PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS
DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS PAREIGŲ,
KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI
PRIVAČIUS  INTERESUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. vasario 7 d.  Nr. V1-9

 Plungė

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 2019 m. birželio 27 d. „Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo Nr. VIII-371 pakeitimo įstatymo“ 2 straipsnio 5 dalies 8 punktu,  4 straipsnio 3 dalies 8 punktu ir 22 straipsnio 2 dalimi, Vyriausios tarnybinės etikos komisijos 2020 m. gruodžio 30 d.  sprendimu Nr. KS-176 „Dėl privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“:

 1. T v i r t i n u pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą:
  • Viešosios įstaigos, kurios vienas iš steigėjų, dalininkų yra valstybė – struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai (1 priedas).
  • Plungės technologijų ir verslo mokyklos viešųjų pirkimų vadovai, komisijos nariai, asmenys, mokyklos direktoriaus paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai:
   • Perkančiosios organizacijos vadovai
   • Viešųjų pirkimų nariai.
   • Perkančiosios organizacijos vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus asmenys (pirkimo organizatoriai).
   • Perkančiosios organizacijos atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai ( jei bus pasikviesta).
   • Pirkimo iniciatoriai.
 1. N u r o d a u:

2.1. Asmenims, nurodytiems 1 punkte, pateikti, tikslinti ar papildyti Privačių interesų deklaracijas elektroninėmis priemonėmis per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninio deklaravimo sistemą, o iki 2022 m. kovo 1 d. PINREG (Privačių interesų registras);

3.3.  Skelbti sąrašą mokyklos internetinėje svetainėje.

 

 

Direktorius                                                                                                                                                           Audrius Misiūnas

 


 

Plungės technologijų ir verslo mokyklos
direktoriaus 2022 m. vasario 7 d.
įsakymo Nr. V1-9
1 priedas

 

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS PAREIGŲ,
KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS  INTERESUS, SĄRAŠAS

 1. Mokyklos direktorius.
 2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 3. Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai.
 4. Praktinio mokymo vadovas.
 5. Gimnazijos skyriaus vedėjas.
 6. Vystymo skyriaus vedėjas.
 7. Aptarnavimo ir inžinerinių paslaugų skyriaus vedėjas.
 8. Filialo direktorius.
 9. Tęstinio profesinio mokymo skyriaus vedėjas.
 10. Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas.
 11. Vyriausioji buhalterė.
 12. Personalo vedėja.
 13. Valgyklos vedėja.

­_________________________

PATVIRTINTA
Plungės technologijų ir verslo mokyklos
direktoriaus 2022  m. gruodžio 21 d.
įsakymu Nr. V1-96

 

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL
TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ
DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR
EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 Plungės technologijų ir verslo mokyklos (toliau – Mokykla) dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gautų dovanų, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika, kurių vertė viršija 150 eurų, perdavimo, vertinimo, registravimo, apskaitos saugojimo ir eksponavimo tvarka.

 1. Dovanų samprata pateikiama Rekomendacinėse gairėse dėl dovanų ar paslaugų priėmimo apribojimų, patvirtintose Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) 2020 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. KS-40 „Dėl Rekomendacinių gairių dėl dovanų ar paslaugų priėmimo apribojimų patvirtinimo“.
 2. Pagal šį Tvarkos aprašą registruotinos dovanos yra tik tos, kurias Darbuotojai gauna pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su Mokykloje dirbančio asmens tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis, taip pat reprezentacijai skirtos dovanos, kurių vertė yra didesnė nei 150 eurų. Asmeninės ir kitos dovanos, kurios gaunamos ne pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 13 straipsnio 2 dalies nuostatas, nepatenka į šio Tvarkos aprašo reguliavimo sritį.
 3. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais turto apskaitą, nurašymą, saugojimą, vertės nustatymą ir VTEK „Rekomendacinėmis gairėmis dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų“, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų „Įstaigos dovanų, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas“ nuostatomis.

 

II SKYRIUS

DOVANŲ PERDAVIMAS MOKYKLAI

 1. Mokyklos darbuotojas, gavęs dovaną ir manydamas, kad jos vertė gali viršyti 150 eurų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo gavimo dienos informuoja (el. paštu ar kitu Mokyklos pasirinktu būdu) už korupcijos prevenciją atsakingą arba kitą mokyklos paskirtą asmenį ir jam perduoda šią dovaną, užpildęs Dovanos perdavimo aktą (Aprašo 1 priedas). Jeigu Darbuotojas gautos dovanos, kurios vertė galimai viršija 150 eurų, neturi galimybių perduoti per nustatytą terminą dėl komandiruotės, ligos, atostogų ar kito laikino nebuvimo darbe atvejo, jis apie gautą dovaną informuoja už korupcijos prevenciją atsakingą arba kitą mokyklos paskirtą asmenį ir perduoda jam dovaną per 5 darbo dienas nuo komandiruotės, ligos, atostogų ar kito laikino nebuvimo darbe pabaigos.
 2. Reprezentacinės dovanos su valstybės ar kitokia simbolika (kalendoriai, knygos ar kitokie informacinio pobūdžio spaudiniai) ir nedidelės vertės dovanos (pvz.: raktų pakabukai, rašymo priemonės, užrašų knygelės, kepuraitės, marškinėliai, puodeliai, maisto produktai ir kt.), kurių vertė jas gavusio Mokyklos darbuotojo nuomone, akivaizdžiai mažesnė nei 150 EUR, šio Aprašo nustatyta tvarka neperduodamos ir nevertinamos.
 3. Pagal šį Tvarkos aprašą tai, kas perduodama Darbuotojui, kai tai susiję su jo tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis bei neatitinka Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 13 straipsnio 2 dalies nuostatų, yra neteisėtas atlygis. Jeigu Darbuotojui norima įteikti neteisėtą atlygį, turi būti atsisakoma jį priimti. Apie tokius atvejus Darbuotojas privalo informuoti už korupcijos prevenciją atsakingą asmenį.

 

III SKYRIUS

DOVANŲ ĮVERTINIMAS, REGISTRAVIMAS IR APSKAITA

 1. Už korupcijos prevenciją Mokykloje atsakingas asmuo, iš Darbuotojo gavęs informaciją apie jo gautą dovaną, inicijuoja dovanos vertinimą, kurį atlieka Mokyklos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu paskirta dovanų vertinimo komisija.
 2. Dovanos vertė nustatoma vadovaujantis šiuose teisės aktuose nurodytais vertinimo kriterijais:
  • Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas;
  • Turto ir verslo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 „Dėl Turto ir verslo vertinimo metodikos patvirtinimo“.
 3. Dovanos vertės nustatymas gali būti atliekamas atsižvelgiant į tapačių daiktų ar jų atitikmenų rinkos vertę pagal elektroninėje erdvėje ar kituose informacijos šaltiniuose esančius duomenis ar vadovaujantis kita informacija. Jeigu dovanos vertė yra akivaizdi, ją galima nustatyti iš tiesiogiai nurodytos kainos (pvz.: kainos žymos, priklijuotos etiketės ar pan.)
 4. Sprendimas dėl dovanos vertinimo priimamas bendru sutarimu (esant specialiai komisijai – vertinimo metu dalyvavusių asmenų balsų dauguma).
 5. Dovanų vertinimo komisijai nustačius dovanos vertę tolygiai arba viršijančiai 150 EUR, dovana yra užregistruojama: už korupcijos prevenciją Mokykloje atsakingas asmuo ar kitas paskirtas asmuo užpildo Dovanos vertinimo aktą (Aprašo 2 priedas). Vertinimo komisijos nariai pasirašo Dovanos vertinimo aktą. Mokyklos paskirtas asmuo, registruoja Gautų dovanų registre (Aprašo 3 priedas) ir saugo Dovanų vertinimo aktą.
 6. Kiekviena dovana vertinama eiliškumo tvarka individualiai. Kai Dovaną sudaro keletas skirtingų daiktų, jų vertė yra sumuojama ir į Dovanos vertinimo aktą įrašoma bendra Dovanos vertė vienu registracijos numeriu.
 7. Jeigu vertinimo metu nustatoma, kad dovanos vertė neviršija 150 eurų, tokia dovana į apskaitą netraukiama. Dovana grąžinama dovaną gavusiam Darbuotojui ir ji tampa jo nuosavybe. Darbuotojas gali su dovana elgtis taip, kaip jam atrodo priimtina.
 8. Už korupcijos prevenciją Mokykloje atsakingas asmuo (atitikties pareigūnas) gali pareikalauti Darbuotojo pateikti dovaną vertinti, jeigu kyla įtarimų, kad jos vertė didesnė nei 150 eurų, arba gauta daugiau dovanų, nei pateikta vertinti, ir pan.
 9. Dovana, kurios vertė didesnė nei 150 eurų, yra laikoma valstybės nuosavybe. Tokią dovaną už korupcijos prevenciją Mokykloje atsakingas asmuo, vadovaudamasis materialiojo turto priėmimą, apskaitymą, išdavimą ir įforminimą reglamentuojančiais teisės aktais perduoda į sandėlį kartu su Dovanos vertinimo akto kopija. Įteikti iš sandėlio pagal poreikį perduodant atskaitingam asmeniui.
 10. Kai dovanos vertė viršija 150 eurų:
  • ji įtraukiama į Mokyklos apskaitą, vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;
  • gali būti nurašoma turto apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir tais atvejais, kai ji yra sunaikinta, nepataisomai sugadinta dėl stichinės nelaimės, gaisro ar kitų priežasčių arba pagrobta ar kitaip neteisėtai pasisavinta;
  • ir ji yra gendantis, suvartojamas produktas, sprendimą dėl naudojimo priima Mokyklos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.
 11. Dovanos nepataisomo sugadinimo ar sunaikinimo faktas nustatomas Dovanų vertinimo komisijos sprendimu.
 12. Kiti dovanos, kurios vertė viršija 150 eurų, apskaitos ir saugojimo klausimai sprendžiami vadovaujantis bendraisiais materialinių vertybių apskaitą ir saugojimą reglamentuojančiais teisės aktais.
 13. Informacija apie Mokykloje užregistruotas dovanas skelbiama viešai Mokyklos interneto svetainėje.

 

IV SKYRIUS

DOVANŲ EKSPONAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

 1. Dovana, kurios vertė viršija 150 eurų:

21.1. naudojama bendroms Mokyklos reikmėms, jei tai atitinka dovanos paskirtį, ir tai pažymima Dovanos vertinimo akto pastabų skiltyje;

21.2. gali būti eksponuojama Mokykloje;

21.3 eksponuojant laikoma visiems Mokyklos darbuotojams laisvai prieinamoje ir matomoje vietoje.

 1. Su dovanų eksponavimu ir priežiūra susijusius klausimus sprendžia Mokyklos direktorius.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 Su Tvarkos aprašu visi Mokyklos darbuotojai supažindinami Mokyklos pasirinktu būdu arba  elektroniniu formatu, mokyklos svetainėje.

 1. Asmenys, pažeidę šio Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 ________________________

 

Plungės technologijų ir verslo mokyklos dovanų,
gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas,
taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo,
vertinimo, registravimo, saugojimo
ir eksponavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Dovanos perdavimo akto forma)
DOVANOS PERDAVIMO AKTAS

20__ m. _____________ ____ d.

(data)

______________

(miestas)

 

Eil. Nr. Dovanos pavadinimas ir apibūdinimas Dovaną perdavusio darbuotojo vardas ir pavardė Dovaną gavęs asmuo Įteikimo data Įteikimo vieta Įteikimo aplinkybės Kiekis Vertė

 

Pastabos
1.

 

 

 

Dovaną perdavė:____________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

Dovaną priėmė:____________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

                                                                                      

 

Plungės technologijų ir verslo mokyklos dovanų,
gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas,
taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo,
vertinimo, registravimo, saugojimo
ir eksponavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Dovanos vertinimo akto forma)
DOVANOS VERTINIMO AKTAS

20__ m. ______________ ____ d.

(data)

______________

(miestas)

 

Eil. Nr. Dovanos pavadinimas ir apibūdinimas Dovaną perdavusio darbuotojo vardas ir pavardė Dovaną gavęs asmuo Įteikimo data Įteikimo vieta Įteikimo aplinkybės Kiekis Vertė

 

Pastabos
1.

 

Išvados ir komentarai:

 

 

Dovanas įvertino 20___m.______________________ ____ d. įsakymu Nr.______ sudaryta komisija:

 

Komisijos pirmininkas

Komisijos nariai

 

                                                                                      

Plungės technologijų ir verslo mokyklos dovanų,
gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas,
taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo,
vertinimo, registravimo, saugojimo
ir eksponavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

(Gautų dovanų registro forma)
GAUTŲ DOVANŲ REGISTRAS

20__ m. ____________ ____ d.

(data)

______________

(miestas)

 

Eil. Nr. Data Dovana (pateikiamas dovanos aprašymas) Dovanojimo aplinkybės (vieta, laikas, dovanojimo priežastis ir pan.) Dovanotojas Dovanos gavėjas (internetinėje svetainėje skelbiami nuasmeninti duomenys) Nustatyta dovanos vertė (Eur) Dovanos statusas (vadovaujantis teisės aktais, dovanos kurios vertė daugiau nei 150 Eur lieka Mokyklos nuosavybe, Dovanų kurios vertė mažesnė nei 150 Eur grąžinama dovanos gavėjui) Pastabos
1.

 

2.

 

 

                                                                                      

PATVIRTINTA
Plungės technologijų ir verslo
mokyklos direktoriaus 2022 m.
gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V1-95

 

ANTIKORUPCINIO ELGESIO KODEKSAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 Plungės technologijų ir verslo mokyklos (toliau –PTVM) antikorupcinio elgesio kodeksas (toliau – Antikorupcinio elgesio kodeksas) nustato PTVM taikomus bendruosius etikos reikalavimus, korupcijos netoleravimo principus ir nuostatas, reglamentuoja, kaip elgtis, susidūrus su korupcinio pobūdžio teisės pažeidimais.

 1. Antikorupcinio elgesio kodekso tikslas – užtikrinti PTVM veiklos skaidrumą, sąžiningumą, atsakingumą ir korupcijos prevenciją, kurti ir palaikyti atsparią korupcijai darbo aplinką PTVM.
 2. Antikorupcinio elgesio kodekso nuostatomis turi vadovautis visi PTVM darbuotojai, įskaitant vadovą, praktikantus ir
 3. Antikorupcinio elgesio kodeksas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu bei kitais teisės aktais.
 4. Antikorupcinio elgesio kodekse vartojamos sąvokos:
  • Diskreditavimas – tokia veika (veikimas ar neveikimas), kuri kenkia PTVM autoritetui ir
  • Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas – administracinis nusižengimas, darbo pareigų pažeidimas, padaromas piktnaudžiaujant įgaliojimais ir tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant naudos sau ar kitam asmeniui, taip pat korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.
  • Kronizmas – draugų ir bičiulių protegavimas ir jų globa, naudojantis turimomis pareigomis bei
  • Neteisėtas atlygis – į PTVM atnešti, atsiųsti (paštu, per kurjerį, elektroniniu ar kitais būdais) ar kitu būdu palikti pinigai, kurie įprastai yra susiję su darbuotojo
  • Nepotizmas – artimų asmenų, šeimos narių protegavimas ir jų globa, naudojantis užimamomis pareigomis bei
  • Neteisėta dovana – turtas ar turtinė teisė, neatlygintinai perduoti darbuotojui nuosavybėn, apimanti viską, ką galima įvertinti pinigais, y. daiktai, paslaugos, įvairios pramogos, nuolaidos, dovanų čekiai, paskolos, taip pat mokymai, transporto, apgyvendinimo, maitinimo išlaidos ar kita nauda, kai tai yra ar gali būti susiję su tiesioginiu ar netiesioginiu poveikiu darbuotojo veiksmams ar sprendimams, susijusiems su jo pareigomis. Neteisėta dovana nelaikomi tik mažos vertės daiktai, turintys informacinę paskirtį (brošiūros, bukletai, katalogai, rašikliai).
  • Skaidrumas – veiklos politika, susijusi su atvirumu, viešumu, atskaitingumu, sprendimus priimančiųjų atsakomybe, sprendimų pagrįstumu, aiškumu, informacijos sklaida, komunikavimu.

Kitos Antikorupcinio elgesio kodekse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

  II SKYRIUS

BENDRIEJI ETIKOS REIKALAVIMAI

 1. PTVM darbuotojas privalo:
  • vadovautis Antikorupcinio elgesio kodekse nustatytais korupcijos netoleravimo principais ir nuostatomis, laikytis visuotinai priimtų dorovės normų;
  • nedaryti neteisėtos įtakos kitiems darbuotojams dėl jų atliekamo darbo;
  • nepažeisti žmogaus teisių ir orumo, gerbti asmenis ir institucijas, su kuriais bendrauja, su visais asmenimis elgtis lygiai, nepaisydamas jų tautybės, socialinės kilmės ir padėties, lyties, rasinės ar etninės kilmės, kalbos, amžiaus, religinių įsitikinimų, politinių pažiūrų, seksualinių ar kitokių nuostatų;
  • atlikdamas pareigas ir laisvu nuo pareigų atlikimo laiku savo elgesiu nediskredituoti PTVM autoriteto, rodyti pavyzdį kitiems;
  • neteisėtai nesinaudoti valstybės, jos institucijų ar įstaigų nuosavybe;
  • nepiktnaudžiauti einamomis pareigomis, nenaudoti dokumentų, patvirtinančių einamas pareigas ir suteiktus įgaliojimus, ir PTVM rekvizitų, siekiant paveikti nepavaldžius asmenis priimti sau palankų sprendimą;
  • susilaikyti nuo viešų komentarų (įskaitant žiniasklaidą, interneto svetaines, socialinius tinklus) apie PTVM, savo ar kitų darbuotojų darbą, kurie galėtų suformuoti neigiamą visuomenės nuomonę apie PTVM, diskredituotų PTVM.

 

III SKYRIUS

KORUPCIJOS NETOLERAVIMO PRINCIPAI IR NUOSTATOS

 1. PTVM netoleruoja jokių korupcijos pasireiškimo formų (interesų konflikto, kyšininkavimo, neetiško elgesio, nepotizmo, kronizmo, neteisėto atlygio, papirkimo, prekybos poveikiu, piktnaudžiavimo ar kitų korupcinio pobūdžio veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse).
 2. PTVM, formuojant ir įgyvendinant korupcijos prevencijos politiką, vadovaujasi šiais Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme nustatytais principais:
  • teisėtumo – korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių, Lietuvos Respublikos Konstitucijoje apibrėžtų asmens teisių ir laisvių apsaugą;
  • visuotinumo – korupcijos prevencijos subjektai yra visi darbuotojai;
  • sąveikos – korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis informacija ir teikiant vienas kitam kitokią pagalbą;
  • nuolatinumo – korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių veiksmingumas užtikrinamas nuolat tikrinant ir peržiūrint korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo atitinkamam subjektui, kuris pagal savo kompetenciją įgaliotas įgyvendinti tokius pasiūlymus;
  • proporcingos korupcijos prevencijos veiklos – korupcijos prevencijos veikla vykdoma atsižvelgiant į įstaigų dydį ir (ar) administracinius pajėgumus, o priemonės taikomos tik tos, kurios būtinos korupcijai atspariai aplinkai sukurti, siekiant kuo mažesnės administracinės naštos;
  • subsidiarumo – už korupcijos rizikos valdymą pirmiausia atsakingas pati PTVM;
  • skaidrumo – korupcijos prevencijos veikla turi būti vieša ir suprantama, atvira visuomenei;
 • asmens teisių apsaugos – korupcijos prevencijos veikla vykdoma užtikrinant teisinio reguliavimo tikrumą ir stabilumą, apsaugant asmenų teises ir teisėtus interesus, vadovaujantis asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimais;
 • įtraukimo – į korupcijos prevenciją įtraukiama pilietinė visuomenė; PTVM vykdomos priemonės, skirtos darbuotojų antikorupciniam sąmoningumui didinti, visuomenei informuoti apie antikorupcinės aplinkos kūrimą ir skatinti prisidėti prie jos kūrimo.
 1. PTVM vadovaujamasi šiomis nuostatomis:
  • veikiama skaidriai ir viešai, užtikrinama, kad veikla ir tikslai būtų skaidrūs ir aiškiai deklaruojami, o pagrindiniai dokumentai būtų viešai prieinami, užtikrinant pakankamą informacijos atskleidimą;
  • vadovaujamasi valstybės ir visuomenės gerovės interesais, nepiktnaudžiaujama (veikimu arba neveikimu) suteiktomis teisėmis, pareigomis ir įgaliojimais, jos nenaudojamos savanaudiškais tikslais, ne tarnybos ar ne darbo interesais arba ne pagal įstatymus ar kitus teisės aktus, suteiktos teisės ir įgaliojimai neviršijami, nesavivaliaujama, netoleruojamas konformizmas;
  • nustatant darbuotojų darbo sąlygas, darbo krūvį, darbo užmokestį, skatinant, sudarant karjeros, kvalifikacijos tobulinimo galimybes, vadovaujamasi objektyvumo, skaidrumo, lygių galimybių nuostatomis;
  • netoleruojamas dokumentų klastojimas, tyčinis sugadinimas ar paslėpimas, sukčiavimas, turto     pasisavinimas ar iššvaistymas, neteisėtas tarnybos paslapties atskleidimas ar pasinaudojimas ja;
  • netoleruojamas kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos;
  • vengiama privačių ir viešųjų interesų konfliktų;
  • elgiamasi nepriekaištingai, nesudarant prielaidų manyti, kad toleruojamas neskaidrus ar šališkas elgesys, nepotizmas, kronizmas, klientizmas bei kiti tiesioginio pavaldumo ar kontrolės santykiai, sudarantys galimybes priimti palankius sprendimus tarp draugystės, giminystės ar šeiminiais santykiais susijusių darbuotojų;
  • už veiklą, susijusią su atliekamomis darbo funkcijomis, nepriimamos neteisėtos dovanos, išskyrus dovanas, Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose nustatytais atvejais gautas pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, pinigai, paslaugos, lengvatos, nuolaidos, o jeigu siūlomas, žadamas duoti, duodamas neteisėtas atlygis arba provokuojama jį priimti, aiškiai parodoma, kad toks elgesys netoleruojamas, tokie veiksmai nedelsiant nutraukiami;
  • darbuotojai, veiklos partneriai, interesantai ir kiti bendroje veikloje dalyvaujantys subjektai skatinami ir motyvuojami elgtis sąžiningai, skaidriai, pranešti apie korupciją bei apie kitus pažeidimus, užtikrinama pranešėjų apsauga ir pateiktos informacijos konfidencialumas;
  • siekiama, kad vidaus kontrolės sistema veiktų sklandžiai ir efektyviai, kad būtų užtikrintas strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimas, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymasis, apsaugotas turtas, kad rizikos būtų nustatomos prevenciškai, joms dar nepasireiškus, o prevencinės rizikų valdymo priemonės padėtų jų išvengti arba sumažinti iki priimtino lygio, kad būtų užtikrinamas informacijos ir ataskaitų patikimumas ir išsamumas;
  • sistemingai vertinamas vykdomos antikorupcinės veiklos efektyvumas, vertinant darbuotojų turimas žinias ir informaciją bei atsparumo korupcijai lygį, atsižvelgiant į turimus išteklius tobulinama antikorupcinė aplinka;
  • viešieji pirkimai vykdomi skaidriai, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir nešališkumo reikalavimų, racionaliai naudojant lėšas. Pirkimai atliekami ir tiekėjai atrenkami (laimėję pasiūlymai nustatomi) vadovaujantis šią sritį reglamentuojančių teisės aktų
 2. Patekę į situaciją, kuri gali turėti korupcinio pobūdžio rizikų, PTVM darbuotojai turi elgtis taip, kaip yra rekomenduojama šiame Antikorupcinio elgesio

IV SKYRIUS

VEIKSMAI, PATEKUS Į SITUACIJAS, GALINČIAS KELTI KORUPCINIO POBŪDŽIO RIZIKĄ

 1. Siekdamas išvengti korupcinio pobūdžio rizikos, PTVM dirbantis asmuo turi:
  • žinoti, kad darbuotojas privalo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką pranešti teisėsaugos įstaigai, jeigu jis gavo duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad buvo padaryta ar daroma ši veika arba rengiamasi ją padaryti (išskyrus korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, kurią galbūt padarė, daro ar rengiasi padaryti jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai);
  • suprasti, kad net ir niekuo iš pirmo žvilgsnio neįpareigojantis pasiūlymas (pavyzdžiui, kvietimas į organizuojamą laisvalaikio renginį arba pietų) gali būti tik pretekstas užmegzti neformalų ryšį, siekiant gauti riboto prieinamumo tarnybinę informaciją, įgyti PTVM dirbančio asmens palankumą ar jį paveikti, kad priimdamas sprendimus jis būtų palankus jį į renginį pakvietusiam fiziniam ar juridiniam asmeniui arba nepalankus to asmens konkurentams, surinkti apie PTVM dirbantį asmenį galinčią kompromituoti informaciją, kad vėliau būtų galima jį priversti (pavyzdžiui, grasinant paviešinti kompromituojančią informaciją) atlikti reikalingus veiksmus ar priimti naudingus sprendimus;
  • suprasti, kad, vieną kartą priėmęs bet kokį neteisėtą atlygį (pinigus, materialias dovanas, nemokamas paslaugas, nuolaidas ir kt.), kitą kartą gali sulaukti jau nebe prašymo už atlygį atlikti arba susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų, susijusių su vykdomomis tarnybinėmis funkcijomis, bet reikalavimo, grasinant panaudoti prieš PTVM dirbantį asmenį sukauptą kompromituojančią informaciją.
 2. Korupcinio pobūdžio rizikos turi būti vengiama dalyvaujant viešųjų pirkimų procedūrose. Korupcinio pobūdžio rizika gali atsirasti, jeigu PTVM dirbančio asmens vykdomos funkcijos susijusios su viešųjų pirkimų procedūromis ir jis iš viešųjų pirkimų dalyvio atstovo ar per su viešųjų pirkimų dalyviu susijusius kitus asmenis (pavyzdžiui, draugus ir kt.) gautų pasiūlymą už tam tikrų veiksmų atlikimą ar neatlikimą gauti naudos sau arba sau artimiems asmenims: gauti piniginį atlygį; nemokamai arba su nuolaida pasinaudoti tam tikromis paslaugomis; gauti kompensaciją už patirtas arba planuojamas patirti išlaidas; ateityje įsidarbinti viešųjų pirkimų dalyvyje arba su juo susijusiuose juridiniuose asmenyse ir Esant minėtoms aplinkybėms, siekdamas išvengti korupcinio pobūdžio rizikos, PTVM dirbantis asmuo turi:
  • paaiškinti pasiūlymą pateikusiam asmeniui, kad tokio pasiūlymo negali priimti, nes tai nesuderinama su PTVM nustatytais elgesio standartais;
  • įspėti tokį neteisėtą pasiūlymą pateikusį asmenį, kad toks jo elgesys gali būti palaikytas korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, dėl kurios jam gali kilti neigiamos pasekmės;
  • pareikalauti nedelsiant nutraukti tokius veiksmus;
  • jeigu asmuo savo veiksmų nenutraukė, paaiškinti, kad apie tokį elgesį privalės informuoti PTVM už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingą asmenį ir (ar) teisėsaugos įstaigą;
  • apie atvejį nedelsdamas informuoti PTVM už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingą asmenį ir savo tiesioginį vadovą (netgi tuo atveju, kai asmuo savo neteisėtus veiksmus nutraukė).
 3. Korupcinio pobūdžio rizikos turi būti vengiama tiesiogiai aptarnaujant asmenis darbo vietoje. Korupcinio pobūdžio rizika gali atsirasti, jeigu PTVM tiesiogiai aptarnaujant asmenį darbo vietoje už veiklą, susijusią su atliekamomis darbo funkcijomis, kartu su asmens pateiktais dokumentais būtų palikti arba perduoti pinigai ar kitokios materialinės vertybės (materialinės dovanos, paslaugos, išskirtinės lengvatos, nuolaidos ir kt.) arba būtų siūloma juos paimti. Esant minėtoms aplinkybėms, siekdamas išvengti korupcinio pobūdžio rizikos, PTVM dirbantis asmuo turi:
  • elgtis profesionaliai, vengti elgesio ir frazių, kurios gali sudaryti įspūdį, kad prašoma duoti kyšį (pavyzdžiui, ,,Pažiūrėsime…“, ,,Nežinau, bus ..“, ,,Jūsų atvejis sudėtingas…“ ir kt.);
 • už veiklą, susijusią su atliekamomis darbo funkcijomis, neimti jokio neteisėto atlygio (pinigų  ar kitokių materialinių vertybių);
 • paaiškinti, kad jam turi būti teikiami tik su svarstomu klausimu tiesiogiai susiję dokumentai;
 • imtis veiksmų, nurodytų Antikorupcinio elgesio kodekso 1–12.5 papunkčiuose;
 • nedelsdamas imtis veiksmų, kad pinigai ar kitos materialinės vertybės būtų grąžintos juos palikusiam asmeniui, o jeigu jų dėl objektyvių aplinkybių nėra galimybės grąžinti (neįmanoma identifikuoti, kas juos paliko, asmuo atsisako juos priimti, motyvuodamas, kad jis nėra jų savininkas ar nurodydamas kitas priežastis, ir kt.), apie tai turi nedelsdamas informuoti PTVM už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingą asmenį (ar padalinį), kad paminėtose įstaigose nustatyta tvarka pinigų ar kitų materialinių vertybių faktas būtų užfiksuotas ir priimtas sprendimas dėl jų perdavimo labdaros reikmėms, sunaikinimo ir ).
 1. Korupcinio pobūdžio rizikos turi būti vengiama dalyvaujant sprendimų priėmimo procese arba turint galimybę daryti įtaką priimant Korupcinio pobūdžio rizika gali atsirasti, jeigu PTVM dirbančio asmens vykdomos funkcijos susijusios su sprendimų priėmimu arba jis turi galimybę daryti įtaką priimant sprendimus, arba tretieji asmenys įsivaizduoja, kad jis gali daryti įtaką priimant sprendimus, todėl PTVM dirbančiam asmeniui tiesiogiai konkretaus sprendimo priėmimu suinteresuotas asmuo pats ar per tarpininkus pateikia pasiūlymą arba užuominą dėl galimybės gauti piniginį atlygį ar kažkokią kitą tiesioginę ar netiesioginę naudą už tam tikrų veiksmų atlikimą ar neatlikimą (pavyzdžiui, piktnaudžiaujant turimomis teisėmis ar įgaliojimais arba juos viršijant, imtis veiksmų, kad būtų pagreitintas ar sulėtintas konkretaus sprendimo priėmimas, priimti pageidaujamą sprendimą, paveikti kitus asmenis, dalyvaujančius priimant konkretų sprendimą, ir kt.). Esant minėtoms aplinkybėms, siekdamas išvengti korupcinio pobūdžio rizikos, PTVM dirbantis asmuo turi:
  • elgtis profesionaliai, vengti elgesio ir frazių, kurios gali sudaryti įspūdį, kad už priimamą sprendimą yra prašoma ar tikimasi neteisėto atlygio;
  • už veiklą, susijusią su atliekamomis darbo funkcijomis ir sprendimų priėmimu, neimti jokio neteisėto atlygio (pinigų ar kitokių materialinių vertybių);
  • imtis veiksmų, nurodytų Antikorupcinio elgesio kodekso 1–12.5 papunkčiuose.
 2. Korupcinio pobūdžio rizikos turi būti vengiama, jei norima atsidėkoti už priimtą sprendimą. Korupcinio pobūdžio rizika gali atsirasti, jeigu PTVM dirbantis asmuo, vykdydamas darbines funkcijas, dalyvavo priimant sprendimą arba priėmė sprendimą ir po sprendimo priėmimo asmuo, kurio atžvilgiu buvo priimtas sprendimas, atsidėkodamas nori tiesiogiai ar per tarpininkus įteikti pinigų ar kitokių materialinių vertybių. Esant minėtoms aplinkybėms, siekdamas išvengti korupcinio pobūdžio rizikos, PTVM dirbantis asmuo turi:
  • elgtis profesionaliai, vengti elgesio ir frazių, kurios gali sudaryti įspūdį, jog už priimtą sprendimą laukiama atlygio (pavyzdžiui, ,,Turėjau skirti daug savo laiko ir pastangų…“, ,,Jūsų atvejis buvo labai sudėtingas…“ ir );
  • atsisakyti bet kokių dovanų, kurios, nors ir neatitinka kyšio požymių, tačiau taip pat nelaikytinos dovanomis, gautomis pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su PTVM dirbančio asmens pareigomis, taip pat nelaikytinos reprezentacijai skirtomis dovanomis su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika arba paslaugomis, kai yra naudojamasi tarnybiniais tikslais;
  • už priimtą sprendimą atsidėkoti norinčiam asmeniui paaiškinti, kad neteisėto atlygio priėmimas gali būti vertinamas kaip Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ir (ar) etikos taisyklių pažeidimas, paraginti neteikti ar atsiimti siūlomus daiktus;
  • imtis veiksmų, nurodytų Antikorupcinio elgesio kodekso 1–12.5 papunkčiuose.

V SKYRIUS

ANTIKORUPCINIO ELGESIO KODEKSO REIKALAVIMŲ LAIKYMASIS

 1. Visi PTVM darbuotojai privalo susipažinti su Antikorupcinio elgesio kodeksu ir laikytis jame ………….   nustatytų reikalavimų.
 2. PTVM darbuotojai apie korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką Lietuvos Respublikos prokuratūrai, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai arba kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai privalo pranešti asmeniškai arba per PTVM darbuotoją, atsakingą už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, per įmanomai trumpiausią laiką nuo sužinojimo momento, jeigu gauna duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad buvo padaryta ir (ar) daroma ši veika ir (ar) rengiamasi ją daryti.
 3. Nepriklausomai nuo informacijos pateikimo būdo, PTVM gauta informacija apie galimą įstatymų ir (ar) Antikorupcinio elgesio kodekso nuostatų pažeidimą turi būti ištirta sąžiningai ir nuodugniai, teisės aktų nustatyta tvarka ir laikantis terminų.
 4. PTVM netoleruoja jokio neigiamo poveikio apie pažeidimus pranešusių darbuotojų atžvilgiu. PTVM garantuoja apie pažeidimus pranešančių asmenų konfidencialumą ir imasi visų priemonių, kad tokie asmenys būtų apsaugoti nuo bet kokių galimų neigiamų pasekmių.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Pasikeitus PTVM veiklos aplinkai (politinei, socialinei, teisinei, ekonominei), remiantis įgyta nauja patirtimi, Antikorupcinio elgesio kodeksas gali būti keičiamas,
 2. Antikorupcinio elgesio kodeksas skelbiamas PTVM interneto svetainėje.
 3. PTVM darbuotojai už Antikorupcinio elgesio kodekso pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

                                                                            PATVIRTINTA
Plungės technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus
2020 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V1-73-1

 

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS
APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

 BENDROSIOS  NUOSTATOS

 1. Plungės technologijų ir verslo mokyklos (toliau-Mokykla) apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas  (toliau –  Aprašas)  reglamentuoja  pagrindinius  apgaulės  ir  korupcijos  prevencijos principus,  tikslus  ir  uždavinius,  Mokyklos įgyvendinamas  apgaulės  ir  korupcijos  prevencijos priemones, proceso organizavimą, tarnybinės etikos laikymosi užtikrinimą.
 2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Korupcija – tai  tiesioginis  ar  netiesioginis  kyšio  arba  kito  nepagrįsto  atlygio  ar pažado dėl  tokio  atlygio  prašymas,  siūlymas,  davimas  ar  priėmimas,  kuris  iškreipia  asmens, gaunančio  kyšį,  nepagrįstą  atlygį  ar  pažadą  dėl  kyšio  ar  nepagrįsto  atlygio  tinkamą  bet  kurios pareigos atlikimą ar reikalaujamą elgseną.

2.2. Apgaulė – veiksmai, elgesys  ar  žodžiai,  kuriais  sąmoningai  norima  apgauti, suklaidinti.

2.3. Piktnaudžiavimas – veikimas  ar  neveikimas,  kai  darbuotojui  suteikti  įgaliojimai naudojami  ne  pagal  įstatymus  bei  kitus  teisės  aktus  arba  savanaudiškais  tikslais,  ar  dėl  kitokių asmeninių paskatų (naudojimosi tarnybine padėtimi, keršto, pavydo, karjerizmo, neteisėtų paslaugų

Teikimo ir t. t.), taip pat  tokie  darbuotojo  veiksmai,  kai  viršijami  suteikti  įgaliojimai  ar savivaliaujama.

2.4. Korupcijos  prevencija  –  korupcijos  priežasčių,  sąlygų  atskleidimas  ir  šalinimas sudarant  bei  įgyvendinant  atitinkamą  priemonių  sistemą,  taip  pat  poveikis  asmenims  siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų.

 

II SKYRIUS

APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI

 1. Apgaulės ir korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:

3.1. Teisėtumo – apgaulės ir  korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos  Respublikos  Konstitucijos,  įstatymų  ir  kitų  teisės  aktų  reikalavimų  bei  užtikrinant pagrindinių asmens teisų ir laisvių apsaugą;

3.2. Visuotinio privalomumo – apgaulės  ir  korupcijos  prevencijos  subjektais  gali  būti visi asmenys;

3.3. Sąveikosapgaulės  ir  korupcijos  prevencijos  priemonių  veiksmingumas užtikrinamas  derinant  visų  korupcijos  prevencijos  subjektų  veiksmus,  keičiantis  subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam tokią pagalbą;

3.4. Pastovumoapgaulės  ir  korupcijos  prevencijos  priemonių  veiksmingumo užtikrinimas nuolat tikrinant ir prižiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus, bei teikiant pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo.

 

III SKYRIUS

APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Apgaulės ir korupcijos prevencijos tikslai:

4.1. Pašalinti apgaulės ir korupcijos atsiradimo galimybes Mokyklos veiklos sistemoje.

4.2. Siekti, kad  korupcija  netrukdytų teikti kokybiškas paslaugas pagal įstaigos nuostatus, užtikrinti darbuotojų teises ir laisves.

4.3. Apgaulės ir korupcijos prevencija siekiama, kad apgaulė ir korupcija kuo mažiau trukdytų Mokyklos veiklai,  didinti  paslaugų  teikimo kokybę;

4.4. Rengti  antikorupcines  priemones,  kurios  būtų  nuoseklios,  visapusiškos  ir ilgalaikės;

4.5. Didelį dėmesį skirti korupcijos apraiškų prevencijai ir neišvengiamai atsakomybei už neteisėtus veiksmus principo įgyvendinimui;

4.6. Ugdyti Mokyklos bendruomenės nepakantumą korupcijai.

4.7. Skatinti glaudesnį Mokyklos bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, organizacijomis bei visuomene.

 1. Apgaulės ir korupcijos prevencijos uždaviniai:

5.1. nustatyti  labiausiai  korupcijos  paveiktas Mokyklos veiklos  sritis,  užtikrinti veiksmingą ir kryptingą ilgalaikę kovą su korupcija, numatytų priemonių įgyvendinimą;

5.2. atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti;

5.3. atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, žmonių apgaulės;

5.4.užtikrinti korupcijos prevencijos priemonių taikymą ir teikiamą jų įgyvendinimo administravimą bei kontrolę;

5.5. organizuoti skaidrų Mokyklos veiklos vykdymą.

 

IV SKYRIUS

APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS

 1. Apgaulės ir korupcijos rizikos analizė.
 2. Problemų išankstinis nuspėjimas ir pašalinimas.
 3. Mokyklos darbuotojų supažindinimas  su  apgaulės  ir  korupcijos  prevencijos politika.
 4. Mokyklos darbuotojų dalyvavimas apgaulės ir korupcijos prevencijos veikloje.
 5. Sistemingas ugdytinių nepakantumo korupcijos apraiškoms visuomenės gyvenime ugdymas, įtraukiant antikorupcinių temų į ugdymo turinį.
 6. Viešųjų ir  privačiųjų  interesų  derinimas,  užtikrinimas,  kad  priimant  sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, priimamų sprendimų nešališkumo.
 7. Atliekamos veiklos ir sudaromų sandorių dokumentavimo reikalavimų laikymasis.
 8. Lietuvos Respublikos  įstatymų  ir  kitų  teisės  aktų, Mokyklos  nuostatų,  kitų dokumentų, susijusių su Mokyklos veikla, laikymasis.
 9. Kontrolės ir priežiūros vykdymas.
 10. Galiojančių tvarkos normų pažeidimų nustatymas ir tyrimas.
 11. Atsakomybės neišvengiamumo  principo  taikymas  už Mokyklos  veiklos sistemoje padarytus nusižengimus, susijusius su korupcija.
 12. Pranešimų, skundų, informacijos, susijusios su korupcija, tikrinimas ir priemonių taikymas jiems pasitvirtinus.
 13. Mokyklos kontrolę vykdančių institucijų išvadų vertinimas.

 

V SKYRIUS

APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS ORGANIZAVIMAS

 1. Įtraukti į apgaulės ir korupcijos prevenciją Mokyklos darbuotojus.
 2. Skirti už  Apgaulės  ir  korupcijos  prevencijos  programos  ir  priemonių  plano įgyvendinimą ir kontrolę atsakingus asmenis.
 3. Atliekant apgaulės ir korupcijos atsiradimo riziką įvertinama:

21.1. Motyvuota korupcijos tikimybės vertinimo išvada ir su tuo susijusi informacija;

21.2. Galimybė vienam darbuotojui priimti sprendimą dėl Mokyklos lėšų ir kito turto;

21.3. Darbuotojų  savarankiškumas  priimant  sprendimus  ir  sprendimų  priėmimo diskrecija (darbuotojo ar įstaigos teisė spręsti kokį nors klausimą savo nuožiūra);

21.4. Mokyklos ir jos darbuotojų priežiūros ir kontrolės lygis;

21.5.  Reikalavimas laikytis įprastos darbo tvarkos;

21.6.  Nustatyti galiojančios tvarkos normų pažeidimai.

 

VI SKYRIUS

TARNYBINĖ ETIKA

 1. Mokyklos tarnybinės veiklos etikos principai (elgesio taisyklės) apibrėžti direktoriaus įsakymu patvirtintose darbo tvarkos taisyklėse ir pareiginiuose aprašuose.
 2. Kiekvienas darbuotojas privalo raštu įsipareigoti jų laikytis.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Vykdant Mokyklos veiklą turi būti  laikomasi  Lietuvos  Respublikos  įstatymų  ir kitų teisės aktų, Mokyklos nuostatų, kitų įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų.
 2. Informaciją apie apgaulę ir korupciją Mokyklos darbuotojai, bendruomenės nariai gali  teikti  raštu,  elektroniniu  paštu  ar  kitais  jiems  prieinamais  būdais.
 3. Pranešimai, skundai bei visa informacija, susijusi su korupcija, tikrinama ir jiems pasitvirtinus taikomos atitinkamos priemonės.
 4. Asmenys, susipažinę su pranešime gauta informacija, privalo užtikrinti informacijos konfidencialumą.
 5. Draudžiama gautą pranešimą ir jame nurodytą informaciją skelbti viešai, perduoti darbuotojui, apie kurio veikimą, neveikimą yra pranešta, išskyrus kai aukštesnės galios teisės aktai numato kitaip.
 6. Asmenys, pažeidę šią tvarką, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 7. Visi Mokyklos darbuotojai su Aprašu yra supažindinami pasirašytinai.

___________________________________

                                                                          PATVIRTINTA
Plungės technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus
2021 m. gruodžio 30 d.  įsakymu Nr. V1-124

 

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS
2022-2023 METŲ APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

I SKYRIUS
  BENDROSIOS  NUOSTATOS

 1. Plungės technologijų ir verslo mokykla (toliau – Plungės TVM) 2022-2023 metų apgaulės ir korupcijos prevencijos programa (toliau Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297, Žin., 2011, Nr. 81-3962), Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“.
 2. Plungės TVM 2022-2023 metų kovos su korupcija programa (toliau – Programa) yra korupcijos prevencijos priemonė, skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti mokykloje.
 3. Programos paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos kontrolę įstaigoje. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę Plungės TVM darbuotojų veiklą.
 4. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija, antikorupcinis švietimas ir informavimas.
 5. Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir Plungės TVM darbuotojų antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir sąlygas.
 6. Programos įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja įstaigos vadovo paskirtas asmuo, atsakingas

už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

 

II SKYRIUS
  VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU

 1. Plungės TVM veiklos situacijos analizė atliekama, vadovaujantis  strateginio planavimo aplinkos analizės principais ir apima išorinių ir vidinių veiksnių, grėsmių ir galimybių analizę.
  8.  Įvertinus aukščiau pateiktus veiksnius, Plungės TVM korupcija galima šiose veiklos srityse:

8.1. formuojant Plungės TVM darbuotojų personalą;

8.2. organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras;

8.3. priimant vaikus į Plungės TVM;

8.4. deleguotų lėšų tikslinis panaudojimas.

 

III SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI

 1. Korupcijos prevencijos programa įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:

9.1. teisėtumo  –  korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis  Lietuvos Respublikos

Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių asmens teisių ir

laisvių apsaugą;

9.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi įstaigos darbuotojai;

9.3.  sąveikos  –  korupcijos  prevencijos  priemonių  veiksmingumas  užtikrinamas  derinant  visų

korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant

vienas kitam kitokią pagalbą;

9.4. pastovumo  –  korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat tikrinant ir

peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant pasiūlymus  dėl  atitinkamų  priemonių  veiksmingumo  didinimo  institucijai,  kuri  pagal  savo kompetenciją įgaliota įgyvendinti tokius pasiūlymus.

 

IV SKYRIUS
 PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Programos tikslai yra:

10.1. atskleisti ir šalinti priežastis bei prielaidas korupcijai Plungės TVM atsirasti ir plisti, užkirsti kelią korupcijos atsiradimui, pašalinti veiklos sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai.

10.2. sukurti ir įgyvendinti veiksmingą ilgalaikių antikorupcinių  priemonių sistemą, skatinančią plėtoti ryšius tarp administracijos, darbuotojų, šeimų, šalinti priežastis pasinaudoti tarnybine padėtimi;

10.3. plėtoti antikorupcinę kultūrą, siekiant padidinti visuomenės pasitikėjimą ugdymo įstaiga;

 1. Korupcijos prevencijos uždaviniai yra:

11.1. užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą;

11.2. nustatyti veiklos sritis, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė;

11.3. antikorupciniu požiūriu vertinti Plungės TVM įsakymus ir sprendimus;

11.4.  įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę ir žiniasklaidą;

11.5.  stiprinti bendradarbiavimą su korupcijos prevenciją vykdančiomis institucijomis;

11.6.  viešai skelbti informaciją apie korupcijos prevencijos veiksmus ir jų rezultatus.

 

V SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI

 1. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:

12.1. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymu Plungės TVM;

12.2. skundų, pateiktų teismui, administracinių ginčų komisijai, skaičiaus mažėjimu;

12.3. įvykdytų ir neįvykdytų programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi;

12.4. anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio nusikaltimus skaičiumi ir santykiu;

12.5. specialių straipsnių spaudos leidiniuose, darbo posėdžiuose skaičiumi.

 

VI SKYRIUS
PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

 1. Programai įgyvendinti sudaromas programos įgyvendinimo priemonių planas (Priedas Nr. 2), kurio priemonių įvykdymo laikotarpis sutampa su programos įgyvendinimo pradžia ir pabaiga.
 2. Programoje numatytas priemones įgyvendina Plungės TVM direktorius ir programos įgyvendinimo priemonių plane nurodyti vykdytojai:

14.1. darbo grupė įgaliota vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę yra atsakinga už korupcijos prevencijos įgyvendinimą Plungės TVM.

14.2. Programoje numatytų priemonių įgyvendinimo koordinavimą, korupcijos prevencijos proceso organizavimą bei kontrolę reglamentuoja Plungės TVM korupcijos prevencijos tvarkos aprašas.

 

VII SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Šia programa reikiama sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę Plungės TVM, užtikrinti korupcijos prevencijos vykdymą, padidinti  visuomenės  pasitikėjimą  įstaiga  ir  teikiamomis paslaugomis.
 2. Korupcinė situacija vertinama  ir  korupcijos  programos  nuostatos  bei  jos  vykdymo  priemonių planas peržiūrimi kas dveji metai. Esant būtinybei, programa gali būti papildoma.
 3. Už šios programos įgyvendinimą paskirti asmenys, nesilaikantys šioje programoje nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

__________________________________________

                                                                          PATVIRTINTA
Plungės technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus
2021 m. gruodžio 30 d.  įsakymu Nr. V1-124

 

 

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS

  APGAULĖS IR  KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS
2022-2023 METŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO
 PLANAS

 

Eil.Nr. Priemonės pavadinimas Įvykdymo laikas Atsakingi vykdytojai
1. Sudaryti darbo grupę dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašo sukūrimui Plungės TVM. 2022 m.  III-IV ketvirtį Direktorius
2. Parengti dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašą 2022 m. III-IV ketvirtį Direktorius.Asmuo, atsakingas užkorupcijos prevenciją ir kontrolę.Darbo grupė.
3. Supažindinti įstaigos bendruomenę su dovanų tvarkos aprašu, apgaulės ir korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo planu 2022-2023 metams. 2022 m. IV ketvirtį2023 m. I ketvirtį Direktorius.Asmuo, atsakingas užkorupcijos prevenciją ir kontrolę.
4. Įstaigos interneto svetainėje skelbti informaciją apie viešuosius pirkimus. Nuolat Viešųjų pirkimų organizatorius.
5. Plungės TVM interneto puslapyje skelbti Mokyklos biudžeto suvestines, finansinės būklės ataskaitas, finansinių ataskaitų rinkinių aiškinamuosius raštus. Nuolat Direktorius.Įstaigos buhalteris.
6. Nagrinėti skundus dėl įstaigos darbuotojų veiklos, esant korupcijos pasireiškimo rizikai. Gavus anoniminį skundą, pareiškimą ar žodinį pranešimą Asmuo, atsakingas užkorupcijos prevenciją ir kontrolę.
7. Įvertinti Plungės TVM veiklos sritis, kuriose egzistuoja  tikimybė korupcijos apraiškoms (lėšų efektyvus panaudojimas, turto apskaita, vidaus audito analizė, vaikų priėmimas į ugdymo įstaigą) Gavus informacijos Asmuo, atsakingas užkorupcijos prevenciją ir kontrolę.
8. Kontroliuoti, ar laiku ir tinkamaipateikiamos privačių interesųdeklaracijos. Gavus informacijos Personalo vedėja.
9. Dalyvauti Plungės rajono savivaldybės organizuojamuose mokymuose ir seminaruose  korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais. Esant galimybėms Direktorius.Asmuo, atsakingas užkorupcijos prevenciją ir kontrolę.
10. Koordinuoti ir kontroliuoti įstaigos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano nuostatas ir vykdymą, parengti ataskaitą. 2023 m. IV ketvirtį Direktorius.Asmuo, atsakingas užkorupcijos prevenciją ir kontrolę.

 

________________________________

                                                                          PATVIRTINTA
Plungės technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus
2020 m. rugpjūčio 14 d.  įsakymu Nr. V1-52-1

 

 

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS
  APGAULĖS IR  KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS
2020-2021 METŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO
 PLANAS

 

Eil.Nr. Priemonės pavadinimas Įvykdymo laikas Atsakingi vykdytojai
1. Sudaryti darbo grupę ir paskirti atsakingą asmenį už apgaulės ir korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą Plungės TVM. 2020 m. – III-IV ketvirtį Direktorius
2. Parengti apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašą, planą ir programą. 2020 m. III-IV ketvirtį Direktorius.Asmuo, atsakingas užkorupcijos prevenciją ir kontrolę.Darbo grupė.
3. Supažindinti įstaigos bendruomenę su tvarkos aprašu, veiklos planu. 2020 m. IV ketvirtį-2021-I ketvirtį Direktorius.Asmuo, atsakingas užkorupcijos prevenciją ir kontrolę.
4. Įstaigos interneto svetainėje skelbti informaciją apie viešuosius pirkimus. Nuolat Viešųjų pirkimų organizatorius.
5. Plungės TVM interneto puslapyje skelbti Mokyklos biudžeto suvestines, finansinės būklės ataskaitas, finansinių ataskaitų rinkinių aiškinamuosius raštus. Nuolat Direktorius.Asmuo, atsakingas užkorupcijos prevenciją ir kontrolę.Įstaigos buhalteris.
10. Sudaryti galimybę norintiems anonimiškai pranešti įstaigos vadovybei  apie  galimas personalo korupcinio pobūdžio apraiškas, siekiant jų išvengti. Gavus informacijos Direktorius.Asmuo, atsakingas užkorupcijos prevenciją ir kontrolę.
11. Nagrinėti skundus dėl įstaigos darbuotojų veiklos, esant korupcijos pasireiškimo rizikai. Gavus skundą, pareiškimą, rašymą ar pasiūlymą. Asmuo, atsakingas užkorupcijos prevenciją ir kontrolę.
12. Įvertinti Plungės TVM veiklos sritis, kuriose egzistuoja  tikimybė korupcijos apraiškoms (lėšų efektyvus panaudojimas, turto apskaita, vidaus audito analizė, vaikų priėmimas į ugdymo įstaigą) Gavus informacijos Asmuo, atsakingas užkorupcijos prevenciją ir kontrolę.
13. Kontroliuoti, ar laiku ir tinkamaipateikiamos privačių interesųdeklaracijos. Gavus informacijos Personalo vedėja.
14. Dalyvauti Plungės rajono savivaldybės organizuojamuose mokymuose ir seminaruose  korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais. Esant galimybėms Direktorius.Asmuo, atsakingas užkorupcijos prevenciją ir kontrolę.
15. Koordinuoti ir kontroliuoti įstaigos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano nuostatas ir vykdymą, parengti ataskaitą. 2021 metų IV ketvirtis Direktorius.Asmuo, atsakingas užkorupcijos prevenciją ir kontrolę.

                                                                          PATVIRTINTA
Plungės technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus
2020 m. rugpjūčio 14 d.  įsakymu Nr. V1-52-1

 

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS
2020-2021 METŲ APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 

I SKYRIUS

  BENDROSIOS  NUOSTATOS

 1. Plungės technologijų ir verslo mokykla (toliau – Plungės TVM) 2020-2021 metų apgaulės ir korupcijos prevencijos programa (toliau Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297, Žin., 2011, Nr. 81-3962), Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“.
 2. Plungės TVM 2020-2021 metų kovos su korupcija programa (toliau – Programa) yra korupcijos prevencijos priemonė, skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti mokykloje.
 3. Programos paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos kontrolę įstaigoje. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę Plungės TVM darbuotojų veiklą.
 4. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija, antikorupcinis švietimas ir informavimas.
 5. Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir Plungės TVM darbuotojų antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir sąlygas.
 6. Programos įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja įstaigos vadovo paskirtas asmuo, atsakingas

už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

 

II SKYRIUS

  VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU

 1. Plungės TVM veiklos situacijos analizė atliekama, vadovaujantis  strateginio planavimo aplinkos analizės principais ir apima išorinių ir vidinių veiksnių, grėsmių ir galimybių analizę.
  8.  Įvertinus aukščiau pateiktus veiksnius, Plungės TVM korupcija galima šiose veiklos srityse:

8.1. formuojant Plungės TVM darbuotojų personalą;

8.2. organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras;

8.3. priimant vaikus į Plungės TVM;

8.4. deleguotų lėšų tikslinis panaudojimas.

 

III SKYRIUS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI

 1. Korupcijos prevencijos programa įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:

9.1. teisėtumo  –  korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis  Lietuvos Respublikos

Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių asmens teisių ir

laisvių apsaugą;

9.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi įstaigos darbuotojai;

9.3.  sąveikos  –  korupcijos  prevencijos  priemonių  veiksmingumas  užtikrinamas  derinant  visų

korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant

vienas kitam kitokią pagalbą;

9.4. pastovumo  –  korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat tikrinant ir

peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant pasiūlymus  dėl  atitinkamų  priemonių  veiksmingumo  didinimo  institucijai,  kuri  pagal  savo kompetenciją įgaliota įgyvendinti tokius pasiūlymus.

 

IV SKYRIUS

 PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Programos tikslai yra:

10.1. atskleisti ir šalinti priežastis bei prielaidas korupcijai Plungės TVM atsirasti ir plisti, užkirsti kelią korupcijos atsiradimui, pašalinti veiklos sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai.

10.2. sukurti ir įgyvendinti veiksmingą ilgalaikių antikorupcinių  priemonių sistemą, skatinančią plėtoti ryšius tarp administracijos, darbuotojų, šeimų, šalinti priežastis pasinaudoti tarnybine padėtimi;

10.3. plėtoti antikorupcinę kultūrą, siekiant padidinti visuomenės pasitikėjimą ugdymo įstaiga;

 1. Korupcijos prevencijos uždaviniai yra:

11.1. užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą;

11.2. nustatyti veiklos sritis, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė;

11.3. antikorupciniu požiūriu vertinti Plungės TVM įsakymus ir sprendimus;

11.4.  įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę ir žiniasklaidą;

11.5.  stiprinti bendradarbiavimą su korupcijos prevenciją vykdančiomis institucijomis;

11.6.  viešai skelbti informaciją apie korupcijos prevencijos veiksmus ir jų rezultatus.

 

V SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI

 1. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:

12.1. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymu Plungės TVM;

12.2. skundų, pateiktų teismui, administracinių ginčų komisijai, skaičiaus mažėjimu;

12.3. įvykdytų ir neįvykdytų programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi;

12.4. anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio nusikaltimus skaičiumi ir santykiu;

12.5. specialių straipsnių spaudos leidiniuose, darbo posėdžiuose skaičiumi.

 

VI SKYRIUS

PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

 1. Programai įgyvendinti sudaromas programos įgyvendinimo priemonių planas (Priedas Nr. 2), kurio priemonių įvykdymo laikotarpis sutampa su programos įgyvendinimo pradžia ir pabaiga.
 2. Programoje numatytas priemones įgyvendina Plungės TVM direktorius ir programos įgyvendinimo priemonių plane nurodyti vykdytojai:

14.1. darbo grupė įgaliota vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę yra atsakinga už korupcijos prevencijos įgyvendinimą Plungės TVM.

14.2. Programoje numatytų priemonių įgyvendinimo koordinavimą, korupcijos prevencijos proceso organizavimą bei kontrolę reglamentuoja Plungės TVM korupcijos prevencijos tvarkos aprašas.

 

VII SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Šia programa reikiama sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę Plungės TVM, užtikrinti korupcijos prevencijos vykdymą, padidinti  visuomenės  pasitikėjimą  įstaiga  ir  teikiamomis paslaugomis.
 2. Korupcinė situacija vertinama  ir  korupcijos  programos  nuostatos  bei  jos  vykdymo  priemonių planas peržiūrimi kas dveji metai. Esant būtinybei, programa gali būti papildoma.
 3. Už šios programos įgyvendinimą paskirti asmenys, nesilaikantys šioje programoje nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

RIZIKOS VERTINIMO PROTOKOLAS

ATSPARUMO KORUPCIJAI LYGIO NUSTATYMO KLAUSIMYNAS

PRIEMONĖS DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIŲ
NEIGIAMOS ĮTAKOS PANAIKINIMO AR SUMAŽINIMO

Neskelbiamus pirkimus vykdyti CPV IS priemonėmis, kai tiekėjų apklausa vykdoma raštu;  didinti iki 3 vidutinį dalyvių / pasiūlymų skaičių  mažos vertės pirkimuose; įstaigos vidaus dokumentuose nustatyti atsisakymo nepirkti per CPO išsamesnio pagrindimo procedūras (nustatant prievolę pirkimų organizatoriui nurodyti pagrindinius pirkimo poreikio ir CPO kataloge siūlomos prekės specifikacijos skirtumus); tobulinti viešųjų pirkimų prevencinę kontrolę (apibrėžti kriterijus, pagal kuriuos apie rizikos veiksnius turi būti informuojamas viešųjų pirkimų prevencinę kontrolę vykdantis asmuo); nustatyti aiškias ir nedviprasmiškas sąlygas kada vykdant neskelbiamą pirkimą apklausos būdu gali būti apklausti mažiau kaip trys potencialūs tiekėjai ir šių sąlygų nustatymo procedūras; nustatyti tiekėjų pasiūlymų vertinimų kriterijų (ekonominio naudingumo ar mažiausios kainos) pasirinkimo kriterijus, aiškias ir nedviprasmiškas tiekėjų pasiūlymų atmetimo sąlygas ir jų nustatymo procedūras; vykdyti Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 dalies nuostatas ir CPV IS  viešinti pirkimo sutartis.

Už apgaulės ir korupcijos prevenciją ir kontrolę Plungės technologijų ir verslo mokykloje atsakingas asmuo – Andrius Mickus. Norint pranešti apie galimas personalo korupcinio pobūdžio apraiškas ar siekiant jų išvengti, kreiptis šiais kontaktais:

Tel. 8 620 76730
El. p. infrastruktura@plungestvm.lt