2023 m. sausio mėn. veiklos planas

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA

SUDERINTA:
Mokyklos direktorius
A. Misiūnas

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA
2023 m. sausio mėn. veiklos planas 

Eil. Nr. Veiklos turinys Data Atsakingas Veiklos įrodymas
1.

2.

Administracijos pasitarimai veiklos klausimais
Informacija mokytojams dėl savaitės ugdymo aktualijų
Sausio mėn.

Antradienis , po 2 pamokų

A.Misiūnas

Direktoriaus pavaduotoja Skyrių vedėjai

Pasitarimų protokolai
2. Gimnazijos skyrius
2.1. Vaiko Gerovės komisijos posėdžiai pagal planą. Sausio mėn. I.Daukšienė VGK nariai Posėdžioprotokolai
2.2. Rajoninė anglų k. olimpiada 11 kl. mokiniams. Sausio 12 d. D. Sausdravienė V. Razgienė L. Mockuvienė Protokolai
2.3. Istorijos ir pilietiškumo pamoka, skirta sausio 13-ajai. Sausio 13 d. A. Galminienė V.Žutautaitė S. Gedgaudienė Pamokų stebėjimo protokolai
2.4. Mokyklinė matematikos olimpiada 11-12 kl. mokiniams. Sausio mėn. J. Raišuotienė M. Stonkienė Protokolai
2.5. Grupių vadovų metodinės grupės susirinkimas. Sausio 11 d., po 8 pamokų R.Pereverzeva Grupių vadovai Grupių vadovų veiklos apskaitos dokumentai
2.6. Mokinių signalinių pusmečio rezultatų aptarimas.Pagalbos nepažangiems, blogai pamokas lankantiems, motyvacijos stokojantiems mokiniams organizavimas konsultacijų pamokose. Visą mėn. R. Pereverzeva D.Sausdravienė A.Bitaris Gr. vadovai Mokytojų pateikta informacija apie dalyko mokymo rezultatus
2.7. Mokytojų susirinkimai grupėse pagal dėstomus dalykus, sudarytas darbo grupes. Sausio 3-6 dienomis, 10 val.(pagal sąrašą) D.Sausdravienė A.Bitaris J.Krištupienė R.Namgaudis
2.8.  9 -12 klasių mokinių rajoninė fizikos  olimpiada. Sausio 20 d., 9 val. D.Sausdravienė J.Raišuotienė  Informacija internetiniame puslapyje
3. Profesinio  mokymo skyrius
3.1. Susitikimas su profesijos mokytojais dėl III kurso mokinių įtraukimo į pameistrystės mokymą.  Sausio 11 d. A.Bitaris R.Namgaudis
3.2. Pasiruošimas išleisti į modulį „Įvadas į darbo rinką“ kirpėjų Kp20 grupės mokinius. Sausio mėn. R.Namgaudis Įsakymas
3.3. Profesijos mokytojų(technologinio darbo vadovų) susirinkimas. Sausio  mėn. R.Pereverzeva
3.5. Suv21T teorinės dalies kompetencijų vertinimas. Sausio 16 d. Filialo administracija, mokytojai Protokolas
3.6. Suv21T praktinės dalies kompetencijų vertinimas. Sausio 19 d. Filialo administracija, mokytojai Protokolas
3.7. Ržū21T teorinės dalies kompetencijų vertinimas. Sausio 20 d. Filialo administracija, mokytojai Protokolas
3.8. Ržū21T praktinės dalies kompetencijų vertinimas. Sausio 26 d. Filialo administracija, mokytojai Protokolas
4. Neformalusis ugdymas
4.1. Laisvės gynėjų dienos minėjimas – „ Atmintis gyva, nes liudija“ Plungėje ir Rietavo filiale.  Sausio 13 d. A.Galminienė Grupių vadovai Renginio medžiaga internetiniame puslapyje
4.2. Paskaita „Merginų asmens higienos taisyklės. Aprangos kodas, ką dėvėti mokykloje? Sausio mėn. A.Šarkauskienė I.Daukšienė Grupės vadovo planas
4.3. Mokyklos metodinės tarybos susirinkimas. Sausio 12 d. D.Sausdravienė Metodinė taryba Susirinkimo protokolas
4.4. Savižudybių prevencija „Renkuosi gyvenimą“. Visą mėn. I.Daukšienė Grupių vadovai Grupės vadovo planas
5. Tęstinio mokymo skyrius
5.1. Traktorininkų kursai Plungėje. Sausio 2 d. A.Žilius Įsakymas
5.2. Suvirintojų, santechnikų, siuvėjų kursai Sausio 9 d. A. Žilius Įsakymas
5.3. Ūkininkavimo pradmenų egzaminas Sausio 12 d. O.Krepštienė Įsakymas
5.4. Papildomi vairuotojų mokymai. Sausio 5 d.Sausio 19 d. A. Žilius Įsakymas
5.5. Ūkininkavimo pradmenų kursaiTraktorininkų kursai Rietave Sausio 16 d.Sausio 16 d. O. Krėpštienė Įsakymas
5.6. Socialinio darbuotojo padėjėjo egzaminas Sausio 31 d. O. Krėpštienė Protokolas
 6 Ugdymo proceso stebėsena
6.1. Mokytojų ir pedagoginių darbuotojų dalyvavimas rajono dalykų mokytojų  metodinių būrelių pasitarimuose. Pagal suaugusiųjų švietimo centro  sausio mėn. planą. Mokytojai
6.2. Teorinės pamokos stebėjimas Am20 g. mok. J. Milašius.
Teorinės pamokos stebėjimas Am21 g. mok. P. Galvanauskas
Sausio 26 d.

Sausio 25 d.

A.Bitaris Pamokų stebėjimo protokolai
6.3. Kolega- kolegai (geroji patirtis, pamokų stebėsena, aptarimas). Visą mėn. R.Pereverzeva Mokytojai Grafikas lankytinų kolegų pamokų.
6.4. TAMO dienyno tikrinimas.  Visą mėn. D.Sausdravienė A.Bitaris J.Krištupienė Stebėjimo protokolai
6.5. Ugdymo proceso stebėsena: pagalba mokiniams – mokytojų konsultacijos. Visą mėn. D.Sausdravienė R. Pereverzeva Stebėjimo protokolai
6.6. Ugdymo proceso stebėsena: mokinių individualios pažangos vertinimas ir įsivertinimas, bendrojo ugdymo dalykų pamokose. Visą mėn. D.Sausdravienė R.Pereverzeva Pamokų stebėjimo protokolai
6.7. Ugdymo proceso stebėsena: aktyvių mokymo metodų naudojimas profesinio mokymo dalykų pamokose. Visą mėn. R.Pereverzeva A.Bitaris R.Namgaudis J.Krištupienė Pamokų stebėjimo protokolai
6.8. Pedagogų atestacijos komisijos posėdis Sausio 3 d., 10 val. R.Pereverzeva Posėdžio protokolas
7.  Vystymo skyrius
7.1 Projekto Nr. 08.5.1-ESFA-K-853-01-0017 „Socialinio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas Telšių regione“ veiklų įgyvendinimas:- Pirkimo Plano atnaujinimas;- Įrangos pirkimų organizavimas galutiniams naudos gavėjams viešojo pirkimo būdu;- Tarpinio mokėjimo prašymo rengimas ir teikimas; Sausio mėn. D. Vaišnorienė R. Laučytė L. Prišmontė S.Silkauskaitė I. Dantė E.Brezgytė Projekto dokumentai
7.2 Erasmus+ programos bendrojo ugdymo sektoriaus 2 pagrindinio veiksmo partnerysčių bendradarbiavimui projekto KA220-SCH-28D5338B „Disciplines in European context“:- vykusio vizito Lenkijoje (rugsėjo 25- spalio 1 d.) sklaida;- projekto tarpinės ataskaitos rengimas; Sausio mėn. L. Mockuvienė V. Razgienė D. Vaišnorienė Projekto dokumentai
7.3. Erasmus+ programos Plungės technologijų ir verslo mokyklos Akreditacijos pateiktos paraiškos tikslinimas Sausio mėn. D. Vaišnorienė  Paraiška
7.4. Bendradarbiavimas su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru (LMNŠC) įgyvendinant projektą „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“ Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-02-0001:- organizuoti  profesinio orientavimo paslaugų teikimą mokiniams, kurias teiks Projekto metu įsteigtų regioninių karjeros centrų specialistai ir mokyklose dirbantys Karjeros specialistai. Sausio mėn D. Vaišnorienė R. Pereverzeva Bendradarbiavimo sutartis
8. Planų, programų ir kitų dokumentų rengimas
8.1. Gimnazijos ir profesinio mokymo skyrių veiklos ataskaitų už 2021-2022 m. m. rengimas ir jų pristatymas. Sausio mėn. D. Sausdravienė A.Bitaris R.Namgaudis J.Krištupienė Pristatymo medžiaga
8.2. Pasitarimas dėl naujų profesinio mokymo programų rengimo 2023 m. Sausio mėn. R.Namgaudis A.Bitaris
8.3 Tvarkaraščių keitimas pagal poreikį ir mokytojų darbo apskaitos žiniaraščių pildymas. Visą mėn. D.Sausdravienė A.Bitaris J.Krištupienė Tvarkaraščių pakeitimai,žiniaraščiai
8.5. 2023 m. mokyklos metinės veiklos plano sudarymo darbo grupės susirinkimas. Sausio mėn. R. Pereverzeva Darbo grupė 2023 metų mokyklos veiklos plano projektas
8.7. 2022 metų mokyklos veiklos rezultatų ataskaitos pristatymas mokyklos tarybai ir mokyklos bendruomenei. Sausio mėn. A.Misiūnas R. Pereverzeva D.Sausdravienė A.Bitaris A. Mickus J.Krištupienė Rezultatų pristatymas bendruomenės susirinkime, metodinėje taryboje.
8.8. Pedagoginės priežiūros plano sudarymas II pusmečiui. Sausio mėn. R.Pereverzeva Parengtas planas
8.9. 2023 metų priėmimo plano koregavimas, LAMA BPO sistemoje duomenų atnaujinimas. Sausio mėn. R.Pereverzeva LAMA BPO sistemos duomenys
8.10. Mokyklos veiklos įsivertinimas(plano ir apklausų sudarymas, apklausų vykdymas) Sausio mėn. R.Pereverzeva D.Bartkuvienė Darbo grupė Mokyklos bendruomenės apklausos

Priemonių vykdymas analizuojamas kiekvieno mėnesio pirmą pirmadienį administracijos pasitarime.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Pereverzeva

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas

Bendrosios nuostatos:

 • Įtvirtinti LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 2018-07-01 Nr.80-3214 įstatymo bei LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatas mokykloje.
 • Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, užtikrinti saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą.
 • Propaguoti sveiką ir saugią mokyklos bendruomenės narių gyvenseną.
 • Nuolat stebėti mokinius ir informuoti ugdytinius apie alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų poveikį jaunam organizmui, vartojimo padarinius.
 • Užtikrinti nereguliaraus mokyklos lankymo statistikos rinkimą ir vykdyti ankstyvojo pasitraukimo iš mokyklos prevenciją.
 • Skirti dėmesį tėvų švietimui, kurių vaikai nenori lankyti mokyklos bei mokinių, turinčių specialiųjų poreikių.
 • Organizuoti socialinę, pedagoginę- psichologinę ir kitą pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko tėvams ar globėjams pagal įstatymus.

Mokykloje prevencinė veikla ir socialinė pedagoginė, specialioji pagalba vykdoma:

 • Integruojant į bendruosius ugdymo dalykus ir profesinio mokymo dalykus.
 • Per Mokinių tarybą, neformalųjį ugdymą;
 • Per grupių vadovų veiklą: grupių valandėlių, tradicinių renginių metu, bendraujant su mokinių šeimos nariais, bendradarbiaujant su specialistais;
 • Per socialinę veiklą;
 • Individualių socialinio pedagogo, psichologo konsultacijų metu.

Tikslas

Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokiniams patyrusiems sunkumų mokantis

 Uždaviniai:

 1. Siekti, kad mokyklos bendruomenė, socialiniai partneriai kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą mokykloje.
 2. Propaguoti sveiką ir saugią mokyklos bendruomenės narių gyvenseną;
 3. Nuolat stebėti mokinius ir informuoti ugdytinius apie alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų poveikį jaunam organizmui, vartojimo padarinius.
 4. Organizuoti įvairius prevencinius renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas, seminarus bendruomenei aktualiomis temomis.
 5. Analizuoti mokymo sutarties pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus.
 6. Organizuoti pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko atstovams pagal galiojančius įstatymus ir teisės aktus.
 7. Vykdyti patyčių ir smurto prevenciją mokykloje.
 8. Ugdyti socialinių emocinių kompetencijas.

 

EIL. NR. VEIKLOS SRITIS DATA DARBO FORMOS IR BŪDAI ATSAKINGI ASMENYS
1.       VEIKLA
1.1 Sudaryti mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos planą 2022-2023 m. m. Rugsėjis mėn. Posėdis R. Pereverzeva I.Daukšienė
1.2. Pristatyti Vaiko gerovės komisijos veiklą už 2021-2022m.m. Gruodis Mokytojų susirinkimai R.Pereverzeva D.Sausdravienė D.Palčikienė I.Daukšienė
1.3. Parengti smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos priemonių planą. Rugsėjo mėn. Posėdis R.Pereverzeva D.Palčikienė
1.4. Mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, siekiant įgyti daugiau kompetencijų dirbant su socialinę atskirtį ir kitų problemų turinčiais mokiniais. Per metus Kvalifikaciniai seminarai, gerosios patirties sklaida metodinėse grupėse bei administraciniuosepasitarimuose R. Pereverzeva D. Sausdravienė
1.5. Mokyklos lankymo kontrolė Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį Grupių vadovai informuoja socialinę pedagogę apie praleistas pamokas.VGK svarsto, kaip gerinti situaciją, paruošia priemonių planą. D. Palčikienė
1.6. Mokyklos nelankymo priežasčių aptarimas su mokinių tėvais ar globėjais individualiai,ir grupių vadovų susirinkimuose Iki kiekvieno savaitės paskutinio penktadienio Grupių vadovai D. Palčikienė I.Daukšienė Grupių vadovų susirinkimas
1.7. Tėvų informavimas bei švietimas Per metus Per trišalius susitikimus, per atvirų durų dienas VGK
1.8. Vaiko gerovės komisijos posėdžiai 1 kartą per  mėnesį, pagal situaciją Įgyvendinamas sveikos ir kultūringos mokyklos aplinkos prioritetas R. PereverzevaVGK  nariai
 
1.9. Organizuoti akcijas „Būk matomas kelyje” (atšvaitų dalinimas, informacijos sklaida per TAMO, internetiniame puslapyje, per grupės valandėles). Lapkričio mėn. Prevenciniai renginiai su mokiniais A.Šarkauskienė‘
1.10. Mokinių ir jų tėvų informavimo  apie mokinio mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, mokinio elgesio taisyklių pažeidimus tamo.lt dienyne. Per mokslo metus Pastabos, informacinės žinutės tamo.lt dienyne D. Palčikienė
1.11. Vykdyti mokinių ir jų tėvų individualias konsultacijas Nuolat I.Daukšienė
1.12. Vykdyti mokytojų konsultavimą, mokinių klausimais. Nuolat I.Daukšienė
2.      PRIEMONĖS PSICHINĖS SVEIKATOS GERINIMUI, TABAKO, ALKOHOLIO, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJAI
 2.1 Tęsti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo programos vykdymą (integruota į ugdymo procesą). Per metus Integruojama į mokomųjų dalykų programas ir grupių vadovų veiklą A.Šarkauskienė A.Kadė
2.2. Socialinių ir emocinių kompetencijų bei asmenybės ugdymas -prevencinė programaLIONS QUEST „Raktai į sėkmę“ Per metus Įgyvendinimas per mokslo metus VKG nariai( pasirinktinai)
2.3. Tarptautinės Nerūkymo dienos minėjimas. Lapkričio mėn. Prevenciniai pokalbiai su mokiniais. A.Galminienė A.Šarkauskienė
2.4. Akcijos  prieš rūkymą, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimą bei patyčias. Lapkričio mėn. Prevenciniai renginiai su mokiniais A.Šarkauskienė A.Kadė
3.      PRIEMONĖS PRIEVARTOS, SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJAI
3.1. Kryptingas socialinės veiklos organizavimas I-II g. klasių mokiniams aptarimas Per metus Socialinė savanoriška veikla R.Pereverzeva
3.2.  „Savaitė be patyčių” Kovo mėn. Grupių vadovų, specialistų veikla:prevencinių filmų peržiūra ir aptarimas, kiti renginiai I.Daukšienė D.Palčikienė A.Galminienė
3.3. Renginiai Tolerancijos dienai paminėti „Spalvų savaitė“ Lapkričio mėn. Grupių vadovų, specialistų veikla: prevencinių filmų peržiūra ir aptarimas, kitos priemonės. I.Daukšienė A.Galminienė
3.4. Pilietiškumo, sveikatingumo ir sporto diena Gegužės mėn. Sporto šventė R.Pereverzeva A.Šarkauskienė
3.5. Socialinių ir emocinių kompetencijų bei asmenybės ugdymas-prevencinė programa
Mokytojų soc. ir emoc. Kompetencijų tobulinimas : I modulis – ped. Perdegimo sindromas ir kaip jo išvengti.I modulio edukacinė išvyka
Per metus
Lapkritis
Konsultacijos grupių vadovams, mokytojams
Mokytojai
D.Palčikienė R.Pereverzeva
4.      PRIEMONĖS PREKYBOS ŽMONĖMIS PREVENCIJAI
4.1. Diskusijos su mokiniais apie prekybos žmonėmis pavojus.
Paskaita apie prekybą žmonėmis ir grėsmes(pagal projektą atvykusi lektorė)
Rugsėjo 29 d.
Spalis- gruodis
Per dorinio ugdymo pamokas, grupių vadovų veiklą.Susitikimai su konkrečių grupių mokiniais I. Daukšienė
R.Pereverzeva
4.2. Vaiko alkoholinio sindromo diena- Raudoni batukai, minėjimas. Per grupės valandėles A.Galminienė A.Šarkauskienė
5.      PRIEMONĖS SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJAI
5.1. Integruojama į ugdymo procesą ir grupių vadovų veiklą
Prevencinė savižudybių diena
Per mokslo metus
Rugsėjo 10d.
Pagal ugdymo planus dorinio ugdymo, žmogaus saugos, sveikatos programos pamokose I.Daukšienė
5.2. Krizių valdymo mokykloje  algoritmo  sukūrimas Gruodžio mėn. Analizuoti VGK veiklą, kaip atitinka Reglamentą bei norminius aktus. R.Pereverzeva VGK
6.      PRIEMONĖS ŽIV/AIDS PREVENCIJAI 
6.1. Integruojama „ Sveikatos , rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa“ pagrindinio ir vidurinio ugdymo pamokose. Per mokslo metus Per pagrindinio bei vidurinio ugdymo mokomųjų dalykų pamokas R.Pereverzeva
6.2. Organizuoti renginius, skirtus Pasaulinei AIDS dienai paminėti. Gruodžio mėn. Prevencinis renginys A.Šarkauskienė A.Galminienė
7.      SOCIALINĖ PEDAGOGINĖ PAGALBA 
7.1.   I, II gimnazijos klasių ir I kurso mokinių adaptacijos, patyčių, smurto artimoje aplinkoje  tyrimas. Mokslo metų pradžioje ir pabaigoje Anketinė mokinių apklausa D.Palčikienė A.Galminienė R.Pereverzeva
7.2. Rizikos grupės mokinių stebėjimas, konsultavimas, priežiūra Per metus Darbas su mokiniais, turinčiais elgesio ir kt. problemų I.Daukšienė D.Palčikienė
7.3. Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais bei kitais specialistais, teikiančiais pagalbą vaikui ir šeimai. Per metus Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais bei kitais specialistais I.Daukšienė R.Pereverzeva D.Palčikienė
8.      DARBAS SU SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (TOLIAU SUP) TURINČIAIS MOKINIAIS 
8.1. Rinkti informaciją apie mokinius, turinčius mokymosi sunkumų:1. Gavus tėvų sutikimą atlikti pirminį įvertinimą;2. Aptarti įvertinimo rezultatus, teikti siūlymą PPT dėl specialiojo ugdymo skyrimo;3. Konsultuoti mokytojus ir tėvus. Per mokslo metus Pagal poreikįsudaromas individualus pagalbos planas D.Sausdravienė I.Daukšienė
8.2. Konsultacijos, skirtos naujai atvykusiems į mokyklą mokiniams, iš užsienio grįžusiems mokiniams, besimokantiems pagal individualizuotas ir pritaikytas bendrąsias ugdymo programas, bei jų grupių vadovams, mokytojams. ukrainiečių vaikams ( mokiniams) Visus mokslo metus, atsižvelgiant į specialistų rekomendacijas Pagal poreikį D.Sausdravienė I.Daukšienė D. Palčikienė
8.3. Dalijimasis gerąja patirtimi su kitų ugdymo įstaigų specialistais, socialiniais partneriais Per mokslo metus Gerosios darbo perėmimas ir sklaida VGK nariai
9.      PRIEMONĖS UGDYTI SVEIKOS GYVENSENOS ĮGŪDŽIUS 
9.1. Sveikos gyvensenos ugdymo užsiėmimai Per mokslo metus Pagal atskirą planą A. Šarkauskienė Plungės rajono Visuomenės sveikatos biuro darbuotojos
                                              10.   KRIZIŲ VALDYMAS
10.1 Įvertinti krizės aplinkybes, parengti krizės valdymo algoritmą Esant krizinei situacijai Posėdis pagal situaciją R.Pereerzeva I.Daukšienė
10.2. Parengti informaciją ir informuoti apie krizę mokyklos bendruomenę/žiniasklaidą, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, teritorinę policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugos tarnybą. Esant krizinei situacijai Posėdis pagal situaciją Krizės komanda
10.3. Įvertinti mokyklos bendruomenės grupes ir asmenis, kuriems reikalinga švietimo pagalba ir organizuoti jos teikimą. Esant krizinei situacijai Pagal poreikį Krizės komanda
10.4. Kelti kvalifikaciją prevencijos, emocinio saugumo, motyvacijos krizės valdymo ir kt. klausimais. Kartą per metus VGK nariai
11 . Prevencinė veikla, jaunimui aktualiomis temomis.
11.1 Pokalbių – diskusijų popietės: „Kiek kainuoja Tavo gerumas ir tolerancija“„Atpažink –  kur prasideda patyčios ir smurtas“ Per mokslo metus Paskaita bendrabutyje gyvenantiems vaikams. Bendrabučio auklėtoja A. Kadė
11.2. Teminės pokalbių valandėlės:  (Pasiruošimas šeimai. Ugdymas  karjerai.)„Pokalbiai tarp mūsų mergaičių“.“Kas rūpi vaikinams?“ Per mokslo metus Paskaita bendrabutyje gyvenantiems vaikams. Bendrabučio auklėtoja A. Kadė
11.3 Prevencinė pokalbių – diskusijų popietės: „Sieki eforijos- rinkis atsakingai “„Paslėptos grėsmės- prekyba žmonėmis “„Būk budrus- elektroniniai kvaišalai“. Per mokslo metus Paskaita bendrabutyje gyvenantiems vaikams. Bendrabučio auklėtoja A. Kadė

P.S.: Atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius, numatoma galimybė esamą planą keisti, pildyti.
Vaiko gerovės komisijos pirmininkas  Ingrida Daukšienė