KOKYBĖS VALDYMO MODELIS

Plungės technologijų ir verslo mokyklos valdymo sistemos principai
(ISO9001-4.1/ 4.4)

 

1. PAGRINDAS

Šis valdymo sistemos modelis yra sukurtas, remiantis 3 pamatiniais principais:

  • Kokybės valdymo sistema yra kasdieninė ir neatsiejama organizacijos veiklos valdymo sistema, kur kiekvienas jos procesas yra valdomas taip, kad atitiktų to proceso vidinio kliento reikalavimus;
  • Kokybės valdymo sistema užtikrina teisės aktų ir išorinių klientų reikalavimų įgyvendinimą. Profesinės mokymo įstaigos klientas – mokinys;
  • Kokybės valdymo sistema nuolat save tobulina.

2. VALDYMO SISTEMOS SRITIS.

Valdymo sistema apima šią sritį:
Profesinis mokymas ir bendrasis ugdymas.

3. VALDYMO SISTEMOS APIMTIS ISO 9001 ATŽVILGIU.

Sukurtai valdymo sistemai galioja visi ISO 9001:2015 standarto reikalavimai.

4. VALDYMO SISTEMOS PROCESAI IR INFORMACIJA.

Plungės technologijų ir verslo mokyklai teisės aktais priskirtos funkcijos sudaro veiklų (atskirose sferose) visumą (žr. Valdymo sistemos elementų schemą), kuri dėl valdymo paprastumo suskirstyta į procesus (žr. Veiklos procesų makro schemą). Jų eiga, tarpusavio sąsajos (numeracijos pagalba), atsakomybės pasidalijimas (priskiriant proceso šeimininką, bei pasidalinant atsakomybę už kiekvieną veiklą) bei pagrindiniai informacijos srautai (priskirtini kiekvienai veiklai) yra atvaizduoti šioje valdymo sistemos schemoje.

5. ATSAKOMYBĖS PASKIRSTYMAS ORGANIZACIJOJE (ISO 9001-5.3)

Plungės technologijų ir verslo mokyklos administracinio pavaldumo struktūra, kurioje nustatyti atsakomybės lygiai ir pagrindinės sritys, patvirtinta direktoriaus įsakymu Nr. V1-63 (2020-08-31) ir supažindinta per mokytojų ir mokyklos tarybos posėdžius. Darbuotojų atsakomybė nedetalizuotuose procesuose valdoma per pareiginius nuostatus ir tvarkų aprašus.

Plungės technologijų ir verslo mokyklos vadovas be kitų veiklos sričių yra atsakingas už tai, kad:

  • visi pavaldiniai suprastų savo darbo svarbą, organizacijos vertybes bei valdymo sistemos veikimo principus;
  • visi pavaldiniai suprastų išorinių ir vidinių klientų reikalavimus;
  • būtų užtikrinti veiklos koordinavimo ir informaciniai ryšiai tarp visų organizacijos darbuotojų.
  • Profesinio mokymo įstaigos direktorius, be kitų pareigų, atsakingas už profesinio mokymo įstaigos atstovavimą ir informacijos pateikimą suinteresuotosioms šalims.

6. VALDYMO SISTEMOS DOKUMENTŲ IR ĮRAŠŲ VALDYMAS

Plungės technologijų ir verslo mokyklos valdymo sistemos dokumentus sudaro:

  • Kokybės valdymo modelis, tvarkos, pareiginiai nuostatai ir strateginiai planai;
  • Įrašai, kurių reikalauja profesinio mokymo įstaigų procesai ir standartai;

Visi dokumentai ir įrašai valdomi kaip nustatyta šios valdymo sistemos procesuose P.2.10 – P.2.13. Elektroninės dokumentų kopijos saugomos mokyklos serveryje arba intranete.

7. STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS
(ISO 9001-5.2/ 6.2)

Valdymo sistema grindžiama strateginėmis veiklos gairėmis, kurios apima profesinio mokymo įstaigų misiją, viziją, vertybes (kokybės politiką) ir tikslus (kokybės tikslus). Strateginės gairės yra įformintos Strateginiame. plane ir paskleidžiamos visoje bendruomenėje. Strateginės kryptys peržiūrimos ir atnaujinamos kaip nustatyta LR Švietimo ir mokslo ministerijos.

VERTYBĖS IR TIKSLAI
(Kokybės politika ir Kokybės tikslai)

Vertybių pasiekimas užtikrinamas nustatant ir įgyvendinant Tikslus. Vertybės peržiūrimos ir atnaujinamos drauge su strateginiu planu. Profesinio mokymo įstaigų vadovai užtikrina vertybių aktualumą ir išskleidimą organizacijos viduje.

8. PAGRINDINIŲ SĄVOKŲ PAAIŠKINIMAS.

Klientas – organizacija ar asmuo, gaunantys produktą (ISO 9000:2015).
Profesinio mokymo įstaiga – mokykla arba kita įstaiga, kurios pagrindinė veikla – profesinis mokymas (LR Profesinio mokymo įstatymas, aktuali redakcija nuo 2017-12-14).

9. ORGANIZACINĖS APLINKOS VERTINIMAS
(ISO 9001- 4.2)

Plungės technologijų ir verslo mokykla ne rečiau kaip 1 kartą per metus atlieka organizacijos suinteresuotųjų šalių analizę ir organizacijos vidinės ir išorinės aplinkos vertinimą pagal PEST metodiką – įvertinamos su tuo susijusios rizikos ir galimybės, numatomi tolesni veiksmai.

10. RIZIKOS VERTINIMAS
(ISO 9001- 6.1)

Organizacija ne rečiau kaip 1 kartą per metus atlieka procesų rizikos vertinimą pagal PPPA (Potencialių proceso problemų) metodiką ir suplanuoja veiksmus rizikos mažinimui.

Išsamiau skaitykite: