Direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita

Valstybinių ir savivaldybių švietimo
įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas)
vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą
organizuojančių skyrių vedėjų veiklos
vertinimo nuostatų
1 priedas

 

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA

Audriaus Misiūno

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

2021 sausio 18 d. Nr. V9-1 Plungė

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

 

Plungės technologijų ir verslo mokykla (toliau  Plungės TVM) vykdydama savo veiklą 2020 metais, rėmėsi patvirtintais strateginiais dokumentais – Plungės TVM 2018-2022 metų Strateginiu veiklos planu ir 2020 metų metiniu mokyklos veiklos planu.  Strateginiame veiklos plane  yra numatyti šie pagrindiniai tikslai:

1 Tikslas. Sektorinio žemės ūkio centro modernizacija, pritaikant esamų specialybių mokymų programas, įrangą, technologijas pažangioms mechatronikos, informatikos ir elektrotechnikos ateities specialybėmis.

 

2 Tikslas. Pirmaujanti rolė Regione vykdant inovacinių technologijų mokymo programas, mažinant konkurenciją tarp profesinių mokymo įstaigų, ir užtikrinant 300 mokinių pirminiame profesiniame mokyme.

 

3 Tikslas. Modulinių profesinio mokymo programų tolimesnis vystymas, plačiau pritaikant ir neformalaus švietimo poreikiams regione.

Strateginiams tikslams įgyvendinti bei einamųjų metų profesinio mokymo, bendrojo ugdymo, tęstinio mokymo, neformalaus švietimo bei kitoms mokyklos funkcijoms atlikti, mokykla naudojo metinį veiklos priemonių planą. Iš esmės pavyko įgyvendinti visus numatytus darbus. 2020 m. mokyklą baigė ir įgijo profesinę kvalifikaciją 180 mokinių.

Iš baigusiųjų 132 (73proc.) dirbo. Kiti mokėsi arba išvyko į užsienį. Niekur nedirbo, nesimokė tik 13 (7,2 proc.). 2020 m. buvo organizuojamas profesinis mokymas asmenims pagal Užimtumo tarnybos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie SADM siuntimus ir kitų institucijų skirtą finansavimą. Mokykla didelį dėmesį skiria Tęstiniui mokymui. Per 2020 m. mokykloje pakeitė arba įgijo kvalifikaciją  982  tęstinių kursų dalyviai iš Plungės, Rietavo, Skuodo, Šilalės, Mažeikių  ir Telšių savivaldybių. Mokykla už kursų organizavimą gavo 161 829 Eur  pajamų. Kartu su kitomis teikiamomis paslaugomis (baseinas, maitinimas, apgyvendinimas) mokykla per 2020 m. gavo 224 622 EUR pajamų.

Gautos lėšos buvo investuojamos į mokymo įrangą ir mokomosios aplinkos gerinimą.

Mokykla taip pat dažnai organizuoja mokymus netradicinėse erdvėse, įmonėse, ūkiuose. Tai leidžia stiprinti mokymo kokybę, motyvuoti mokinius.

Mokykla dalyvavo 4 ES struktūrinių fondų finansuojamuose projektuose:

1. Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos finansuojamą projektą BBVET „Boosting Business Integration Through Joint VET Education“ (Verslo integracijos skatinimas per jungtinį profesinį mokymą). Plungės technologijų ir verslo mokyklos Rietavo filialas ir Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras kartu su Švedijos, Vokietijos, Danijos, Lenkijos ir Lietuvos mokymo institucijomis ir verslo įmonėmis. 2016-2020 metais buvo vykdomos dvi bandomosios tarptautinės jungtinės profesinio mokymo programos mechatronikos ir medijų srityse. Viso – 40 mokinių.

2. „Erasmus+ 2 pagrindinio veiksmo (KA219) bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strategijos partnerystės projektas „Traditions across borders“ (Tradicijos be sienų) Nr. 217-HU01-KA219-36042_3. Projekto laikotarpis – 2017-2020 m.m.

3. „PTVM profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0028.

4. „Socialinio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas Telšių regione“ Nr. 08.5.1-ESFA-K-853-01-0017.

Mokykla aktyviai dalyvavo rajono ir regiono bendruomeniniuose renginiuose ir veikloje, gavo nemažai padėkos raštų ir diplomų:

 • Dalyvavo 2 mokiniai  tarptautiniame profesinio meistriškumo konkurse „Geriausias jaunasis automechanikas 2020“ II etape, Klaipėdos paslaugų ir verslo mokymo centre.
 • Kaip ir kasmet dalyvavome parodoje „Studijos 2020“ Mūsų mokykla atstovavo Žemės ūkio sektorių. Parodos metu pristatėme inovatyvias daržovių auginimo technologijas. Didelio susidomėjimo lankytojų tarpe sulaukė mūsų surengta edukacinė viktorina „Jei nežinai, tai sužinosi“. Mokyklą pristatė keturi žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo specialybės mokiniai vadovaujami dviejų profesijos mokytojų.
 • Padėkos raštas. Plungės technologijų ir verslo  mokyklai už mokinių dalyvavimą nacionaliniame tyrime „Vaikų ir paauglių savižudybių bei patiriamo smurto veiksnių profilaktikos, pagalbos prieinamumo ir teikiamų paslaugų kokybės plėtra.
 • Diplomas. Aurimui Jurgaičiui Plungės technologijų ir verslo  mokyklos mokiniui, už mokinių, tapusių laureatais, rengimą Respublikiniam konkursui – parodai „ Mano angelas sargas“ „Kūryba ir saviraiška asmenybės dvasiniam pasauliui“ laimėjusiam I vietą. (Mokytojas Rolandas Kuprys).
 • Diplomas. Apdovanoja Plungės technologijų ir verslo  mokyklą iškovojus II vietą Klaipėdos regiono profesinio mokymo įstaigų mokinių vaikinų, stalo teniso varžybose. (Mokytojas Rolandas Kuprys).
 • Padėka. Viktorui Raibužiui Plungės technologijų ir verslo  mokyklos mokytojui, už mokinių, tapusių laureatais, rengimą Respublikiniam konkursui – parodai „Mano angelas sargas“ „Kūryba ir saviraiška asmenybės dvasiniam pasauliui“.
 • Padėka Plungės technologijų ir verslo  mokyklai už dalyvavimą bendruomenės vaišėse „Pyragas Lietuvos gimtadieniui.
 • Padėka Plungės technologijų ir verslo  mokyklos Rietavo filialui už dalyvavimą bendruomenės vaišėse „Pyragas Lietuvos gimtadieniui“.
 • Diplomas Plungės technologijų ir verslo  mokyklos mokiniui Nojui Jonušui laimėjus II vietą „Sidabro vainikėlis“ regioniniame ture. (Mokytojas Viktoras Raibužis).
 • Diplomas Plungės technologijų ir verslo  mokyklos mokiniui Dovydui Vaitkui laimėjus III vietą „Sidabro vainikėlis“ regioniniame ture. (Mokytojas Viktoras Raibužis).
 • Diplomas Plungės technologijų ir verslo  mokyklos mok. Jaunučiui Rudžiui laimėjus I vietą „Sidabro vainikėlis“ regioniniame ture. (Mokytojas Viktoras Raibužis).
 • Diplomas Plungės technologijų ir verslo  mokyklos mokiniui Ovidijui Butai laimėjus I vietą „Sidabro vainikėlis“ regioniniame ture. (Mokytojas Viktoras Raibužis).

 

II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

 1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Metų užduotys (toliau – užduotys) Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos) Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai
1.1. Diegti ir tobulinti pameistrystės mokymo formą Dalis mokinių mokoma pameistrystės būdu Iki 10 proc. nuo bendro mokinių skaičiaus 4,5 %
Maisto (žuvies apdorojimo ir perdirbimo) pramonės  darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa,  (T32072101), 22 – mokiniai.Santechniko modulinė mokymo programa, kodas (T32073220),  2 – mokiniai.Iš viso 24 mokiniai.Bendras besimokiusių pagal formaliojo profesinio mokymo programas mokinių skaičius:Plungė TVM – 319Rietavo filialas – 134Tęstinio suaugusių mokymo sk. mokiniai – 73Viso: 526 mokiniai.Rodiklius pasiekti sutrukdė pandeminė situacija.
1.2. Suaugusiųjų tęstinio profesinio mokymo organizavimas Vykdomas tęstinis profesinis mokymas Asmenų, dalyvavusių tęstiniame profesiniame mokyme 2020 metais, skaičius  (pokytis lyginant su 2019 metais) 2019 m. 1114 asmenų.2020 m. 982 asmenys.132 asmenimis mažiau t.y. 11,8 %.Rodiklius pasiekti sutrukdė pandeminė situacija.
1.3. Profesinio mokymo tinklo vystymo 2018-2020 metų bendrojo plano įgyvendinimas. Plungės TVM Rietavo filialo prijungimas prie Rietavo L. Ivinskio gimnazijos. Sklandus juridinių, turtinių ir kitų reorganizavimo veiksmų atlikimas Pasirašyta Bendradarbiavimo sutartis 2020 m. birželio 23 d. BS-3
1.4. Kokybės valdymo sistemos atnaujinimas. Atnaujinti esamą mokyklos kokybės valdymo sistemą. Mokyklos kokybės valdymo sistemos atnaujinimas, tobulinimas ir įdiegimas mokyklos procesų valdyme. Atnaujinta 2020 m. gruodžio 14 d. įsakymu „Dėl Plungės technologijų ir verslo mokyklos kokybės valdymo sistemos atnaujinimo“
1.5. Projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų, įgyvendinimas Projektų  „PTVM profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“
Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0028 įgyvendinimas;
Projekto   „Socialinio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas Telšių regione“
Nr. 08.5.1-ESFA-K-853-01-0017 įgyvendinimas
Pasiekti projektuose numatytus tikslus. Projektai ir jų tikslai yra vykdomi ir įgyvendinami. Atnaujinama mokymo bazė. Projektų pabaiga 2021 m.

 

 1. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys Priežastys, rizikos
Nepilnai įvykdyta 1.2. užduotis. 11,8% mažiau asmenų dalyvavo Tęstiniame profesiniame mokyme. Rodiklius pasiekti sutrukdė pandeminė situacija.

 

 1. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos (pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)
Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai
3.1. Rietavo filialo pastatų, nebereikalingų mokymo procesui (mokomasis korpusas, bendrabutis, baseinas, garažai) perdavimas Rietavo savivaldybei. Ženkliai sumažėjo išlaidos pastatų išlaikymui ir priežiūrai.
3.2. Mokyklos vystymosi krypčių strategijos atnaujinimas. Pradėtos ruošti ir įgyvendinti naujos profesinio mokymo programos
3.3. Mokyklos darbo organizavimas viruso  Covid-19 pandemijos sąlygomis. Darbuotojų ir mokinių apsauga, mokymo proceso organizavimas. Įstaiga tęsė veiklą sudėtingomis sąlygomis.

 

III SKYRIUS
GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS VERTINIMAS

 1. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas (pildoma, aptariant ataskaitą)
Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas langelis:1 – nepatenkinamai;2 – patenkinamai;3 – gerai;4 – labai gerai
5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas 1□      2□       3□       4□
5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas 1□      2□       3□       4□
5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas 1□      2□       3□       4□
5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir siekiant rezultatų 1□      2□       3□       4□
5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□

 

IV SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS

 1. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas atitinkamas langelis
6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐
6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐
6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐
6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐

 

 1. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
7.1.
7.2.

 

V SKYRIUS
KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

 1. Kitų metų užduotys (nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)
Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)
8.1.Pagerinti asmens įgytų kompetencijų teorinės ir praktinės dalies pasiekimus. Atitikti šalies PMĮ pasiekimų vidurkį. Baigiamųjų kompetencijos egzaminų rezultataiTeorija – 7,25Praktika – 7,5
8.2.Užpildytų valstybės finansuojamų profesinio mokymo vietų dalies priėmimo plano įgyvendinimas. 90 % 90 %
8.3.Nebaigusių formaliojo profesinio mokymo programos asmenų skaičius (nubyrėjimas) 15 % mokinių nuo baigiamųjų kursų mokinių skaičiaus 15 % mokinių nuo baigiamųjų kursų mokinių skaičiaus
8.4. Projektų užbaigimas. – Projektas Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0028 „Plungės technologijų ir verslo mokyklos profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra“,
– Projekto Nr. 08.5.1-ESFA-K-853-01-0017 „Socialinio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas Telšių regione“; Nuo 2020-01-28 iki 2021-09-28;
– Projektas  „Žemės ūkio technologijų praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas Vakarų Lietuvos regione“  Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0031 Nuo 2020-12-22 iki 2022-03-22;- Projektas „Praktinių įgūdžių įgijimas VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro  statybos sektoriniame praktinio mokymo centre“, Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0029  Nuo 2020-12-22 iki 2022-03-22
Įvykdytos visos projekto veiklos iki projekto įgyvendinimo pabaigos.
Įvykdytos visos projekto veiklos iki projekto įgyvendinimo pabaigosĮvykdytos visos projekto veiklos iki projekto įgyvendinimo pabaigos2022-03-22Įvykdytos visos projekto veiklos iki projekto įgyvendinimo pabaigos2022-03-22
8.5. Mokyklos mokymosi aplinkos ir infrastruktūros gerinimas Įrengti elektrotechnikos įrenginių profesinio mokymo klasę, atnaujinti biblioteką-informacinį centrą, naujai įrengti IT ir tiksliųjų mokslų mokomąsias klases. Įrengtos ir mokymo priemonėmis aprūpintos klasės .

 

 1. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) (pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)
9.1. Pandeminė situacija ir su ja susijusios ekonominės, socialinės, demografinės šalies ir regiono vystymosi pasekmės.

Direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaita

Direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaita