STOJANTIESIEMS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2021 M. SAUSIO 20 D.
ĮSAKYMO NR. V-89 „DĖL 2021 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO
Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 22 d. Nr. V-426
Vilnius

P a k e i č i u  2021 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V-89 „Dėl 2021 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminų patvirtinimo“, ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                           Jurgita Šiugždinienė

2021 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į
FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI 

Priėmimo etapo pavadinimas Veiksmai Data
I. Pagrindinis priėmimas (žiemos etapas) Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2021 m. vasario 3 d. – 15 d.
Testų, jei taikomi, laikymas 2021 m. vasario 3 d. – 12 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2021 m. vasario 3 d. – 15 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2021 m. vasario 18 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2021 m. vasario 18 d. – 19 d.
II. Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas) Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2021 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 11 d.
Testų, jei taikomi, laikymas 2021 m. birželio 7 d. – rugpjūčio 10 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2021 m. birželio 1 d. –rugpjūčio 11 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2021 m. rugpjūčio 13 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2021 m. rugpjūčio 13 d. – rugpjūčio 18 d. 14 val.
III. Papildomas priėmimas Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2021 m. rugpjūčio 19 d. – rugpjūčio 25 d. 
Testų, jei taikomi, laikymas 2021 m. rugpjūčio 20 d. – rugpjūčio 23 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2021 m. rugpjūčio 19 d. – rugpjūčio 25 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2021 m. rugpjūčio 27 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2021 m. rugpjūčio 30–31 d., o profesinio mokymo įstaigoms, priimančioms daugiau nei 300 mokinių, – ir rugsėjo 1 d.
IV. Laisvų valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka 2021 m. rugsėjo 6 d. – lapkričio 30 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę –  prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos).