PATVIRTINTA
Plungės technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus
2020 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V1-73-1

 

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS
APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

 BENDROSIOS  NUOSTATOS

 1. Plungės technologijų ir verslo mokyklos (toliau-Mokykla) apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas  (toliau –  Aprašas)  reglamentuoja  pagrindinius  apgaulės  ir  korupcijos  prevencijos principus,  tikslus  ir  uždavinius,  Mokyklos įgyvendinamas  apgaulės  ir  korupcijos  prevencijos priemones, proceso organizavimą, tarnybinės etikos laikymosi užtikrinimą.
 2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Korupcija – tai  tiesioginis  ar  netiesioginis  kyšio  arba  kito  nepagrįsto  atlygio  ar pažado dėl  tokio  atlygio  prašymas,  siūlymas,  davimas  ar  priėmimas,  kuris  iškreipia  asmens, gaunančio  kyšį,  nepagrįstą  atlygį  ar  pažadą  dėl  kyšio  ar  nepagrįsto  atlygio  tinkamą  bet  kurios pareigos atlikimą ar reikalaujamą elgseną.

2.2. Apgaulė – veiksmai, elgesys  ar  žodžiai,  kuriais  sąmoningai  norima  apgauti, suklaidinti.

2.3. Piktnaudžiavimas – veikimas  ar  neveikimas,  kai  darbuotojui  suteikti  įgaliojimai naudojami  ne  pagal  įstatymus  bei  kitus  teisės  aktus  arba  savanaudiškais  tikslais,  ar  dėl  kitokių asmeninių paskatų (naudojimosi tarnybine padėtimi, keršto, pavydo, karjerizmo, neteisėtų paslaugų

Teikimo ir t. t.), taip pat  tokie  darbuotojo  veiksmai,  kai  viršijami  suteikti  įgaliojimai  ar savivaliaujama.

2.4. Korupcijos  prevencija  –  korupcijos  priežasčių,  sąlygų  atskleidimas  ir  šalinimas sudarant  bei  įgyvendinant  atitinkamą  priemonių  sistemą,  taip  pat  poveikis  asmenims  siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų.

 

II SKYRIUS

APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI

 1. Apgaulės ir korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:

3.1. Teisėtumo – apgaulės ir  korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos  Respublikos  Konstitucijos,  įstatymų  ir  kitų  teisės  aktų  reikalavimų  bei  užtikrinant pagrindinių asmens teisų ir laisvių apsaugą;

3.2. Visuotinio privalomumo – apgaulės  ir  korupcijos  prevencijos  subjektais  gali  būti visi asmenys;

3.3. Sąveikosapgaulės  ir  korupcijos  prevencijos  priemonių  veiksmingumas užtikrinamas  derinant  visų  korupcijos  prevencijos  subjektų  veiksmus,  keičiantis  subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam tokią pagalbą;

3.4. Pastovumoapgaulės  ir  korupcijos  prevencijos  priemonių  veiksmingumo užtikrinimas nuolat tikrinant ir prižiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus, bei teikiant pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo.

 

III SKYRIUS

APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Apgaulės ir korupcijos prevencijos tikslai:

4.1. Pašalinti apgaulės ir korupcijos atsiradimo galimybes Mokyklos veiklos sistemoje.

4.2. Siekti, kad  korupcija  netrukdytų teikti kokybiškas paslaugas pagal įstaigos nuostatus, užtikrinti darbuotojų teises ir laisves.

4.3. Apgaulės ir korupcijos prevencija siekiama, kad apgaulė ir korupcija kuo mažiau trukdytų Mokyklos veiklai,  didinti  paslaugų  teikimo kokybę;

4.4. Rengti  antikorupcines  priemones,  kurios  būtų  nuoseklios,  visapusiškos  ir ilgalaikės;

4.5. Didelį dėmesį skirti korupcijos apraiškų prevencijai ir neišvengiamai atsakomybei už neteisėtus veiksmus principo įgyvendinimui;

4.6. Ugdyti Mokyklos bendruomenės nepakantumą korupcijai.

4.7. Skatinti glaudesnį Mokyklos bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, organizacijomis bei visuomene.

 1. Apgaulės ir korupcijos prevencijos uždaviniai:

5.1. nustatyti  labiausiai  korupcijos  paveiktas Mokyklos veiklos  sritis,  užtikrinti veiksmingą ir kryptingą ilgalaikę kovą su korupcija, numatytų priemonių įgyvendinimą;

5.2. atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti;

5.3. atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, žmonių apgaulės;

5.4.užtikrinti korupcijos prevencijos priemonių taikymą ir teikiamą jų įgyvendinimo administravimą bei kontrolę;

5.5. organizuoti skaidrų Mokyklos veiklos vykdymą.

 

IV SKYRIUS

APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS

 1. Apgaulės ir korupcijos rizikos analizė.
 2. Problemų išankstinis nuspėjimas ir pašalinimas.
 3. Mokyklos darbuotojų supažindinimas  su  apgaulės  ir  korupcijos  prevencijos politika.
 4. Mokyklos darbuotojų dalyvavimas apgaulės ir korupcijos prevencijos veikloje.
 5. Sistemingas ugdytinių nepakantumo korupcijos apraiškoms visuomenės gyvenime ugdymas, įtraukiant antikorupcinių temų į ugdymo turinį.
 6. Viešųjų ir  privačiųjų  interesų  derinimas,  užtikrinimas,  kad  priimant  sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, priimamų sprendimų nešališkumo.
 7. Atliekamos veiklos ir sudaromų sandorių dokumentavimo reikalavimų laikymasis.
 8. Lietuvos Respublikos  įstatymų  ir  kitų  teisės  aktų, Mokyklos  nuostatų,  kitų dokumentų, susijusių su Mokyklos veikla, laikymasis.
 9. Kontrolės ir priežiūros vykdymas.
 10. Galiojančių tvarkos normų pažeidimų nustatymas ir tyrimas.
 11. Atsakomybės neišvengiamumo  principo  taikymas  už Mokyklos  veiklos sistemoje padarytus nusižengimus, susijusius su korupcija.
 12. Pranešimų, skundų, informacijos, susijusios su korupcija, tikrinimas ir priemonių taikymas jiems pasitvirtinus.
 13. Mokyklos kontrolę vykdančių institucijų išvadų vertinimas.

 

V SKYRIUS

APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS ORGANIZAVIMAS

 1. Įtraukti į apgaulės ir korupcijos prevenciją Mokyklos darbuotojus.
 2. Skirti už  Apgaulės  ir  korupcijos  prevencijos  programos  ir  priemonių  plano įgyvendinimą ir kontrolę atsakingus asmenis.
 3. Atliekant apgaulės ir korupcijos atsiradimo riziką įvertinama:

21.1. Motyvuota korupcijos tikimybės vertinimo išvada ir su tuo susijusi informacija;

21.2. Galimybė vienam darbuotojui priimti sprendimą dėl Mokyklos lėšų ir kito turto;

21.3. Darbuotojų  savarankiškumas  priimant  sprendimus  ir  sprendimų  priėmimo diskrecija (darbuotojo ar įstaigos teisė spręsti kokį nors klausimą savo nuožiūra);

21.4. Mokyklos ir jos darbuotojų priežiūros ir kontrolės lygis;

21.5.  Reikalavimas laikytis įprastos darbo tvarkos;

21.6.  Nustatyti galiojančios tvarkos normų pažeidimai.

 

VI SKYRIUS

TARNYBINĖ ETIKA

 1. Mokyklos tarnybinės veiklos etikos principai (elgesio taisyklės) apibrėžti direktoriaus įsakymu patvirtintose darbo tvarkos taisyklėse ir pareiginiuose aprašuose.
 2. Kiekvienas darbuotojas privalo raštu įsipareigoti jų laikytis.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Vykdant Mokyklos veiklą turi būti  laikomasi  Lietuvos  Respublikos  įstatymų  ir kitų teisės aktų, Mokyklos nuostatų, kitų įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų.
 2. Informaciją apie apgaulę ir korupciją Mokyklos darbuotojai, bendruomenės nariai gali  teikti  raštu,  elektroniniu  paštu  ar  kitais  jiems  prieinamais  būdais.
 3. Pranešimai, skundai bei visa informacija, susijusi su korupcija, tikrinama ir jiems pasitvirtinus taikomos atitinkamos priemonės.
 4. Asmenys, susipažinę su pranešime gauta informacija, privalo užtikrinti informacijos konfidencialumą.
 5. Draudžiama gautą pranešimą ir jame nurodytą informaciją skelbti viešai, perduoti darbuotojui, apie kurio veikimą, neveikimą yra pranešta, išskyrus kai aukštesnės galios teisės aktai numato kitaip.
 6. Asmenys, pažeidę šią tvarką, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 7. Visi Mokyklos darbuotojai su Aprašu yra supažindinami pasirašytinai.

___________________________________

                                                                          PATVIRTINTA
Plungės technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus
2020 m. rugpjūčio 14 d.  įsakymu Nr. V1-52-1

 

 

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS
  APGAULĖS IR  KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS
2020-2021 METŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO
 PLANAS

 

Eil.Nr. Priemonės pavadinimas Įvykdymo laikas Atsakingi vykdytojai
1. Sudaryti darbo grupę ir paskirti atsakingą asmenį už apgaulės ir korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą Plungės TVM. 2020 m. – III-IV ketvirtį Direktorius
2. Parengti apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašą, planą ir programą. 2020 m. III-IV ketvirtį Direktorius.Asmuo, atsakingas užkorupcijos prevenciją ir kontrolę.Darbo grupė.
3. Supažindinti įstaigos bendruomenę su tvarkos aprašu, veiklos planu. 2020 m. IV ketvirtį-2021-I ketvirtį Direktorius.Asmuo, atsakingas užkorupcijos prevenciją ir kontrolę.
4. Įstaigos interneto svetainėje skelbti informaciją apie viešuosius pirkimus. Nuolat Viešųjų pirkimų organizatorius.
5. Plungės TVM interneto puslapyje skelbti Mokyklos biudžeto suvestines, finansinės būklės ataskaitas, finansinių ataskaitų rinkinių aiškinamuosius raštus. Nuolat Direktorius.Asmuo, atsakingas užkorupcijos prevenciją ir kontrolę.Įstaigos buhalteris.
10. Sudaryti galimybę norintiems anonimiškai pranešti įstaigos vadovybei  apie  galimas personalo korupcinio pobūdžio apraiškas, siekiant jų išvengti. Gavus informacijos Direktorius.Asmuo, atsakingas užkorupcijos prevenciją ir kontrolę.
11. Nagrinėti skundus dėl įstaigos darbuotojų veiklos, esant korupcijos pasireiškimo rizikai. Gavus skundą, pareiškimą, rašymą ar pasiūlymą. Asmuo, atsakingas užkorupcijos prevenciją ir kontrolę.
12. Įvertinti Plungės TVM veiklos sritis, kuriose egzistuoja  tikimybė korupcijos apraiškoms (lėšų efektyvus panaudojimas, turto apskaita, vidaus audito analizė, vaikų priėmimas į ugdymo įstaigą) Gavus informacijos Asmuo, atsakingas užkorupcijos prevenciją ir kontrolę.
13. Kontroliuoti, ar laiku ir tinkamaipateikiamos privačių interesųdeklaracijos. Gavus informacijos Personalo vedėja.
14. Dalyvauti Plungės rajono savivaldybės organizuojamuose mokymuose ir seminaruose  korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais. Esant galimybėms Direktorius.Asmuo, atsakingas užkorupcijos prevenciją ir kontrolę.
15. Koordinuoti ir kontroliuoti įstaigos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano nuostatas ir vykdymą, parengti ataskaitą. 2021 metų IV ketvirtis Direktorius.Asmuo, atsakingas užkorupcijos prevenciją ir kontrolę.

                                                                          PATVIRTINTA
Plungės technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus
2020 m. rugpjūčio 14 d.  įsakymu Nr. V1-52-1

 

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS
2020-2021 METŲ APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 

I SKYRIUS

  BENDROSIOS  NUOSTATOS

 1. Plungės technologijų ir verslo mokykla (toliau – Plungės TVM) 2020-2021 metų apgaulės ir korupcijos prevencijos programa (toliau Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297, Žin., 2011, Nr. 81-3962), Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“.
 2. Plungės TVM 2020-2021 metų kovos su korupcija programa (toliau – Programa) yra korupcijos prevencijos priemonė, skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti mokykloje.
 3. Programos paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos kontrolę įstaigoje. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę Plungės TVM darbuotojų veiklą.
 4. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija, antikorupcinis švietimas ir informavimas.
 5. Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir Plungės TVM darbuotojų antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir sąlygas.
 6. Programos įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja įstaigos vadovo paskirtas asmuo, atsakingas

už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

 

II SKYRIUS

  VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU

 1. Plungės TVM veiklos situacijos analizė atliekama, vadovaujantis  strateginio planavimo aplinkos analizės principais ir apima išorinių ir vidinių veiksnių, grėsmių ir galimybių analizę.
  8.  Įvertinus aukščiau pateiktus veiksnius, Plungės TVM korupcija galima šiose veiklos srityse:

8.1. formuojant Plungės TVM darbuotojų personalą;

8.2. organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras;

8.3. priimant vaikus į Plungės TVM;

8.4. deleguotų lėšų tikslinis panaudojimas.

 

III SKYRIUS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI

 1. Korupcijos prevencijos programa įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:

9.1. teisėtumo  –  korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis  Lietuvos Respublikos

Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių asmens teisių ir

laisvių apsaugą;

9.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi įstaigos darbuotojai;

9.3.  sąveikos  –  korupcijos  prevencijos  priemonių  veiksmingumas  užtikrinamas  derinant  visų

korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant

vienas kitam kitokią pagalbą;

9.4. pastovumo  –  korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat tikrinant ir

peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant pasiūlymus  dėl  atitinkamų  priemonių  veiksmingumo  didinimo  institucijai,  kuri  pagal  savo kompetenciją įgaliota įgyvendinti tokius pasiūlymus.

 

IV SKYRIUS

 PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Programos tikslai yra:

10.1. atskleisti ir šalinti priežastis bei prielaidas korupcijai Plungės TVM atsirasti ir plisti, užkirsti kelią korupcijos atsiradimui, pašalinti veiklos sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai.

10.2. sukurti ir įgyvendinti veiksmingą ilgalaikių antikorupcinių  priemonių sistemą, skatinančią plėtoti ryšius tarp administracijos, darbuotojų, šeimų, šalinti priežastis pasinaudoti tarnybine padėtimi;

10.3. plėtoti antikorupcinę kultūrą, siekiant padidinti visuomenės pasitikėjimą ugdymo įstaiga;

 1. Korupcijos prevencijos uždaviniai yra:

11.1. užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą;

11.2. nustatyti veiklos sritis, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė;

11.3. antikorupciniu požiūriu vertinti Plungės TVM įsakymus ir sprendimus;

11.4.  įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę ir žiniasklaidą;

11.5.  stiprinti bendradarbiavimą su korupcijos prevenciją vykdančiomis institucijomis;

11.6.  viešai skelbti informaciją apie korupcijos prevencijos veiksmus ir jų rezultatus.

 

V SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI

 1. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:

12.1. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymu Plungės TVM;

12.2. skundų, pateiktų teismui, administracinių ginčų komisijai, skaičiaus mažėjimu;

12.3. įvykdytų ir neįvykdytų programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi;

12.4. anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio nusikaltimus skaičiumi ir santykiu;

12.5. specialių straipsnių spaudos leidiniuose, darbo posėdžiuose skaičiumi.

 

VI SKYRIUS

PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

 1. Programai įgyvendinti sudaromas programos įgyvendinimo priemonių planas (Priedas Nr. 2), kurio priemonių įvykdymo laikotarpis sutampa su programos įgyvendinimo pradžia ir pabaiga.
 2. Programoje numatytas priemones įgyvendina Plungės TVM direktorius ir programos įgyvendinimo priemonių plane nurodyti vykdytojai:

14.1. darbo grupė įgaliota vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę yra atsakinga už korupcijos prevencijos įgyvendinimą Plungės TVM.

14.2. Programoje numatytų priemonių įgyvendinimo koordinavimą, korupcijos prevencijos proceso organizavimą bei kontrolę reglamentuoja Plungės TVM korupcijos prevencijos tvarkos aprašas.

 

VII SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Šia programa reikiama sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę Plungės TVM, užtikrinti korupcijos prevencijos vykdymą, padidinti  visuomenės  pasitikėjimą  įstaiga  ir  teikiamomis paslaugomis.
 2. Korupcinė situacija vertinama  ir  korupcijos  programos  nuostatos  bei  jos  vykdymo  priemonių planas peržiūrimi kas dveji metai. Esant būtinybei, programa gali būti papildoma.
 3. Už šios programos įgyvendinimą paskirti asmenys, nesilaikantys šioje programoje nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

PRIEMONĖS DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIŲ
NEIGIAMOS ĮTAKOS PANAIKINIMO AR SUMAŽINIMO

Neskelbiamus pirkimus vykdyti CPV IS priemonėmis, kai tiekėjų apklausa vykdoma raštu;  didinti iki 3 vidutinį dalyvių / pasiūlymų skaičių  mažos vertės pirkimuose; įstaigos vidaus dokumentuose nustatyti atsisakymo nepirkti per CPO išsamesnio pagrindimo procedūras (nustatant prievolę pirkimų organizatoriui nurodyti pagrindinius pirkimo poreikio ir CPO kataloge siūlomos prekės specifikacijos skirtumus); tobulinti viešųjų pirkimų prevencinę kontrolę (apibrėžti kriterijus, pagal kuriuos apie rizikos veiksnius turi būti informuojamas viešųjų pirkimų prevencinę kontrolę vykdantis asmuo); nustatyti aiškias ir nedviprasmiškas sąlygas kada vykdant neskelbiamą pirkimą apklausos būdu gali būti apklausti mažiau kaip trys potencialūs tiekėjai ir šių sąlygų nustatymo procedūras; nustatyti tiekėjų pasiūlymų vertinimų kriterijų (ekonominio naudingumo ar mažiausios kainos) pasirinkimo kriterijus, aiškias ir nedviprasmiškas tiekėjų pasiūlymų atmetimo sąlygas ir jų nustatymo procedūras; vykdyti Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 dalies nuostatas ir CPV IS  viešinti pirkimo sutartis.

Už apgaulės ir korupcijos prevenciją ir kontrolę Plungės technologijų ir verslo mokykloje atsakingas asmuo – Andrius Mickus. Norint pranešti apie galimas personalo korupcinio pobūdžio apraiškas ar siekiant jų išvengti, kreiptis šiais kontaktais:

Tel. 8 620 76730
El. p. infrastruktura@plungestvm.lt

Informacija ruošiama.