Gimnazijos skyriaus mokytojai konsultuoja

Į PAGALBĄ MOKINIAMS 2022-2023 M.M. 

Gimnazijos skyriaus mokytojai konsultuoja mokinius, turinčius mokymosi sunkumų (skolininkus, atsilikusius dėl praleistų pamokų, gebėjimų stokos ir t.t.), priima atsiskaityti už papildomus ir neatliktus kontrolinius darbus. 

Nr. Vardas, pavardė Dėstomas dalykas Konsultacijų dienos Kabinetas
1. Edita Lukienė Lietuvių k.ir literatūra Antradienis 313
2. Vilma Gedgaudienė Lietuvių k.ir literatūra Antradienis, ketvirtadienis 215
3. Diana Gendvilienė Rusų k. Ketvirtadienis 305
4 Rolandas Kuprys Fizinis ugdymas Ketvirtadienis Sporto salė
5. Jolanta Raišuotienė Matematika Pirmadienis,trečiadienis 208
6. Skaistutė Zaniauskienė Chemija, biologija Trečiadienis 212
7. Rigonda Pereverzeva Biologija Ketvirtadienis 210
8. Laima Mockuvienė Anglų k. Ketvirtadienis 306
9. Simona Gedgaudienė Istorija, pilietiškumas Pirmadienis 204
10. Danutė Sausdravienė Lietuvių k. Antradienis,ketvirtadienis 313
11. Milda Stonkienė Matematika Antradienis 213
12. Veronika Razgienė Anglų k. Antradienis 206
13. Rineta Raudienė Lietuvių k. ir literatūra Antadienis, ketvirtadienis 313
14. Virginija Žutautaitė Istorija Antradienis 204
15.

 

Sausio 31 dieną baigsis I pusmetis. Jo rezultatai priklausys nuo mokinių lankomumo ir darbo.
Prašome mokytojų su kiekvienu mokiniu dirbti taip, kad jis padarytų pažangą ir pasiektų kuo geresnių rezultatų.

Gimnazijos skyriaus mokytojai

2022-2023 m.m.

Eil.Nr. Vardas, pavardė Dėstomas dalykas Kvalifikacinė kategorija Pastabos
1. Edita Lukienė Lietuvių k. ir lit. Vyr. mokyt.
2. Vilma Gedgaudienė Lietuvių k. ir lit. Mokyt. Metodininkė
3. Diana Gendvilienė Rusų k., etika Vyr. mokytoja
4. Simona Gedgaudienė Istorija, pilietiškumo pagr., geografija Vyr. mokytoja  
5. Rineta Raudienė Lietuvių k. ir literatūra  Mokytoja metodininkė  
6. Rolandas Kuprys Fizinis ugdymas Vyr. mokytojas  
7. Skaistutė Zaniauskienė Chemija, biologija Vyr. mokytoja  
8. Elena Žirgulienė Tikyba, muzika Mokyt. Metodininkė
9. Rigonda Pereverzeva Biologija Mokyt. Metodininkė Direktoriaus pavad. Ugdymui
10. Laima Mockuvienė Anglų k. Vyr. mokytoja  
11. Jolanta Raišuotienė Matematika Vyr. mokytoja  
12. Veronika Razgienė Anglų k. Mokyt. Metodininkė  
13. Danutė Sausdravienė Lietuvių k. ir lit. Mokyt.Metodininkė Gimnazijos skyriaus vedėja
14. Milda Stonkienė Matematika Vyr. mokytoja
15. Jolanta Raišuotienė Fizika Vyr. mokytoja  
16. Giedrė Žlibinienė Fizinis ugdymas; Aerobika Mokytoja metodininkė  
17. Virginija Žutautaitė Integruotas istor. /geogr kursas, geografija Mokyt. Metodininkė  
18. Vidas Vagnorius Dailė Mokyt. metodininkas

Individualus mokinio ugdymo planas

Individualų ugdymo planą mokinys planuoja dvejiems mokymosi metams. Individualų ugdymo planą sudaro:

1. Vidurinio ugdymo dalykai:

 • Dorinis ugdymas (tikyba arba etika). Galima rinktis vieną iš šių dalykų neatsižvelgiant į tai, kas buvo dėstoma pagrindinėje mokykloje.
 • Lietuvių kalba (bendruoju arba išplėstiniu kursu).
 • Matematika (bendruoju arba išplėstiniu kursu).
 • Užsienio kalba – anglų, prancūzų, vokiečių (B1, B2, A2 (A1) kursai). Privaloma yra viena užsienio kalba.
 • Gamtos mokslai – biologija, chemija, fizika (bendruoju kursu) ir integruotas gamtos mokslų kursas. Rekomenduojamas gamtos mokslas, atitinkantis pasirinktą specialybę. Privalomas vienas gamtos mokslas.
 • Socialiniai mokslai – istorija, geografija (bendruoju kursu) ir integruotas socialinių mokslų kursas. Privalomas vienas socialinis mokslas.
 • Kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka (aerobika)

Bendrasis kursas visiems mokiniams yra privalomas. Išplėstinį kursą siūloma rinktis mokiniams, kurie ruošiasi tęsti studijas kolegijoje ar universitete.

2. Laisvai pasirenkamieji dalykai ir dalykų moduliai:

 • Informacinės technologijos (elektroninė leidyba)
 • Lietuvių k. modulis „Rašybos, skyrybos ir teksto kūrimo gilinimas“
 • Anglų k. modulis “ Lets improve English Knowledge ”
 • Geografijos modulis „Gamtiniai ir visuomeniniai procesai geografinėse sistemose“
 • Istorijos modulis „Lietuvos istorija Europos ir pasaulio pokyčių XIX-XXa. aplinkoje“
 • Matematikos modulis „Praktinio turinio uždavinių sprendimas“
 • Vokiečių kalba (pradedantiesiems)

Papildomai dėl individualaus ugdymo plano konsultuoja gimnazijos skyriaus vedėja D. Sausdravienė (201 kab.)