Darbo tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA
Plungės technologijų ir verslo
mokyklos direktoriaus
Įsakymu Nr. V1-65
2019-09-24

 

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS
IR RIETAVO FILIALO
DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

I BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Plungės technologijų ir verslo mokyklos ir Rietavo filialo (toliau-Mokykla) darbo tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja mokyklos vidaus darbo tvarką.
 2. Mokykla yra Viešoji įstaiga. Plungės technologijų ir verslo mokykla įsteigta 1987 metais, o Rietavo filialas įsteigtas 2016 metais. Pagrindinė Mokyklos veikla, – švietimas, pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis, vidurinis ir pirminis profesinis mokymas.
 3. Mokykla veikia vadovaudamasi, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Švietimo, Profesinio mokymo, Buhalterinės apskaitos  ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Mokyklos įstatais,  Etikos kodeksu, Kolektyvine sutartimi, Lygių galimybių politika, duomenų apsaugos reglamentu, kitais teisės, nutarimais ir šiomis darbo tvarkos taisyklėmis.
 4. Taisyklės parengtos vadovaujantis Pavyzdinėmis Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 200 Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Švietimo ir mokslo ministerijos teisiniais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisiniais ir poįstatyminiais aktais, bei Vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijos narių darbo apmokėjimo įstatymu XIII-198, įsigaliojusiu nuo 2017 m. vasario 1 d.
 5. Mokyklos Taisykles įsakymu tvirtina mokyklos direktorius, suderinęs jas su mokyklos taryba ir darbuotojų atstovais.
 6. Už mokyklos Taisyklių įgyvendinimą atsako mokyklos direktorius.
 7. Taisyklės yra taikomos visiems mokyklos darbuotojams ir mokiniams.
 8. Mokyklos struktūra patvirtinta įsakymu 2019-11-08 Nr. V1-79 ,,Dėl Plungės technologijų ir verslo mokyklos valdymo schemos patvirtinimo“.
 9. Plungės technologijų ir verslo mokyklos skyriai Plungėje:
 • Buhalterinės apskaitos.
 • Personalo.
 • Vystymo.
 • Gimnazijos.
 • Aptarnavimo ir inžinerinių paslaugų.
 • Tęstinio profesinio mokymo.
 • Ūkio.

Plungės technologijų ir verslo mokyklai ir Rietavo filialui vadovauja direktorius.

 1. Visa su mokyklos veikla susijusi informacija skelbiama mokytojų kambaryje ir mokyklos internetinėje svetainėje. Toks viešas informacijos skelbimas laikomas darbuotojų supažindinimo su informacija bei dokumentais faktu ir yra privalomas vykdyti, jei to reikalauja skelbiamos informacijos turinys.

 

II MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS. DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Mokyklos uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą ir valdymą reglamentuoja Mokyklos įstatai.
 2. Mokyklos pedagogai ir kiti darbuotojai savo darbą organizuoja vadovaudamiesi direktoriaus patvirtintais Mokyklos darbą reglamentuojančiais tvarkų ir darbuotojų pareigybių aprašymais.
 3. Mokykloje dirbama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintais bendraisiais ugdymo planais, bendrosiomis bei profesinio mokymo programomis ir profesinio rengimo standartais. Ugdymo organizavimo tvarka detaliai numatoma Mokyklos vykdomų programų įgyvendinimo plane. Mokyklos veikla organizuojama vadovaujantis mokyklos strateginio švietimo planu ir metine veiklos programa, Lietuvos Respublikos Profesinio mokymo ir Švietimo įstatymais.
 4. Mokyklos vykdomų programų įgyvendinimo planui įgyvendinti sudaromi higienos normas atitinkantys formaliojo ir neformaliojo ugdymo pamokų tvarkaraščiai.
 5. Visi naujai priimti darbuotojai ir mokiniai turi būti instruktuojami pagal mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintą Mokinių ir darbuotojų saugos ir sveikatos tvarką.
 6. Visi pedagogai privalo išklausyti „Pirmosios medicinos pagalbos teikimo“ programos kursą, visi mokyklos darbuotojai – Higienos įgūdžių kursą.
 7. Darbuotojai privalo pasitikrinti sveikatą prieš įsidarbinant, o dirbdami – tikrintis sveikatą periodiškai, pagal direktoriaus patvirtintą darbuotojų sveikatos pasitikrinimo grafiką.
 8. Darbuotojai turi teisę:

    19.1. Gauti darbo sutartyje sutartą darbo užmokestį.

    19.2. Kelti savo kvalifikaciją, įgyti naujų teorinių žinių bei praktinių įgūdžių.

    19.3. Naudotis LR Darbo kodekso ir kitų įstatymų nustatytomis atostogomis.

    19.4. Reikalauti suteikti darbo sąlygas, nustatytas įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose ir darbo sutartyje (tinkamai ir saugiai įrengta darbo vieta, suteiktos reikalingos darbui priemonės ir pan.).

    19.5. Iš administracijos gauti visą būtiną informaciją, reikalingą tinkamai atlikti darbo sutartimi patvirtintus ir pareigybių aprašymuose nurodytus darbus.

       19.6. Darbuotojas turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus jo saugai ir sveikatai, taip pat dirbti tuos darbus, kuriuos saugiai atlikti nėra apmokytas, jeigu neįrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės ar pats neaprūpintas reikiamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.

     19.7. Naudotis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis socialinėmis ir kitomis garantijomis.

 1. Darbuotojai turi pareigą:

     20.1. Dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo tvarkos, darbo drausmės (nustatytos darbo laiko trukmės, visą darbo laiką skirti darbui, naudoti darbo priemones tik darbo funkcijoms vykdyti ir t.t.).

     20.2. Laikytis pareigybės aprašymų nuostatų, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimų, nekenkti kitų dirbančiųjų sveikatai, tausoti savąją.

     20.3. Laikytis nustatytos materialinių vertybių ir dokumentų saugojimo tvarkos.

     20.4. Efektyviai naudoti įrenginius, ekonomiškai ir racionaliai naudoti medžiagas, elektros energiją bei kitus materialinius išteklius, nesinaudoti ir neleisti naudotis su darbu susijusia informacija kitokia tvarka ir mastu, nei nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

      20.5. Per konkretų tiesioginio vadovo nurodytą terminą atlikti pavestą darbą arba užduotį (atitinkantį pareiginius nuostatus), išreikštą žodžiu, raštu, ar kitomis komunikavimo priemonėmis.

      20.6. Kelti kvalifikaciją.

      20.7. Saugoti Mokyklos turtą.

      20.8. Saugoti profesinę konfidencialią informaciją, kurią sužino eidamas pareigas.

      20.9. Nedelsiant informuoti savo tiesioginį vadovą, negalint laiku atvykti arba visai negalint atvykti į darbą.

       20.10. Mokinių atostogų metu ( rudens, žiemos – Kalėdų, žiemos, pavasario – Velykų) mokytojai dirba metodinį darbą, suderinę su skyrių vedėjais ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui bei pagal atskirą veiklos planą, patvirtintą mokyklos direktoriaus.

 1. Kitas darbuotojo teises ir pareigas nustato įstatymai bei kiti norminiai tesės aktai, Mokyklos įstatai, pareigybės aprašymai, darbo sutartis bei kiti Mokyklos vidaus norminiai dokumentai.

 

III. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA

 1. Darbuotojai į darbą priimami šalių susitarimu arba viešo konkurso būdu.
 2. Viešo konkurso būdu į darbą priimami skyrių vedėjai, filialų vadovai, mokytojai.
 3. Viešą konkursą organizuoja ir jo nuostatus tvirtina Mokyklos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.
 4. Į darbą priimamas asmuo privalo pateikti:

                25.1. Prašymą, o priimant viešo konkurso būdu laimėjusį asmenį – viešo konkurso komisijos protokolo išrašą.

               25.2. Asmens tapatybę liudijantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę).

              25.3. Išsilavinimą, profesinį pasirengimą  patvirtinančius dokumentus (jei darbas susijęs su tam reikalingu išsilavinimu).

               25.4. Gyvenimo aprašymą (CV).

               25.5. Sveikatos būklę patvirtinantį dokumentą.

               25.6. Kvalifikacinę kategoriją įrodančius dokumentus (mokytojai).

               25.7. Nuotrauką (3×4) (2vnt).

               25.8. Esant reikalui, kitus įstatymuose numatytus dokumentus.

 1. Darbuotojus į darbą priima ir iš darbo atleidžia Mokyklos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais norminiais teisės aktais.
 2. Į laisvas darbo vietas darbuotojai priimami atsižvelgiant į konkrečiai darbo vietai keliamus reikalavimus, kvalifikacinę kategoriją (mokytojai), išsilavinimą, rekomendacijas ir kt.
 3. Priėmimo į darbą pagrindas yra darbo sutartis.
 4. Darbo sutartis − darbuotojo ir darbdavio susitarimas, pagal kurį darbuotojas įsipareigoja būdamas pavaldus darbdaviui ir jo naudai atlikti darbo funkciją, o darbdavys įsipareigoja už tai mokėti darbo užmokestį. Darbo sutarties sąlygos yra būtinosios ir papildomos. Kiekvienoje darbo sutartyje turi būti susitarta dėl būtinųjų darbo sutarties sąlygų. Darbo sutartis įsigalioja darbuotojui pradėjus dirbti.
 5. Būtinosios darbo sutarties sąlygos – darbo funkcija, darbo apmokėjimo sąlygos ir darbovietė, dėl kurių susitarus laikoma, kad darbo sutartis yra sudaryta.
 6. Papildomos darbo sutarties sąlygos – darbo sutarties šalių susitarimu nustatomos darbo sąlygos, kurios sukonkretina darbo teisės normas arba įtvirtina joms neprieštaraujantį darbo sutarties šalių susitarimą dėl darbo. Šių sąlygų neprivaloma sulygti darbo sutartimi, tačiau jos tampa darbo sutarties šalims privalomos, kai dėl jų susitariama.
 7. Darbo sutarties šalys taip pat turi teisę susitarti dėl papildomų darbo sutarties sąlygų:

      32.1. Papildomo darbo, kuris gali būti atliekamas laisvu nuo pagrindinės darbo funkcijos atlikimo laiku arba atliekamas tuo pačiu metu kaip ir pagrindinė darbo funkcija arba susitariama dėl projektinio darbo.

      32.2. Išbandymo, siekiant patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, taip pat ar sulygtas darbas tinka darbuotojui.

      32.3. Mokymo išlaidų atlyginimo, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės arba darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių. 

      32.4. Ne viso darbo laiko, tai yra darbo laiko normos, kuri yra mažesnė, negu darbuotojui pagal jo darbo veiklą taikoma darbo laiko norma.

 1. Darbo sutartis sudaroma raštu dviem egzemplioriais, kurių kiekvieną pasirašo abu sutartį pasirašantys atstovai (vienas egzempliorius atiduotas darbuotojui, kitas segamas į darbuotojo asmens bylą). Darbo sutartys registruojamos Darbo sutarčių registracijos žurnale.
 2. Sudarant darbo sutartį darbuotojas pasirašytinai supažindinamas su šiomis Taisyklėmis darbų sauga, pareigybės aprašymais, kolektyvine sutartimi ir kitais Mokyklos dokumentais.
 3. Darbo sutartis su darbuotoju nutraukiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Atleidimo iš darbo diena laikoma paskutine darbo diena.
 4. Atleidžiamas iš darbo darbuotojas turi:

  36.1. Perduoti jam patikėtą materialinį turtą direktoriaus įsakyme nurodytam asmeniui.

  36.2. Grąžinti mokyklos bibliotekai knygas (jei jas buvo paėmęs).

  36.3. Perduoti, pradėtų ir neužbaigtų darbų sąrašą savo tiesioginiam vadovui.

 

IV DARBO IR POILSIO LAIKAS. ATOSTOGŲ SUTEIKIMAS

 1. Mokyklos darbuotojų darbo ir poilsio laikas nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 (aktualia redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais bei poįstatyminiais aktais.
 2. Darbuotojų darbo laikas žymimas darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose, vadovaujantis Plungės technologijų ir verslo mokyklos darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašu. Kiekvienas Mokyklos darbuotojas turi laiku pateikti savo padalinio vadovui, pildančiam laiko apskaitos žiniaraštį, informaciją apie savo darbo laiką.
 3. Darbo laikas – bet koks laikas, kuriuo darbuotojas yra darbdavio žinioje ar atlieka pareigas pagal darbo sutartį.
 4. Į darbo laiką bet kuriuo atveju įtraukiami šie laikotarpiai:

     40.1.  Pasirengimas darbui darbo vietoje.

     40.2. Fiziologinės pertraukos ir specialios pertraukos.

     40.3. Kelionės iš darbovietės į darbdavio nurodytą darbo funkcijos laikino atlikimo vietą laikas.

     40.4.  Budėjimo laikas Darbo kodekso nustatyta tvarka.

       40.5.  Kvalifikacijos tobulinimo darbdavio pavedimu laikas.

       40.6.  Privalomų darbuotojų sveikatos patikrinimų laikas.

       40.7.  Prastovos laikas.

       40.8. Nušalinimo nuo darbo laikas, jeigu nušalintas darbuotojas privalo laikytis nustatytos darbovietėje tvarkos.

       40.9.  Kiti darbo teisės normų nustatyti laikotarpiai.

 1. Darbo laikas administracijos ir kitiems darbuotojams nuo 8.00 val. iki 16.45 val. (penktadieniais nuo  8.00 val. iki 15.30 val.), kitiems darbuotojams nuo 8.00 val. iki 16.30 val., o mokytojams pagal individualius ar lanksčius (fiksuotos darbo valandos). Pietų pertrauka nuo 11.45 val. iki 12.15 val. ar mokytojams pagal ugdymo procesą 11.20 val .iki 11.50 val. (skaičiuojant darbo laiką į darbo laiką neįskaitoma). Darbuotojams papildomai dirbantiems pedagoginį darbą ar vykdant kitą (visuomeninę) veiklą, darbo laikas mokykloje pratęsiamas po 16.45 val., vadovaujantis pamokų tvarkaraščiu ar kitu pagrindimu remiantis LR Darbo Kodeksu.
 2. Administracijos ir kitų darbuotojų, reikalingų mokyklos ugdymo bei ūkinės veiklos uždaviniams įgyvendinti, darbo laiko trukmė – 40 valandų per savaitę. Mokytojams- dirbant 1 etatu- 36 val. per savaitę. Jiems nustatoma 5 darbo dienų  savaitė su dviem poilsio dienomis (paprastai šeštadienį ir sekmadienį arba kitomis dienomis). Poilsio ir šventinių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas 1 val., išskyrus pagal sutrumpintą darbo laiko normą dirbančius darbuotojus.
 3. Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 dieną ir baigiasi birželio 30 dieną.
 4. Visų dalykų pamokos vyksta pagal mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintą pamokų tvarkaraštį, neformaliojo ugdymo užsiėmimai – pagal neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.
 5. Pamokų laikas:

       1 pamoka  8.00 – 8.45
       2 pamoka  8.50 – 9.30
       3 pamoka  9.45 – 10. 30
       4 pamoka  10.35 – 11.20
       5 pamoka  11.50 – 12.35
       6 pamoka 12.40 – 13.25
       7 pamoka 13.30 – 14.15
       8 pamoka 14.20 – 15.05
        Pietų petrauka 11.20 – 11.50

 1. Mokyklos patalpų atidarymo ir uždarymo laikas:

         46.1. Mokyklos patalpos atrakinamos 7.00 val., užrakinamos 19.00 val.

         46.2. Bendrabučio patalpos atrakinamos 6.00 val., užrakinamos 23.00 val.

         46.3. Valgykla atrakinama 6.00 val., užrakinama 14.30 val.

 1. Kasmetinės atostogos suteikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais norminiais teisės aktais. Atšaukimas iš atostogų gali būti inicijuojamas administracijos, įstatymų nustatyta tvarka, esant darbuotojo sutikimui.
 2. Kasmet iki kovo 15 dienos mokyklos skyrių vedėjai turi pateikti darbuotojų planuojamų atostogų grafikus personalo vedėjai, kuri parengia bendrą mokyklos darbuotojų atostogų grafiką ir pateikia tvirtinti mokyklos direktoriui.
 3. Darbuotojas, pageidaujantis išeiti atostogų kitu laiku, nei nurodyta atostogų grafike, arba norintis pasinaudoti dalimi atostogų, turi pateikti personalo vedėjai raštišką prašymą, suderintą su tiesioginiu vadovu.
 4. Pedagogams rekomenduojama kasmetines atostogas suteikti per mokinių vasaros atostogas, neišnaudotų atostogų dalis – per mokinių rudens, žiemos ar pavasario atostogas.
 5. Darbuotojai, negalintys grafike nurodytu laiku išeiti atostogų dėl svarbių priežasčių, turi įspėti mokyklos direktorių ar pateikti jam rašytinį prašymą apie atostogų suteikimą kitu laiku.
 6. Darbuotojai, palikdami darbo vietą kitais darbo tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo arba direktoriaus sutikimą.
 7. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, turi informuoti tiesioginį savo vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojai to negali padaryti patys, tai turi padaryti kiti asmenys.
 8. Darbuotojai, gavę nedarbingumo pažymėjimą, tą pačią dieną turi pranešti personalo vedėjai arba tiesioginiam savo vadovui.
 9. Direktoriaus įsakymu darbuotojai atskirais atvejais (dalyvaujant su mokiniais išvykose, kelionėse, tarptautiniuose projektuose, užimant kitos šalies projektų vadovus ir mokinius Lietuvoje, tėvų susirinkimuose, pedagogams būnant stažuotėse) gali tekti dirbti poilsio ir švenčių dienomis. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis darbuotojams rekomenduojama suteikti kitą poilsio dieną.
 10. Darbuotojams, dirbantiems pagal mokyklos direktoriaus (ar tiesioginių vadovų suderintus) patvirtintus grafikus, savavališkai keisti savo darbo grafiką griežtai draudžiama (išskyrus, mokytojams darbą nuotoliniu būdu).
 11. Leidimas neatvykti į darbą suteikiamas darbuotojui ir Mokyklos direktoriui susitarus, esant darbuotojo rašytiniam ar žodiniam prašymui.
 12. Mokyklos direktoriaus funkcijas per jo atostogas vykdo direktoriaus pavaduotojai, arba švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovo paskirtas kitas mokyklos darbuotojas.
 13. Mokyklos darbuotojai darbe vadovaujasi jų darbą reglamentuojančiais įstatymais, nutarimais, LR darbo kodeksu, etikos kodeksu, pareigybės aprašymais, direktoriaus įsakymais ir kitais mokykloje galiojančiais, veiklos aprašais bei taisyklėmis.

 

V MOKYTOJŲ DARBO LAIKO GRAFIKO SUDARYMO
BENDROSIOS NUOSTATOS

Šiuo 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-187 „Dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo laiko grafiko sudarymo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras nustato Mokytojų darbo laiko grafiko sudarymo bendrąsias nuostatas, tvarką bei ypatumus.

 1. Darbo laiko grafiko sudarymas:

60.1. Mokytojui darbo grafikas sudaromas pagal nustatytą darbo laiko režimą. Įstaigos vadovas mokytojui darbo laiko režimą nustato, vadovaudamasis Darbo kodekso 113 straipsniu ir Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“.

60.2. Sudarant darbo grafiką, turi būti užtikrinami maksimaliojo darbo laiko (Darbo kodekso 114 straipsnis) ir minimaliojo poilsio laiko (Darbo kodekso 122 straipsnis) reikalavimai.

60.3. Darbo grafike nurodoma darbo pradžia, pabaiga, pietų pertraukos, skirtos pailsėti ir pavalgyti, trukmė, pradžia ir pabaiga. Pietų pertrauka suteikiama ne vėliau kaip po penkių valandų darbo. Pietų pertrauka negali būti trumpesnė negu trisdešimt minučių ir ne ilgesnė kaip dvi valandos. Kai dėl ugdymo / mokymo proceso ypatumų mokytojui negalima suteikti pertraukos pailsėti ir pavalgyti, jam suteikiama galimybė pavalgyti darbo laiku.

60.4. Mokytojo darbo laiko normos dalis, atliekama nuotoliniu būdu, kurią mokytojas skirsto savo nuožiūra, nepažeisdamas maksimaliųjų darbo ir minimaliųjų poilsio laiko reikalavimų, darbo grafike, gali būti ir nenurodoma, ji apskaičiuojama darbdavio su DT atstovais suderinta tvarka. Dirbti nuotoliniu būdu skiriama darbuotojo prašymu arba šalių susitarimu, vadovaujantis Darbo kodekso 52 straipsniu. Rekomenduojama nuotolinio darbo organizavimo formą taikyti mokytojo funkcijoms, kurios gali būti atliekamos kitoje, negu darbovietė yra, vietoje.

60.5. Mokytojų, kuriems taikoma nekintanti darbo dienos trukmė ir nekintantis darbo dienų per savaitę skaičius, darbo grafikas sudaromas taip, kad kiekvienos savaitės darbo dieną darbo valandų skaičius būtų toks pat, kaip ir kitos savaitės tą pačią darbo dieną. Kiekvieną savaitės dieną darbo valandų skaičius gali būti skirtingas.

60.6. Mokytojams, kurie dirba pagal lankstų ar individualų darbo grafiką, nustatomos fiksuotos darbo dienos valandos, kuriomis mokytojas privalo dirbti darbovietėje. Nefiksuotos darbo dienos valandos (nuotolinis) – dirbamos darbuotojo pasirinkimu prieš, tarp ir (arba) po fiksuotų darbo dienos valandų ir darbo grafike (gali būti) nenurodomos. Pamokų tvarkaraštis ir kitos įstaigos vadovo nustatytos valandos, kuriomis mokytojas privalo dirbti darbovietėje, gali būti prilyginamos mokytojo, dirbančio pagal lankstų ar individualų darbo grafiką, fiksuotoms darbo dienos valandoms.

60.7. Darbo grafiką tvirtina (suderina) įstaigos vadovas ar jo įgalioti asmenys. Darbo grafikų derinimo tvarka suderinama su darbo taryba, jai atliekant informavimo ir konsultavimo procedūras su mokyklos darbuotojais. O kai nėra Darbo Tarybos, – su darbdavio lygmeniu veikiančia profesine sąjunga arba nustatoma kolektyvinėje sutartyje.  

60.8. Darbo grafikas gali būti keičiamas nuo darbdavio valios nepriklausančiais atvejais, įspėjus darbuotoją ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas. Mokytojams darbo grafikas (dalis darbo grafiko – tvarkaraštis), pateikiamas susipažinti elektroniniu būdu ir /arba skelbiamas viešai įstaigos informaciniame stende.

 1. Darbas nuotoliniu būdu:
 2. 1. Nuotolinis darbas – mokytojo darbinių funkcijų ar jų dalies vykdymas dalį darbo laiko kitoje, negu yra darbovietė, vietoje su darbdaviu ar jo atstovu suderinta tvarka ir sąlygomis.

61.2. Susitarimas dėl nuotolinio darbo nepriklauso nuo darbo sutarties rūšies, nustatyto darbo laiko, nustatyto darbo režimo. Susitarimas dėl nuotolinio darbo yra papildoma darbo sutarties sąlyga.

61.3. Darbas nuotoliniu būdu neturi poveikio mokytojui suteikiamoms garantijoms ir teisėms.

61.4. Dėl nuotolinio darbo galima sulygti sutartyje, kai mokytojas priimamas į darbą, taip pat vėliau – pakeičiant jau sudarytą darbo sutartį. Sutartyje gali būti aptarti sugrįžimo dirbti visą darbo laiką darbovietėje atvejai. Darbo sutartyje gali būti susitarta, kad tik dalis darbo funkcijų bus atliekama ar darbo laiko dirbama ne darbovietėje pagal nuotolinio darbo sutarties sąlygas.

61.5.  Mokytojo prašymas dirbti nuotoliniu būdu tenkinamas besąlygiškai, kai jį teikia:

61.5.1. nėščia, neseniai pagimdžiusi ar maitinanti krūtimi darbuotoja;

61.5.2. mokytojas, auginantis vaiką iki 3 metų, vienas auginantis vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų;

61.5.3. mokytojo dienos darbo laiko norma viršija mokyklos dienos darbo trukmę (7.30 – 18.00 val.).

61.6. Dirbant mokytojui mokykloje:

61.6.1. Darbdavio nustatytas darbo valandas ir pamokų laiką nustato skyrių vedėjai – pamokų tvarkaraštyje bei kitomis fiksuotomis valandomis (75 proc. turimo etato dalies), – dirbti mokykloje;

61.6.2. Nuotoliniu būdu atliekamo darbo (25 proc. turimo etato dalies), darbo grafiką sudaro mokytojas, skirstydamas savo nuožiūra ir yra pats atsakingas už atliekamą darbą, už darbo saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymą, kitoje nei mokykloje vietoje, lygiai taip pat, kaip ir dirbdamas įstaigoje.

61.7. Nuotolinis darbas pradedamas ne anksčiau kaip 7 val. ir baigiamas ne vėliau kaip 22 val., nepažeidžiant maksimaliųjų darbo ir minimaliųjų poilsio laiko reikalavimų.

 1. Mokytojo darbo sauga ir sveikatos apsauga.

62.1. Nuotoliniu būdu dirbančio darbuotojo naudojamos darbo priemonės, įranga, darbo vieta turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus.

62.2. Darbuotojas privalo rūpintis savo paties ir kitų asmenų, kurie galėtų nukentėti dėl netinkamo jo elgesio ar klaidų, sauga ir sveikata, taip pat tinkamu darbo priemonių, asmeninių apsaugos priemonių naudojimu.

 

VI DARBO UŽMOKESTIS, PRIEMOKOS, PREMIJOS
IR MATERIALINĖ PAŠALPA

 1. Darbo užmokestis mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos 2017 m. sausio 17 d. „Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų, komisijų darbo apmokėjimo“ įstatymu Nr. XIII-198, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos „Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagogų darbuotojų darbo apmokėjimo aprašu“, Plungės technologijų ir verslo mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema, skatinimo ir pašalpų skyrimo tvarka ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 254 ,,Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu“ (įsigaliojusiu nuo 2017-04-11).
 2. Darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį: pirmą kartą – 15 mėnesio dieną, antrą kartą ne vėliau kaip paskutinę to mėnesio darbo dieną. Esant rašytiniam darbuotojo prašymui darbo užmokestis gali būti mokamas kartą per mėnesį.
 3. Mokyklos darbuotojų darbo užmokestį sudaro:

   65.1. Pareiginė alga (mėnesinė alga – pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis).

   65.2. Priemokos (už papildomą darbo krūvį iki 30 proc. pareiginės algos pastovios dalies dydžio).

   65.3. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų.

    65.4. Premijos (įvertinus darbuotojo darbą labai gerai, atlikus vienkartines svarbias užduotis).

 1. Materialinė pašalpa:

66.1.  Darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, šeimos narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), brolio (įbrolio), sesers (įseserės), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra biudžetinės įstaigos darbuotojo rašytinis prašymas ir pateikti atitinkamą aplinkybę patvirtinantys dokumentai, gali būti skiriama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa iš biudžetinei įstaigai skirtų lėšų.

66.2. Mirus Mokyklos darbuotojui, jo šeimos nariams iš Mokyklos skirtų lėšų gali būti išmokama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa, jeigu yra jo šeimos narių rašytinis prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai.

66.3. Materialinę pašalpą Mokyklos darbuotojams, išskyrus mokyklos vadovą, skiria įstaigos vadovas iš mokyklai skirtų lėšų. Mokyklos vadovui materialinę pašalpą skiria savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija iš jo vadovaujamai įstaigai skirtų lėšų.

 

VII. MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ IR IŠLEIDIMO IŠ MOKYKLOS TVARKA  

 1. Mokiniai į mokyklą priimami, perkeliami, išregistruojami, pašalinami ir išleidžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintu įsakymu 2017 m. gegužės 17 d. Nr. V-373 „ Dėl asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją, priėmimo į profesinio mokymo įstaigas, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės kaip savininko teises, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija), Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. V-1369 redakcija patvirtintu „Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 12 d. d. įsakymu Nr. V-199 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo”(aktualia redakcija), pakeitimo ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 patvirtintu „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo organizavimo tvarkos aprašu“, Mokyklos patvirtintu ,,Mokinių perkėlimo į kitą mokyklą, išregistravimo bei pašalinimo iš mokyklos tvarkos aprašu“.
 2. Mokiniui, pašalintam iš mokyklos, dokumentai grąžinami tik atsiskaičius su mokykla. Jam išduodama nustatytos formos pažyma apie jo pažangumą, lankomumą.
 3. Nutraukęs mokymo sutartį mokinys privalo atsiskaityti su mokykla ir bendrabučiu ( jei gyveno) – atsiskaitymas įforminamas atsakingų asmenų parašais. Atsiskaitymų lapelį mokinys turi teikti grupės vadovui. Grupės vadovas atsiskaitymo lapelyje turi pasirašyti paskutinis. Tada mokiniui turi būti grąžinami dokumentai, šis jų gavimą turi patvirtinti savo parašu. Pašaliniam asmeniui išduoti dokumentus galima tik pateiktus notaro patvirtintą įgaliojimą.
 4. Mokinių teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja Mokyklos patvirtintos Mokinio elgesio taisyklės, Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės.

VIII. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS, ELGESIO, APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

 1. Kiekvienoje darbo vietoje turi būti švaru ir tvarkinga.
 2. Visose patalpose turi būti griežtai laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų.
 3. Už Mokyklos darbo tvarkos laikymąsi atsako kiekvienas darbuotojas asmeniškai bei padalinių vadovai.
 4. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant.
 5. Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, elektros energiją ir kitus materialinius Mokyklos išteklius.
 6. Mokyklos elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais. Pamokų, egzaminų, susirinkimų, posėdžių ir kitų renginių metu darbuotojams  rekomenduojama nesinaudoti mobiliaisiais telefonais.
 7. Draudžiama leisti likti Mokyklos tarnybinėse patalpose pašaliniams asmenims pasibaigus darbo laikui.
 8. Darbuotojas, išeinantis iš kabineto paskutinis, užrakina duris. Kabineto raktus gali turėti tik tie darbuotojai, kurie tiesiogiai jame dirba.
 9. Su tarnybine informacija leidžiama susipažinti įstatymų nustatyta tvarka.
 10. Darbuotojai privalo: dirbti sąžiningai, laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti savo pareigas, visą darbo laiką skirti kokybiškam darbui, laikytis darbo saugos, darbo higienos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų, gerinti darbo kokybę, kelti savo profesinę kvalifikaciją, nebūti aplaidūs.
 11. Darbuotojai ir mokiniai savo elgesiu turi laikytis ir nepažeisti Mokyklos darbuotojų Etikos kodekso ir Mokinio elgesio taisyklių reikalavimų ir reprezentuoti Mokyklą.
 12. Mokykloje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai ir mokiniai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.
 13. Mokiniams ir darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir rekomenduojama laikytis kalbos kultūros reikalavimų.
 14. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik atsakingo už tai Mokyklos padalinio darbuotojai.
 15. Darbuotojai, pasibaigus darbo santykiams, paskutinę darbo dieną privalo grąžinti Mokyklai priklausantį turtą. 

 

IX PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS, INTERESANTŲ PRIĖMIMAS

86. Prašymai bei skundai nagrinėjami, interesantai priimami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

87. Direktorius interesantus priima savo darbo dienomis iš anksto suderintu laiku. Nesant išankstinio sutarimo, interesantai priimami tik tuo atveju, jei nevyksta pasitarimas, posėdis ar kitas planuojamas susitikimas. Asmenų susitikimą organizuoja sekretorė.

88. Interesantus mokykloje taip pat priima direktoriaus pavaduotojai, skyrių vedėjai, kiti specialistai.

89. Mokyklos darbuotojai, bendraudami su interesantais, privalo būti dėmesingi, mandagūs, atidūs ir, išsiaiškinę interesantų tikslus bei pageidavimus, jiems padėti. Tuo atveju, jei darbuotojas pats negali išspręsti interesanto problemos, jis turi nurodyti kitą kompetentingą mokykloje ar kitoje institucijoje dirbantį asmenį.

 

X INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMAS IR DARBUOTOJŲ STEBĖSENA IR KONTROLĖ DARBO VIETOJE

 1. Mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimas bei darbuotojų stebėsena ir kontrolė darbo vietoje vykdoma pagal Mokyklos patvirtintą ,,Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašą“.

 

XI BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

91. Mokyklos darbo tvarkos taisyklių nuostatos negali prieštarauti darbo kodeksui, kolektyvinei sutarčiai ir kitiems norminiams dokumentams reglamentuojantiems darbuotojų veiklą, kitaip jos tampa negaliojančiomis.

92. Mokyklos darbo tvarkos taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.

Direktoriaus patvirtintos Mokyklos darbo tvarkos taisyklės skelbiamos Mokyklos interneto tinklalapyje, mokytojų kambaryje.

93. Darbo tvarkos taisyklės gali būti keičiamos, papildomos, keičiantis įstatymams, keičiant mokyklos darbo organizavimą, reorganizuojant mokyklą, pritarus mokyklos tarybai ir darbuotojų atstovams.

94. Mokyklos darbo tvarkos taisyklių laikymasis yra viena iš darbo drausmės sudėtinių dalių.

95. Su darbo tvarkos taisyklėmis supažindinami visi darbuotojai pasirašytinai.

 

 

Suderinta:

Darbo tarybos
Posėdžio pritarimu
2019-08-29  Nr. DT-1

 

Mokyklos tarybos
Posėdžio pritarimu
2019-08-29   Nr.V11-2

 

Pedagogų susirinkimu
2019-08-30  Nr. V12-7

2 kursas      Galioja:nuo 2022.02.28 
Grupės PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS  KETVIRTADIENIS  PENKTADIENIS
Am20 ½- Verslumo ug.(107) ½ Otto variklių pr.(D30) ½-Trans.Techn. pr.(D29) ½- Fizinis ugdymas ½  Ekst. Sit. Val. (102)
3/4- Matematika (310) 3/4 Otto variklių pr.(D30) 3/4-Trans.Techn. pr.(D29) 3/4- Ist./geogr.(204/311) 3/4- Anglų k. (206)
5/6- Lietuvių k. (215) 5/6- Grupės valandėle 5/6- Trans.Techn. pr.(D29 5/6- Fizika (212) 5/6- Lietuvių k. (215)
7/8-Otto variklių pr.(D30) 7/8- Anglų k. modulis (206) 7/8- 7/8-Ist./geogr.mod.(204/311) 7/8-
Tp20 ½-Matematika (213) ½- Fizika (212) ½- Anglų k. (206) ½-  Aut. trak. trans.(D25) ½- Aut. ir trak. trans.(D25)
3/4- Anglų k. (206) 3/4- Lietuvių k. (303) 3/4- Matematika (213) 3/4- Ist./geogr.(204/311) 3/4-Aut ir trak. trans.(D25)
5/6- Ekst. Sit. Val. (102) 5/6- Fizinis ugdymas 5/6-Aut. trak. trans.(D25) 5/6- Lietuvių k. (303) 5/6-Aut.ir trak. trans.(D25)
7/8- Verslumo ug.(107) 7/8- Anglų k. modulis (206) 7/8- Aut. trak. trans.(D25) 7/8-Ist./geogr.mod.(204/311) 7-
V20 ½- Karš.pat. gamyba (B) ½- Karš.pat. gamyba (B) ½- Anglų k. (306) ½- Lietuvių k. (313) ½- Lietuvių k.(313)
3/4- Karš.pat. gamyba (B) 3/4- Karš.pat. gamyba (B) 3/4- Matematika (310) 3/4- Biologija(210) 3/4- Karš.pat. gamyba (B)
5/6- Karš.pat. gamyba (B) 5/6- Karš.pat. gamyba (B) 5/6- Ist./geogr.(204/311) 5/6- Fizinis ugdymas 5/6- Biologijos modulis
7/8- Karš.pat. gamyba (B) 7/8- Anglų k. modulis (206) 7/8- Karš.pat. gamyba (B) 7/8-Ist./geogr.mod.(204/311) 7/8-
Kp20 ½- Plaukų dažymas (111) ½- ½- Plaukų dažymas (K) ½- Lietuvių k. (215) ½- Anglų k.(206)
3/4- Plaukų dažymas (K) 3/4- Matematika (310) 3/4- Plaukų dažymas (K) 3/4- Fizinis ugdymas 3/4- Lietuvių k.(215)
5/6- Plaukų dažymas (K) 5/6- Biologija (210) 5/6- Ist./geogr.(204/311) 5/6- Matematika (310) 5/6- Biologijos modulis
7/8- 7/8- Anglų k. modulis (206) 7/8- Plaukų dažymas (111) 7/8-Ist./geogr.mod.(204/311) 7/8-
Ap20 ½- Matematika (310) ½- Lietuvių k.(215) ½- Plyt.klijav.(D1) ½- Ist./geogr.(204/311) ½- Fizinis ugd.
3/4Fizika (212) 3/4- Anglų k.(206/306) 3/4 – Ekst. Sit. Val. (102) 3/4 Rank. Tinkav.(207) 3/4- Verslumo ug.(107)
5/6 Klasės valandėlė 5/6- Lietuvių k.(215) 5/6Plyt.klij./R.tink.(D14,22) 5/6Plyt.klij./R.tink.(D14,22) 5/6-
7/8- 7/8- Anglų k. modulis (206) 7/8Plyt.klij./R.tink.(D14,22) 7/8Plyt.klij./R.tink.(D14,22) 7/8-

Gimnazijos skyriaus vedėja Danutė Sausdravienė
Skyriaus vedėjas Arūnas Bitaris

 

  3 kursas    
Grupės PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
Tp19 ½- Važ priežiūra (D25) ½- Važ priežiūra (D25) ½- Įmonės darbo org.(305) ½- Kėbulų priežiūra(D29) ½- Elektr. įreng.rem.(D6)
3/4- Važ. priežiūra (D25) 3/4- Važ. priežiūra (D25) 3/4-Įmonės darbo org.(305) 3/4-Kėbulų priežiūra(D29) 3/4- Elektr. įreng.rem.(D6)
5/6- Važ. priežiūra (D25) 5/6- Važ. priežiūra (D25) 5/6-Įmonės darbo org.(305) 5/6-Kėbulų priežiūra(D29) 5/6- Elektr. įreng.rem.(D6)
7/8- Važ. priežiūra (D25) 7/8- Važ. priežiūra (D25) 7/8- 7/8- KET (107) 7/8-
Am19 ½-Stabdž. tec.pr.(D10) ½-Stabdž. tec.pr.(D10) ½- Dyz.Var.priežiūra(D29) ½- Kėbulų priežiūra(D29) ½- Elektr. įreng.rem.(D6)
3/4-Stabdž..tec.pr.(D10) 3/4- Stabdž..tec.pr.(D10) 3/4Dyz.Var.priežiūra(D29) 3/4-Kėbulų priežiūra(D29) 3/4- Elektr. įreng.rem.(D6)
5/6- 5/6- Dyz.Var.priež.(D29) 5/6Dyz.Var.priežiūra(D29) 5/6-Kėbulų priežiūra(D29) 5/6- Elektr. įreng.rem.(D6)
7/8- 7/8- Dyz.Var.priež.(D29) 7/ 7/8- KET (107) 7/8-
Ap1-19 ½- Mechn.tinkav.(D21) ½- Plyt. Horiz.klijav.(D14) ½- Fasadų apšilt.(D1) ½- Medienos apdirb.(D18) ½- Fasadų apšilt.(D1)
3/4- Mechn.tinkav.(D21) 3/4-Plyt. Horiz.klijav.(D14) 3/4- Medienos apdirb.(D18) 3/4- Medienos apdirb.(D18) 3/4- Fasadų apšilt.(D1)
5/6 Plyt.Hor.klijav.(D14) 5/6- Fasadų apšilt.(D1) 5/6- Pastat.pav.dek.(D19) 5/6- Mechn.tinkav.(D21) 5/6- Fasadų apšilt.(D1)
7/8- Plyt.Hor.klijav.(D14) 7/8- Fasadų apšilt.(D1) 7/8- Pastat.pav.dek.(D19) 7/8- Mechn.tinkav.(D21) 7/8-
Ap2-19 ½- Mechn.tinkav.(D21) ½- Pastat.pav.dek.(D19) ½- Fasadų apšilt.(D1) ½-Plyt. Horiz.klijav.(D14) ½- Fasadų apšilt.(D1)
3/4- Mechn.tinkav.(D21) 3/4- Pastat.pav.dek.(D19) 3/4Plyt. Horiz.klijav.(D14) 3/4Plyt. Horiz.klijav.(D14) 3/4- Fasadų apšilt.(D1)
5/6- Pastat.pav.dek.(D19) 5/6- Fasadų apšilt.(D1) 5/6- Medienos apdirb.(D18) 5/6- Mechn.tinkav.(D21) 5/6- Fasadų apšilt.(D1)
7/8- Pastat.pav.dek.(D19) 7/8- Fasadų apšilt.(D1) 7/8- Medienos apdirb.(D18) 7/8- Mechn.tinkav.(D21) 7/8-
V19 ½- Salotų gamyba(V) ½- Milt.Kon.pat.gam.(312) ½- Pat. Pob.gam (B) ½- Pat. Pob.gam (B) ½- Milt.Kon.pat.gam.(312)
3/4- Salotų gamyba(V) 3/4- Milt.Kon.pat.gam.(312) 3/4- Pat. Pob.gam (B) 3/4- Pat. Pob.gam (B) 3/4- Milt.Kon.pat.gam.(312)
5/6- Salotų gamyba(V) 5/6- Milt.Kon.pat.gam.(312) 5/6 -Milt.Kon.pat.gam.(312) 5/6- Pat. Pob.gam (B) 5/6- Milt.Kon.pat.gam.(312)
7/8-Salotų gamyba(V) 7/8- Pat. Pob.gam (B) 7/8 7/8- Pat. Pob.gam (B) ½-
Kp19 ½- ½- Plaukų dažymas (111) ½- Plaukų dažym.(313) ½- Plaukų dažym.(K) ½- Plaukų dažym.(K)
3/4- Plaukų šviesinim.(K) 3/4- Plaukų dažymas (K) 3/4- Plaukų dažym.(313) 3/4 Plaukų šviesinim.(K) 3/4- Plaukų dažym.(K)
5/6-Plaukų šviesin.(111) 5/6- Plaukų dažymas (K) 5/6- Plaukų dažym.(K) 5/6- Plaukų šviesinim.(K) 5/6- Plaukų dažym.(K)
7/8- Plaukų šviesin.(111) 7/8- Plaukų dažymas (K) 7/8- Plaukų dažym.(K) 7/8- Plaukų šviesinim.(K) 7/8-

 

 

      1 kursas      
Grupės PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS  KETVIRTADIENIS  PENKTADIENIS
Kp21 ½- Plaukų kirpimas (111) ½- Etika/tikyba (315/302) ½- Plaukų kirpimas (K) ½- Plaukų kirpimas (K) ½- Anglų k. (306)
3/4- Matematika (213) 3/4- Plaukų kirpimas (K) 3/4- Plaukų kirpimas (K) 3/4- Lietuvių k. (210) 3/4- Lietuvių k. (315)
5/6- Klasės valandėlė 5/6- Plaukų kirpimas (K) 5/6- Lietuvių k. (215) 5/6- Biologija (210) 5/6-
7/8 7/8- Plaukų kirpimas (K) 7/8- Ist./ Geogr.(204/311) 7/8- Fiz. Ugdym. 7/8-
Am21 ½-Met.tec./Varikl.(D30/29) ½- ½- Matematika (213) ½-Met.tec./Varikl.(D1/29) ½- Aut. varikliai (D29)
3/4Met.tec./Varikl.(D30/29) 3/4- Fizika (212) 3/4- Anglų k. (206/303) 3/4-Met.tec./Varikl.(D1/29) 3/4- Lietuvių k. (313)
5/6- Fiz. Ugdym. 5/6- Ist./ Geogr.(204/311) 5/6- 5/6- Met. Techn.(207) 5/6- Anglų k.(206/306))
7/8- Nacional.saugumo ir krašto apsaugos m.(204) 7/8- Lietuvių k. (313) 7/8- 7/8- Klasės valandėlė 7/8-
Ap21 ½- Fizika (212) ½- Veik.stat.objekte(207) 1/4- Veik.statyt.objekte / Glaistymas (207/D19) ½- Veik.stat.objekte(207) ½- Glaistymas (207)
3/4- Lietuvių k. (215) 3/4- Fizinis ug.(S) 3/4- Matematika (213) 3/6- Veik.statyt.objekte / Glaistymas (207/D19)
5/6- Anglų k. (206/306) 5/6- Etika/tikyba (315/302) 5/6- Klasės valandėlė 5/6- Anglų k(206/306)
7/8- Nacional.saugumo ir krašto apsaugos m.(204) 7/8- Ist./ Geogr.(204/311) 7/8- 7/8- Lietuvių k. (215) 7/8-
V21 ½- ½- Etika/tikyba (315/302) ½- Saldž.pat. gam. (312) ½- Tvark. pal.virtuv.(109) ½- Anglų k. (306)
3/4- Matematika (213) 3/4-Tvark. pal.virtuv. (M) 3/4- Saldž.pat. gam. (312) 3/4- Lietuvių k. (210) 3/4- Lietuvių k. (315)
5/6- Saldž.pat. gam. (312) 5/6-Tvark. pal.virtuv. (M) 5/6- Lietuvių k. (215) 5/6- Biologija (210) 5/6-
7/8- Klasės valandėlė 7/8- 7/8- Ist./ Geogr.(204/311) 7/8- Fiz. Ugdym. 7/8-
Kd21 ½- Fizinis ugdymas ½- Etika/tikyba (315/302) ½- Taikom. Prog.(210) ½- Kom.prog.įranga(208) ½- Lietuvių k.(313)
3/4Kom.prog.įranga(208) 3/4- Taikom. Prog.(208) 3/4- Taikom. Prog.(210) 3/4- Kom.prog.įranga(208) 3/4- Fizika (212)
5/6- Lietuvių k. (210) 5/6- Anglų k. (206) 5/6- Matematika (213) 5/6- Taikom. Prog.(208) 5/6
7/8 7/8- 7/8- Ist./ Geogr.(204/311) 7/8- Klasės valandėlė 7/8-

Gimnazijos skyriaus vedėja Danutė Sausdravienė
Skyriaus vedėjas Arūnas Bitaris

 

Grupės PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS  KETVIRTADIENIS  PENKTADIENIS
Fn 21t 1/4- 3/4 Kreditavimo pr.(308) 3-4 Bank. Oper.at.(308) 3/4 Kreditavimo pr.(308) 3/4 Kreditavimo pr.(308)
5/6 – Bank. Oper.at.(208) 5/6 Kreditavimo pr.(308) 5/6  Bank. Oper.at.(308) 5/6 Kreditavimo pr.(308) 5/6 Kreditavimo pr.(308)
7/8 Kreditavimo pr.(308) 7/8 Kreditavimo pr.(308) 7/8 Klientų aptarn.(109) 7/8 Kreditavimo pr.(308) 7/8 Kreditavimo pr.(308)
9/10 Kreditavimo pr.(308) 9/10 Kreditavimo pr.(308) 9/10 Klientų aptarn.(109) 9/10 Kreditavimo pr.(308) 7/8-
Sd 21 t 10/14 Socialinių paslaugų kokybės reikalavimų laikymasis(Auksė Puškorienė)Pagalbos poreikio klientui identifikavimas(Eglė Reinikytė)Nuotolinis mokymas 10/14 Socialinių paslaugų kokybės reikalavimų laikymasis(Auksė Puškorienė)Pagalbos poreikio klientui identifikavimas(Eglė Reinikytė)Kontaktinis mokymas
V mod 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6
7/8 Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas(312 /B A. Šatkauskienė) 7/8 Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas(312 /B A. Šatkauskienė)
Sv 22t 15.00-19.45 val. Pasiruošimas siuvimo procesams D11 (mok. D. Aleksandravičienė) 15.00-19.45 val. Pasiruošimas siuvimo procesams D11 (mok. D. Aleksandravičienė) 15.00-19.45 val. Drabužių dėtalių sukirpimas ir siuvimas D11 (mok. L.Galminaitė-Blanchot) 15.00-19.45 val. Pasiruošimas siuvimo procesams D11 (mok. D. Aleksandravičienė) 15.00-19.45 val. Drabužių dėtalių sukirpimas ir siuvimas D11 (mok. L.Galminaitė-Blanchot)
 

Skyriaus vedėjas Arūnas Bitaris

8, 41,45 ,46.1 punktų dalinis pakeitimas