STOJANTIESIEMS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL 2022 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO
Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS
TERMINŲ PATVIRTINIMO

 

2022 m. sausio 14 d. Nr. V-82
Vilnius

Vadovaudamasi Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-373 „Dėl Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 punktu,

t v i r t i n u  2022 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminus (pridedama).

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                           Jurgita Šiugždinienė

2022 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į
FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI 

Priėmimo etapo pavadinimas Veiksmai Data
I. Pagrindinis priėmimas (žiemos etapas) Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2022 m. vasario 3 d. – 15 d.
Testų, jei taikomi, laikymas 2022 m. vasario 3 d. – 11 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2022 m. vasario 3 d. – 15 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2022 m. vasario 17 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2022 m. vasario 17 d. – 18 d.
II. Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas) Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2022 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 5 d.
Testų, jei taikomi, laikymas 2022 m. birželio 7 d. – rugpjūčio 4 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2022 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 5 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2022 m. rugpjūčio 12 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2022 m. rugpjūčio 16 d. – rugpjūčio 18 d.
III. Papildomas priėmimas Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2022 m. rugpjūčio 19 d. – rugpjūčio 23 d.
Testų, jei taikomi, laikymas 2022 m. rugpjūčio 19 d. – rugpjūčio 22 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2022 m. rugpjūčio 19 d. – rugpjūčio 23 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2022 m. rugpjūčio 26 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2022 m. rugpjūčio 29–30 d., o profesinio mokymo įstaigoms, priimančioms daugiau nei 300 mokinių, – ir rugpjūčio 31 d.
IV. Laisvų valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui Prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, sprendimų priėmimas, mokymo sutarčių pasirašymas 2022 m. rugsėjo 5 d. – lapkričio 30 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.