2022 m. rugsėjo mėn. veiklos planas

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA

SUDERINTA:
Mokyklos direktorius
A. Misiūnas

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA
2022 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 

 

Eil. Nr. Veiklos turinys Data Atsakingas Veiklos įrodymas
1.
2.
Administracijos pasitarimai veiklos klausimais.
Informacija mokytojams dėl savaitės ugdymo aktualijų.
Rugsėjo mėn.
Antradienis, po 2 pamokų
A.Misiūnas
Direktoriaus pavaduotoja Skyrių vedėjai
Pasitarimų protokolai
2. Gimnazijos skyrius
2.1. Mokslo ir žinių diena. Rugsėjo  1d. A. Galminienė, Grupių vadovai Straipsnis internetiniame puslapyje
2.2. Metodinės tarybos susirinkimas. Rugsėjo 5 d. R. Pereverzeva Skyrių vadovai Metodinių grupių pirmininkai Susirinkimoprotokolas
2.3 Vaikų Gerovės komisijos posėdis.  Rugsėjo 7 d. po 8 pamokų. R. Pereverzeva M. Stonkienė Grupių vadovai Posėdžio protokolas
2.4. Bendrojo  ugdymo metodinės grupės susirinkimas. Rugsėjo 14 d. D. Sausdravienė R. Pereverzeva Susirinkimoprotokolas
2.5. Grupių vadovų metodinės grupės susirinkimas.  Rugsėjo 13 d., po 8 pamokų R. Pereverzeva M. Stonkienė Grupių vadovai Susirinkimoprotokolas
2.6. Pagalbos nepažangiems, motyvacijos stokojantiems mokiniams organizavimas. Konsultacijos ir pagalba  mokiniamsNaujų mokinių  adaptacinis laikotarpis Visą mėn. D. Sausdravienė A. Bitaris Dalykų mokytojai Mokytojų pateikta informacija apie dalyko mokymo rezultatus, skolų taisymą.
2.7. Grupių valandėlių grupėse organizavimas. Iki rugsėjo 16 d. Grupių vadovai
2.8. IgA, IgB klasių mokinių adaptacija: diagnostinių žinių patikrinimo testai.  Rugsėjo mėn. D. Sausdravienė Dalykų mokytojai Rezultatų suvestinės
2.9. Pamokos kitose edukacinėse erdvėse. Rugsėjo mėn. D. Sausdravienė Dalykų mokytojai Informacija mokyklos svetainėje
2.10. Istorijos ir pilietiškumo pamokos, skirtos Lietuvos žydų genocido dienai paminėti Rugsėjo 23 d. D. Sausdravienė Istorijos mokytojos Informacija mokyklos svetainėje
2.11. Integruotos pamokos, skirtos Europos kalbų dienai paminėti Rugsėjo 27 d. D. Sausdravienė Užsienio k. mokytojos Informacija mokyklos svetainėje
3. Profesinio  mokymo skyrius
3.1. Profesinio mokymo dalykų mokytojų duomenų į Tamo dienyną suvedimas. Iki rugsėjo 19 d. A. Bitaris J. Krištupienė Dalykų mokytojai
3.2. Profesijos mokymo dalykų mokytojų metodinis susirinkimas. Rugsėjo 15 d. A. Bitaris R. Namgaudis D. Bartkuvienė Susirinkimo protokolas
3.3. Pamokos kitose edukacinėse erdvėse (įmonėse, įstaigose). Rugsėjo mėn. A. Bitaris Dalykų mokytojai Straipsnis internetiniame puslapyje
4. Neformalusis ugdymas
4.1. Grupių seniūnų  susirinkimas.Naujos mokinių tarybos tvirtinimas. Iki rugsėjo 16 d. A. Galminienė Mokinių taryba Susirinkimo protokolas
4.2. Mokinių apklausa „ Adaptacija mokykloje“ Rugsėjo mėn. R. Pereverzeva A. Galminienė Apklausos rezultatai
4.3. Mokinių gyvenančių bendrabutyje susirinkimas Rugsėjo mėn. A. Kadė Bendrabučio taryba Susirinkimo protokolas
4.4. Europos kalbų diena (Rietavo filialas). Rugsėjo mėn. J. Krištupienė Straipsnis internetiniame puslapyje
4.5. Solidarumo bėgimas Rugsėjo mėn. A. Galminienė Kūno kultūros mokytojai Straipsnis internetiniame puslapyje
4.6. Akcija „Raudoni bateliai“ skirta Tarptautinei vaisiaus alkoholinio sindromo dienai paminėti (VAS) Rugsėjo 9 d. A. Šarkauskienė Straipsnis internetiniame puslapyje
4.7. Europos judumo savaitė 2022 Rugsėjo 19-22 dienomis Mokyklos filialo bendruomenė Straipsnis internetiniame puslapyje
4.8. Paskaita „Asmens higiena ir apsauga nuo infekcinių ligų“ 9 klasių mokiniams Rugsėjo mėn. A. Šarkauskienė Straipsnis internetiniame puslapyje
4.9. Iniciatyva „Apibėk mokyklą“(dalyvauja mokyklos bendruomenė) Rugsėjo, spalio mėn. A. Šarkauskienė Straipsnis internetiniame puslapyje
4.10. Mokinių neformaliojo ugdymo būrelių pasirinkimas. Iki rugsėjo19 d. A. Galminienė
4.11. Bendrystės valanda. Rugsėjo mėn. Mokyklos administracija
4.12. Baltų vienybės diena Rugsėjo mėn. D. Sausdravienė Straipsnis internetiniame puslapyje
4.12. Pasaulinė turizmo diena Rugsėjo 27 d. A. Galminienė Grupių vadovai Straipsnis internetiniame puslapyje
4.13. Pirmakursių krikštynos Rugsėjo mėn. A. Galminienė Grupių vadovai Straipsnis internetiniame puslapyje
5. Tęstinio mokymo skyrius
5.1 Vairuotojų kursai rugsėjo 2 d. A.Žilius  12 klausytojų
5.2. Siuvėjų kursaiVirėjų kursai rugsėjo 5 d.rugsėjo 5 d. A. Žilius A. Žilius    4 klausytojos   3 klausytojos
5.3. Socialinio pedagogo padėjėjo egzaminasPapildomi vairuotojų mokymai rugsėjo 8 d.rugsėjo 8 d. O. Krėpštienė A. Žilius  16 klausytojų   6 klausytojai
5.4. Santechnikų egzaminasElektrikų egzaminas rugsėjo 13 d.rugsėjo 13 d. A. Žilius O. Krėpštienė    3 klausytojai   4 klausytojai
5.5. Traktorininkų kursai Rietave rugsėjo 15 d. O. Krėpštienė  30 klausytojų
5.6. Elektrikų kursai RietaveŪkininkavimo pradmenų kursai rugsėjo 19 d.rugsėjo 19 d. A. Žilius A. Žilius    4 klausytojai 12 klausytojų
5.7. Siuvėjų egzaminas rugsėjo 26 d. A. Žilius    5 klausytojos
5.8. Papildomi vairuotojų mokymai rugsėjo 29 d. A. Žilius    6 klausytojai
 6 Ugdymo proceso stebėsena
6.1. Mokytojų ir pedagoginių darbuotojų dalyvavimas rajono dalykų metodinių būrelių pasitarimuose. Pagal suaugusiųjų švietimo centro rugsėjo mėn. planą. Mokytojai
6.2. Dalijimasis patirtimi „Kolega- kolegai“.  Rugsėjo mėn. R. Pereverzeva D.Sausdravienė Pamokų stebėjimo protokolai
6.3. TAMO dienyno priežiūra, duomenų koregavimas.  Visą mėn. D. Sausdravienė A.Bitaris R.Namgaudis R. Pereverzeva Patikros protokolas
6.4. Ugdymo proceso stebėsena: pagalba mokiniams – mokytojų konsultacijos. Visą mėn. D. Sausdravienė R. Pereverzeva VGK nariai Stebėjimo protokolai
6.5. Pedagoginė priežiūra: mokinių adaptacija ir darbas pamokoje. Pamokų I-IIg klasėje stebėjimas. Rugsėjo  mėn R. Pereverzeva D. Sausdravienė VGK Pamokų stebėjimo protokolai
7.  Vystymo skyrius
7.1. Projekto Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0028 „Plungės technologijų ir verslo mokyklos profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra“ veiklų įgyvendinimas:- Galutinio Mokėjimo Prašymo pateikimas ir patvirtinimas;-Projekto įgyvendinimo užbaigimas. Rugsėjo mėn. D. Vaišnorienė R. Laučytė A. Tutlys S. Silkauskaitė Projekto dokumentai
7.2. Projekto Nr. 08.5.1-ESFA-K-853-01-0017 „Socialinio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas Telšių regione“ veiklų įgyvendinimas:- Pirkimo Plano atnaujinimas;- Įrangos pirkimas galutiniams naudos gavėjams viešojo pirkimo būdu;- Tarpinio mokėjimo prašymo rengimas ir teikimas; Rugpjūčio – Rugsėjo mėn. D. Vaišnorienė R. Laučytė L. Prišmontė S. Silkauskaitė I. Dantė E. Brezgytė Projekto dokumentai
7.3. Erasmus+ programos bendrojo ugdymo sektoriaus 2 pagrindinio veiksmo partnerysčių bendradarbiavimui projekto KA220-SCH-28D5338B „Disciplines in European context“:- Pasirengimas vizitui į Lenkiją rugsėjo 25- spalio 1 d. Rugsėjo mėn. L. Mockuvienė V. Razgienė D. Vaišnorienė Projekto dokumentai
7.4. Erasmus+ programos Plungės technologijų ir verslo mokyklos Akreditacijos paraiškos rengimas Rugsėjo mėn. D. Vaišnorienė
7.5. Bendradarbiavimas su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru (LMNŠC) įgyvendinant projektą „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“ Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-02-0001:- teikti profesinio orientavimo paslaugas mokiniams – profesinio informavimo ir konsultavimo, profesinio veiklinimo – paslaugas, kurias teiks Projekto metu įsteigtų regioninių karjeros centrų specialistai. Rugsėjo mėn D. Vaišnorienė R. Pereverzeva Bendradarbiavimo sutartis
7.6. Bendradarbiavimas su Europos socialinio fondo agentūra įgyvendinant projektą „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ vadovaujantis 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-05-01 „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti“ aprašu. Rugsėjo mėn D. Vaišnorienė R. Pereverzeva Bendradarbiavimo sutartis
8. Planų, programų ir kitų dokumentų rengimas
8.1. Mokomųjų  dalykų ilgalaikių planų rengimas ir aprobavimas. Iki rugsėjo 19 d. Mokytojai Metiniai veiklos planai
8.2. Laikinųjų  grupių sudarymas ir etatinių sąrašų rengimas. Iki rugsėjo 12 d. A. Bitaris D. Sausdravienė Parengti sąrašai
8.3 TAMO sistemos administravimas (duomenų suvedimas, konsultacijos). Visą mėn. A. Kaveckienė
8.4. Skyrių , metodinių grupių, neformaliojo ugdymo, grupių vadovų , kitų ugdymo sričių veiklos planų rengimas. Iki rugsėjo 21 d. R. Pereverzeva D. Sausdravienė A. Bitaris Grupių vadovai Veiklos planai 2022-2023 m. m.
8.5. Mokinių mokymo lėšų ataskaitų pateikimas informacinėje sistemoje ŠVIS, mokinių sąrašų suvedimas į Mokinių registrą. Iki rugsėjo 12 d. V. Strazdauskienė R. Krikščiukienė Duomenų registras
8.6. Mokytojų etatų valandų sąrašo sudarymas ir tvirtinimas Iki rugsėjo 12 d. D. Sausdravienė A,Bitaris R. Pereverzeva Parengtas mokytojų etatų sąrašas
8.7. Tvarkaraščių sudarymas, koregavimas ir mokytojų darbo apskaitos žiniaraščių pildymas Visą mėn. D. Sausdravienė Tvarkaraščių pakeitimai,žiniaraščiai
8.8. Darbo apmokėjimo sistemos rengimas ir patvirtinimas Iki rugsėjo 20 d. R. Pereverzeva Darbo grupė Parengta darbo apmokėjimo sistema
8.9. Laisvų VF vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui, sutarčių pasirašymas. Rugsėjo mėn. Plungės TVM, Mokyklos filialo administracija Pasirašytos sutartys

Priemonių vykdymas analizuojamas kiekvieno mėnesio pirmą pirmadienį administracijos pasitarime.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Pereverzeva

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas

Bendrosios nuostatos:

 • Įtvirtinti LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 2018-07-01 Nr.80-3214 įstatymo bei LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatas mokykloje.
 • Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, užtikrinti saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą.
 • Propaguoti sveiką ir saugią mokyklos bendruomenės narių gyvenseną.
 • Nuolat stebėti mokinius ir informuoti ugdytinius apie alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų poveikį jaunam organizmui, vartojimo padarinius.
 • Užtikrinti nereguliaraus mokyklos lankymo statistikos rinkimą ir vykdyti ankstyvojo pasitraukimo iš mokyklos prevenciją.
 • Skirti dėmesį tėvų švietimui, kurių vaikai nenori lankyti mokyklos bei mokinių, turinčių specialiųjų poreikių.
 • Organizuoti specialiąją, pedagoginė ir kitą pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko tėvams ar globėjams pagal įstatymus.

Mokykloje prevencinė veikla ir socialinė pedagoginė, specialioji pagalba vykdoma:

 • Integruojant į bendruosius ugdymo dalykus ir profesinio mokymo dalykus.
 • Per Mokinių tarybą, neformalųjį ugdymą;
 • Per grupių vadovų veiklą: grupių valandėlių, tradicinių renginių metu, bendraujant su mokinių šeimos nariais, bendradarbiaujant su specialistais;
 • Per socialinę veiklą;
 • Individualių socialinio pedagogo, psichologo konsultacijų metu.

Tikslas

Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Uždaviniai:

 1. Siekti, kad mokyklos bendruomenė, socialiniai partneriai kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą mokykloje.
 2. Propaguoti sveiką ir saugią mokyklos bendruomenės narių gyvenseną;
 3. Nuolat stebėti mokinius ir informuoti ugdytinius apie alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų poveikį jaunam organizmui, vartojimo padarinius.
 4. Organizuoti įvairius prevencinius renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas, seminarus bendruomenei aktualiomis temomis.
 5. Analizuoti mokymo sutarties pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus.
 6. Dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose.
 7. Organizuoti pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko atstovams pagal galiojančius įstatymus ir teisės aktus.
 8. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.
 9. Vykdyti patyčių ir smurto prevenciją mokykloje.
 10. Vykdyti krizių valdymą mokykloje.
 11. Ugdyti socialinių emocinių kompetencijas.

VEIKLA

 

EIL.NR. VEIKLOS SRITIS DATA DARBO FORMOS IR BŪDAI ATSAKINGI ASMENYS
1.1 Sudaryti mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos planą 2020-2021 m. m. Rugsėjis mėn. Posėdis R. Pereverzeva I.Daukšienė
1.2. Pristatyti Vaiko gerovės komisijos veiklą už 2019-2020 m.m. bendruomenei. Spalis Grupių valandėlėsMokytojų metodiniai susirinkimai R.Pereverzeva D.Sausdravienė D.Palčikienė I.Daukšienė
1.3. Parengti smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos priemonių planą. Rugsėjo mėn. Posėdis VGK nariai
1.4. Mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, siekiant įgyti daugiau kompetencijų dirbant su socialinę atskirtį ir kitų problemų turinčiais mokiniais. Per metus Kvalifikaciniai seminarai, gerosios patirties sklaida metodinėse grupėse bei administraciniuosepasitarimuose R. Pereverzeva D. Sausdravienė
1.5. Mokyklos lankymo kontrolė/ ( nuotoliniu būdu) Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį Grupių vadovai informuoja socialinę pedagogę apie praleistas pamokas.

VGK svarsto, kaip gerinti situaciją, paruošia priemonių planą.

D. Palčikienė Grupių vadovai

VGK nariai

Organizuoti individualią pagalbą mokiniams, kurie blogai lanko pamokas, netinkamai elgiasi, turi mokymosi problemų. Individualūs psichologo ir soc. pedagogo pokalbiai su mokiniais/ nuotoliniu būdu.
1.6. Mokyklos nelankymo priežasčių aptarimas su mokinių tėvais ar globėjais individualiai. Iki kiekvieno savaitės paskutinio penktadienio Grupių vadovai D. Palčikienė I.Daukšienė Grupių vadovai
1.7. Tėvų informavimas bei švietimas Per metus Per mokinių susirinkimus, per atvirų durų dienas R. Pereverzeva D. Sausdravienė A. Bitaris Grupių vadovai
1.8. Vaiko gerovės komisijos posėdžiai 1 kartą per  mėnesį, pagal situaciją Įgyvendinamas sveikos ir kultūringos mokyklos aplinkos prioritetas R. Pereverzeva VGK darbo grupė
1.9. Mokinių saugumo pamokose, mokyklos renginiuose užtikrinimas Per metus Grupių vadovų veikla Mokinių taryba, Mokytojai, Grupių vadovai,VGK grupės nariai
1.10. Naujų projektų, skirtų žalingų įpročių prevencijai, mokinių socializacijai bei sveikai gyvensenai ugdyti rengimas, įgyvendinimas ir kt. Per metus Komandinis darbasProjekto „Raktai į sėkmę“ vykdymas VGK nariai, Grupių vadovai, Mokytojai
1.11. Mokinių lankymas namuose. Per metus Pagal situaciją Grupių vadovai D.Palčikienė
1.12. Organizuoti akcijas „Būk matomas kelyje” (atšvaitų dalinimas, informacijos sklaida per TAMO, internetiniame puslapyje, per grupės valandėles). Spalio – lapkričio mėn. Prevenciniai renginiai su mokiniais A.Šarkauskienė ‘D.Palčikienė
1.13. Supažindinti visų grupių mokinius su mokymosi sutarties reikalavimais, mokinių elgesio, lankomumo tvarkos taisyklėmis, saugaus elgesio instrukcijomis (pamokoje, mokykloje per renginius, už mokyklos ribų) (pasirašytinai) Per metus Instruktažų lapai Grupių vadovai A.Stonys
1.14. Mokinių ir jų tėvų informavimas apie mokinio mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, mokinio elgesio taisyklių pažeidimus tamo.lt dienyne. Per mokslo metus Pastabos, informacinės žinutės tamo.lt dienyne D. Palčikienė Grupių vadovai Mokytojai
1.15. Vykdyti mokinių ir jų tėvų individualias konsultacijas Nuolat VGK
1.16. Vykdyti mokytojų konsultavimą. Nuolat VGK
2        PRIEMONĖS PSICHINĖS SVEIKATOS GERINIMUI, TABAKO, ALKOHOLIO, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJAI
 2.1 Tęsti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo programos vykdymą (integruota į ugdymo procesą). Per metus Integruojama į mokomųjų dalykų programas ir grupių vadovų veiklą A.Šarkauskienė Dalykų mokytojai Grupių vadovai
         2.2. Socialinių ir emocinių kompetencijų bei asmenybės ugdymas -prevencinė programaLIONS QUEST „Raktai į sėkmę“ Per metus Įgyvendinimas per mokslo metus VGK
2.2.1 Socialinio ir emocinio ugdymo integravimas visoje mokykloje programa.LIONS QUEST “ Penki įsitraukusio mokymo matmenys” Per metus Įgyvendinimas per mokslo metus Dalyvavusi mokymuose grupė
2.3 Pasaulinės psichikos sveikatos dienos minėjimas Spalio mėn. Prevencinis reginys I.Daukšienė A.Šarkauskienė
2.4 Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių psichikos sveikatai mažinimo veiksmų planas Per metus Prevenciniai pokalbiai I.Daukšienė A.Šarkauskienė
2.5 Tarptautinės Nerūkymo dienos minėjimas. Lapkričio mėn. Prevenciniai pokalbiai su mokiniais. A.Galminienė A.Šarkauskienė VGK darbo grupė
2.6 Viktorina , skirta Nerūkymo dienai paminėti Lapkričio mėn. Prevencinis reginys A.Šarkauskienė A.Galminienė Grupių vadovai
2.7 Akcijos  prieš rūkymą, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimą bei patyčias. Per metus Prevenciniai renginiai su mokiniais A.Šarkauskienė A.Kadė VGK grupė
 3        PRIEMONĖS PRIEVARTOS, SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJAI
3.1. Kryptingas socialinės veiklos organizavimas I-II g. klasių mokiniams Per metus Socialinė savanoriška veikla I-II g klasių vadovai
3.2. Projektas „Visi kartu“, skirtas Patyčioms – Ne! Per metus Dalyvauja I ir II gimnazijos klasių mokiniai Projektą vykdo Plungės r. savivaldybės Visuomenės sveikatos biurasA.Šarkauskienė
3.3. Dalyvauti projekte „Savaitė be patyčių”.Akcijos „Emocinis saugumas“ organizavimas. Kovo mėn. Grupių vadovų, specialistų veikla:prevencinių filmų peržiūra ir aptarimas, kiti renginiai I.Daukšienė D.Palčikienė A.Galminienė Grupių vadovai Mokinių taryba
3.4. Renginiai Tolerancijos dienai paminėti „Spalvų savaitė“ Lapkričio mėn. Grupių vadovų, specialistų veikla: prevencinių filmų peržiūra ir aptarimas, kitos priemonės. I.Daukšienė A.Galminienė Grupių vadovai Mokytojai
3.5. Bendruomenės sportinis-prevencinis renginys Gegužės mėn. Sporto šventė R.Pereverzeva A.Šarkauskienė Kūno kultūros mokytojai
3.6. Socialinių ir emocinių kompetencijų bei asmenybės ugdymas-prevencinė programa Per metus Konsultacijos grupių vadovams, mokytojams, mokiniams D.Palčikienė Grupių vadovai Mokytojai
 4        PRIEMONĖS PREKYBOS ŽMONĖMIS PREVENCIJAI 
4.1. Diskusijos su mokiniais apie prekybos žmonėmis pavojus Per metus Per dorinio ugdymo pamokas, grupių vadovų veiklą. I.Daukšienė Grupių vadovai Dorinio ugdymo mokytojai
4.2. Paskaita apie prekybą žmonėmis ir grėsmes Per grupės valandėles I.Daukšienė Grupių vadovai
4.3. Vaiko alkoholinio sindromo diena, minėjimas. Per grupės valandėles I.Daukšienė A.Šarkauskienė
 5        PRIEMONĖS SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJAI 
5.1. Integruojama į ugdymo procesą ir grupių vadovų veiklą

Prevencinė savižudybių diena

Per mokslo metus

Rugsėjo 10d.

Pagal ugdymo planus dorinio ugdymo, žmogaus saugos, sveikatos programos pamokose I.Daukšienė Grupių vadovai Dalykų mokytojai
5.2. Krizių valdymo mokykloje  sistemos aptarimas Pagal poreikį Analizuoti VGK veiklą, kaip atitinka Reglamentą bei norminius aktus. R.Pereverzeva
5.3. Patyčių prevencijos ir saugios aplinkos kūrimas mokykloje: paskaita mokytojams, tėvams, bendruomenės nariams  Rugsėjo, balandžio mėn. Paskaita Pakviestas lektorius R.Pereverzeva
 6        PRIEMONĖS ŽIV/AIDS PREVENCIJAI 
6.1. Integruojama „ Sveikatos , rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa“ pagrindinio ir vidurinio ugdymo pamokose. Per mokslo metus Per pagrindinio bei vidurinio ugdymo mokomųjų dalykų pamokas D.Sausdravienė VGK darbo grupė
6.2. Mokinių tėvų švietimas apie ŽIV/AIDS pavojų ir vaikų lytinį auklėjimą. Gruodžio mėn.  Lankstinuko    rengimas A.Šarkauskienė Informatikos mokytojai Grupių vadovai
6.3. Organizuoti renginius, skirtus Pasaulinei AIDS dienai paminėti. Gruodžio mėn. Prevencinis renginys A.Šarkauskienė A.Galminienė Grupių vadovai
6.4. Paskaita „Žmogaus papilomos virusas(ŽPV) mitai ar  tiesa?“ Vasario mėn.  Paskaita A.Šarkauskienė
 7 SOCIALINĖ PEDAGOGINĖ PAGALBA 
7.1. I, II gimnazijos klasių ir I kurso mokinių adaptacijos, patyčių, smurto artimoje aplinkoje  tyrimas. Mokslo metų pradžioje ir pabaigoje Anketinė mokinių apklausa Grupių vadovai D.Palčikienė
7.2. Rizikos grupės mokinių stebėjimas, konsultavimas, priežiūra Per metus Darbas su mokiniais, turinčiais elgesio ir kt. problemų I.Daukšienė D.Palčikienė Grupių vadovai
           7.3. Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais bei kitais specialistais, teikiančiais pagalbą vaikui ir šeimai. Per metus Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais bei kitais specialistais I.Daukšienė R.Pereverzeva D.Palčikienė Grupių vadovai
7.4 Psichologinė pagalba mokiniams, jų tėvams ( globėjams), bei už mokinių ugdymą atsakingiems mokytojams. Pagal poreikį Konsultacijos susitinkant gyvai, arba nuotoliniu būdu. I.Daukšienė
 8        DARBAS SU SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (TOLIAU SUP) TURINČIAIS MOKINIAIS 
8.1. Rinkti informaciją apie mokinius, turinčius mokymosi sunkumų:1. Gavus tėvų sutikimą atlikti pirminį įvertinimą;2. Aptarti įvertinimo rezultatus, teikti siūlymą PPT dėl specialiojo ugdymo skyrimo;3. Konsultuoti mokytojus ir tėvus. Per mokslo metus Pagal poreikį D.Sausdravienė Dalykų mokytojai, grupių vadovai, tėvai, VGKI.Daukšienė
8.2. Ypatingą dėmesį skirti naujai atvykusiems į mokyklą mokiniams, iš užsienio grįžusiems mokiniams, besimokantiems pagal individualizuotas ir pritaikytas bendrąsias ugdymo programas, bei jų grupių vadovų, mokytojų konsultavimui; Visus mokslo metus, atsižvelgiant į specialistų rekomendacijas Pagal poreikį I.Daukšienė D.Sausdravienė Dalykų mokytojai
8.3. Dalijimasis gerąja patirtimi su kitų ugdymo įstaigų specialistais, socialiniais partneriais Per mokslo metus Gerosios darbo perėmimas ir sklaida VGK darbo grupė
 9        PRIEMONĖS UGDYTI SVEIKOS GYVENSENOS ĮGŪDŽIUS 
9.1. Sveikos gyvensenos ugdymo užsiėmimai Per mokslo metus Pagal atskirą planą A. Šarkauskienė Plungės rajono Visuomenės sveikatos biuro darbuotojos
9.2. Dalyvavimas sveikatą stiprinančiuose, sveiką gyvenseną formuojančiuose projektuose, programose, konkursuose ir kt. Per mokslo metus Dalyvavimas projektų konkursuose, akcijose, renginiuose ir kt. VGK darbo grupėGrupių vadovai, Mokytojai
                                              10.   KRIZIŲ VALDYMAS
10.1 Įvertinti krizės aplinkybes, parengti krizės valdymo planą. Esant krizinei situacijai Posėdis pagal situaciją Mokyklos direktorius VGK Krizės komanda
10.2. Parengti informaciją ir informuoti apie krizę mokyklos bendruomenę/žiniasklaidą, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, teritorinę policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugos tarnybą. Esant krizinei situacijai Posėdis pagal situaciją Krizės komanda VGK
10.3. Įvertinti mokyklos bendruomenės grupes ir asmenis, kuriems reikalinga švietimo pagalba ir organizuoti jos teikimą. Esant krizinei situacijai Pagal poreikį Krizės komanda VGK
10.4. Kelti kvalifikaciją prevencijos, emocinio saugumo, motyvacijos krizės valdymo ir kt. klausimais. Kartą per metus VGK nariams
11 . Prevencinė veikla, jaunimui aktualiomis temomis.
11.1 Pokalbių – diskusijų popietės:„KIEK KAINUOJA TAVO GERUMAS IR TOLERANCIJA“„ATPAŽINK –  KUR PRASIDEDA PATYČIOS IR SMURTAS“ Per mokslo metus Paskaita Bendrabučio auklėtoja A. Kadė
11.2. Teminės pokalbių valandėlės:  (Pasiruošimas šeimai. Ugdausi karjerai.)„POKALBIAI: TARP MŪSŲ MERGAIČIŲ“.“KAS RŪPI VAIKINAMS?“ Per mokslo metus Paskaita Bendrabučio auklėtoja A. Kadė
11.3 Socialinių įgūdžių ugdymo programa „Tiltai“ Per mokslo metus Dalyvauja mokyklos bendrabutyje gyvenantys vaikai Bendrabučio auklėtoja A. Kadė Psichologė I.Daukšienė
11.4 Prevencinė pokalbių – diskusijų popietės:„SIEKI  EUFORIJOS – RINKIS ATSAKINGAI“„PASLĖPTOS GRĖSMĖS – PREKYBA ŽMONĖMIS“„BŪK BUDRUS – ELEKTRONINIAI KVAIŠALAI“ Per mokslo metus Paskaita Bendrabučio auklėtoja A. Kadė

 

P.S.: Atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius, numatoma galimybė esamą planą keisti, pildyti.

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė Ingrida Daukšienė