Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas – Rekomendacijos

Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas – Programos

Eil. Nr. Programos pavadinimas Valstybinis kodas Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas
1. Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (skirta specialiųjų poreikių asmenims) P21073211 Plytelių klojėjo padėjėjas, tinkuotojo padėjėjas.
2.

 

2023-2026 metų
SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMA
65 kreditai (1775 val.) 1 kreditas 27 val. Programos trukmė 3 metai
Eil. Nr. Programos dalies pavadinimas Kreditai Valandų skaičius I kursas II kursas III kursas
1. Dorinis ugdymas (socialinė elgsena, savęs pažinimas, bendravimas, rengimas šeimai) 9 243 81 81 81
2. Kalbinis ugdymas ir kalbos kultūra 9 243 81 81 81
3. Verslumas, karjeros ugdymas, finansinis raštingumas 9 243 81 81 81
4. Integruoti gamtos mokslai 6 162 81 81
5. Socialinis mokslas(istorija, geografija, pilietinis ugdymas) 6 162 81 81
6. Meninis ugdymas 4 108 54 54
7. Fizinis ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas 7 189 81 54 54
8. Savitvarka, buities kultura, savarankiškumo ugdymas 9 243 81 81 81
9. IT ir medijų raštingumas 6 162 81 81
10
Iš viso 65 1755 567 675 513

2023 m. pasirengimo įtraukiajam ugdymui planas

Plungės  technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus
2023 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V1-51

 

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ  IR VERSLO MOKYKLA

2023/2024 M. PASIRENGIMO ĮTRAUKIAJAM UGDYMUI PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil Nr. Siektini rezultatai Veiksmai, siektinam rezultatui pasiekti Atlikti  iki Atsakingi Rezultatų vertinimo  rodikliai Įvertinimas
1. Atlikti įstaigos pasirengimo įgyvendintiįtraukųjį ugdymą ir SUP turinčių mokiniųprofesinį mokymą, įsivertinimą, nustatyti prioritetus. Sudaryti darbo grupę dėl pasirengimoįtraukiajam ugdymui 2023IIketvirtis Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Patvirtinta darbo grupė
Parengti anketą mokytojų pasirengimoįtraukiajam ugdymui analizei atlikti 2023IVketvirtis Darbo grupė Parengta anketa, svarstyta bendrojo ugdymo ir profesijos     dalykų metodinėse grupėse
Atlikti mokytojų  apklausą 2023IVketvirtis Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,darbo grupė Atlikta apklausa
Parengti apklausos ataskaitas, apibendrinti, pateikti išvadas. 2024I ketvirtis Darbo grupė Parengta mokytojų apklausos ataskaita, pateiktos rekomendacijos, išvados
Nustatyti prioritetus.Priimti susitarimus dėl mokinių įgimtų ir įgytų sutrikimų sudėtingumo lygio, priimant mokytis pagal bendrojo ugdymo programas 2024I ketvirtis2024 II ketvirtis Darbo grupė, administracijaDirektoriaus pavaduotoja ugdymui,darbo grupė Nustatyti prioritetaiPatvirtintas įgimtų ir įgytų sutrikimų sąrašas, kuriuo remiantis vykdomas priėmimas mokytis į 9. 10 klases.
2. Nuolat planuoti švietimo pagalbos specialistų ir pagalbos mokiniui darbuotojų poreikį ir krūvį. Pateiktirekomendacijas dėl švietimo pagalbos specialistų ir pagalbos mokiniui darbuotojų poreikio ir krūvio. 2023IVketvirtis Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,darbo grupė,personalo specialistė Pagal poreikįteikiami siūlymai direktoriui dėl švietimo pagalbos    specialistų ir pagalbos mokiniuidarbuotojų poreikio ir krūvio
3. Organizuoti mokymus švietimo pagalbosspecialistams ir  kitiems pedagoginiams darbuotojams, dirbantiems su SUP mokiniais. (pagalmemorandumą„Dėl švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigų prieinamumo) Organizuoti, dalyvauti mokymuose, renginiuose, konsultacijose  švietimo pagalbos specialistams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams, dirbantiems su SUP mokiniais. 2023 II/III/IVketvirtis2024 m. m. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,Skyrių vedėjaiRietavo filialo administracija Dalyvavimas tiksliniuose mokymuose, renginiuose, konsultacijose (95 proc.)  Pildomos mokytojųkvalifikacijos kėlimo ir tobulinimoduomenų lentelėsPedagogų susirinkime aptartos sėkmės ir nesėkmės
4. Skatinti bendruomenės teigiamas nuostatas būtitolerantiškiems neįgaliesiems ir specialiųjų ugdymosiporeikių turintiems asmenims Organizuoti bent vieną švietimo renginį įtraukiojo  ir tolerancijos ugdymo tema 2023IVketvirtis2024I ketvirtis Soc. pedagogė, Psichologė Organizuotas bent vienas švietimo renginys įtraukiojo  ar tolerancijos ugdymo temaOrganizuoti mokyklos bendruomenei bendri renginiai ir šventės (valstybinės, kalendorinės ir kt.)Organizuojami Tolerancijos dienai skirti renginiaiSkatinimas SUP mokinių dalyvavimas renginiuose
5. Įtraukti SUP turinčių mokinių tėvus (rūpintojus) į Mokyklos savivaldostarybą. SUP turinčių mokinių tėvai (rūpintojai) įtraukimas  į Mokyklossavivaldos tarybą. 2023IVketvirtis Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pagal poreikį atnaujinta Mokyklos (savivaldos) taryba, patvirtinta direktoriaus įsakymu.  SUP turinčių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovas yra Mokyklos tarybos(savivaldos organo ) narys
6. Įgyvendinti memorandumą (pasirašytas 2020-01-28 „Dėlšvietimo ir sveikatos priežiūros įstaigų prieinamumo“). Užtikrinti aplinkos, informacijos ir komunikacijos prieinamumą asmenims su negalia. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,IT inžinieriusViešinimo specialistė Mokyklos interneto  svetainės skiltyje„Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas“ paskelbta informacija apie pasirengimą mokyti                      SUP mokinius.Įtraukiojo ugdymo naujienų skelbimas mokyklos tinklapyje, facebook.Sukurta su SUP mokinių tėvais((globėjais, rūpintojais) bendradarbiavimo ir keitimosi informacija sistema.
Analizuoti programų/modulių pasiūlą SUP mokiniams. 2023IVketvirtis2024II ketvirtis Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, skyrių vedėjaiPraktinio mokymo vadovas Pasirengta įgyvendinti II ir III kvalifikacijos lygio                  programas.
Modernizuoti ir pritaikyti aplinkas, skirtas mokytojų, dirbančių su SUP mokiniais, savipagalbai ir nusiraminimui 2024 IV ketvirtis DirektoriusDirektoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Įkurta poilsio ir atsipalaidavimo erdvė mokytojams
Modernizuoti ir pritaikyti mokymosi aplinkas. skirtas SUP mokiniaims 2024 IV ketvirtis DirektoriusDirektoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Kiekvienais metais atliktas Mokyklos aplinkos pritaikymo SUP turintiems mokiniams vertinimas ir numatytos priemonės aplinkos pritaikymo tobulinimui.
Vykdyti programos„Pasirengimasįtraukiajam ugdymui 2023 m./2024m.“ nuolatinę įgyvendinimostebėseną. Nuolat Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, skyrių vedėjai Programos įgyvendinimasaptariamas darbo  grupėje.

Parengė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rigonda Pereverzeva

Memorandumo „Dėl švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigų prieinamumo“ įgyvendinimo planas

PATVIRTINTA
Plungės technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus
2023 m. birželio 2  d. įsakymu Nr. V1-51

 

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA

MEMORANDUMO „DĖL ŠVIETIMO IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ PRIEINAMUMO“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2023-2025

 

Tikslas – užtikrinti Mokyklos teikiamų paslaugų prieinamumą asmenims su negalia.

Uždaviniai:

  1. Pritaikyti fizinę aplinką asmenims, turintiems judėjimo negalią.
  2. Padidinti vidaus patalpų prieinamumą asmenims, turintiems negalią.
  3. Organizuoti mokymus įtraukiojo švietimo
  4. Sudaryti sąlygas asmenims su negalia įgyti profesiją, vidurinį išsilavinimą.

 

Priemonės Terminas Rezultatai Atsakingi Ištekliai
1 uždavinys. Pritaikyti fizinę aplinką asmenims, turintiems judėjimo negalią.
Užtikrinti asmenų, judančių vežimėlių pagalba kokybišką patekimą į mokyklos / SPMC patalpas 2023 m. III ketvirtis Apmokyti budėtojai teikti pagalbą judančiu vežimėliu asmenims Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai,Rietavo filialo lep direktorius Biudžeto lėšos
Įrengti neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietas Plungės TVM aikštelėse  2023 m. IV ketvirtis 2024 m. II, III ketvirtis ženklinimas Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Biudžeto lėšos
Įrengti neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietą Rietavo mokyklos aikštelėje  2024 m. IV ketvirtis Įrengta neįgaliųjųautomobilių stovėjimo vieta mokyklos aikštelėje Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Biudžeto lėšos
Užtikrinti fizinę negalią turinčių mokinių sklandų patekimą į dirbtuves, kabinetus.Pritaikyti I aukšto kabinetusįrengiant nuožulnius slenksčius  2023 m. III, IV ketvirtis2025 m. I ketvirtis Apmokyti techninius darbuotojus negalių turinčius asmenis lydintys mokytojai. Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūraiVystymosi skyrius Žmogiškieji ištekliaiBiudžeto lėšosTeikti paraišką Švietimo, mokslo ir sportoministerijai dėl finansavimo
Sukurti mokyklos svetainėje skiltį „Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas“ 2023 m. IV ketvirtis Informacijos, susijusios su įtraukiuoju ugdymuviešinimas mokyklos svetainės skiltyje „Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas IT inžinierius Žmogiškieji ištekliai
2 uždavinys. Padidinti vidaus patalpų prieinamumą asmenims, turintiems negalią.
Atlikti sanitarinių patalpų, skirtų negalią turintiems asmenims, kosmetinius remonto darbus sektorino profesinio mokymo centre(SPMC)
Pritaikyti I aukšto higienospatalpas
2024 m. IV ketvirtis

2025 m.

Sanitarinės patalpos atitinka higienos normų reikalavimus.

Judėjimo negalią turintys žmonės galės patogiai naudotis higienos patalpa.

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Biudžeto lėšos
Teikti paraišką Švietimo, mokslo ir sportoministerijai dėl finansavimo
Pasirengti suteikti paslaugą knygoms užsakyti iš mokyklos bibliotekos internetu 2023 m. IV ketvirtis Sukurtas vadovėlių ir knygų užsakymo algoritmas Bibliotekininkė, IT specialistai Žmogiškieji ištekliai
Suformuoti pagalbos mokiniui specialistų komandą     Per metus Vykdoma švietimo pagalbos specialistų ir pagalbosmokiniui darbuotojų paieška, įdarbinimas Direktorius, personalo specialistė Žmogiškieji ištekliai
3 uždavinys. Organizuoti mokymus įtraukiojo švietimo klausimais.
Organizuoti išorinius mokymus – tobulintiįtraukčiai reikalingas mokytojų kompetencijas 2023 m. III, IVketvirčiai Išklausyti mokymai .Suvokti esminiai įtraukiojo ugdymo principai, platesnis požiūris į nuostatasefektyviam ugdymui grupėse,kuriose bus negalią turinčių asmenų Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Biudžeto lėšos
Didinti skaitmeninių išteklių prieinamumą mokytojams 2023 m. IV ketvirtis 2024 III ketvirtis Sukurtas skaitmeniniųišteklių „bankas“. Pasirengta hibridiniam mokymui  Direktoriaus  pavaduotoja ugdymui,bibliotekininkė, skyrių vedėjaiIT specialistai Žmogiškieji ištekliai
4 uždavinys. Sudaryti sąlygas asmenims su negalia įgyti vidurinį išsilavinimą.
Inicijuoti Mokyklos mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos apraše punktus, būtinus negalių turintiems mokiniams 2023 m. IV ketvirtis Parengtas mokymosipasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatųpanaudojimo tvarkos aprašas atsižvelgus į negalių turinčių mokinių poreikius Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, gimnazijos skyriaus vedėja Žmogiškieji ištekliai
Pateikti informaciją svetainėje apie parengtas brandos egzaminų vykdymo ir vertinimotvarkas, skirtas negalių turintiems mokiniams 2023 m. IV ketvirtis Informuoti ir supažindinti su NŠA patvirtinta brandos egzaminų vykdymo tvarka ir brandos egzaminų vertinimo aprašu negalių turintys mokiniai Gimnazijos skyriaus vedėja Žmogiškieji ištekliai
Pasirengti pritaikyti pagrindinio ugdymo PUPP egzaminų ir vidurinio ugdymo brandos egzaminams vykdyti patalpas negalių turintiems mokiniams 2023 m. IV ketvirtis Pasirengta pritaikyti pagrindinio ugdymo PUPP egzaminų ir vidurinio ugdymo brandos egzaminams vykdyti patalpas negalių turintiems mokiniams Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai,gimnazijos skyriaus vedėjaIT specialistai Biudžeto lėšos

______________________________