Warning: The magic method Vc_Manager::__wakeup() must have public visibility in /home/plstvm/domains/plungestvm.lt/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-manager.php on line 203
Tėvams -

Bendradarbiavimas su tėvais

PATVIRTINTA
Plungės technologijų ir verslo mokyklos
direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d.
įsakymu Nr. V1 –65-1

 

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS
BENDRADARBIAVIMO SU MOKINIŲ TĖVAIS (GLOBĖJAIS, RŪPINTOJAIS)
IR JŲ INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Tvarkos aprašas (toliau Tvarka) parengtas vadovaujantis, Lietuvos Respublikos parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 2 straipsniu, 11 p. („Mokyklos bendruomenė –  mokyklos  mokytojai, mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kiti asmenys, vienijami mokymo santykių ir bendrų švietimo tikslų“), 47 straipsniu („Tėvų (globėjų, rūpintojų) teisės ir pareigos“), 60 straipsniu („Mokyklos savivalda“), 63 straipsniu  („Mokyklos bendruomenės narių dalyvavimas švietimo valdyme, „Mokyklos bendruomenės etikos kodeksu“ (patvirtintu Plungės technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus 2017-08-31, Nr. V1-82-1) ir kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais dokumentais.
 2. Tvarka reglamentuoja mokyklos bendradarbiavimo su mokinių tėvais ir jų informavimo tikslus, būdus ir formas.

 

II TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Tikslas: didinti tėvų į(si)traukimą į ugdymo procesą, vienyti mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų pastangas, užtikrinant tinkamą pagalbą mokiniui.
 2. Uždaviniai:

4.1.  Skatinti veiksmingesnį  tėvų dalyvavimą mokyklos veikloje.
4.2. Padėti kiekvienai šeimai įveikti mokinio ugdymosi ir socializacijos sunkumus.

 

III. PRINCIPAI

 1. Demokratiškumas – bendradarbiavimas su tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais) grindžiamas demokratinėmis nuostatomis, mokykla atsižvelgia į jų pasiūlymus, susijusius su mokyklos veiklos organizavimu bei jų vaikų ugdymu(si).
 2. Sistemiškumas – darbas su tėvais (globėjais, rūpintojais) yra nuoseklus ir planingas; tėvai (globėjai, rūpintojai) periodiškai informuojami apie jų vaikų mokymąsi, lankomumą ir elgesį.
 3. Atvirumas – tėvams (globėjams, rūpintojams) prieinama informacija ne tik apie jų vaikus, bet ir apie mokyklos bendruomenės veiklą.

 

IV BENDRADARBIAVIMO SU TĖVAIS (GLOBĖJAIS, RŪPINTOJAIS) ORGANIZAVIMAS

 

 1. Siekdama individualios kiekvieno mokinio pažangos, puoselėdama jo sveikatą, saugumą ir brandą mokykla mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą užtikrina:

8.1. organizuodama ne mažiau kaip 2 tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimus su mokytojais (ar grupių vadovais) per mokslo metus mokyklos pasirinkta forma;

8.2. inicijuodama individualius pokalbius su tėvais (globėjais, rūpintojais) dėl švietimo pagalbos ar mokymosi pagalbos mokiniui teikimo;

8.3. įtraukdama tėvų atstovus į mokyklos valdymo, ugdymo proceso organizavimo, kitas bendruomenės veiklas. Tapdami Tėvų aktyvo, mokyklos tarybos nariais, tėvai (globėjai, rūpintojai) gali išsakyti lūkesčius ir pasiūlymus mokyklos veiklai tobulinti.

8.4. organizuodama ir inicijuodama tėvų švietimo ir savišvietos veiklas;

8.5. informuodama apie mokinio pažangos, sveikatos, saugumo būklę esant jam mokykloje;

8.6. pateikia informaciją, susijusią su mokinio karjeros planavimu, stojimo į mokyklą tvarka, ugdymo proceso organizavimu, gyvenimu bendrabutyje, mokyklos internetiniame tinklalapyje (www.plungestvm.lt), elektroniniame dienyne, lankstinukuose, stenduose.

8.7.sudarydama tėvams (globėjams, rūpintojams) palankias sąlygas dalyvauti mokyklos gyvenime, kartu su mokytojais ir mokiniais spręsti mokymosi, pasiekimų gerinimo, elgesio, turiningo laisvalaikio, sveikos gyvensenos ir kitus klausimus;

8.8. tėvai (globėjai, rūpintojai)  kviečiami į mokykloje organizuojamus renginius, šventes, ekskursijas ir išvykas, mokslo metų pradžios šventę, Diplomų įteikimo šventę ir kt.

 

V TĖVŲ DALYVAVIMAS MOKYKLOS SAVIVALDOS INSTITUCIJOSE

 1. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) įtraukiami į mokyklos savivaldą:

9.1.renkamas mokyklos  Tėvų aktyvas. Tėvų aktyvas išsirenka pirmininką.

9.2. į Mokyklos tarybą išrinkti tėvai svarsto aktualiausius mokyklos veiklos klausimus  (ugdymo plano galimybių išnaudojimą, metinio veiklos plano tikslus ir uždavinius, poreikius, pasiūlą ir kt.);

9.3. tėvai svarsto mokyklos bendruomenės problemas, tariasi dėl mokyklos bendruomenės veiklos, teikia siūlymus mokyklos administracijai dėl ugdymo kokybės ir mokyklos veiklos tobulinimo.

 

VI TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMAS

 1. Apie mokinių mokymosi pasiekimus mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami elektroniniu dienynu / el. paštu, grupės tėvų susirinkimuose, individualiai, telefonu, oficialiais raštiškais pranešimais.
 2. Iškilus mokymosi, lankomumo, elgesio ar kt. problemoms, tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami įvairiais būdais: skambinant, individualiai kalbantis, rašant elektroninius laiškus, lankantis namuose, kviečiant į pokalbį pagalbos specialistus, dalykų mokytojus.
 3. Mokykla informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie:

12.1. vykdomą edukacinę išvyką, turizmo renginį, (išvykimo bei atvykimo vietą ir laiką);

12.2. mokinio vėlavimą, neatvykimą į mokyklą, nedalyvavimą pamokose (ar ugdyme, jį organizuojant kita forma);

12.3. patyčias, jei mokinys yra skriaudėjas ar skiaudžiamasis;

12.4. švietimo ir mokymosi pagalbą, individualų pagalbos planą, skirtą mokiniui mokykloje;

12.5. mokinio susižalojimą ar ūmų sveikatos sutrikimą, (suteikus pirmąją pagalbą ir įvertinus mokinio būklę);

12.6. pamokų laiko keitimą;

12.7. mokiniui skirtą nuobaudą ar padėką raštu;

12.8. mokymosi, elgesio ar kitas problemas. Esant poreikiui, su tėvais pasirašomas bandomojo laikotarpio susitarimas.

 1. Tėvai (globėjai, rūpintojai) informuoja mokyklą apie:

13.1. mokinio dėl ligos, ar kitų priežasčių, praleistas pamokas (pavėlavimus) su tėvų žinia.

13.2. ilgalaikę (daugiau nei 3 darbo dienos) mokinio išvyką atostogauti su tėvais ir nedalyvavimą ugdymo procese;

13.3. papildomų neformaliojo ugdymo užsiėmimų, kurie kertasi su pamokų, ar kitų mokykloje organizuojamų veiklų tvarkaraščiu, datą ir laiką;

13.4. leidimą mokiniui palikti mokyklos teritoriją ar patalpas pertraukų ir „langų“ metu.

 

VII. MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ) ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS

 1. Mokykla:

14.1. organizuoja susitikimus mokytojai – tėvai – mokiniai;

14.2. organizuoja paskaitas tėvams;

14.3. organizuoja tyrimus , jų rezultatus pristato tėvams;

14.4. vykdo pedagoginį, psichologinį tėvų švietimą bendrų tėvų susirinkimų metu;

 1. Grupių vadovai:

15.1. vykdo pedagoginį, psichologinį tėvų švietimą grupių tėvų susirinkimų metu;

15.2. vykdo individualią tėvų informacinę-konsultacinę veiklą.

 1. Mokytojai:

16.1. vykdo individualią tėvų informacinę-konsultacinę veiklą;

16.2.informuoja tėvus(globėjai/rūpintojai) apie vaiko mokymo(-si) pasiekimus, pamokų lankomumą, jo elgesį mokykloje, pildydami elektroninį dienyną arba bendraudami telefonu.

 1. Mokyklos pagalbos mokiniui specialistai:

17.1.informuoja apie iškilusias problemas tėvus(globėjai/rūpintojai) individualiai pagal poreikį telefonu ar žinute;

17.2.kviečia tėvus (globėjai/rūpintojai) dalyvauti Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose dėl vaiko pažangumo, pamokų lankomumo, elgesio problemų.

17.3.mokyklos internetiniame puslapyje pateikia informaciją apie organizuojamus renginius, vykdomus projektus, teikiamas konsultacijas.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Siekiant užtikrinti efektyvų mokyklos ir mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimą ir švietimą, mokinių tėvai (globėjai/rūpintojai) turi nuolat domėtis vaiko ugdymo(-si) rezultatais ir bendradarbiauti su mokyklos administracija, mokytojais, grupių vadovais, kitais specialistais, koreguojant ir kontroliuojant vaiko ugdymąsi ir elgesį.
 2. Pageidavimus, pasiūlymus dėl mokinių tėvų (globėjų/rūpintojus) informavimo ar švietimo mokinių tėvai (globėjai/rūpintojai) žodžiu ar raštu gali pareikšti mokyklos direktoriui, direktoriaus pavaduotojui ugdymui, ugdymo skyrių vedėjams, grupių vadovams, aptarti Mokyklos taryboje.
 3. Mokyklos darbuotojai, informuodami tėvus (globėjus/rūpintojus) įvairiais klausimais, susijusiais su mokiniu, turi teisę naudotis bet kuriomis ryšio priemonėmis, esančiomis mokykloje.
 4. Tėvų (globėjų/rūpintojų) susirinkimų protokolavimas nėra privalomas. Protokolas pildomas, jeigu yra svarstomi ypač svarbūs klausimai (mokyklos tarybos nario rinkimai ir kt.). Vykstant bendram mokyklos Tėvų (globėjų/rūpintojų) susirinkimui, privalomi dokumentai: dalyvių sąrašas, susirinkimo darbotvarkė, susirinkimo data.
 5. Informuodami Tėvus(globėjai/rūpintojai)  mokyklos administracija, specialistai, pedagogai privalo laikytis bendrųjų etikos taisyklių, mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, remtis mokyklos vertybinėmis nuostatomis ir reikalavimais.
 6. Mokyklos internetinėje svetainėje pateikiama bendroji informacija tėvams apie mokyklos veiklą, ugdymą, mokinių pasiekimus, renginius ir kitas veiklas.