STOJANČIŲJŲ PRIĖMIMO ORGANIZAVIMAS

  1. Priėmimas mokytis pagal pagrindinio ugdymo II dalies programą I ir II gimnazijos klasėje:

1.1. Priėmimą mokytis pagal pagrindinio ugdymo II dalies programą I ir II gimnazijos klasėje organizuoja Plungės TVM.

1.2. Mokytis I gimnazijos klasėje priimami mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programos I dalies programą ir perkelti mokytis į aukštesnę klasę.

1.3. Mokytis II gimnazijos klasėje priimami mokiniai, baigę I gimnazijos klasę ir perkelti mokytis į aukštesnę klasę.

1.3. Priėmimas organizuojamas:

1.3.1. pagrindinis priėmimas–dokumentus priimti mokytis stojantieji pateikia nuo 2019 m. birželio 1 d. iki rugpjūčio 6 d.

1.3.2. papildomas priėmimas – dokumentus priimti mokytis stojantieji pateikia nuo 2019 m. rugpjūčio 27d. iki 2019 m. rugpjūčio 30 d.

1.4. Stojantieji, pageidaujantys mokytis I ar II gimnazijos klasėje, dokumentus pateikia atvykę į Plungės TVM (Mendeno g. 7, Plungė).

 

1.5. Stojantieji pateikia šiuos dokumentus:

1.5.1. prašymą dėl priėmimo mokytis;

1.5.2. pasą arba asmens tapatybės kortelę (tapatybės patvirtinimui);

1.5.3. gimimo liudijimą (tapatybės patvirtinimui);

1.5.4. 8 klasės mokymosi pasiekimų pažymėjimo originalą (stojantys į I-ą gimnazijos klasę);

1.5.5. I-os gimnazijos klasės mokymosi pasiekimų pažymėjimo originalą (stojantys į II-ą gimnazijos klasę);

1.5.6. Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma 027-1/a, parengta pagal Statistinės apskaitos formą Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/A „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“ – gali būti pateikta iki 2019 m. rugsėjo 2 d.);

1.5.7. fotonuotrauką (3×4 cm) – 2 vnt.

1.5.8. asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, papildomai pateikia atitinkamus dokumentus:

1.5.8.1. pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių;

1.5.8.2. gydytojo oftalmologo regėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi regėjimo sutrikimų;

1.5.8.3. gydytojo urologo klausos įvertinimą su klausos tonine audiograma, jei asmuo turi klausos sutrikimų;

1.5.8.4. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo ir (ar) gydytojo ortopedo ir (ar) gydytojo neurologo fizinės ir judėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi fizinių ir judėjimo sutrikimų;

1.5.8.5. gydytojo psichiatro įvertinimą ir rekomendaciją, jei asmuo turi elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų;

1.5.8.6. sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų rekomendaciją, jei asmuo serga lėtine liga;

1.6. Mokinių priėmimą vykdo Plungės TVM direktoriaus įsakymu sudaryta Mokinių priėmimo komisija.

1.7. Mokinių priėmimo komisijos posėdžio data – 2019 m. rugpjūčio 12 d. , 10 val.

1.8. Mokinių priėmimo komisijos posėdžiuose turi dalyvauti stojantieji ir jų tėvai, globėjai.