2023 m. gruodžio mėn. veiklos planas

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA

SUDERINTA:
Mokyklos direktorius
A. Misiūnas

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA
2023 m. gruodžio mėn. veiklos planas 

 

Eil. Nr. Veiklos turinys Data Atsakingas Veiklos įrodymas
1.

2.

Administracijos pasitarimai veiklos klausimais.
Informacija mokytojams dėl savaitės ugdymo aktualijų.
Gruodžio mėn.

Antradienis, po 2 pamokų

A.Misiūnas

Direktoriaus pavaduotoja Skyrių vedėjai

Pasitarimų protokolai
2. Gimnazijos skyrius
2.1. Dorinio ugdymo pamokų, veiklų ciklas „Adventas“ Iki gruodžio 22 d. D. Sausdravienė D. Gendvilienė E. Žirgulienė Straipsnis internetinėje svetainėje
2.2. Abiturientų parašų rinkimas už pasirinktus BE ir sąrašų pristatymas Švietimo skyriui. Iki gruodžio 5 d. D. Sausdravienė R. Krikščiukienė Protokolai iš KELTO
2.3. Grupių vadovų metodinės grupės susirinkimas. Gruodžio 6 d. (po 8 pamokų) R. Pereverzeva Grupių vadovai Grupių vadovų veiklos dokumentai
2.4. Pagalbos mokiniams organizavimas. Konsultacijų vykdymo (pagal grafiką) stebėsena. Gruodžio mėn. D. Sausdravienė Stebėjimo protokolai
2.5. 1-2 gimnazijos kl. 3 mokinių ruošimas ir dalyvavimas viešojo kalbėjimo anglų k. rajoninėje konferencijoje. Gruodžio mėn. V. Razgienė 1-2 gimnazijos kl. 3 mokinių ruošimas ir dalyvavimas viešojo kalbėjimo anglų k. rajoninėje konferencijoje.
2.6. Tėvų susirinkimai grupėse/mokykloje. Iki gruodžio 22 d. Grupių vadovai Mokytojai Grupių vadovų veiklos dokumentai
2.7. Detalių pamokų planų pagal atnaujintas programas 9, 11 klasėms rengimas ir atvirų pamokų organizavimas Gruodžio mėn. R. Pereverzeva D.Sausdravienė Detalių pamokų planų pagal atnaujintas programas 9, 11 klasėms rengimas ir atvirų pamokų organizavimas
2.9. Vaiko gerovės komisijos susirinkimai I, II kurso mokinių grupėse. Gruodžio mėn. D.Palčikienė
3. Profesinio  mokymo skyrius
3.1. Suv 22t grupės mokinių išleidimas į baigiamąjį modulį. Gruodžio 4 d. A.Bitaris Direktoriaus įsakymas
3.2. Mpd 23t grupės praktinės dalies kompetencijų vertinimas. Gruodžio 5 d. A.Bitaris R.Namgaudis Egzaminų protokolai
3.3. Pameistrystės mokymo organizavimasSusitikimai su darbdaviais dėl pameistrystės mokymo. Gruodžio  mėn. A.Bitaris R.Namgaudis
3.4. Ap23 grupės mokymasis Telšių RPMC. Gruodžio 6,13 d. A.Bitaris R.Namgaudis Straipsnis internetinėje svetainėje
3.5. Mažeikių politechnikos mokyklos, Viekšnių filialo mokiniai dalyvaus praktiniame mokyme Plungės TVM SPMC. Gruodžio 1, 7 d. A.Bitaris R.Namgaudis Straipsnis internetinėje svetainėje
3.6. Profesijos mokytojų metodinės grupės susirinkimas. Gruodžio mėn.(paskutinė savaitė) D.Bartkuvienė A.Bitaris R.Namgaudis Susirinkimo protokolas
3.7. Ržū22T  išleidimas į mokamąją praktiką. Gruodžio 11 d. J. Krištupienė Direktoriaus įsakymas
3.8. Dalyvavimas Rietavo socialinių paslaugų centro grupinio gyvenimo namų atidaryme. Gruodžio 11 d. Filialo bendruomenė Straipsnis internetiniame puslapyje
3.9. Plungės TVM Rietavo filialo bendruomenės susirinkimas. Gruodžio 18 d. J. Krištupienė Susirinkimo protokolas
3.10. Mokyklos erdvių puošimas, kalėdinių dekoracijų kūrimas šventiniam laikotarpiui Rietavo filiale. Gruodžio mėn. Rietavo filialo bendruomenė Renginio medžiaga internetiniame puslapyje
4. Neformalusis ugdymas
4.1. Kalėdinė edukacinė programa„Kalėdinės dirbtuvėlės Plungės TVM“ Gruodžio mėn. R.Pereverzeva K.Gelumbickienė A.Bitaris Mokytojai Straipsnis internetinėje svetainėje
4.2. Adventinė popietė Rietavo filiale. Gruodžio 5 d. Filialo bendruomenė Straipsnis internetiniame puslapyje
4.3. Išvyka į VDU Žemės ūkio akademija Gruodžio 13d. K.Gelumbickienė D.Bartkuvienė Straipsnis internetiniame puslapyje
4.4. Kultūros paso edukacija „Afrikos būgnai“ Gruodžio 12 d. K.Gelumbickienė Renginio medžiaga internetiniame puslapyje
4.5. Šventinis orientacinis žygis-dovanų ieškojimas“ Organizuoja VSB (IgA23, IgB 23) Gruodžio 9 d. A.Šarkauskienė Straipsnis internetiniame puslapyje
4.6. Paskaita Kp23 grupėms „Netinkamas antibiotikų vartojimas mažina efektyvumą ir atsparumą bakterijoms“. Gruodžio mėn. A.Šarkauskienė Grupių vadovo planas
4.7. Paskaita „Kaip apsisaugoti nuo peršalimo ligų ir gripo“ (IIg23A, II g23B,  II g23C) Gruodžio mėn. A.Šarkauskienė Grupių vadovo planas
4.8. Paskaita „Gera psichikos sveikata –pozityvios emocijos“ IgA 23. IgB23 Gruodžio 4-8 d. A.Šarkauskienė Grupės vadovo planas
4.9. Paskaita Kp22, V22 grupėms „Netinkamas antibiotikų vartojimas mažina efektyvumą ir atsparumą bakterijoms“. Gruodžio mėn. A.Šarkauskienė Grupės vadovo planas
4.10. Plungės TVM mokinių Kalėdinis karnavalas „ Žaliojo drakono astrologinės prognozės“ Gruodžio 22 d., 11 val. K.Gelumbickienė Grupių vadovai Mokinių taryba Renginio medžiaga internetiniame puslapyje
5. Tęstinio mokymo skyrius
5.1. Suvirintojų kursai Gruodžio 4 d. A.Žilius Direktoriaus įsakymas
5.2. C+CE su 95 kodu kursaiIndividualios priežiūros darbuotojo padėjėjo  teorinis egzaminas Gruodžio 5 d.
Gruodžio  6 d.
A.Žilius
A.Žilius
Direktoriaus įsakymas
5.3. Papildomas vairuotojų mokymasTraktorininkų kursai Rietave Gruodžio 7 d.
Gruodžio 7 d.
A.Žilius
O. Krėpštienė
Direktoriaus įsakymas
5.4. Ūkininkavimo pradmenų kursai Rietave Gruodžio 11 d. O. Krėpštienė Direktoriaus įsakymas
5.5. Santechnikų egzaminas Gruodžio 11 d. A. Žilius Direktoriaus įsakymas
5.6. Individualios priežiūros darbuotojo padėjėjo praktinis egzaminas Gruodžio 11 d. A. Žilius Direktoriaus įsakymas
5.7. Siuvėjų kursai Gruodžio 18 d. A. Žilius Direktoriaus įsakymas
5.8. C + CE vairuotojų egzaminasPapildomas vairuotojų mokymas Gruodžio 20 d.Gruodžio 21 d. A. Žilius A. Žilius Direktoriaus įsakymas
6. Pedagoginė priežiūra 
6.1. Mokytojų ir pedagoginių darbuotojų dalyvavimas rajono dalykų mokytojų  metodinių būrelių pasitarimuose. Pagal suaugusiųjų švietimo centro  gruodžio  mėn. planą. Mokytojai
6.2. Kolega- kolegai (geroji patirtis, pamokų stebėsena, aptarimas) Gruodžio  mėn. R.Pereverzeva Mokytojai Grafikas lankytinų kolegų pamokų.
6.3. TAMO dienyno tikrinimas(vertinimas, integruojamos programos, kompetencijos) Gruodžio mėn. D.Sausdravienė A.Bitaris R.Namgaudis J.Krištupienė R.Pereverzeva Rezultatų suvestinės
6.4. Pedagoginė priežiūra: pagalba mokiniams – mokytojų konsultacijos.Pedagoginė priežiūra: mokinių darbas pamokoje. Visą mėn. D.Sausdravienė R. Pereverzeva A.Bitaris Stebėjimo protokolai
7.  Vystymo skyrius
7.1 Erasmus+ programos bendrojo ugdymo sektoriaus 2 pagrindinio veiksmo partnerysčių bendradarbiavimui projekto KA220-SCH-28D5338B „Disciplines in European context“:-Duomenų pateikimas Beneficiary Module sistemoje;-Pasirengimas projekto partnerių vizitui mokykloje (2024 m. gegužės 6-10 d.) Gruodžio mėn. L. Mockuvienė V. Razgienė D. Vaišnorienė Projekto dokumentai
7.2 Erasmus+ programos 1 pagrindinio veiksmo Pavienių asmenų mobilumo profesinio mokymo srities projekto įgyvendinimo organizavimas:-Mokinių mobilumo Kipre sklaida (2023 m. 10.30-12.01 );-Mokytojų darbo stebėjimo vizito Kipre sklaida (2023 m. lakričio 12-18 d.)- Mokinių mobilumo į Vokietiją organizavimas (2024 m. 02.18-03.21 );-Mokytojų darbo stebėjimo vizito Vokietijoje organizavimas (2024 m. balandžio 14-20 d.) Gruodžio mėn. D. Vaišnorienė  Dotacijos sutartis;Dir. Įsakymai
7.3 Bendradarbiavimas su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru (LMNŠC) įgyvendinant projektą „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“ Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-02-0001:- organizuoti  profesinio orientavimo paslaugų teikimą mokiniams, kurias teiks Projekto metu įsteigtų regioninių karjeros centrų specialistai ir mokyklose dirbantys Karjeros specialistai. Gruodžio mėn K. Gelumbickienė R. Pereverzeva D. Vaišnorienė Bendradarbiavimo sutartis
7.4 Bendradarbiavimas su Europos socialinio fondo agentūra įgyvendinant projektą „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ vadovaujantis 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-05-01 „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti“ aprašu: -Veiklų mokiniams organizavimas-Projekto darbo užmokesčio dokumentų administravimas Gruodžio mėn K.Gelumbickienė V. Strazdauskienė I. Dantė D. Vaišnorienė Bendradarbiavimo sutartis
7.5. Finansavimo šaltinių paieška: —automobilistų mokymo centrui steigti ir aikštelės atnaujinimui;-saulės elektrinės įrengimui. Gruodžio mėn A.Tutlys D. Vaišnorienė Paraiška
7.6. Pameistrystės JP projektųįgyvendinimas smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse Nr. 10-010-J-0001-J01  bei didelėse įmonėse Nr. 10-010-J-0001-J02:- Pateiktų Mokėjimo Prašymų tikslinimas;-Veiklų įgyvendinimas. Gruodžio mėn A.Tutlys A. Bitaris R. Namgaudis D. Vaišnorienė R. Pereverzeva Partnerystės sutartys;Paraiška;Dir. Įsak.
7.7. Plungės TVM teikė projekto „Pirminio profesinio mokymo programų modulių įgyvendinimas Plungės technologijų ir verslo mokykloje“ Nr. 10-023-T-0006  įgyvendinimas pagal kvietimą „Galimybių mokytis profesinio mokymo programų modulius sudarymas“:-pasirašyta projekto dotacijos sutartis;- veiklų įgyvendinimas. Gruodžio mėn. A.Tutlys R. Pereverzeva A. Bitaris R. Namgaudis D. Vaišnorienė Parengtas Projekto įgyvendinimo planas.
Dotacijos sutarties pasirašymas
7.8. Jungtinis projektas „Įgyk praktinių įgūdžių sektoriniame praktinio mokymo centre!“ asmenų, besimokančių pagal formaliojo profesinio mokymo programas, praktinis mokymas sektoriniame praktinio mokymo centre:Projekto dotacijos sutarties rengimas ir pasirašymas. Gruodžio mėn A.Tutlys A. Bitaris R. Namgaudis D. Vaišnorienė Paraiška
7.9. Plungės TVM Tarptautiškumo strategijos rengimas: -Tarptautiškumo strategijos modelio sukūrimas. Gruodžio mėn D. Vaišnorienė R. Pereverzeva Dir. Įsak. Dėl darbo grupės sudarymo;Apklausos anketos;Parengtas ir suderintas Plungės TVM Tarptautiškumo strategijos modelis.
8. Planų, programų ir kitų dokumentų rengimas
8.1. Pasitarimas dėl profesinio mokymo programų įgyvendinimo mokykloje.Žiemos priėmimas. Gruodžio mėn. A,Misiūnas R.Pereverzeva A.Bitaris R.Namgaudis J.Krištupienė
8.2.  Dokumentų rengimas  ir pateikimas ŠMSM naujų profesinio mokymo programų licencijavimui. Gruodžio mėn. R.Namgaudis A.Bitaris Programų dokumentai
8.3 Tvarkaraščių keitimas pagal poreikį ir mokytojų darbo apskaitos žiniaraščių pildymas. Gruodžio mėn. D.Sausdravienė A.Bitaris Tvarkaraščių pakeitimai,žiniaraščiai
8.4. Adventinis bendruomenės renginys Gruodžio 19 d. A.Misiūnas Mokyklos bendruomenė Renginio medžiaga internetiniame puslapyje
8.5. Bendruomenės edukacinė išvyka Gruodžio 14 d. A.Misiūnas
8.6. 2024 metų  mokyklos veiklos programos rengimas. Gruodžio mėn. R.Pereverzeva Darbo grupė Parengtas plano projektas
8.7. Pedagogų atestacijos programos rengimas 2024-2025 m. m. Gruodžio mėn. R.Pereverzeva

Priemonių vykdymas analizuojamas kiekvieno mėnesio pirmą pirmadienį administracijos pasitarime.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Pereverzeva

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas

Bendrosios nuostatos:

 • Įtvirtinti LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 2018-07-01 Nr.80-3214 įstatymo bei LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatas mokykloje.
 • Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, užtikrinti saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą.
 • Propaguoti sveiką ir saugią mokyklos bendruomenės narių gyvenseną.
 • Nuolat stebėti mokinius ir informuoti ugdytinius apie alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų poveikį jaunam organizmui, vartojimo padarinius.
 • Užtikrinti nereguliaraus mokyklos lankymo statistikos rinkimą ir vykdyti ankstyvojo pasitraukimo iš mokyklos prevenciją.
 • Skirti dėmesį tėvų švietimui, kurių vaikai nenori lankyti mokyklos bei mokinių, turinčių specialiųjų poreikių.
 • Organizuoti socialinę, pedagoginę- psichologinę ir kitą pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko tėvams ar globėjams pagal įstatymus.

Mokykloje prevencinė veikla ir socialinė pedagoginė, specialioji pagalba vykdoma:

 • Integruojant į bendruosius ugdymo dalykus ir profesinio mokymo dalykus.
 • Per Mokinių tarybą, neformalųjį ugdymą;
 • Per grupių vadovų veiklą: grupių valandėlių, tradicinių renginių metu, bendraujant su mokinių šeimos nariais, bendradarbiaujant su specialistais;
 • Per socialinę veiklą;
 • Individualių socialinio pedagogo, psichologo konsultacijų metu.

Tikslas:

Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokiniams patyrusiems sunkumų mokantis

 Uždaviniai:

 1. Siekti, kad mokyklos bendruomenė, socialiniai partneriai kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą mokykloje.
 2. Propaguoti sveiką ir saugią mokyklos bendruomenės narių gyvenseną;
 3. Nuolat stebėti mokinius ir informuoti ugdytinius apie alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų poveikį jaunam organizmui, vartojimo padarinius.
 4. Organizuoti įvairius prevencinius renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas, seminarus bendruomenei aktualiomis temomis.
 5. Analizuoti mokymo sutarties pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus.
 6. Organizuoti pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko atstovams pagal galiojančius įstatymus ir teisės aktus.
 7. Vykdyti patyčių ir smurto prevenciją mokykloje.
 8. Ugdyti socialinių emocinių kompetencijas.

 

 

EIL.NR. VEIKLOS SRITIS DATA DARBO FORMOS IR BŪDAI ATSAKINGI ASMENYS
1.       VEIKLA
1.1 Sudaryti mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos planą 2023-2024 m. m. Rugsėjis mėn. Susirinkimas D.PalčikienėR. Pereverzeva
1.2. Pristatyti Vaiko gerovės komisijos veiklą už 2022-2023m.m. Gruodis Metodinių grupių susirinkimai R.PereverzevaD.SausdravienėD.PalčikienėI.Daukšienė
1.3. Parengti smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos priemonių planą. Rugsėjo mėn. Susirinkimas R.PereverzevaD.Palčikienė
1.4. Mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, siekiant įgyti daugiau kompetencijų dirbant su socialinę atskirtį ir kitų problemų turinčiais mokiniais. Per metus Kvalifikaciniai seminarai, gerosios patirties sklaida metodinėse grupėse bei administraciniuosepasitarimuose R. PereverzevaD. Sausdravienė
1.5. Mokyklos lankymo kontrolė Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį Grupių vadovai informuoja socialinę pedagogę apie praleistas pamokas.VGK svarsto, kaip gerinti situaciją, paruošia priemonių planą. D. Palčikienė
1.6. Mokyklos nelankymo priežasčių aptarimas su mokinių tėvais ar globėjais individualiai, ir grupių vadovų susirinkimuose Iki kiekvieno savaitės paskutinio penktadienio Grupių vadovai D. PalčikienėI.DaukšienėGrupių vadovų susirinkimas
1.7. Tėvų informavimas bei švietimas Per metus Per trišalius susitikimus, per atvirų durų dienas VGK, grupių vadovai
1.8. Vaiko gerovės komisijos posėdžiai 1 kartą per  mėnesį, pagal situaciją Įgyvendinamas sveikos ir kultūringos mokyklos aplinkos prioritetas D. PalčikienėVGK  nariai
 
1.9. Organizuoti akcijas „Būk matomas kelyje” (atšvaitų dalinimas, informacijos sklaida per TAMO, internetiniame puslapyje, per grupės valandėles). Lapkričio mėn. Prevenciniai renginiai su mokiniais A.Šarkauskienė‘
1.10. Mokinių ir jų tėvų informavimo  apie mokinio mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, mokinio elgesio taisyklių pažeidimus Tamo.lt dienyne. Per mokslo metus Pastabos, informacinės žinutės Tamo.lt dienyne, individualios konsultacijos D. Palčikienė
1.11. Vykdyti mokinių ir jų tėvų individualias konsultacijas Nuolat I.Daukšienė
1.12. Vykdyti mokytojų konsultavimą, mokinių klausimais ir darbą su SUP mokiniais Nuolat I.Daukšienė
2.      PRIEMONĖS PSICHINĖS SVEIKATOS GERINIMUI, TABAKO, ALKOHOLIO, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJAI
 2.1 Tęsti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo programos vykdymą (integruota į ugdymo procesą). Per metus Integruojama į mokomųjų dalykų programas ir grupių vadovų veiklą A.Šarkauskienė A.Kadė
         2.2. Socialinių ir emocinių kompetencijų bei asmenybės ugdymas -prevencinė programaLIONS QUEST „Raktai į sėkmę“ Per metus Grupių valandėlės Grupių vadovai
2.3. Tarptautinės Nerūkymo dienos minėjimas. Lapkričio mėn. Prevenciniai pokalbiai su mokiniais. K.Gelumbickienė A.Šarkauskienė
2.4. Akcijos  prieš rūkymą, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimą bei patyčias. Lapkričio mėn. Prevenciniai renginiai su mokiniais A.Šarkauskienė A.Kadė
3.      PRIEMONĖS PRIEVARTOS, SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJAI
3.1. Kryptingas socialinės veiklos organizavimas I-II-III g. klasių mokiniams aptarimas Per metus Socialinė savanoriška veikla Grupių vadovai
3.2. Renginiai Tolerancijos dienai paminėti Lapkričio mėn. Grupių vadovų, specialistų veikla: prevencinių filmų peržiūra ir aptarimas, kitos priemonės. I.Daukšienė K.Gelumbickienė Grupių vadovai
3.3. Pilietiškumo, sveikatingumo ir sporto diena Gegužės mėn. Sporto šventė R.Pereverzeva A.Šarkauskienė Grupių vadovai
3.4. Socialinių ir emocinių kompetencijų bei asmenybės ugdymas-prevencinė programa Per metus Konsultacijos grupių vadovams, mokytojams D.Palčikienė R.Pereverzeva
4.      PRIEMONĖS PREKYBOS ŽMONĖMIS PREVENCIJAI
4.1. Diskusijos su mokiniais apie prekybos žmonėmis pavojus. Rugsėjo / spalis Per dorinio ugdymo pamokas, grupių vadovų veiklą. I. Daukšienė
4.2. Paskaita apie prekybą žmonėmis ir grėsmes Spalis- gruodis Susitikimai su konkrečių grupių mokiniais I.Daukšienė R.Pereverzeva
4.3. Susitikimas su Plungės policijos atstovais Spalis Susitikimai su I kurso mokiniais D.Palčikienė
5.      PRIEMONĖS SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJAI
5.1. Integruojama į ugdymo procesą ir grupių vadovų veiklą Per mokslo metus Pagal ugdymo planus dorinio ugdymo, žmogaus saugos, gyvenimo įgūdžių programa D. Palčikienė
5.2. Krizių valdymo mokykloje  algoritmo  peržiūra Gruodžio mėn. Analizuoti VGK veiklą, kaip atitinka Reglamentą bei norminius aktus. R.PereverzevaVGK
5.3 Baziniai savižudybių mokymai Per metus VSB lektorių paskaitos A.Šarkauskienė
6.      PRIEMONĖS ŽIV/AIDS PREVENCIJAI 
6.1. Gyvenimo įgūdžių programos vykdymas Per mokslo metus Per pagrindinio bei vidurinio ugdymo mokomųjų dalykų pamokas D. Gendvilienė Grupių vadovai
6.2. Organizuoti renginius, skirtus Pasaulinei AIDS dienai paminėti. Gruodžio mėn. Prevencinis renginys A.Šarkauskienė K.Gelumbickiene
7.      SOCIALINĖ PEDAGOGINĖ PAGALBA 
7.1. I, II gimnazijos klasių ir I kurso mokinių adaptacijos, patyčių, smurto artimoje aplinkoje  tyrimas. Mokslo metų pradžioje ir pabaigoje Anketinė mokinių apklausa D.Palčikienė R.Pereverzeva
7.2. Rizikos grupės mokinių stebėjimas, konsultavimas, priežiūra Per metus Darbas su mokiniais, turinčiais elgesio ir kt. problemų I.Daukšienė D.Palčikienė A.Kadė
           7.3. Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais bei kitais specialistais, teikiančiais pagalbą vaikui ir šeimai. Per metus Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais bei kitais specialistais I.Daukšienė R.Pereverzeva D.Palčikienė
8.      DARBAS SU SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (TOLIAU SUP) TURINČIAIS MOKINIAIS 
8.1. Rinkti informaciją apie mokinius, turinčius mokymosi sunkumų:1. Gavus tėvų sutikimą atlikti pirminį įvertinimą;2. Aptarti įvertinimo rezultatus, teikti siūlymą PPT dėl specialiojo ugdymo skyrimo;3. Konsultuoti mokytojus ir tėvus. Per mokslo metus Pagal poreikįsudaromas individualus pagalbos planas D.Sausdravienė I.Daukšienė
8.2. Konsultacijos, skirtos naujai atvykusiems į mokyklą mokiniams, iš užsienio grįžusiems mokiniams, besimokantiems pagal individualizuotas ir pritaikytas bendrąsias ugdymo programas bei jų grupių vadovams, mokytojams. ukrainiečių vaikams ( mokiniams) Visus mokslo metus, atsižvelgiant į specialistų rekomendacijas Pagal poreikį D.Sausdravienė I.Daukšienė D. Palčikienė
8.3. Dalijimasis gerąja patirtimi su kitų ugdymo įstaigų specialistais, socialiniais partneriais Per mokslo metus Gerosios darbo perėmimas ir sklaida VGK nariai
8.4 Pasiruošti įtraukiąjam ugdymui (seminarai, diskucijos mokymai) Per mokslo metus VGK nariai, mokytojai
9.      PRIEMONĖS UGDYTI SVEIKOS GYVENSENOS ĮGŪDŽIUS 
9.1. Sveikos gyvensenos ugdymo užsiėmimai Per mokslo metus Pagal atskirą planą A. Šarkauskienė Plungės rajono Visuomenės sveikatos biuro darbuotojos
                                              10.   KRIZIŲ VALDYMAS
10.1 Įvertinti krizės aplinkybes, peržiūrėti  krizės valdymo algoritmą Esant krizinei situacijai Posėdis pagal situaciją R.Pereerzeva I.Daukšienė D.Palčikienė
10.2. Parengti informaciją ir informuoti apie krizę mokyklos bendruomenę/žiniasklaidą, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, teritorinę policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugos tarnybą. Esant krizinei situacijai Posėdis pagal situaciją Krizės komanda
10.3. Įvertinti mokyklos bendruomenės grupes ir asmenis, kuriems reikalinga švietimo pagalba ir organizuoti jos teikimą. Esant krizinei situacijai Pagal poreikį Krizės komanda
10.4. Kelti kvalifikaciją prevencijos, emocinio saugumo, motyvacijos krizės valdymo ir kt. klausimais. Kartą per metus VGK nariai
11 . Prevencinė veikla, jaunimui aktualiomis temomis.
11.1 Pokalbių – diskusijų popietės Per mokslo metus Paskaita bendrabutyje gyvenantiems vaikams. Bendrabučio auklėtoja A. Kadė
11.2. Teminės pokalbių valandėlės Per mokslo metus Paskaita bendrabutyje gyvenantiems vaikams. Bendrabučio auklėtoja A. Kadė
11.3 Organizavuoti mokinių susitikimus su bendruomenės pareigūnėmis, kad supažindinti mokinius su nepilnamečių teisine atsakomybe, kokios baudos ir atsakomybės gali grėsti už padarytus nusižengimus Per mokslo metus Paskaita mokiniams D.Palčikienė

 

P.S.: Atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius, numatoma galimybė esamą planą keisti, pildyti.

Vaiko gerovės komisijos pirmininkas                                                                                                                  Dalia Palčikienė