Priėmimo į bendrabutį tvarka

PATVIRTINTA
Plungės technologijų ir verslo mokyklos
direktoriaus 2014m. sausio 2d.
įsakymu Nr. V1-2

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS
PRIĖMIMO Į MOKYKLOS BENDRABUTĮ TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Plungės technologijų ir verslo mokyklos priėmimo į bendrabutį tvarka (toliau – tvarka), nustato mokiniams bendrabučio suteikimo, apgyvendinimo, gyvenimo jame ir apmokėjimą už gyvenimą bendrabutyje tvarką.

2. Mokinių gyvenimą bendrabutyje reglamentuoja Bendrabučio vidaus taisyklės, kurias mokyklos tarybai pritarus tvirtina mokyklos direktorius.

3. Mokiniai priimami į bendrabutį vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281).

II. BENDRABUČIO SUTEIKIMAS

4. Bendrabutis suteikiamas mokyklos direktoriaus sprendimu, pasirašant „Apgyvendinimo bendrabutyje sutartį“.

5. Pirmumo teisę apsigyventi bendrabutyje turi mokiniai, kurie:

5.1 mokiniai, turintys sveikatos sutrikimų ( negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje) negali kasdien atvykti į mokyklą;

5.2 gyvena kitame rajone ar kaimo vietovėje didesniu nei 3km atstumu nuo mokyklos;

5.3. yra iš socialiai remtinų šeimų;

5.4. patiria šeimose fizinį ar psichologinį smurtą;

6. Esant bendrabutyje laisvoms vietoms, galima apgyvendinti ne tik mokyklos mokinius, sudarant „Apgyvendinimo paslaugų sutartį“, apmokant pagal direktoriaus įsakymu nustatytus įkainius.

III. APGYVENDINIMAS IR GYVENIMAS MOKYKLOS BENDRABUTYJE

7. Mokiniui pateikus prašymą dėl apgyvendinimo bendrabutyje sudaroma sutartis, kurioje nurodomos sutarties šalys, jų teisės ir įsipareigojimai, atsakomybė, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai. Sutartis registruojama.

8. Mokykla užtikrina, kad mokiniams būtų sudarytos tinkamo gyvenimo, mokymosi ir poilsio sąlygos bendrabutyje.

9. Apsigyvenę mokyklos bendrabutyje mokiniai pasirašytinai supažindinami su Plungės technologijų ir verslo mokyklos bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis.

10. Mokiniai, nesilaikantys Plungės technologijų ir verslo mokyklos bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių ar sugadinę bendrabučio patalpas, įrengimus, baldus ar inventorių atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

IV. APMOKĖJIMAS UŽ GYVENIMĄ BENDRABUČIUOSE

11. Mokiniai už gyvenimą bendrabutyje moka direktoriaus įsakymu nustatytą mėnesinį mokestį, kurį nustato ir tvirtina mokyklos direktorius, suderinęs su mokyklos taryba.

12. Mokiniai atleidžiami nuo mokesčio už gyvenimą bendrabutyje jei:

12.1. yra našlaičiai arba likę be tėvų (globėjų) globos;

12.2. yra iš mažas pajamas gaunančių šeimų, pagal LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR švietimo ir mokslo ministro galiojančius įsakymus;

12.3. mokinių tėvai (globėjai) yra nedirbantys, turintys negalią asmenys.

 

Parengė
Bendrabučio administratorė
Daiva Gružienė
2014-01-02

Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės

 PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS BENDRABUČIŲ
VIDAUS TVARKŲ TAISYKLĖS
2017m. sausio 6d. V1-7

 

1. BENDROJI DALIS

1.1. Šios taisyklės nustato Mokyklos bendrabučių veiklą bei bendrabučiuose gyvenančių Mokinių (toliau – Gyventojų) gyvenimo juose tvarką.

1.2. Mokiniai mokymosi mokykloje laikotarpiu apgyvendinami bendrabučiuose vadovaudamiesi mokyklos direktoriaus patvirtinta Priėmimo į mokyklos bendrabutį tvarka

1.3. Mokykla suteikia bendrabučių Gyventojams patogią mokymuisi ir asmeniniams poreikiams pritaikytą aplinką.

1.4. Bendrabučių Gyventojai privalo pasirašytinai susipažinti su šiomis taisyklėmis, mokyklos direktoriaus patvirtinta Priėmimo į mokyklos bendrabutį, apgyvendinimo ir eksploatavimo   tvarkomis ir jų laikytis.

2. BENDRABUČIŲ VALDYMAS

2.1. Bendrabučių veiklą kuruoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui, organizuoja – bendrabučių auklėtoja, administratorius ir bendrabučių tarybos, vadovaudamiesi Mokyklos, Bendrabučių tarybos pareiginiais nuostatais ir šiomis taisyklėmis.

2.2. Bendrabučių Gyventojų savivaldos organas yra bendrabučių Taryba.

2.3. Nesant bendrabučių Tarybai, visus sprendimus, esančius jos kompetencijoje, priima bendrabučių auklėtojai ir administratorius.

2.4. Bendrabučių auklėtojų ir Tarybos veiklos tikslas – užtikrinti tinkamas gyvenimui ir mokymuisi bendrabučiuose, sąlygas: rūpintis tvarkos palaikymu, racionaliu bendrabučių turto panaudojimu bei apsauga, rūpintis mokinių užimtumu, švietimu ir ugdymu.

2.5. Gyventojams savavališkai pasišalinus iš bendrabučių bei  jų teritorijų, ir neprasinešus, bendrabučių auklėtoja nei darbuotojai už Gyventojų saugumą neatsako.

2.6. Už bendrabučių kambariuose bei patalpose paliktus asmeninius daiktus bendrabučių darbuotojai neatsako.

3. BENDRABUČIŲ GYVENTOJŲ TEISĖS

3.1. Bendrabučių Gyventojai turi teisę naudotis patogiai įrengtais kambariais, kur suteiktos palankios sąlygos gyventi, mokytis bei ilsėtis.

3.2. Naudotis kambariuose esančiu  inventoriumi, gauti patalynę.

3.3. Naudotis savo turimais elektros prietaisais  (išskyrus šildymo ir el. plytelėmis).

3.4. Naudotis virtuvėmis bei jų įranga, dušais, darbo ir poilsio kambariais nuo  00 iki 22.00 val.; prie bendrabučių  įrengtomis sporto aikštelėmis.

3.5. Atlikus savitvarką bei kambarių ruošą, priimti ir/ar vykti į svečius nuo 16.00 iki 20.00 val., bendrabučių budėtojams pateikiant svečio asmens dokumentą.

3.6. Jei būtina, (susirgus ar panašiai), prasinešus ir bendrabučių auklėtojui leidus, – išvykti iš bendrabučių  po 22.00 val.

3.7. Pranešti dėl bendrabučių  vidaus tvarkų ir  taisyklių, mokinio elgesio normų bei visuomenės  gyvenimo normų pažeidimus, nepagarbaus ir netinkamo bendrabučių  darbuotojų  elgesio bei Gyventojų tarpusavio bendravimo nukrypimus.

3.8. Bendrabučių Gyventojai turi teisę savarankiškai teikti pasiūlymus, reikšti pastabas dėl mokymosi, buities, poilsio bei turiningo laisvalaikio sąlygų gerinimo, tvarkos ir švaros bendrabučiuose palaikymo.

3.9. Bendrabučių Gyventojai turi teisę organizuoti savo prasmingą, aktyvų laisvalaikį, organizuoti  bendrabučiuose renginius ir juose dalyvauti.

3.10. Dalyvauti bendrabučių Tarybos rinkime ir formavime bei būti išrinktais jos nariais.

3.11. Bendrabučių Tarybos nariai turi teisę dalyvauti bei reikšti pasiūlymus  atnaujinant  ir keičiant bendrabučių Tarybos nuostatus.

3.12. Bendrabučių Tarybos nariai turi teisę dalyvauti ir reikšti  nuomonę svarstant Gyventojo elgesį:
nesilaikant  Gyventojų pareigų (4 skyrius),  skiriant drausminę  atsakomybę,  ugdomąją veiklą už bendrabučio vidaus tvarkų, mokinio elgesio taisyklių ir visuomenės priimtų gyvenimo normų pažeidimus (5 skyrius).

3.13. Gyventojai turi teisę naudotis mokyklos psichologo paslaugomis.

4. BENDRABUČIŲ GYVENTOJŲ PAREIGOS

4.1. Gyventojai privalo laikytis visų Mokyklos, bendrabučių tvarkų, mokinio elgesio taisyklių ir visuomenės priimtų gyvenimo normų.

4.2. Atvykus ir išvykstant, Gyventojai privalo užsiregistruoti į atvykimo-išvykimo žurnalą.

4.3. Išvykstant iš bendrabučio gyventojai iki 18 m. prasineša bendrabučių auklėtojai.

4.4. Gyventojai privalo mandagiai ir pagarbiai elgtis bei bendrauti su bendrabučių, mokyklos  darbuotojais, mokytojais bei Gyventojais.

4.5. Svečius užregistruoti svečių žurnaluose, atsakyti už jų elgesį.

4.6. Laikytis asmens higienos, savitvarkos. Kasdien palaikyti švarą ir tvarką kambariuose, bendro naudojimo patalpose  pagal sanitarinių higieninių normų reikalavimus.

4.7. Privalo gyvenamąja patalpa naudotis taip, kad nebūtų pažeistos kitų  Gyventojų teisės bei teisėti interesai.

4.8. Įtariant, kad yra padarytas vidaus tvarkos taisyklių pažeidimas ar kitais atvejais, Mokyklos administracijos atstovus, bendrabučių darbuotojus ar bendrabučių Tarybos narius Gyventojai, bet kuriuo paros metu privalo įleisti į kambarį bei vykdyti jų nurodymus, neprieštaraujančius šioms taisyklėms.

4.9. Saugoti ir tausoti bendrabučių turtą bei  inventorių.  Išvykstant iš bendrabučio, sugadintą   – suremontuoti; padarytą žalą – atlyginti.

4.10. Taupiai vartoti energijos, šilumos bei vandens išteklius.

4.11. Kiekvieną mėnesį mokėti mokyklos direktoriaus įstatymais nustatytus mokesčius.

4.12. Pastebėjus gaisrą, gedimus, avarines situacijas ar kitas gyvybei pavojų keliančias aplinkybes, nedelsiant kviesti pagalbą telefonu 112, informuoti bendrabučio auklėtoją ir kitus bendrabučio darbuotojus.

4.13. Rūkyti tik tam skirtoje vietoje.

4.14. Dalyvauti bendrabučių auklėtojos organizuojamoje ugdomojoje veikloje

4.15. Dalyvauti organizuojamose talkose ir kitoje darbinėje veikloje bendrabučiuose bei jų teritorijose.

4.16. Esant reikalui, pagal sudarytą grafiką – budėti bendrabučių aukštuose.

4.17. Gyventojai į bendrabutį privalo grįžti iki 22.00 val.
Gyventojai iki 16 m. grįžti  iki 21.00 val. vasaros laiku (04mėn.01d.–10mėn.31d.).
Gyventojai iki  16 m.  grįžti  iki  20.00 val. žiemos laiku (11mėn.01d.- 03mėn.31d.).

4.18. Dienotvarkėje miegui nustatytu laiku, nuo 22.00 iki 7.00 val. būti savo kambariuose ir laikytis tylos.

4.19. Laikytis bendrabučių Gyventojams nustatytos dienotvarkės:

7.00 – 7.50 val.– kėlimasis, asmens higiena, pusryčiai;
7.50 val.  ­- išėjimas į pamokas;
8.00 – 15.05 val.  – pamokos;
11.20 – 11.50 val.  – pietų pertrauka;
11.45 val.  – išėjimas į pamokas;
15.10 – 20.00 val.–  laisvalaikis;
15.10 – 18.00 val.  – popamokinė veikla,  būrelių lankymas;
16.00 – 19.00 val.  –  namų ruoša, savitvarka; svečių  lankymo (si)  metas;
19.00 – 2­0.00 val.  – kambarių tvarkos-švaros apžiūra; ir/ar ugdomoji veikla;
20.00 – 21.00  val.  – pamokų ruoša;
21.00 – 22.00  val.  – vakarinė  savitvarka,  laisvalaikis;
22.00 – 23.00  val.  vakarinis patikrinimas; pasiruošimas nakties miegui;
23.00 –   7.00  val.  – ramybės metas, miegas.

5. BENDRABUČIO GYVENTOJAMS DRAUŽIAMA

5.1. Įnešti į bendrabuti, vartoti, pardavinėti bei platinti svaigiuosius gėrimus, narkotikus, toksines bei psichotropines medžiagas, tabako gaminius, elektronines cigaretes.

5.2. Grįžti į bendrabuti apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių bei psichotropinių medžiagų.

5.3. Vėluoti ir praleidinėti pamokas bei pasilikti bendrabutyje be pateisinamos priežasties pamokų metu.

5.4. Smurtauti bei tyčiotis. Įžūliai ir chuliganiškai elgtis su bendrabučių  Gyventojais bei savo pareigas atliekančiais darbuotojais.

5.5. Atsivežti ir naudotis kambariuose elektrinėmis viryklėmis ir  šildytuvais.

5.6. Savavališkai naudotis kitų Gyventojų lovomis, patalyne bei daiktais. Persikelti į kitą kambarį, keisti užraktus, keistis priskirtu inventoriumi.

5.7. Atrakinėti kitus kambarius, kitas patalpas bei užeidinėti į kambarius, nesant jų Gyventojui; pasisavinti svetimus daiktus.

5.8. Savavališkai įleisti ar būti kambariuose su nustatyta tvarka neregistruotais svečiais.

5.9. Žaisti azartinius žaidimus (kai naudojami pinigai).

5.10. Rūkyti bendrabučio kambariuose bei kitose patalpose (taip pat ir elektronines cigaretes)

5.11. Bendro naudojimo patalpose ir per langus mėtyti šiukšles, daiktus.

5.12. Naudoti pirotechnikos gaminius bei kitas degiąsias medžiagas bendrabučių patalpose bei jų teritorijose.

5.13. Bendrabučių patalpose triukšmauti, garsiai leisti muziką, šūkauti nuo 18 val.   Ir miego valandomis  nuo 23 val. iki 7.30 val.

5.14. Laikyti gyvūnus.

6. ATSAKOMYBĖ

6.1. Bendrabučio Gyventojams už bendrabučių vidaus tvarkų taisyklių pažeidimus gali būti skiriamos drausminės poveikio priemonės bei  pašalinimas iš bendrabučių.

6.2. Esant informacijai ar kilus įtarimui, apie galimą svaigiųjų gėrimų ir kitų (5.1 punkte) paminėtų draudžiamų daiktų įsinešimą, pateikti daiktus patikrinimui bendrabučių auklėtojai, jo nesant budinčiam darbuotojui.

6.3. Įtarus, kad Gyventojas grįžo apsisvaiginęs (5.2 punktas) alkoholiu, narkotikais ar kitomis psichotropinėmis medžiagomis, pranešama ir kviečiami tėvai, (globėjai) pranešama socialinei pedagogei, mokyklos administracijai.

6.4. Už bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių 4 ir 5 punktų nesilaikymą Gyventojas atsako asmeniškai:

6.4.1. Padarius pažeidimą, užregistruojama bendrabučių tvarkų pažeidimų ir drausminės atsakomybės žurnale.
6.4.2. Gyventojas įspėjamas, pasirašant  pasiaiškinimą – pasižadėjimą.
6.4.3. Skiriama ugdomoji veikla.
6.4.4. Padarius pažeidimą pakartotinai, rašomas tarnybinis pranešimas socialinei pedagogei ir mokyklos administracijai.
6.4.5. Gyventojas kviečiamas pokalbiui, į mokinio gerovės komisiją; skiriamas laikotarpis pasitaisymui, (ugdomoji veikla, darbinė veikla bendrabučiuose, taikomas laikinas pašalinimas iš bendrabučio nuo savaitės iki 2 mėnesių).
6.4.6. Pašalinimas iš bendrabučio.
6.4.7. Drausminę atsakomybę bendrabučių auklėtojas registruoja pažeidimų ir drausminių poveikio priemonių skyrimo žurnale ir pasirašytinai supažindina Gyventoją.

6.5. Gyventojas gali būti pašalinamas iš bendrabučio, pažeidimą apsvarsčius Mokyklos tarybos  posėdyje ir priėmus atitinkamą nutarimą.

6.6. Turėdamas du įspėjimus per vienerius metus ir padaręs dar vieną pažeidimą

6.7. Bendrabučio Gyventojas naudoja patyčias, fizinį ar psichologinį smurtą, bei savo veiksmais sukelia pavojų kitų žmonių gyvybei, jų turtui.

6.8. Šiurkščiai pažeidžia viešąją tvarką.

6.9. Padaro nusikaltimą.

6.10. Įspėjimą Gyventojui skiria mokyklos direktorius; įspėjimas galioja 1 m.

6.11. Nesutarimai ir konfliktai sprendžiami mokinio bendrame posėdyje, dalyvaujant bendrabučio auklėtojui, administratoriui, esant reikalui – mokinių tarybos atstovui ir direktoriaus pavaduotojui ugdymui.

6.12. Pašalintas iš bendrabučio gyventojas privalo per nustatytą laiką atsiskaityti ir perduoti bendrabučio kambarį administratoriui.

6.13. Drausminė atsakomybė skiriama per 10 dienų nuo jų teikimo, apie tai pranešant Gyventojui, jo tėvams (globėjams). Gyventojas, nesutinkantis su sprendimu, turi teisę kreiptis į direktorių arba direktoriaus pavaduotoją ugdymui.

7. TAISYKIŲ GALIOJIMO LAIKAS IR JŲ PAKEITIMAS

7.1.  Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos;

7.2.  Taisyklės kaičiamos arba jų galiojimas sustabdomas mokyklos direktoriaus įsakymu.


SUDERINTA:
Bendrabučio auklėtoja
Aurika Mockuvienė
Bendrabučių administratorė
Daiva Gružienė
2017-01-06

Foto galerija