2023 m. birželio mėn. veiklos planas

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA

SUDERINTA:
Mokyklos direktorius
A. Misiūnas

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA
2023 m. birželio mėn. veiklos planas 

Eil. Nr. Veiklos turinys Data Atsakingas Veiklos įrodymas
1.

2.

Administracijos pasitarimai veiklos klausimais.
Informacija mokytojams dėl savaitės ugdymo aktualijų.
Visą  mėn. A.Misiūnas

Direktoriaus pavaduotoja Skyrių vedėjai

Pasitarimų protokolai
2. Gimnazijos skyrius
2.1. Mokyklinis lietuvių BE ir darbų taisymas Birželio 5 d R. Pereverzeva D. Sausdravienė Egzaminų protokolai
2.2. Vaiko gerovės komisijos susirinkimas . Birželio 2 d. I.Daukšienė R.Pereverzeva Susirinkimo protokolas
2.3 VBE egzaminai pagal tvarkaraštį. Birželio mėn. D.Sausdravienė Protokolai
2.4. Mokslo metų užbaigimui skirtos grupių valandėlės. Birželio mėn. Grupių vadovai Grupių vadovų planai
2.5. Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų metodinės grupės susirinkimas. Birželio  20 d. D.Sausdravienė J.Raišuotienė Posėdžio protokolas
2.6. Darbas su nepažangiais mokiniais ir mokiniais, pasirinkusiais VBE ir MBE. Visą mėn. D.Sausdravienė Dalykų mokytojai Mokytojų pateikta informacija apie dalyko mokymo rezultatus, skolų taisymą.
2.7. Grupių metinių ataskaitų rengimas ir pristatymas. Iki birželio 30 d. D.Sausdravienė A.Bitaris J.Krištupienė Grupių vadovai Metinės ataskaitos
2.8. Pedagogų susirinkimas . Birželio 30 d. R.Pereverzeva Susirinkimo protokolas
2.9. Mandatinės komisijos priėmimui organizuoti į 9,10 klases susirinkimas Birželio 26,29 d. R.Pereverzeva D.Sausdravienė D.Palčikienė A.Šarkauskienė I.Daukšienė R.Krikščiukienė Susirinkimo protokolas
3. Profesinio  mokymo skyrius
3.1. Profesijos mokytojų metodinės grupės susirinkimas. Birželio  mėn. A.Bitaris Susirikimo protokolas
3.2. Baigiamųjų kursų mokinių kompetencijų vertinimo egzaminai. Birželio mėn. A.Bitaris R. Namgaudis Protokolai
3.3. Apdailininko specialybės mokinių išvyka į mokymus Telšių RPMC, pagal ES projektą Birželio 6,12 d. A.Bitaris R. Namgaudis Straipsnis internetiniame puslapyje
3.4. Sveikatingumo diena (Mokyklos bendruomenės išvyka). Birželio 1 d. Filialo administracija, mokytojai Viešinimas socialiniuose tinkluose.
3.5. Mokinių priėmimo organizavimas Plungės technologijų ir verslo mokykloje, Rietavo filiale. Birželio mėn. R.PereverzevaJ.Krištupienė Straipsnis internetiniame puslapyje
3.6. I kurso Rsoc22P, Ržū22T mokinių, mokslo metų užbaigimas.Rietavo bendruomenės mokslo metų užbaigimas – išvyka. Birželio 22 d. Filialo administracija, mokytojai Straipsnis internetiniame puslapyje
4. Neformalusis ugdymas
4.1. Pilietiškumo, sporto ir sveikatingumo šventė grupėse. Birželio  1 d. A.Galminienė V.Malinauskas Grupių vadovai Straipsnis internetiniame puslapyje
4.2. Mokinių tarybos susirinkimas (mokinių veiklos aptarimas, grupių  mokymosi sunkumai, pastebėjimai). Birželio mėn. A.Galminienė Protokolas
4.3. Psichologines mokinių konsultacijos ( individualios). Visą mėnesį I.Daukšienė Konsultacijų grafikas
4.4. Mokyklos bendruomeninė diena.Mokytojų edukacinė išvyka į Rokiškį. Birželio 27-28 d. J.Raišuotienė Straipsnis internetiniame puslapyje
4.5. 1. Paskaita-praktinis užsiėmimas „Praleiskime vasarą saugiai“ (2gC22, 2gB22, 2gA22). Birželio mėn. A.Šarkauskienė Grupės vadovo planas
4.6. Profesinio mokymo diplomų įteikimo šventė Birželio 23 d. A. Bitaris A.Galminienė Grupių vadovai Straipsnis internetiniame puslapyje
5. Tęstinio mokymo skyrius
5.1. Traktorininkų konsultacijos PlungėjeLietuviu kalbos mokymas užsieniečiams Birželio 1 d.
Birželio 1 d.
A. Žilius
A. Žilius
 Įsakymas
5.2. Papildomas vairuotojų mokymasC ir CE vairuotojų egzaminas Birželio 1 dBirželio 2 d.. A. Žilius A. Žilius Įsakymas
5.3. 95 kodo kursai Birželio 5 d. A. Žilius Įsakymas
5.4. Lietuviu kalbos mokymas užsieniečiams Birželio 5 d. A. Žilius Įsakymas
5.5. Papildomi vairuotojų mokymaiTraktorininkų egz. savarankiškai pasirengusiems Birželio 15 d.
Birželio 16 d.
A. Žilius
A. Žilius
Įsakymas
5.6. Ūkininkavimo pradmenų egzaminas Rietave Birželio 16 d. O. Krėpštienė Įsakymas
5.7. Papildomas vairuotojų mokymasTraktorininkų egzaminasRietave Birželio 22 d.
Birželio 23
A. Žilius
O. Krėpštienė
Įsakymas
5.8 Lietuviu kalbos žinių vertinimas užsieniečiams Birželio 28 d. A. Žilius Įsakymas
 6 Ugdymo proceso stebėsena
6.1. Mokytojų ir pedagoginių darbuotojų dalyvavimas rajono dalykų mokytojų  metodinių būrelių pasitarimuose. Pagal suaugusiųjų švietimo centro  birželio mėn. planą. Mokytojai
6.2. TAMO dienyno tikrinimas( mokslo metų užbaigimas, veiklos, integravimas)  Iki birželio 30 d. D.Sausdravienė A.Bitaris R.Namgaudis J.Krištupienė Laiškai mokytojams
6.3. Pagalba mokiniui: konsultacijos ir darbas su nepažangiais mokiniais ir mokiniais, pasirinkusiais VBE ir MBE. Visą mėn. D.Sausdravienė Dalykų mokytojai Mokytojų pateikta informacija apie dalyko mokymo rezultatus, skolų taisymą.
6.4. Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos,,Mokinio pažangos matavimas bei išmokimostebėjimas siekiant ugdymo(si) pažangos” Vmodulio seminaras ,,SUP turintis vaikas –ugdymo(si) ypatumai, problemųatpažinimas ir sprendimų modeliavimasLektorė Oksana Mačėnaitė,LSU dėstytoja,edukologijos doktorantė“Registracija per http://www.semiplius.lt/ Birželio 13d. R.Pereverzeva Klausytojų sąrašas
7 Vystymo skyrius
7.1 Projekto Nr. 08.5.1-ESFA-K-853-01-0017 „Socialinio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas Telšių regione“ veiklų įgyvendinimas:-Projekto veiklų užbaigimas;-Galutinio mokėjimo prašymo tikslinimas; Birželio mėn. D. Vaišnorienė R. Laučytė L. Prišmontė S.Silkauskaitė I. Dantė E.Brezgytė Projekto dokumentai
7.2 Erasmus+ programos bendrojo ugdymo sektoriaus 2 pagrindinio veiksmo partnerysčių bendradarbiavimui projekto KA220-SCH-28D5338B „Disciplines in European context“:-Vizito (2023 m. rugsėjo gale) į Švediją planavimas; Birželio mėn. L. Mockuvienė V. Razgienė D. Vaišnorienė Projekto dokumentai
7.3 Erasmus+ programos 1 pagrindinio veiksmo Pavienių asmenų mobilumo profesinio mokymo srities projekto įgyvendinimo organizavimas:-Partnerių paieška;-Veiklų planavimas; Birželio mėn. D. Vaišnorienė  Paraiška
7.4 Bendradarbiavimas su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru (LMNŠC) įgyvendinant projektą „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“ Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-02-0001:- organizuoti  profesinio orientavimo paslaugų teikimą mokiniams, kurias teiks Projekto metu įsteigtų regioninių karjeros centrų specialistai ir mokyklose dirbantys Karjeros specialistai. Birželio mėn A. Kaveckienė R. Pereverzeva D. Vaišnorienė Bendradarbiavimo sutartis
7.5 Bendradarbiavimas su Europos socialinio fondo agentūra įgyvendinant projektą „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ vadovaujantis 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-05-01 „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti“ aprašu:-Karjeros specialistų mokymai;-Veiklų mokiniams organizavimas-Projekto darbo užmokesčio dokumentų administravimas Birželio mėn A. Kaveckienė V. Strazdauskienė I. Dantė D. Vaišnorienė Bendradarbiavimo sutartis
7.6 Finansavimo šaltinių paieška: —automobilistų mokymo centrui steigti ir aikštelės atnaujinimui;-saulės elektrinės įrengimui. Birželio mėn A.Tutlys D. Vaišnorienė Paraiška
7.7 Pameistrystės JP projektųįgyvendinimas smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse Nr. 10-010-J-0001-J01  bei didelėse įmonėse Nr. 10-010-J-0001-J02:-dotacijos sutarčių pasirašymas;-projektų įgyvendinimo darbo grupių sudarymas;-veiklų planavimas. Birželio mėn A.Tutlys D. Vaišnorienė R. Pereverzeva A. Bitaris R. Namgaudis Partnerystės sutartys;Paraiška;Dir. Įsak.
7.8 Nacionalinio mobilumo (sektorinių centrų įveiklinimui) jungtinio projekto paraiškos rengimas finansavimui gauti.
Ir projektinis bendradarbiavimas su Kelmės profesinio rengimo centro Tytuvėnų skyriumi:-5 mokinių mokymai Plungės TVM sektoriniame centre.
Birželio mėn A.Tutlys D. Vaišnorienė R. Pereverzeva A. Bitaris R. Namgaudis Partnerystės sutartys;Paraiška
7.9 Plungės TVM teikė projekto „Pirminio profesinio mokymo programų modulių įgyvendinimas Plungės technologijų ir verslo mokykloje“ įgyvendinimo planą Nr. 10-023-T-0006 (su priedu) pagal kvietimą „Galimybių mokytis profesinio mokymo programų modulius sudarymas“:-projekto įgyvendinimo planas pateiktas ESFA tolimesniam vertinimui.  Birželio mėn. A.Tutlys D. Vaišnorienė R. Pereverzeva A. Bitaris R. Namgaudis Parengtas Projekto įgyvendinimo planas.
Dotacijos sutarties pasirašymas
7.10 Plungės TVM Tarptautiškumo strategijos rengimas:-Strategijos rengimo darbo grupės suformavimas;-Mokyklos bendruomenės apklausa taikant anketinės apklausos metodą;-Tarptautiškumo strategijos modelio sukūrimas. Birželio mėn D. Vaišnorienė R. Pereverzeva Dir. Įsak. Dėl darbo grupės sudarymo;Apklausos anketos;Parengtas ir suderintas Plungės TVM Tarptautiškumo strategijos modelis.
8. Planų, programų ir kitų dokumentų rengimas
8.1.  Dokumentų rengimas  ir pateikimas ŠMSM naujų modulinių profesinio mokymo programų licencijavimui. Visą mėn. R.Namgaudis A.Bitaris Parengtos programos
8.2. Tvarkaraščių keitimas pagal poreikį ir mokytojų darbo apskaitos žiniaraščių pildymas. Visą mėn. D.Sausdravienė A.Bitaris Tvarkaraščių pakeitimai,žiniaraščiai
8.3. Mokslų metų analizė metodinėse grupėse, ataskaitų pateikimas (pagal kriterijus) Birželio mėn. D.Sausdravienė A.Bitaris J.Krištupienė
8.4. Metodinių grupių ataskaitų rengimas už mokslo metus, jų pateikimas archyvarui, grupių vadovų ataskaitų rengimas Iki birželio 30 d. Metodinių grupių pirmininkai
8.5. Vykdomų programų įgyvendinimo plano rengimas Iki birželio 30 d. R.Pereverzeva Darbo grupė
8.6. Metiniai pokalbiai su mokytojais, grupių vadovais Iki birželio 30 d. R.Pereverzeva D.Sausdravienė A.Bitaris R.Namgaudis J.Krištupienė Mokytojų savianalizės

Priemonių vykdymas analizuojamas kiekvieno mėnesio pirmą pirmadienį administracijos pasitarime.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Pereverzeva

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas

Bendrosios nuostatos:

 • Įtvirtinti LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 2018-07-01 Nr.80-3214 įstatymo bei LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatas mokykloje.
 • Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, užtikrinti saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą.
 • Propaguoti sveiką ir saugią mokyklos bendruomenės narių gyvenseną.
 • Nuolat stebėti mokinius ir informuoti ugdytinius apie alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų poveikį jaunam organizmui, vartojimo padarinius.
 • Užtikrinti nereguliaraus mokyklos lankymo statistikos rinkimą ir vykdyti ankstyvojo pasitraukimo iš mokyklos prevenciją.
 • Skirti dėmesį tėvų švietimui, kurių vaikai nenori lankyti mokyklos bei mokinių, turinčių specialiųjų poreikių.
 • Organizuoti socialinę, pedagoginę- psichologinę ir kitą pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko tėvams ar globėjams pagal įstatymus.

Mokykloje prevencinė veikla ir socialinė pedagoginė, specialioji pagalba vykdoma:

 • Integruojant į bendruosius ugdymo dalykus ir profesinio mokymo dalykus.
 • Per Mokinių tarybą, neformalųjį ugdymą;
 • Per grupių vadovų veiklą: grupių valandėlių, tradicinių renginių metu, bendraujant su mokinių šeimos nariais, bendradarbiaujant su specialistais;
 • Per socialinę veiklą;
 • Individualių socialinio pedagogo, psichologo konsultacijų metu.

Tikslas

Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokiniams patyrusiems sunkumų mokantis

 Uždaviniai:

 1. Siekti, kad mokyklos bendruomenė, socialiniai partneriai kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą mokykloje.
 2. Propaguoti sveiką ir saugią mokyklos bendruomenės narių gyvenseną;
 3. Nuolat stebėti mokinius ir informuoti ugdytinius apie alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų poveikį jaunam organizmui, vartojimo padarinius.
 4. Organizuoti įvairius prevencinius renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas, seminarus bendruomenei aktualiomis temomis.
 5. Analizuoti mokymo sutarties pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus.
 6. Organizuoti pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko atstovams pagal galiojančius įstatymus ir teisės aktus.
 7. Vykdyti patyčių ir smurto prevenciją mokykloje.
 8. Ugdyti socialinių emocinių kompetencijas.

 

EIL. NR. VEIKLOS SRITIS DATA DARBO FORMOS IR BŪDAI ATSAKINGI ASMENYS
1.       VEIKLA
1.1 Sudaryti mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos planą 2022-2023 m. m. Rugsėjis mėn. Posėdis R. Pereverzeva I.Daukšienė
1.2. Pristatyti Vaiko gerovės komisijos veiklą už 2021-2022m.m. Gruodis Mokytojų susirinkimai R.Pereverzeva D.Sausdravienė D.Palčikienė I.Daukšienė
1.3. Parengti smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos priemonių planą. Rugsėjo mėn. Posėdis R.Pereverzeva D.Palčikienė
1.4. Mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, siekiant įgyti daugiau kompetencijų dirbant su socialinę atskirtį ir kitų problemų turinčiais mokiniais. Per metus Kvalifikaciniai seminarai, gerosios patirties sklaida metodinėse grupėse bei administraciniuosepasitarimuose R. Pereverzeva D. Sausdravienė
1.5. Mokyklos lankymo kontrolė Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį Grupių vadovai informuoja socialinę pedagogę apie praleistas pamokas.VGK svarsto, kaip gerinti situaciją, paruošia priemonių planą. D. Palčikienė
1.6. Mokyklos nelankymo priežasčių aptarimas su mokinių tėvais ar globėjais individualiai,ir grupių vadovų susirinkimuose Iki kiekvieno savaitės paskutinio penktadienio Grupių vadovai D. Palčikienė I.Daukšienė Grupių vadovų susirinkimas
1.7. Tėvų informavimas bei švietimas Per metus Per trišalius susitikimus, per atvirų durų dienas VGK
1.8. Vaiko gerovės komisijos posėdžiai 1 kartą per  mėnesį, pagal situaciją Įgyvendinamas sveikos ir kultūringos mokyklos aplinkos prioritetas R. PereverzevaVGK  nariai
 
1.9. Organizuoti akcijas „Būk matomas kelyje” (atšvaitų dalinimas, informacijos sklaida per TAMO, internetiniame puslapyje, per grupės valandėles). Lapkričio mėn. Prevenciniai renginiai su mokiniais A.Šarkauskienė‘
1.10. Mokinių ir jų tėvų informavimo  apie mokinio mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, mokinio elgesio taisyklių pažeidimus tamo.lt dienyne. Per mokslo metus Pastabos, informacinės žinutės tamo.lt dienyne D. Palčikienė
1.11. Vykdyti mokinių ir jų tėvų individualias konsultacijas Nuolat I.Daukšienė
1.12. Vykdyti mokytojų konsultavimą, mokinių klausimais. Nuolat I.Daukšienė
2.      PRIEMONĖS PSICHINĖS SVEIKATOS GERINIMUI, TABAKO, ALKOHOLIO, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJAI
 2.1 Tęsti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo programos vykdymą (integruota į ugdymo procesą). Per metus Integruojama į mokomųjų dalykų programas ir grupių vadovų veiklą A.Šarkauskienė A.Kadė
2.2. Socialinių ir emocinių kompetencijų bei asmenybės ugdymas -prevencinė programaLIONS QUEST „Raktai į sėkmę“ Per metus Įgyvendinimas per mokslo metus VKG nariai( pasirinktinai)
2.3. Tarptautinės Nerūkymo dienos minėjimas. Lapkričio mėn. Prevenciniai pokalbiai su mokiniais. A.Galminienė A.Šarkauskienė
2.4. Akcijos  prieš rūkymą, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimą bei patyčias. Lapkričio mėn. Prevenciniai renginiai su mokiniais A.Šarkauskienė A.Kadė
3.      PRIEMONĖS PRIEVARTOS, SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJAI
3.1. Kryptingas socialinės veiklos organizavimas I-II g. klasių mokiniams aptarimas Per metus Socialinė savanoriška veikla R.Pereverzeva
3.2.  „Savaitė be patyčių” Kovo mėn. Grupių vadovų, specialistų veikla:prevencinių filmų peržiūra ir aptarimas, kiti renginiai I.Daukšienė D.Palčikienė A.Galminienė
3.3. Renginiai Tolerancijos dienai paminėti „Spalvų savaitė“ Lapkričio mėn. Grupių vadovų, specialistų veikla: prevencinių filmų peržiūra ir aptarimas, kitos priemonės. I.Daukšienė A.Galminienė
3.4. Pilietiškumo, sveikatingumo ir sporto diena Gegužės mėn. Sporto šventė R.Pereverzeva A.Šarkauskienė
3.5. Socialinių ir emocinių kompetencijų bei asmenybės ugdymas-prevencinė programa
Mokytojų soc. ir emoc. Kompetencijų tobulinimas : I modulis – ped. Perdegimo sindromas ir kaip jo išvengti.I modulio edukacinė išvyka
Per metus
Lapkritis
Konsultacijos grupių vadovams, mokytojams
Mokytojai
D.Palčikienė R.Pereverzeva
4.      PRIEMONĖS PREKYBOS ŽMONĖMIS PREVENCIJAI
4.1. Diskusijos su mokiniais apie prekybos žmonėmis pavojus.
Paskaita apie prekybą žmonėmis ir grėsmes(pagal projektą atvykusi lektorė)
Rugsėjo 29 d.
Spalis- gruodis
Per dorinio ugdymo pamokas, grupių vadovų veiklą.Susitikimai su konkrečių grupių mokiniais I. Daukšienė
R.Pereverzeva
4.2. Vaiko alkoholinio sindromo diena- Raudoni batukai, minėjimas. Per grupės valandėles A.Galminienė A.Šarkauskienė
5.      PRIEMONĖS SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJAI
5.1. Integruojama į ugdymo procesą ir grupių vadovų veiklą
Prevencinė savižudybių diena
Per mokslo metus
Rugsėjo 10d.
Pagal ugdymo planus dorinio ugdymo, žmogaus saugos, sveikatos programos pamokose I.Daukšienė
5.2. Krizių valdymo mokykloje  algoritmo  sukūrimas Gruodžio mėn. Analizuoti VGK veiklą, kaip atitinka Reglamentą bei norminius aktus. R.Pereverzeva VGK
6.      PRIEMONĖS ŽIV/AIDS PREVENCIJAI 
6.1. Integruojama „ Sveikatos , rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa“ pagrindinio ir vidurinio ugdymo pamokose. Per mokslo metus Per pagrindinio bei vidurinio ugdymo mokomųjų dalykų pamokas R.Pereverzeva
6.2. Organizuoti renginius, skirtus Pasaulinei AIDS dienai paminėti. Gruodžio mėn. Prevencinis renginys A.Šarkauskienė A.Galminienė
7.      SOCIALINĖ PEDAGOGINĖ PAGALBA 
7.1.   I, II gimnazijos klasių ir I kurso mokinių adaptacijos, patyčių, smurto artimoje aplinkoje  tyrimas. Mokslo metų pradžioje ir pabaigoje Anketinė mokinių apklausa D.Palčikienė A.Galminienė R.Pereverzeva
7.2. Rizikos grupės mokinių stebėjimas, konsultavimas, priežiūra Per metus Darbas su mokiniais, turinčiais elgesio ir kt. problemų I.Daukšienė D.Palčikienė
7.3. Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais bei kitais specialistais, teikiančiais pagalbą vaikui ir šeimai. Per metus Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais bei kitais specialistais I.Daukšienė R.Pereverzeva D.Palčikienė
8.      DARBAS SU SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (TOLIAU SUP) TURINČIAIS MOKINIAIS 
8.1. Rinkti informaciją apie mokinius, turinčius mokymosi sunkumų:1. Gavus tėvų sutikimą atlikti pirminį įvertinimą;2. Aptarti įvertinimo rezultatus, teikti siūlymą PPT dėl specialiojo ugdymo skyrimo;3. Konsultuoti mokytojus ir tėvus. Per mokslo metus Pagal poreikįsudaromas individualus pagalbos planas D.Sausdravienė I.Daukšienė
8.2. Konsultacijos, skirtos naujai atvykusiems į mokyklą mokiniams, iš užsienio grįžusiems mokiniams, besimokantiems pagal individualizuotas ir pritaikytas bendrąsias ugdymo programas, bei jų grupių vadovams, mokytojams. ukrainiečių vaikams ( mokiniams) Visus mokslo metus, atsižvelgiant į specialistų rekomendacijas Pagal poreikį D.Sausdravienė I.Daukšienė D. Palčikienė
8.3. Dalijimasis gerąja patirtimi su kitų ugdymo įstaigų specialistais, socialiniais partneriais Per mokslo metus Gerosios darbo perėmimas ir sklaida VGK nariai
9.      PRIEMONĖS UGDYTI SVEIKOS GYVENSENOS ĮGŪDŽIUS 
9.1. Sveikos gyvensenos ugdymo užsiėmimai Per mokslo metus Pagal atskirą planą A. Šarkauskienė Plungės rajono Visuomenės sveikatos biuro darbuotojos
                                              10.   KRIZIŲ VALDYMAS
10.1 Įvertinti krizės aplinkybes, parengti krizės valdymo algoritmą Esant krizinei situacijai Posėdis pagal situaciją R.Pereerzeva I.Daukšienė
10.2. Parengti informaciją ir informuoti apie krizę mokyklos bendruomenę/žiniasklaidą, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, teritorinę policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugos tarnybą. Esant krizinei situacijai Posėdis pagal situaciją Krizės komanda
10.3. Įvertinti mokyklos bendruomenės grupes ir asmenis, kuriems reikalinga švietimo pagalba ir organizuoti jos teikimą. Esant krizinei situacijai Pagal poreikį Krizės komanda
10.4. Kelti kvalifikaciją prevencijos, emocinio saugumo, motyvacijos krizės valdymo ir kt. klausimais. Kartą per metus VGK nariai
11 . Prevencinė veikla, jaunimui aktualiomis temomis.
11.1 Pokalbių – diskusijų popietės: „Kiek kainuoja Tavo gerumas ir tolerancija“„Atpažink –  kur prasideda patyčios ir smurtas“ Per mokslo metus Paskaita bendrabutyje gyvenantiems vaikams. Bendrabučio auklėtoja A. Kadė
11.2. Teminės pokalbių valandėlės:  (Pasiruošimas šeimai. Ugdymas  karjerai.)„Pokalbiai tarp mūsų mergaičių“.“Kas rūpi vaikinams?“ Per mokslo metus Paskaita bendrabutyje gyvenantiems vaikams. Bendrabučio auklėtoja A. Kadė
11.3 Prevencinė pokalbių – diskusijų popietės: „Sieki eforijos- rinkis atsakingai “„Paslėptos grėsmės- prekyba žmonėmis “„Būk budrus- elektroniniai kvaišalai“. Per mokslo metus Paskaita bendrabutyje gyvenantiems vaikams. Bendrabučio auklėtoja A. Kadė

P.S.: Atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius, numatoma galimybė esamą planą keisti, pildyti.
Vaiko gerovės komisijos pirmininkas  Ingrida Daukšienė