Priėmimo į bendrabutį tvarka

PATVIRTINTA
Plungės technologijų ir verslo mokyklos
direktoriaus 2014m. sausio 2d.
įsakymu Nr. V1-2

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS
PRIĖMIMO Į MOKYKLOS BENDRABUTĮ TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Plungės technologijų ir verslo mokyklos priėmimo į bendrabutį tvarka (toliau – tvarka), nustato mokiniams bendrabučio suteikimo, apgyvendinimo, gyvenimo jame ir apmokėjimą už gyvenimą bendrabutyje tvarką.

2. Mokinių gyvenimą bendrabutyje reglamentuoja Bendrabučio vidaus taisyklės, kurias mokyklos tarybai pritarus tvirtina mokyklos direktorius.

3. Mokiniai priimami į bendrabutį vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281).

II. BENDRABUČIO SUTEIKIMAS

4. Bendrabutis suteikiamas mokyklos direktoriaus sprendimu, pasirašant „Apgyvendinimo bendrabutyje sutartį“.

5. Pirmumo teisę apsigyventi bendrabutyje turi mokiniai, kurie:

5.1 mokiniai, turintys sveikatos sutrikimų ( negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje) negali kasdien atvykti į mokyklą;

5.2 gyvena kitame rajone ar kaimo vietovėje didesniu nei 3km atstumu nuo mokyklos;

5.3. yra iš socialiai remtinų šeimų;

5.4. patiria šeimose fizinį ar psichologinį smurtą;

6. Esant bendrabutyje laisvoms vietoms, galima apgyvendinti ne tik mokyklos mokinius, sudarant „Apgyvendinimo paslaugų sutartį“, apmokant pagal direktoriaus įsakymu nustatytus įkainius.

III. APGYVENDINIMAS IR GYVENIMAS MOKYKLOS BENDRABUTYJE

7. Mokiniui pateikus prašymą dėl apgyvendinimo bendrabutyje sudaroma sutartis, kurioje nurodomos sutarties šalys, jų teisės ir įsipareigojimai, atsakomybė, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai. Sutartis registruojama.

8. Mokykla užtikrina, kad mokiniams būtų sudarytos tinkamo gyvenimo, mokymosi ir poilsio sąlygos bendrabutyje.

9. Apsigyvenę mokyklos bendrabutyje mokiniai pasirašytinai supažindinami su Plungės technologijų ir verslo mokyklos bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis.

10. Mokiniai, nesilaikantys Plungės technologijų ir verslo mokyklos bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių ar sugadinę bendrabučio patalpas, įrengimus, baldus ar inventorių atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

IV. APMOKĖJIMAS UŽ GYVENIMĄ BENDRABUČIUOSE

11. Mokiniai už gyvenimą bendrabutyje moka direktoriaus įsakymu nustatytą mėnesinį mokestį, kurį nustato ir tvirtina mokyklos direktorius, suderinęs su mokyklos taryba.

12. Mokiniai atleidžiami nuo mokesčio už gyvenimą bendrabutyje jei:

12.1. yra našlaičiai arba likę be tėvų (globėjų) globos;

12.2. yra iš mažas pajamas gaunančių šeimų, pagal LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR švietimo ir mokslo ministro galiojančius įsakymus;

12.3. mokinių tėvai (globėjai) yra nedirbantys, turintys negalią asmenys.

 

Parengė
Bendrabučio administratorė
Daiva Gružienė
2014-01-02

Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA
Plungės technologijų ir verslo
mokyklos direktoriaus
2020 m. spalio 1 d.
įsakymu V1-73

 

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS BENDRABUČIŲ
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

1. BENDROJI DALIS

 1. Šios taisyklės nustato mokyklos bendrabučių veiklą bei bendrabučiuose gyvenančių mokinių (toliau – Gyventojų) gyvenimo juose tvarką.
 2. Mokiniai mokymosi mokykloje laikotarpiu apgyvendinami bendrabučiuose vadovaujantis mokyklos direktoriaus patvirtinta Priėmimo į mokyklos bendrabutį tvarka.
 3. Mokykla suteikia bendrabučių gyventojams patogią mokymuisi ir asmeniniams poreikiams pritaikytą aplinką.
 4. Bendrabučių gyventojai privalo pasirašytinai susipažinti su šiomis taisyklėmis, mokyklos direktoriaus patvirtinta Priėmimo į mokyklos bendrabutį, apgyvendinimo ir eksploatavimo tvarka ir jos laikytis.

2. BENDRABUČIŲ VALDYMAS

 1. Bendrabučių veiklą kuruoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui, organizuoja bendrabučių auklėtoja, administratorius ir bendrabučių taryba, vadovaudamiesi mokyklos, bendrabučių tarybos pareiginiais nuostatais ir šiomis taisyklėmis.
 2. Bendrabučių Gyventojų savivaldos organas yra bendrabučių taryba.
 3. Nesant bendrabučių tarybai, visus sprendimus, esančius jos kompetencijoje, vykdo bendrabučių auklėtojai ir administratorius.
 4. Bendrabučių auklėtojų ir tarybos veiklos tikslas – užtikrinti tinkamas gyvenimui ir mokymuisi bendrabučiuose sąlygas: rūpintis tvarkos palaikymu, racionaliu bendrabučių turto panaudojimu bei apsauga, mokinių užimtumu, švietimu ir ugdymu.
 5. Gyventojams savavališkai pasišalinus iš bendrabučių bei jų teritorijų ir nepranešus bendrabučių auklėtoja bei darbuotojai už gyventojų saugumą neatsako.
 6. Už kambariuose bei patalpose paliktus asmeninius daiktus bendrabučių darbuotojai neatsako.
 7. Mokinių prašymas dėl gyvenamosios vietos bendrabutyje gali būti netenkinamas dėl pagrįstų priežasčių.

3. BENDRABUČIŲ GYVENTOJŲ TEISĖS

 1. Bendrabučių gyventojai turi teisę naudotis patogiai įrengtais kambariais, kuriuose suteiktos palankios sąlygos gyventi, mokytis, ilsėtis bei saugiai jaustis.
 2. Kreiptis pagalbos ir paramos į bendrabučio auklėtoją (nesant  auklėtojai į bendrabučio darbuotojus) dėl rimties, saugumo, teisių, laisvių pažeidimų ir kitais įvairiais klausimais bei kartu juos spręsti.
 3. Bendrabučio gyventojas esant būtinybei ir leidus bendrabučio auklėtojai gali persikelti gyventi iš vieno kambario į kitą.
 4. Naudotis kambariuose esančiu  inventoriumi, gauti patalynę.
 5. Naudotis virtuvėmis bei jų įranga, savo turimais elektros prietaisais (išskyrus šildymo ir elektrinėmis viryklėmis), laikantis „Virtuvės vidaus darbo saugos ir tvarkos“ taisyklių reikalavimų (žr. priede Nr. 1).
 6. Naudotis dušais, poilsio kambariais (7.00 – 22.00 val.), šalia bendrabučio esamomis sporto aikštelėmis (žr. priede Nr. 2).
 7. Atlikus savitvarką ir buities ruošą, vykti į svečius ar juos priimti nustatytu laiku (15.15 – 19.00 val.), bendrabučio budėtojui pateikus svečio asmens dokumentą.
 8. Jei būtina (susirgus ar dėl kitų priežasčių), pranešti bendrabučių auklėtojui ar budėtojui leidus (pasirašius) išvykti iš bendrabučio  po 22.00 val.
 9. Pranešti apie bendrabučių vidaus tvarkos taisyklių, mokinio elgesio normų bei visuomenės  gyvenimo normų pažeidimus, nepagarbų ir netinkamą bendrabučių darbuotojų elgesį bei netinkamą gyventojų tarpusavio bendravimą.
 10. Savarankiškai teikti pasiūlymus, reikšti pastabas dėl mokymosi, buities, poilsio bei gyvenimo sąlygų gerinimo, tvarkos ir švaros bendrabučiuose palaikymo.
 11. Plėtoti aktyvų, prasmingą, turiningą laisvalaikį, kartu puoselėjant saviraišką ir kūrybiškumą kuriant estetinę aplinką ir organizuoti renginius bendrabutyje bei juose dalyvauti nepažeidžiant bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių.
 12. Dalyvauti renkant ir sudarant bendrabučių tarybą, taip pat būti išrinktam jos nariu.
 13. Bendrabučių tarybos nariai turi teisę dalyvauti bei reikšti pasiūlymus keičiant bendrabučių tarybos nuostatus.
 14. Bendrabučių tarybos nariai turi teisę dalyvauti ir reikšti nuomonę svarstant Gyventojo elgesį:
  nesilaikant Gyventojų pareigų (4 skyrius), skiriant drausminę atsakomybę,  ugdomąją veiklą už bendrabučio vidaus tvarkos, mokinio elgesio taisyklių ir visuomenės priimtų gyvenimo normų pažeidimus (5 skyrius).

4. BENDRABUČIŲ GYVENTOJŲ PAREIGOS

 1. Gyventojai privalo laikytis visų Mokyklos, bendrabučių vidaus tvarkos taisyklių, „Virtuvės vidaus darbo saugos ir tvarkos“ taisyklių reikalavimų; mokinio elgesio taisyklių ir visuomenės priimtų gyvenimo normų (žr. priede Nr. 1).
 2. Užsiregistruoti į atvykimo/išvykimo žurnalą atvykus ir išvykstant.
 3. Gyventojai, planuojantys išvykti iš bendrabučio vidury savaitės, pageidaujantys atvykti sekmadienį, pasilikti savaitgalį (esant būtinybei) bendrabutyje, turi gauti bendrabučio auklėtojos leidimą.
 4. Registruoti svečius pas budėtoją svečių žurnale, būti atsakingais už jų elgesį.
 5. Apsirūpinti individualiomis asmens higienos bei sanitarinėmis priemonėmis. Laikytis asmens higienos, savitvarkos.
 6. Kasdien palaikyti švarą ir tvarką kambariuose, bendro naudojimo patalpose pagal sanitarinių higienos normų reikalavimus.
 7. Nepažeisti kitų gyventojų asmens teisių bei teisėtų interesų naudojantis gyvenamosiomis ir bendro naudojimosi patalpomis bei jų įranga.
 8. Bendraujant su kitais bendrabučio gyventojais ir darbuotojais laikytis etikos ir moralės normų.
 9. Įtariant, vidaus tvarkos pažeidimą ar kitu būtinu atveju, bet kuriuo paros metu, į kambarį turi teisę įeiti bendrabučio auklėtoja, budėtojas, administratorė. Nesant gyventojui naudojamasi atsarginiais raktais.
 10. Saugoti ir tausoti bendrabučių turtą bei inventorių. Gyventojai už  sugadintą bendrabučio turtą atsako asmeniškai, padengdami sugadinto inventoriaus vertę, jo įsigijimo kaina. Neišsiaiškinus kalto asmens, moka visi aukšto gyventojai.
 11. Pametę ar kitaip praradę kambario raktus Gyventojai turi pasigaminti savo lėšomis.
 12. Saikingai naudoti vandenį, sandariai užsukti vandens čiaupus. Taupyti elektros energiją laikantis visų saugumo reikalavimų (žr. priede Nr. 3).
 13. Kiekvieną mėnesį mokėti mokyklos direktoriaus patvirtintu įstatymu nustatytus mokesčius.
 14. Pastebėjus gaisrą, gedimus, avarines situacijas ar kitas gyvybei pavojų keliančias aplinkybes, nedelsiant kviesti pagalbą telefonu 112, informuoti bendrabučio auklėtoją ir kitus bendrabučio darbuotojus.
 15. Rūkyti tik tam skirtoje vietoje.
 16. Dalyvauti organizuojamose talkose ir kitoje darbinėje veikloje bendrabučiuose bei jų teritorijose. Esant reikalui  pagal sudarytą grafiką – budėti bendrabučių aukštuose.
 17. Gyventojai į bendrabutį privalo grįžti iki 22.00 val.

Gyventojai iki 16 m. grįžti  iki 21.00 val. vasaros laiku (balandis – spalis).
Gyventojai iki 16 m. grįžti  iki 20.00 val. žiemos laiku (lapkritis – kovas).

 1. Nustatytu laiku (23.00 – 7.00 val.) būti ir/ar miegoti savo kambariuose, laikytis ramybės ir tylos.
 2. Laikytis bendrabučio gyventojams nustatytos dienotvarkės:

7.00 –7.50 val.- kėlimasis, asmens higiena, rytinė savitvarka;
7.50 val.  ­- išėjimas į mokyklą;
       8.00 – 15.15 val.  – pamokos;
11.20 – 12.00 val.  – pietų pertrauka;
11.35 val. ir 11.55 – išėjimas į mokyklą;
15.15 – 19.00 val.- laisvalaikis; svečių lankymo(si) metas;
19.00 – 2­0.00 val.- kambarių savitvarka/apžiūra ir/ar ugdomoji veikla;
20.00 – 22.00 val. – pamokų ruoša/laisvalaikis;
     22.00  val. – vakarinis patikrinimas;
22.00 – 23.00 val. – vakarinė savitvarka, pasiruošimas miegui;
     23.00–7. 00 val.  – ramybės metas, miegas.

5. BENDRABUČIO GYVENTOJAMS DRAUŽIAMA

 1. Bendrabučių patalpose ir jų teritorijose draudžiama: turėti, įnešti, laikyti, vartoti bei platinti svaiginamuosius ir energetinius gėrimus, narkotines, toksines bei kitas psichoaktyvias medžiagas, tabako gaminius, elektronines cigaretes (jų pakaitalus).
  1. Grįžti į bendrabutį apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių bei psichoaktyvių medžiagų.
  2. Lankytis interneto pornografinėse, militaristinėse, smurtą propaguojančiose svetainėse, taip pat svetainėse, kurių turinys gali neigiamai paveikti psichiką ar skatinti tautinę, rasinę neapykantą, socialinę atskirtį.
  3. Laikyti ginklus, pirotechnikos gaminius bei kitas degiąsias ir sprogstamąsias medžiagas bendrabučių patalpose bei jų teritorijose.
  4. Smurtauti, tyčiotis, nepagarbiai, įžūliai ir chuliganiškai elgtis su bendrabučių gyventojais bei savo pareigas atliekančiais darbuotojais (žr. priede Nr. 4).
  5. Žaisti azartinius žaidimus (kai naudojami pinigai).
  6. Atrakinti svetimus kambarius, patalpas bei užeiti į kambarius, nesant jų gyventojui; atiminėti,  reikalauti ar pasisavinti svetimus daiktus (pinigus, maistą ir kt.).
 2. Viduryje savaitės gyventojams iki 18 m. išvykti iš bendrabučio be auklėtojos žinios/leidimo; nuo 18 metų – nepasirašius išvykimo žurnale.
 3. Savavališkai negrįžti į bendrabutį nustatytu laiku.
 4. Vėluoti, išvykti viduryje savaitės, praleidinėti pamokas bei pasilikti bendrabutyje be svarbių pateisinamų priežasčių pamokų metu.
 5. Savavališkai naudotis kitų gyventojų lovomis, patalyne bei asmeniniais daiktais.
 6. Savavališkai persikelti gyventi į kitą kambarį, keisti užraktus, keistis priskirtu inventoriumi.
 7. Savavališkai įleisti ar būti kambariuose su nustatyta tvarka neregistruotais svečiais.
 8. Mėtyti daiktus per langus, šiukšlinti bendro naudojimo patalpose.
 9. Nustatytu laiku (18.00-7.30 val.) garsiai leisti muziką (tiek, kad trukdytų Gyventojams gretimuose kambariuose), ramybės valandomis (23.00–7.00val.) naudotis kompiuteriais, kitais elektros prietaisais, lankytis kituose kambariuose, triukšmauti.
 10. Laikyti gyvūnus.

6. ATSAKOMYBĖ

 1. Bendrabučio Gyventojams už bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus gali būti skiriamos drausminės poveikio priemonės bei pašalinimas iš bendrabučio.
 2. Esant informacijai ar kilus įtarimui apie galimą svaiginamųjų gėrimų ir kitų (5.1 punkte) paminėtų draudžiamų daiktų įsinešimą pateikti daiktus patikrinti bendrabučio auklėtojai, administratorei, jiems nesant – budinčiam darbuotojui.
 3. Įtarus, kad Gyventojas grįžo apsvaigęs (5.1.1. punktas) alkoholiu, narkotikais ar kitomis psichoaktyviomis medžiagomis, pranešama, kviečiama ir perduodama tėvų (globėjų) ar kitų šeimos narių žinion. Informuojama socialinė pedagogė, mokyklos administracija, grupių vadovai. Esant būtinybei kviečiama policija.
 4. Už bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių 4 ir 5 punktų nesilaikymą gyventojas atsako asmeniškai:
  1. Pirmą kartą padaręs pažeidimą gyventojas  įspėjamas žodžiu arba rašo pasiaiškinimą/susitarimą/pasižadėjimą. Auklėtoja registruoja pažeidimų ir drausminių priemonių skyrimo žurnale pasirašytinai.
  2. Gyventojas kviečiamas pokalbiui į VKG; skiriamas laikotarpis pasitaisyti, (ugdomoji programa ar kita veikla)
 5. Pašalinimas iš bendrabučio.
  1. Bendrabučio Gyventojas pakartotinai pažeidęs taisykles (5.1.1-5.1.6) gali būti šalinamas iš bendrabučio jo elgesį apsvarsčius VKG posėdyje, priimant atitinkamą nutarimą.
  2. Šiurkščiai pažeidžia viešąją tvarką/ padaro nusikaltimą.
 6. Įspėjimą , pastabą, papeikimą Gyventojui skiria mokyklos direktorius atskiru įsakymu.
 7. Pašalintas iš bendrabučio Gyventojas privalo per nustatytą laiką atsiskaityti ir perduoti bendrabučio kambarį administratoriui.

7. TAISYKIŲ GALIOJIMO LAIKAS IR JŲ PAKEITIMAS

 1. Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos;
 2. Taisyklės keičiamos arba jų galiojimas sustabdomas mokyklos direktoriaus įsakymu.

SUDERINTA:
Bendrabučių administratorė – Daiva Gružienė
Bendrabučių auklėtoja – Aurika Kadė

2020-10-01

Foto galerija