykdyta 100 proc.

Įvykdyti visi pagal VPĮ nuostatas būtini vykdyti per CPO LT viešieji pirkimai.

2. Per CPO LT vykdomi ir viešieji pirkimai, kurie nėra privalomi vykdyti per CPO LT. 2. Įvykdyta 20 proc. daugiau, negu per 2021 m.

 

2. Įvykdyta 66,67 proc. daugiau, negu per 2021 m.

 

66,67 proc. padidintas procentas įvykdytų per CPO LT viešųjų pirkimų, kurie pagal VPĮ nuostatas nėra privalomi vykdyti per CPO LT, lyginant su 2021 m.

 

2021 m. vykdyti 3 pirkimai

2022 m. vykdyti 5 pirkimai

 

3. Paskelbta visa privaloma viešinti informacija apie įvykdytus viešuosius pirkimus.

 

3. Įvykdyta 100 proc.

 

3. Įvykdyta 100 proc.

 

Paskelbti visi pagal VPĮ nuostatas privalomų viešinti pirkimus laimėjusių tiekėjų pasiūlymai ir
raštu bei žodžiu sudarytos sutartys su jais.

 

(https://eviesiejipirkimai.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=
109&filter_show=
1&filter_limit=10&vpt_unite=&filter_tender=&filter_number=&filter_proctype=
&filter_dok_id=&filter_authority=&filter_jarcode=190805844&filter_purchaseCode=
&filter_cpv=
&filter_valuefrom=&filter_valueto=
&filter_contractdate_from=&filter_contractdate_to=
&filter_expirationdate_from=&filter_expirationdate_to=&filter_supplier=
&filter_supplier_
jarcode=&filter_agreement_type
=)

 

4. Įstaiga Viešųjų pirkimų tarnybos skelbiamoje pirkimų vykdytojų Švieslentėje vertinama „gerai“.

 

4. Daugiau kaip 50 proc. skelbiamų rodyklių vertinami „gerai“. 4. 55,56 proc. skelbiamų rodyklių vertinami „gerai“.

 

Vykdomi VPĮ reikalavimai, VPĮ nustatyta tvarka teikiama savalaikė ir teisinga informacija apie įstaigos vykdytus viešuosius pirkimus,
kuri korektiškai leidžia Viešųjų pirkimų tarnybai įvertinti įstaigą pagal jos stebimus viešųjų pirkimų rodiklius, viešai skelbiamus pirkimų vykdytojų Švieslentėje.

 

(https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/pirkimu-vykdytoju-zemelapis-svieslente-1)

 

1.2. Didinti mokinių, besimokančių pagal profesinio mokymo programų modulius (eksperimento tvarka įgyvendinamas profesinio mokymo programas) dalį nuo visų įstaigos mokinių. 1. Patvirtintas komunikacijos planas, numatantis būdus ir priemones informuoti tikslines grupes apie galimybes rinktis modulius – 1 vnt. 1. Įvykdyta Patvirtintas komunikacijos planas, numatytos priemonės įvykdytos 100 %, surinkta viena grupė mokinių, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programos modulį.
2. Informuotos tikslinės grupės (tėvai, mokiniai, kitos mokyklos) skirtingais informavimo būdais ir priemonėmis – žinutės, susitikimai, info vietos laikraštyje). 2. Įvykdyta

 

 

 

 

Įvykdytos šios informacinės priemonės:

1.Informuotos rajono visos bendrojo ugdymo mokyklos apie pasirenkamąjį modulį;

2.Informuotos 2 bendrojo ugdymo ir specialiosios mokyklų tikslinės tėvų grupės;

3.Organizuoti 12 atvirų durų renginių, skirtų  rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams.

4. Informacija pateikta karjeros ugdymo specialistams, rajono mokyklų vadovams, organizuotas karjeros ugdymo specialistų metodinės grupės susitikimas mūsų mokykloje.

3. Lyginant su 2021 m., 10 proc. padidėjo mokinių dalis, pasirinkusių profesinio mokymo programų modulius. 3. Įvykdyta

 

Surinkta mokinių grupė pagal Virėjo profesinio mokymo programos modulį

„Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas“.

1.3. Skatinti pameistrystę ir gerinti jos kokybę. 1. Lyginant su 2021 m., 35 proc. sumažėjo pameistrių dalis. 1. Neįvykdyta

 

Sumažėjo  35 proc. – 110 – 35 proc. (110 – 2021 m. mokėsi pameistriai). 2022 m. mokėsi 39 pameistriai.
2. Lyginant su 2021 m., 29 proc. padidėjo  įmonių meistrų vykdomų praktinių užsiėmimų profesinio mokymo įstaigoje kiekis. 2. Įvykdyta

 

Padidėjo 29 proc. (5 – 2021 m. įmonių meistrų vykdyti praktiniai užsiėmimai mokykloje). 2022 m. pravesti  7 praktiniai užsiėmimai įmonių meistrams.
3. Didinamas įstaigos iniciatyvų, skatinančių pameistrystės plėtrą, skaičius. 3. Įvykdyta 1.Organizuota konferencija regiono darbdaviams pameistrystės tema „Pameistrystė – galimybė dirbti ir mokytis“

2.Paskirti asmenys, atsakingi   už darbo rinkos analizę bei teikiamų mokymo paslaugų tikslinį viešinimą ir pardavimą.

3.Pasirašytos 5 naujos bendradarbiavimo sutartys su darbdaviais dėl praktinio mokymo
realioje darbo vietoje ar įgyvendinant mokymą pameistrystės forma:

1. Plungės lopšelis-darželis „Nykštukas“

2. Plungės lopšelis-darželis „Vyturėlis“

3. UAB „Autoalvus“

4. UAB „Auto Regis“

5. Plungės socialinių paslaugų centras

1.4. Plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. 1.Didinamas bendradarbiaujačių regiono darbdavių (nuolat ir reguliariai bendraujančių su švietimo įstaiga) procentas.

 

1. Įvykdyta 1. 4 regiono įstaigos įtrauktos į mokyklos veiklą (teikė pameistrius) – UAB „Vičiūnai ir partneriai“,
Plungės socialinių paslaugų centras, Plungės specialiojo ugdymo centras, AB Skuodo vandenys;2.  12 darbdavių atstovų įtraukti į mokinių kompetencijų vertinimo komisijas;3. Organizuoti 3 seminarai darbdaviams:„Akvaponika: žuvų ir augalų auginimo sistemos simbiozė“;

„Inovatyvūs želdynai kaimiškoje teritorijoje“;

Plaukų priežiūros produkto „Berrywel“ pristatymas-seminaras;

4. Baigiamajam moduliui “Įvadas į darbo rinką“ 166 pirminio profesinio mokymo mokiniai išsiųsti praktiniam mokymui realiose darbo vietose.

5. Mokykla vykdė projektą Nr. 08.5.1-ESFA-K-853-01-0017 „Socialinio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas Telšių regione“

(dalyvauja 12 įmonių);

 

2. Didinamas regiono tinklaveikos* renginių skaičius.

 

*Tinklaveika, kai savo jėgas sujungia dvi ar daugiau šalių, siekdamos sukurti kažką visiškai nauja  ar patobulinti veikimo būdą.

2. Švietimo įstaiga organizavo, dalyvavo ar inicijavo renginius kartu su 30 proc. tinklaveikos narių: savivaldybe, darbdavių asociacijomis, jaunųjų verslininkų klubais, Lietuvos tėvų forumu, bendrojo ugdymo mokyklomis.  1.Organizuota konferencija regiono darbdaviams  „Pameistrystė – galimybė dirbti ir mokytis“(dalyvavo Plungės pramonininkų asociacijos atstovai, Plungės smulkiojo verslo asociacijos atstovai, KPMPC pameistrystės poskyrio metodininkas Liutauras Valickas) ;

2. Mokykla 2022 metais rengė edukacinius, ugdymo karjerai, skirtus renginius, akcijas:

edukacinis  renginys „Keičiu profesiją 2022“, edukacinė savaitė „TVM išbandymai“, atvirų durų renginiai „Profesijų labirintais“ (10 renginių bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams).

3. Mokykla dalyvavo bendrame labdaros renginyje su Plungės LIONS klubu.

 

1.5. Plėtoti profesijos mokytojų kompetencijų tobulinimo galimybes. 1. Sukurta galimybė profesijos mokytojams tobulinti turimas kompetencijas bei įgyti naujas. Įvykdyta

 

 

 

1.Parengtas Plungės TVM bendrojo ugdymo, profesijos mokytojų  bendrųjų ir profesinių kompetencijų tobulinimo planas.

2.2022 m. Plungės TVM pradėjo dirbti 3 jauni profesijos mokytojai (siuvimo, IT, elektriko specialybių).

3. Mokykloje vyko 3 kvalifikacijos tobulinimo renginiai socialiniams partneriams:
„Akvaponika:žuvų ir augalų auginimo sistemos simbiozė“;

„Inovatyvūs želdynai kaimiškoje teritorijoje“;

Plaukų priežiūros produkto „Berrywel“ pristatymas-seminaras;

4. 75 % profesijos mokytojai 2022 metais savo profesinę kvalifikaciją tobulino verslo įmonėse:

UAB „Litspringas“, UAB „Litnaglis“, UAB „Vičiūnai ir partneriai“,

UAB „Plungės lagūna“, UAB „Kortuva“, UAB „Auto Alvus“ ir kt.

 

 

 1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
 2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys Priežastys, rizikos
2.1.

 

 1. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos

(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai
3.1.

 

 1. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai
Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos) Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai
4.1.

 

III SKYRIUS

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS VERTINIMAS

 1. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas

(pildoma, aptariant ataskaitą)

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas langelis:

1 – nepatenkinamai;

2 – patenkinamai;

3 – gerai;

4 – labai gerai

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas 1□      2□       3□       4x
5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas 1□      2□       3□       4x
5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas 1□      2□       3□       4x
5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir siekiant rezultatų 1□      2□       3□       4x
5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4x

 

IV SKYRIUS

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS

 

 1. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas atitinkamas langelis
6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai x
6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐
6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐
6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐

 

 1. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
7.1. Mokykloje vykstančių procesų analizės ir įsivertinimo kompetencijų tobulinimas.

 

V SKYRIUS

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

 1. Kitų metų užduotys

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)

Eil.

Nr.

Metų užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)
1. Reaguoti į regiono darbo rinkos pokyčius, įgyvendinant profesinį mokymą (dalyvauti įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-03 „Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą“ veiklas) 1. Dalyvauti „Profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas“ veikloje.

2. Dalyvauti „Asmenų, besimokančių pagal formaliojo profesinio mokymo programas, praktinis mokymas sektoriniame praktinio mokymo centre“ veikloje.

3. Dalyvauti „Galimybių mokytis profesinio mokymo programų modulius sudarymas“ veikloje.

4. Dalyvauti „Eksperimentinių profesinio mokymo programų plėtojimas“ veikloje.

Pateiktos paraiškos bent pagal dviejų veiklų kvietimus.
2. Nustatyti įstaigos atsparumo korupcijai (toliau – AKL) lygį 1. Įvertinti įstaigos AKL.

 

 

 

 

2. Pagal AKL įvertinimo rezultatus nustatyti tobulintinas sritis, siekiant padidinti atsparumą korupcijai įstaigoje.

1. Įstaigos vadovo patvirtinta AKL nustatymo išvada iki 2023-12-31 paviešinta įstaigos interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“.

2. Remiantis AKL vertinimo duomenimis, numatytos priemonės, skirtos gerinti AKL.

3. Plėsti įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumą 1. Atlikti įstaigos pasirengimo įgyvendinti įtraukųjį ugdymą ir SUP turinčių mokinių profesinį mokymą įsivertinimą, nustatyti prioritetus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nuolat planuoti švietimo pagalbos specialistų ir pagalbos mokiniui darbuotojų poreikį ir krūvį.

 

 

3. Organizuoti mokymus švietimo pagalbos specialistams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams, dirbantiems su SUP mokiniais.

 

4. SUP turinčių mokinių tėvus (rūpintojus) įtraukti į įstaigos savivaldos Tarybą.

 

5. Įgyvendinti memorandumą (pasirašytas 2020-01-28 „Dėl švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigų prieinamumo“).

1. Įstaigos vadovo patvirtintas priemonių planas, įstaigos planavimo dokumentuose numatyti įstaigai reikalingi pokyčiai.

Įstaigos interneto svetainės skiltyje „Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas“ paskelbta informacija apie vykdomas socialinių įgūdžių programas ir vykdomus projektus.

2. Įstaigos planavimo dokumentuose numatyti švietimo pagalbos specialistų ir pagalbos mokiniui darbuotojų poreikis ir krūvis.

3. Visi įstaigos švietimo pagalbos specialistai ir kiti pedagoginiai darbuotojai, dirbantys su SUP mokiniais, iki 2023-12-31 dalyvavo bent vienuose mokymuose.

4. SUP turinčių mokinių tėvų (rūpintojų) atstovas yra įstaigos savivaldos Tarybos narys.

5. Įstaigos vadovo patvirtintas memorandumo įgyvendinimo planas paviešintas įstaigos interneto svetainės skyriuje „Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas“.

 

 1. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)

9.1. Nenumatyti atvejai, karas, pasikeitusi teisinė bazė.

 

VI SKYRIUS

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI

 

 1. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Plungės TVM direktoriaus Audriaus Misiūno 2022 metų veiklos ataskaitą Plungės TVM taryba siūlo įvertinti „Labai gerai“. Praėjusių metų užduotys atliktos labai gerai. Pagrindas – Plungės TVM tarybos protokolas 2023-02-01 Nr. V18-

Plungės TVM tarybos pirmininkas        __________    Vilma Strazdauskienė       2023-02-01

(mokykloje – mokyklos tarybos                            (parašas)                (vardas ir pavardė)                      (data)

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /

darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo)

 

 1. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: _____________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

______________________               _________               ________________         __________

(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data)

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos;

savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras)

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________.

 

Susipažinau.

____________________                 __________                    _________________         __________

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data)

Direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita

 

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA
Audriaus Misiūno

 

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

2022 m. vasario 1 d. Nr. V9-1
Plungė

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

 

Plungės technologijų ir verslo mokyklos (toliau Plungės TVM) 2021-2022 m. strateginio ir 2021 m. veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į aukštos švietimo paslaugų kokybės užtikrinimą ir mokyklos materialinės, mokomosios bazės gerinimą. Pasirinktos  2021 metų prioritetinės kryptys – plėsti mokyklos sektorinio žemės ūkio  centro veiklą ir efektyviai naudoti praktinio mokymo bazę, stiprinti profesinio mokymo kokybę, ugdant mokinių bendrąsias ir profesines kompetencijas, siekti individualios kiekvieno mokinio pažangos, sukuriant emociškai saugią aplinką (realią ir virtualią).

Tikslams pasiekti ir įgyvendinti mokykla organizuoja ugdymo procesą, panaudodama pagrindinio (II dalies) bei vidurinio ugdymo ir mokyklos rengiamų specialybių pirminio bei tęstinio profesinio mokymo modulines programas. Vykdo mokinių priėmimą į jas, sukuria ir puoselėja mokyklos kultūrą ir tradicijas, užtikrinant saviraiškaus gyvenimo mokykloje sąlygas. Teikia pagalbą mokiniams, mokytojams, racionaliai naudoja lėšas ir išteklius, skirtus mokymui bei mokytojų kvalifikacijai tobulinti.

2021 metais Plungės technologijų ir verslo mokykloje pirminio ir tęstinio  profesijos mokymo kvalifikacijas ir kompetencijos įgijo  172 mokiniai, iš jų Rietavo filiale 80. Vidurinį išsilavinimą šiais metais įgijo 83,7% (60) dvyliktokų. Valstybinius egzaminus pasirinkusių dvyliktokų išlaikė 95,2 %, o mokyklinius – 96,7 %  viso laikiusiųjų  egzaminus. Pagrindinio išsilavinimo įgijimas siekia 95,5% (PUPP). Sistemingai teikiamos grupinės ir individualios konsultacijos mokiniams, siekiantiems asmeninės pažangos ar turintiems mokymosi sunkumų. Vykdoma  pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo  prevencinių priemonių stebėsena. Mokykloje buvo organizuojamos atviros, integruotos pamokos bendrajame ugdyme  ir profesiniame mokyme. Organizuojamos pamokos kitose erdvėse: parodose, gamybinėse įmonėse, įstaigose, kitose mokyklose, Oginskio rūmuose, miesto viešojoje bibliotekoje.

Plungės technologijų ir verslo mokyklos veiklos išorinis vertinimas vyko 2021 m. vasario 25–26 d., vadovaujantis Profesinio mokymo įstaigų ir kitų profesinio mokymo teikėjų, vykdančių formalųjį profesinį mokymą, veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V-442 „Dėl Profesinio mokymo įstaigų ir kitų profesinio mokymo teikėjų, vykdančių formalųjį profesinį mokymą, veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Profesinio mokymo įstaigos veiklos išorinis vertinimas yra viena iš profesinio mokymo kokybės užtikrinimo priemonių.

Pateiktose audito išvadose nurodoma, kad mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvauja veiklos planavime, sprendimų priėmime ir inicijuoja pokyčius. Yra  direktoriaus įsakymu sudaromos darbo grupės, suburiamos komandos. Mokykloje planuojamos, įgyvendinamos veiklos vadovaujantis direktoriaus įsakymais.

Mokyklos veiklos išorinis vertinimas atliktas šiose srityse: lyderystė ir vadyba, formaliojo profesinio mokymo programų įgyvendinimas, personalas, mokymo ir mokymosi ištekliai, mokymo ir mokymosi rezultatai. Mokyklos veikla vertinta remiantis mokyklos pateikta savianalizės ataskaita, apibendrinančia trejų mokslo metų (2017–2018, 2018–2019, 2019–2020 m. m.) veiklos rezultatus.

I.                   Sritis „Lyderystė ir vadyba“ vertinama labai gerai – 4 balais: sritis yra labai gera nacionaliniame kontekste, veikla atitinka nusistovėjusią praktiką, be jokių trūkumų.

II.                Sritis „Formaliojo profesinio mokymo programų įgyvendinimas“ vertinama gerai – 3 balais: sritis plėtojama sistemiškai, be esminių trūkumų.

III.             Sritis „Personalas“ vertinama gerai – 3 balais: sritis plėtojama sistemiškai, be esminių trūkumų.

IV.             Sritis „Mokymo ir mokymosi ištekliai“ vertinama gerai – 3 balais: sritis plėtojama sistemiškai, be esminių trūkumų.

V.                Sritis ,,Mokymo ir mokymosi rezultatai“ vertinama gerai – 3 balais: sritis plėtojama sistemiškai, be esminių trūkumų.

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS VEIKLOS IŠORINIO VERTINIMO IŠVADA: Plungės technologijų ir verslo mokyklos veikla vertinama teigiamai.

Profesinė mokykla yra vertinama pagal pagrindinius 5 rodiklius, kurių duomenys 2021 metais yra: užpildytų VF profesinio mokymo dalies rodiklis – 100% (min riba 80%), pameistrystės forma besimokančių – 0,84% (min riba 10%), nebaigusių formaliojo profesinio mokymo programos asmenų – 27,8 (max 15%), įvertintų mokinių, kurių asmens įgytų kompetencijų įgytų teorinės ir praktinės dalies įvertinimai (8-10 balų) – 67,09% (min 25% ), absolventų, dirbusių šeštą mėnesį po formaliojo profesinio mokymo programos baigimo dalis – 63,29% ( min 65%).

2021 m. rugpjūčio 26 d. pradėtas Plungės technologijų ir verslo mokyklos pateiktos paraiškos dėl profesinio mokymo įstaigos pasirengimo vykdyti mokymą nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu ekspertinis vertinimas. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 2021 m. rugsėjo 27 d. ataskaitoje Nr. MK-76 „Plungės technologijų ir verslo mokyklos pasirengimo mokyti nuotoliniu būdu ekspertinio vertinimo ataskaita“ pateikta ekspertinio vertinimo išvada – įstaiga pasirengusi vykdyti mokymą nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu.

Plungės TVM mokiniai dalyvauja  zoniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose profesinio meistriškumo ir profesinio mokymo dalykų konkursuose, viktorinose. 2021 m. rugsėjo –lapkričio mėn. vyko respublikinis konkursas „Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“. Plungės TVM komanda užėmė I vietą. 2021 gruodžio 15 d. Plungės TVM vyko nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas „Technikos priežiūros verslo darbuotojas 2021“ užėmė I  ir II vietas. Mokykla rengia edukacinius, ugdymo karjerai, skirtus renginius, akcijas . 2021 metais didelio dėmesio sulaukė edukacinis  renginys „Keičiu profesiją 2021“, edukacinė savaitė „ TVM Kalėdos“. Suorganizuota bendruomenės sveikatingumo ir sporto šventė Gondingos piliakalnyje. Birželio 1-osios dieną Plungės TVM mokiniai su mokytojais ir visa bendruomene dalyvavo bendruomenės sveikatingumo ir sporto šventėje.

 

 

II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

 1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Metų užduotys (toliau – užduotys) Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos) Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai
1.1. Pagerinti asmens įgytų kompetencijų teorinės ir praktinės dalies pasiekimus. Atitikti šalies PMĮ pasiekimų vidurkį. Baigiamųjų kompetencijos egzaminų rezultataiTeorija – 7,25Praktika – 7,5 115 įvertintų mokinių, kurių asmens įgytų kompetencijų teorinės ir praktinės dalies įvertinimai 8-10 balų. Tai sudaro 67 % viso laikiusių kompetencijų vertinimą.
1.2.Užpildytų valstybės finansuojamų profesinio mokymo vietų dalies priėmimo plano įgyvendinimas. 90 % 90 % 100 %
1.3. Antikorupcinės aplinkos ir atsparumo korupcijai mokykloje stiprinimas Kuriami antikorupcinė aplinka ir mikroklimatas Parengtas ir patvirtintas mokyklos korupcijos prevencijos veiksmų planas. Parengti dokumentai:Apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas;2020-2021 metų priemonių įgyvendinimo planas;Apgaulės ir korupcijos prevencijos programa;2020 m. korupcijos vertinimo aprašas;Darbuotojų sąrašas, dėl kurių teikiamas prašymas STT;Už apgaulės ir korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakingas asmuo.
1.4. Projektų užbaigimas. – Projektas Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0028 „Plungės technologijų ir verslo mokyklos profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra“;

– Projekto Nr. 08.5.1-ESFA-K-853-01-0017 „Socialinio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas Telšių regione“; Nuo 2020-01-28 iki 2021-09-28;

– Projektas  „Žemės ūkio technologijų praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas Vakarų Lietuvos regione“  Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0031 Nuo 2020-12-22 iki 2022-03-22;

– Projektas „Praktinių įgūdžių įgijimas VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro  statybos sektoriniame praktinio mokymo centre“, Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0029  Nuo 2020-12-22 iki 2022-03-22

Įvykdytos visos projekto veiklos iki projekto įgyvendinimo pabaigos.

Įvykdytos visos projekto veiklos iki projekto įgyvendinimo pabaigos.

Įvykdytos visos projekto veiklos iki projekto įgyvendinimo pabaigos2022-03-22

Įvykdytos visos projekto veiklos iki projekto įgyvendinimo pabaigos2022-03-22

Projekto veiklos įgyvendinamos pagal veiklų planą: įsigyta profesiniam mokymui vykdyti pagal paslaugų asmenims, inžinerijos ir inžinerinių paslaugų bei žemės ūkio švietimo sričių profesinio mokymo programas skirta įranga bei suremontuotos dvi mokomosios patalpos. Projekto pabaiga numatoma 2022-04-30. Per 2021 m. laikotarpį įsisavinta lėšų – 204.254,16 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo įgyvendintos dvi veiklos (socialinio verslo pradžios paskatos ir socialinio verslo kūrimosi skatinimas). Projekto metu įsteigta 12 socialinių verslų. Projekto pabaiga numatoma iki 2022-02-11. Per 2021 m. laikotarpį įsisavinta lėšų – 50.894,98 Eur.
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo sudarytos sąlygos Mažeikių politechnikos  bei Kretingos technologijos ir verslo mokyklų mokiniams ugdyti praktinius įgūdžius  Plungės TVM Žemės ūkio technikos eksploatacijos,  priežiūros ir remonto sektorinio praktinio mokymo centre. Projekto metu Plungės TVM 5 kvalifikuoti profesijos mokytojai apmokė 40 mokinių. Projekto pabaiga numatoma 2022-03-22.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo sudarytos 2 Plungės TVM mokinių grupės mokymams (po 13 ir 16 mokinių)  ir užtikrintas kasdienis jų dalyvavimas mokymuose, atvykstant į VšĮ Telšių RPMC statybos sektorinį

1.5. Mokyklos mokymosi aplinkos ir infrastruktūros gerinimas Įrengti elektrotechnikos įrenginių profesinio mokymo klasę, atnaujinti biblioteką-informacinį centrą, naujai įrengti IT ir tiksliųjų mokslų mokomąsias klases. Įrengtos ir mokymo priemonėmis aprūpintos klasės. Įrengta IT ir tiksliųjų mokslų mokomosios klasės, siuvimo laboratorija, rekonstruota mokyklos fojė ir rūbinė, pradėtos rengti elektrotechnikos ir mechatronikų mokomosios klasės.

 

 1. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys Priežastys, rizikos
2.1.

 

 1. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos

(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai
3.1. Mokyklos išorinis vertinimas Atliktas mokyklos išorinis vertinimas, pateiktos išvados, sudarytas ir pradėtas įgyvendinti mokyklos veiklos tobulinimo planas. Įsivertintos veiklos, padidėjo bendruomenės savivertė, numatytos ilgalaikės vystymosi perspektyvos.
3.2. Mokyklos bendruomenė sutvarkė ir pradėjo reguliariai prižiūrėti apleistus 1919-1920 m. savanorių kapus, esančius Kalniškių miške. Suintensyvintas tautinis-patriotinis bendruomenės ugdymas.

 

 

 1. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai
Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos) Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai
4.1.

 

III SKYRIUS
GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS VERTINIMAS

 1. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas

(pildoma, aptariant ataskaitą)

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas langelis:1 – nepatenkinamai;2 – patenkinamai;3 – gerai;4 – labai gerai
5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas 1□      2□       3□       4x
5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas 1□      2□       3□       4x
5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas 1□      2□       3□       4x
5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir siekiant rezultatų 1□      2□       3□       4x
5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4x

 

IV SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS

 1. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas atitinkamas langelis
6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai x
6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐
6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐
6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐

 

 1. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
7.1. Mokykloje vykstančių procesų analizės ir įsivertinimo kompetencijų tobulinimas.

 

V SKYRIUS
KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

 1. Kitų metų užduotys

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)

Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)
8.1. Mokyklos strateginio plano 2023-2027 metams parengimas. Parengtas strateginis planas. Parengtas, apsvarstytas ir patvirtintas mokyklos strateginis planas.
8.2. Suorganizuoti profesinio meistriškumo (nacionalinį ir/arba darbdavių) konkursą mokyklos praktinio mokymo bazėje. Profesinio meistriškumo konkursas. Suorganizuotas profesinio meistriškumo konkursas nacionalinis ir/arba darbdavių, atsižvelgiant į kitų nacionaliniu mastu organizuojamų konkursų pasiūlą.
8.3. Naujų profesinio mokymo programų įdiegimas. Parengti ir licenzijuoti  ne mažiau kaip 3 naujas profesinio mokymo programas. Parengtos Mechatroniko, Maisto pramonės darbuotojo, Transporto priemonių remontininko programos.
8.4. Mokyklos mokymosi aplinkos ir infrastruktūros gerinimas. Suremontuoti ir atnaujintimokyklos mokymosi erdves, fasadą ir aplinką. Atnaujintas mokyklos fasadas.Suremontuota ir modernizuota mokyklos biblioteka, įrengtos naujos erdvės mokinių laisvalaikiui.
8.5. Mokyklos bendruomenės pilietinis-patriotinis ugdymas. Suintensyvinti mokyklos bendruomenės narių, visų pirma mokinių pilietinį-patriotinį ugdymą, sustiprinti mokinių fizinį pasirengimą, supažindinti ir apmokyti bendruomenės narius veikti ekstremalesnėmis sąlygomis. Glaudesnis mokyklos  bendradarbiavimas su SKAT, Šaulių sąjunga, Lietuvos skautija, Plungės rajono savivaldybės administracijos civilinės saugos specialistais,kitomis visuomeninėmis organizacijomis.

 

 1. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)

9.1. Nenumatyti atvejai, pandemija, pasikeitusi teisinė bazė.

 

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI

 1. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Plungės TVM direktoriaus Audriaus Misiūno 2021 metų veiklos ataskaitą Plungės TVM taryba siūlo įvertinti „Labai gerai“. Iš esmės metų užduotys atliktos labai gerai. Metų veiklai įtakos turėjo pandeminė situacija. Pagrindas – Plungės TVM tarybos protokolas 2022-02-01 Nr. V18-1.

 

Plungės TVM tarybos pirmininkas        __________        Gediminas Stonys          2022-02-01

(mokykloje – mokyklos tarybos                         (parašas)                (vardas ir pavardė)                      (data)

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /

darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo)

 

 1. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ______________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

______________________               _________               ________________         __________

(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data)

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos;

savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras)

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________.

 

Susipažinau.

____________________                 __________                    _________________         __________

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data)

 

Direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita

Valstybinių ir savivaldybių švietimo
įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas)
vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą
organizuojančių skyrių vedėjų veiklos
vertinimo nuostatų
1 priedas

 

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA

Audriaus Misiūno

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

2021 sausio 18 d. Nr. V9-1 Plungė

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

 

Plungės technologijų ir verslo mokykla (toliau  Plungės TVM) vykdydama savo veiklą 2020 metais, rėmėsi patvirtintais strateginiais dokumentais – Plungės TVM 2018-2022 metų Strateginiu veiklos planu ir 2020 metų metiniu mokyklos veiklos planu.  Strateginiame veiklos plane  yra numatyti šie pagrindiniai tikslai:

1 Tikslas. Sektorinio žemės ūkio centro modernizacija, pritaikant esamų specialybių mokymų programas, įrangą, technologijas pažangioms mechatronikos, informatikos ir elektrotechnikos ateities specialybėmis.

 

2 Tikslas. Pirmaujanti rolė Regione vykdant inovacinių technologijų mokymo programas, mažinant konkurenciją tarp profesinių mokymo įstaigų, ir užtikrinant 300 mokinių pirminiame profesiniame mokyme.

 

3 Tikslas. Modulinių profesinio mokymo programų tolimesnis vystymas, plačiau pritaikant ir neformalaus švietimo poreikiams regione.

Strateginiams tikslams įgyvendinti bei einamųjų metų profesinio mokymo, bendrojo ugdymo, tęstinio mokymo, neformalaus švietimo bei kitoms mokyklos funkcijoms atlikti, mokykla naudojo metinį veiklos priemonių planą. Iš esmės pavyko įgyvendinti visus numatytus darbus. 2020 m. mokyklą baigė ir įgijo profesinę kvalifikaciją 180 mokinių.

Iš baigusiųjų 132 (73proc.) dirbo. Kiti mokėsi arba išvyko į užsienį. Niekur nedirbo, nesimokė tik 13 (7,2 proc.). 2020 m. buvo organizuojamas profesinis mokymas asmenims pagal Užimtumo tarnybos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie SADM siuntimus ir kitų institucijų skirtą finansavimą. Mokykla didelį dėmesį skiria Tęstiniui mokymui. Per 2020 m. mokykloje pakeitė arba įgijo kvalifikaciją  982  tęstinių kursų dalyviai iš Plungės, Rietavo, Skuodo, Šilalės, Mažeikių  ir Telšių savivaldybių. Mokykla už kursų organizavimą gavo 161 829 Eur  pajamų. Kartu su kitomis teikiamomis paslaugomis (baseinas, maitinimas, apgyvendinimas) mokykla per 2020 m. gavo 224 622 EUR pajamų.

Gautos lėšos buvo investuojamos į mokymo įrangą ir mokomosios aplinkos gerinimą.

Mokykla taip pat dažnai organizuoja mokymus netradicinėse erdvėse, įmonėse, ūkiuose. Tai leidžia stiprinti mokymo kokybę, motyvuoti mokinius.

Mokykla dalyvavo 4 ES struktūrinių fondų finansuojamuose projektuose:

1. Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos finansuojamą projektą BBVET „Boosting Business Integration Through Joint VET Education“ (Verslo integracijos skatinimas per jungtinį profesinį mokymą). Plungės technologijų ir verslo mokyklos Rietavo filialas ir Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras kartu su Švedijos, Vokietijos, Danijos, Lenkijos ir Lietuvos mokymo institucijomis ir verslo įmonėmis. 2016-2020 metais buvo vykdomos dvi bandomosios tarptautinės jungtinės profesinio mokymo programos mechatronikos ir medijų srityse. Viso – 40 mokinių.

2. „Erasmus+ 2 pagrindinio veiksmo (KA219) bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strategijos partnerystės projektas „Traditions across borders“ (Tradicijos be sienų) Nr. 217-HU01-KA219-36042_3. Projekto laikotarpis – 2017-2020 m.m.

3. „PTVM profesinio mokymo infrastruktūros plėtra” Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0028.

4. „Socialinio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas Telšių regione” Nr. 08.5.1-ESFA-K-853-01-0017.

Mokykla aktyviai dalyvavo rajono ir regiono bendruomeniniuose renginiuose ir veikloje, gavo nemažai padėkos raštų ir diplomų:

 • Dalyvavo 2 mokiniai  tarptautiniame profesinio meistriškumo konkurse „Geriausias jaunasis automechanikas 2020“ II etape, Klaipėdos paslaugų ir verslo mokymo centre.
 • Kaip ir kasmet dalyvavome parodoje „Studijos 2020“ Mūsų mokykla atstovavo Žemės ūkio sektorių. Parodos metu pristatėme inovatyvias daržovių auginimo technologijas. Didelio susidomėjimo lankytojų tarpe sulaukė mūsų surengta edukacinė viktorina „Jei nežinai, tai sužinosi“. Mokyklą pristatė keturi žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo specialybės mokiniai vadovaujami dviejų profesijos mokytojų.
 • Padėkos raštas. Plungės technologijų ir verslo  mokyklai už mokinių dalyvavimą nacionaliniame tyrime „Vaikų ir paauglių savižudybių bei patiriamo smurto veiksnių profilaktikos, pagalbos prieinamumo ir teikiamų paslaugų kokybės plėtra.
 • Diplomas. Aurimui Jurgaičiui Plungės technologijų ir verslo  mokyklos mokiniui, už mokinių, tapusių laureatais, rengimą Respublikiniam konkursui – parodai „ Mano angelas sargas” „Kūryba ir saviraiška asmenybės dvasiniam pasauliui” laimėjusiam I vietą. (Mokytojas Rolandas Kuprys).
 • Diplomas. Apdovanoja Plungės technologijų ir verslo  mokyklą iškovojus II vietą Klaipėdos regiono profesinio mokymo įstaigų mokinių vaikinų, stalo teniso varžybose. (Mokytojas Rolandas Kuprys).
 • Padėka. Viktorui Raibužiui Plungės technologijų ir verslo  mokyklos mokytojui, už mokinių, tapusių laureatais, rengimą Respublikiniam konkursui – parodai „Mano angelas sargas” „Kūryba ir saviraiška asmenybės dvasiniam pasauliui”.
 • Padėka Plungės technologijų ir verslo  mokyklai už dalyvavimą bendruomenės vaišėse „Pyragas Lietuvos gimtadieniui.
 • Padėka Plungės technologijų ir verslo  mokyklos Rietavo filialui už dalyvavimą bendruomenės vaišėse „Pyragas Lietuvos gimtadieniui”.
 • Diplomas Plungės technologijų ir verslo  mokyklos mokiniui Nojui Jonušui laimėjus II vietą „Sidabro vainikėlis” regioniniame ture. (Mokytojas Viktoras Raibužis).
 • Diplomas Plungės technologijų ir verslo  mokyklos mokiniui Dovydui Vaitkui laimėjus III vietą „Sidabro vainikėlis” regioniniame ture. (Mokytojas Viktoras Raibužis).
 • Diplomas Plungės technologijų ir verslo  mokyklos mok. Jaunučiui Rudžiui laimėjus I vietą „Sidabro vainikėlis” regioniniame ture. (Mokytojas Viktoras Raibužis).
 • Diplomas Plungės technologijų ir verslo  mokyklos mokiniui Ovidijui Butai laimėjus I vietą „Sidabro vainikėlis” regioniniame ture. (Mokytojas Viktoras Raibužis).

 

II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

 1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Metų užduotys (toliau – užduotys) Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos) Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai
1.1. Diegti ir tobulinti pameistrystės mokymo formą Dalis mokinių mokoma pameistrystės būdu Iki 10 proc. nuo bendro mokinių skaičiaus 4,5 %
Maisto (žuvies apdorojimo ir perdirbimo) pramonės  darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa,  (T32072101), 22 – mokiniai.Santechniko modulinė mokymo programa, kodas (T32073220),  2 – mokiniai.Iš viso 24 mokiniai.Bendras besimokiusių pagal formaliojo profesinio mokymo programas mokinių skaičius:Plungė TVM – 319Rietavo filialas – 134Tęstinio suaugusių mokymo sk. mokiniai – 73Viso: 526 mokiniai.Rodiklius pasiekti sutrukdė pandeminė situacija.
1.2. Suaugusiųjų tęstinio profesinio mokymo organizavimas Vykdomas tęstinis profesinis mokymas Asmenų, dalyvavusių tęstiniame profesiniame mokyme 2020 metais, skaičius  (pokytis lyginant su 2019 metais) 2019 m. 1114 asmenų.2020 m. 982 asmenys.132 asmenimis mažiau t.y. 11,8 %.Rodiklius pasiekti sutrukdė pandeminė situacija.
1.3. Profesinio mokymo tinklo vystymo 2018-2020 metų bendrojo plano įgyvendinimas. Plungės TVM Rietavo filialo prijungimas prie Rietavo L. Ivinskio gimnazijos. Sklandus juridinių, turtinių ir kitų reorganizavimo veiksmų atlikimas Pasirašyta Bendradarbiavimo sutartis 2020 m. birželio 23 d. BS-3
1.4. Kokybės valdymo sistemos atnaujinimas. Atnaujinti esamą mokyklos kokybės valdymo sistemą. Mokyklos kokybės valdymo sistemos atnaujinimas, tobulinimas ir įdiegimas mokyklos procesų valdyme. Atnaujinta 2020 m. gruodžio 14 d. įsakymu „Dėl Plungės technologijų ir verslo mokyklos kokybės valdymo sistemos atnaujinimo“
1.5. Projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų, įgyvendinimas Projektų  „PTVM profesinio mokymo infrastruktūros plėtra”
Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0028 įgyvendinimas;
Projekto   „Socialinio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas Telšių regione”
Nr. 08.5.1-ESFA-K-853-01-0017 įgyvendinimas
Pasiekti projektuose numatytus tikslus. Projektai ir jų tikslai yra vykdomi ir įgyvendinami. Atnaujinama mokymo bazė. Projektų pabaiga 2021 m.

 

 1. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys Priežastys, rizikos
Nepilnai įvykdyta 1.2. užduotis. 11,8% mažiau asmenų dalyvavo Tęstiniame profesiniame mokyme. Rodiklius pasiekti sutrukdė pandeminė situacija.

 

 1. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos (pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)
Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai
3.1. Rietavo filialo pastatų, nebereikalingų mokymo procesui (mokomasis korpusas, bendrabutis, baseinas, garažai) perdavimas Rietavo savivaldybei. Ženkliai sumažėjo išlaidos pastatų išlaikymui ir priežiūrai.
3.2. Mokyklos vystymosi krypčių strategijos atnaujinimas. Pradėtos ruošti ir įgyvendinti naujos profesinio mokymo programos
3.3. Mokyklos darbo organizavimas viruso  Covid-19 pandemijos sąlygomis. Darbuotojų ir mokinių apsauga, mokymo proceso organizavimas. Įstaiga tęsė veiklą sudėtingomis sąlygomis.

 

III SKYRIUS
GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS VERTINIMAS

 1. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas (pildoma, aptariant ataskaitą)
Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas langelis:1 – nepatenkinamai;2 – patenkinamai;3 – gerai;4 – labai gerai
5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas 1□      2□       3□       4□
5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas 1□      2□       3□       4□
5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas 1□      2□       3□       4□
5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir siekiant rezultatų 1□      2□       3□       4□
5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□

 

IV SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS

 1. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas atitinkamas langelis
6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐
6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐
6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐
6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐

 

 1. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
7.1.
7.2.

 

V SKYRIUS
KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

 1. Kitų metų užduotys (nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)
Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)
8.1.Pagerinti asmens įgytų kompetencijų teorinės ir praktinės dalies pasiekimus. Atitikti šalies PMĮ pasiekimų vidurkį. Baigiamųjų kompetencijos egzaminų rezultataiTeorija – 7,25Praktika – 7,5
8.2.Užpildytų valstybės finansuojamų profesinio mokymo vietų dalies priėmimo plano įgyvendinimas. 90 % 90 %
8.3.Nebaigusių formaliojo profesinio mokymo programos asmenų skaičius (nubyrėjimas) 15 % mokinių nuo baigiamųjų kursų mokinių skaičiaus 15 % mokinių nuo baigiamųjų kursų mokinių skaičiaus
8.4. Projektų užbaigimas. – Projektas Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0028 „Plungės technologijų ir verslo mokyklos profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra“,
– Projekto Nr. 08.5.1-ESFA-K-853-01-0017 „Socialinio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas Telšių regione“; Nuo 2020-01-28 iki 2021-09-28;
– Projektas  „Žemės ūkio technologijų praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas Vakarų Lietuvos regione“  Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0031 Nuo 2020-12-22 iki 2022-03-22;- Projektas „Praktinių įgūdžių įgijimas VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro  statybos sektoriniame praktinio mokymo centre“, Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0029  Nuo 2020-12-22 iki 2022-03-22
Įvykdytos visos projekto veiklos iki projekto įgyvendinimo pabaigos.
Įvykdytos visos projekto veiklos iki projekto įgyvendinimo pabaigosĮvykdytos visos projekto veiklos iki projekto įgyvendinimo pabaigos2022-03-22Įvykdytos visos projekto veiklos iki projekto įgyvendinimo pabaigos2022-03-22
8.5. Mokyklos mokymosi aplinkos ir infrastruktūros gerinimas Įrengti elektrotechnikos įrenginių profesinio mokymo klasę, atnaujinti biblioteką-informacinį centrą, naujai įrengti IT ir tiksliųjų mokslų mokomąsias klases. Įrengtos ir mokymo priemonėmis aprūpintos klasės .

 

 1. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) (pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)
9.1. Pandeminė situacija ir su ja susijusios ekonominės, socialinės, demografinės šalies ir regiono vystymosi pasekmės.

Direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaita

Direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaita