STOJANTIESIEMS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL 2023 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO
Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS
TERMINŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m. sausio 9 d. Nr. V-24
Vilnius

Vadovaudamasis Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-373 „Dėl Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 punktu,

t v i r t i n u  2023 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminus (pridedama).

 

Kultūros ministras, pavaduojantis
švietimo, mokslo ir sporto ministrą                                                                                  Simonas Kairys

2023 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į
FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI 

Priėmimo etapo pavadinimas Veiksmai Data
I. Pagrindinis priėmimas (žiemos etapas) Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2023 m. vasario 1 d. – 12 d.
Testų, jei taikomi, laikymas 2023 m. vasario 1 d. – 8 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2023 m. vasario 14 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2023 m. vasario 15 d. – 17 d.
II. Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas) Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2023 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 7 d.
Testų, jei taikomi, laikymas 2023 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 2 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2023 m. rugpjūčio 11 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2023 m. rugpjūčio 14 d. – rugpjūčio 17 d.
III. Papildomas priėmimas Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2023 m. rugpjūčio 21 d. – rugpjūčio 27 d.
Testų, jei taikomi, laikymas 2023 m. rugpjūčio 21 d. – rugpjūčio 23 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2023 m. rugpjūčio 29 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2023 m. rugpjūčio 30–31 d.
IV. Laisvų valstybės finansuojamų ar nefinan­suojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui Prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, sprendimų priėmimas, mokymo sutarčių pasirašymas 2023 m. rugsėjo 4 d. – lapkričio 20 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.