PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS
2021 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

 

Pagrindinis mokyklos bendruomenės veiklos tikslas – telkti mokyklos bendruomenę ir užtikrinti ugdymo(si) kokybę, rengiamų specialybių patrauklumą, orientuotą į darbo rinką, bendrųjų ir profesinių kompetencijų ugdymą, sudarant sąlygas mokytis visą gyvenimą  ir siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos

 

2021 m. veiklos uždaviniai

  1. Stiprinti profesinio mokymo kokybę ugdant mokinių bendrąsias ir profesines kompetencijas
  2. Plėsti mokyklos sektorinio centro veiklą ir efektyviai naudoti praktinio mokymo bazę
  3. Gerinti bendrojo ugdymo kokybę, siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos
  4. Puoselėti mokyklos kultūrą ir tradicijas, užtikrinti saviraiškaus gyvenimo mokykloje sąlygas
  5. Didinti mokyklos tarptautiškumą ir skatinti mobilumo plėtrą
  6. Diegti atvirą, skaidrų bei rezultatyvų išteklių valdymą, gerinti mokyklos aplinką ir infrastruktūrą
  7. Motyvuoti mokyklos bendruomenę aktyviai ir profesionaliai veiklai, įgyvendinant mokyklos tikslus
  8. Įgyvendinti mokykloje mokymą nuotoliniu būdu
  9. Įgyvendinti mokykloje mokymą pameistrystės forma

 

  Strateginio planavimo tikslai   Strateginio planavimo uždaviniai Strateginio planavimo veiksmai uždaviniams įgyvendinti Atsakingi vykdytojai Lėšos Siektini uždavinio įgyvendinimo rodikliai ir jų reikšmė Atlikti iki
1. Užtikrinti ugdymo kokybę 1.1. Profesinio mokymo, bendrojo (pagrindinio ir vidurinio) ugdymo rezultatų gerinimas 1.1.1. Atlikti ugdymą organizuojančių skyrių 2020m. veiklos įsivertinimą ,Mokytojų savianalizių rengimas ir įsivertinimasMokytojų kompetencijų  įsivertimas Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjaiDirektoriaus pavaduotoja ugdymui Žmogiškiejiištekliai  Įsivertinimo analizė ir tobulinimo priemonės metodinėse grupėse, sudaromi skyrių veiklos planai, modulių programų rengimas. 2021 m. vasaris, spalis
1.2. Siekti mokinių individualių ugdymosi pasiekimų ir nuolatinės ugdymosi pažangos. 1.2.1. Atlikta mokinių mokymosi pasiekimų rezultatų analizė.Mokinių individuali pažanga bendrojo ugdymo dalykų pamokose Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai Žmogiškiejiištekliai  75 proc. mokinių padarė pažangą 2021 m.vasaris,birželis
1.3. Stiprinti bendrąjį ugdymą 1.3.1. 2021 m. brandos egzaminų vykdymas.Mokyklinių ir valstybinių brandos egzaminų rezultatų analizė. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui,gimnazijos skyriaus vedėja Aptarti egzaminų rezultatai   ir sudarytas priemonių planas rezultatams gerinti. 2021 m. rugsėjis
1.3.2. PUPP organizavimas ir vykdymas, rezultatų analizė Direktoriaus pavaduotojas ugdymui,gimnazijos skyriaus vedėja      Aptarti rezultatai ir sudarytas priemonių planas rezultatams gerinti. 2021 m. rugsėjis
1.3.3. II (IVg klasių) kurso grupių mokiniams organizuoti lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, geografijos, užsienio kalbų, fizikos, biologijos bandomuosius brandos egzaminus Dalykų mokytojai Žmogiškieji ištekliai Analizė bendrojo ugdymo metodinėje grupėje 2021 m. vasario-balandžio mėn.
1.3.4. Parengti ir analizuoti technologijų mokykliniam brandos egzaminui technines užduotis. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,praktinio mokymo vadovas.Inžinerinių ir kitų paslaugų  mokymo skyriaus vedėjasProfesijos mokytojų metodinės grupės pirmininkė Žmogiškieji ištekliai Parengtos mokytojų techninės užduotys, jų analizė profesijos mokymo mokytojų grupės  susirinkime. 2020– 2021 m. m.
1.4. Naudoti šiuolaikinius mokymo metodus, ugdymo procesą orientuoti į kiekvieno mokinio pažangą. 1.4.1. Efektyviai naudoti virtualią mokymosi aplinką.  Darbas išmaniojoje klasėje.Naudojimasis išmaniosiomis programėlėmis, internetu.Moodle platformos įsisavinimas, pasirengimas nuotoliniam mokymui Mokytojai Žmogiškieji ištekliai  Iki 30 % pamokų vesti išmaniojoje klasėje, panaudojant IKT.Rezultatų analizė bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo mokytojų metodiniuose susirinkimuose. 2021 m.sausis- gruodis
1.5. Diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį, pritaikyti jį mokinio turimai patirčiai,poreikiams,sugebėjimų lygiui.Mokyti mokinius mokytis, siekti savivaldaus jų mokymosi, savęs įsivertinimo. 1.5.1. Atlikti diagnostinius testus (bendrojo ugdymo dalykų) I kurso mokiniams mokslo metų pradžioje, palyginami su 10 kl. metiniais įvertinimais.1 gimnazijos klasės mokinių diagnostinių testų analizė, mokymosi pagalbos teikimas.Vykdyti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos fiksavimą bendrųjų dalykų, profesinio mokymo dalykų pamokose.Bendrųjų kompetencijų ugdymo fiksavimą profesinio mokymo pamokose. Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjaidirektoriaus pavaduotoja,praktinio mokymo vadovasdalykų mokytojai Žmogiškieji ištekliai Analizė bendrojo ugdymo metodinėje grupėje,nustatyti I-o (III g. kl.) kurso mokinių žinių ir gebėjimų lygį.

Analizė bendrųjų kompetencijų integravimas ir vertinimas profesinio mokymo dalykų pamokose.

2021 m. spalis
1.6. Sudaryti sąlygas mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, patirti sėkmę, individualią pažangą 1.6.1. Identifikuojami mokiniai, turintys elgesio sutrikimų ar mokymosi sunkumų, kartu su jais sudaromas pagalbos teikimo planas.Organizuoti nuolatinę pagalbą nepažangiems, blogai lankantiems mokiniams, sudaromas pagalbos teikimo  planas. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,ugdymą organizuojantys skyrių vedėjaibendrojo ugdymo ir profesijos mokytojai,švietimo pagalbos specialistai,grupių vadovai Žmogiškieji ištekliai 5% sumažėja mokinių iškritimas/ nubyrėjimas.Analizė bendrojo ugdymo ir profesijos mokytojų metodinėse grupėse. Nuolat
1.6.2. Organizuoti pasidalijimo gerąja patirtimi sklaidą, pristatant konkrečios metodinės veiklos būdus. Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai Žmogiškieji ištekliai 2 kartus metodinėse grupėse 2021 m.
1.6.3. Sistemingai teikiamos grupinės ir individualios konsultacijos mokiniams, siekiantiems asmeninės pažangos ar turintiems mokymosi sunkumų. Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai Žmogiškieji ištekliai Paruoštas konsultacijų grafikas mokiniams.Savalaikis mokymosi pagalbos teikimasmokiniams. Nuolat
1.6.4. Vykdyti pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo  prevencinių priemonių stebėseną. Socialinė pedagogė,grupių vadovai,direktoriaus pavaduotojas ugdymui Žmogiškieji ištekliai Mokyklos mokinių  mėnesiolankomumo analizė. Kiekvieną savaitę
1.7. Organizuoti ir dalyvauti dalykinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose. 1.7.1. Organizuojamimokykliniai konkursai, olimpiados. Dalyvavimas rajono, regiono, respublikos konkursuose, varžybose, olimpiadose. Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai,dalykų mokytojai Žmogiškieji ištekliai Įvykusių olimpiadų, konkursų analizė mokytojų metodinėse grupėse 2021m. birželis, gruodis
1.7.2. Organizuojamos gimtosios kalbos, dorinio ugdymo ir kitų dalykų ugdymosi savaites. Gimnazijos skyriaus vedėja, gimnazijos skyriaus mokytojai. Žmogiškieji ištekliai Įvykusių renginių aptarimas bendrojo ugdymo metodinėje grupėje 2021 m. gegužė
1.7.3. Organizuojami sveikatos stiprinimo programos renginiai Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, sveikatos priežiūros specialistė,psichologė, socialinė pedagogė, grupių vadovai. Žmogiškieji ištekliaiMaterialiniai ištekliai Mokyklos bendruomenės informavimas apie sveiką gyvenseną, žalingų įpročių, įtaką jaunam organizmui, prevencines priemones (ne mažiau kaip 3 paskaitos)Vykdomos veiklos pagal Plungės savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro planą Per mokslo metus
1.7.4. Organizuoti pamokas ir edukacines veiklas, projektus, išvykas įvairiose regiono ir Lietuvos edukacinėse erdvėse. Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai,dalykų mokytojai Žmogiškieji ištekliaiBiudžeto lėšos Įvykusių pamokų aptarimas metodinėse grupėse.Informacijos sklaida metodinėse grupėse, mokyklos tinklalapyje. Per mokslo metus
1.8. Ugdyti mokinių pilietiškumą ir patriotiškumą, valstybingumo ir tradicinių vertybių puoselėjimą. 1.8.1. Integruoti pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymą į ugdymo procesą. Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjaimetodinės grupės, būrelių vadovai, mokytojai Žmogiškieji ištekliai Ugdomi pilietiški ir patriotiški mokinių jausmai. Pravesti 3 valstybinių švenčių renginiai. Per mokslo metus
1.9. Skatinti mokiniųatsakomybę užsavo profesinėsveiklos tobulinimąir asmeninėsprofesinėssaviraiškosplėtotę. 1.9.1. Organizuoti mokykloje profesiniomeistriškumo konkursus pagal atskiras specialybes.(technikos priežiūros verslo darbuotojo- nacionalinį konkursą, kirpėjo –regioninis profesinio meistriškumo konkursą),edukacinį renginį„Keičiu profesiją 2021“, dalyvauti respublikiniuose ugdymo karjerai renginiuose, akcijose. Inžinerinių ir kitų paslaugų  mokymo skyriaus vedėjas,praktinio mokymo vadovas,profesijos mokytojai Žmogiškieji ištekliai Įvykusių konkursų ir renginiųanalizė profesijos mokymo metodinėje grupėje. 2021 m. balandžio -birželio mėn.
1.9.2. Dalyvauti zoniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose profesinio meistriškumo ir profesinio mokymo dalykų, konkursuose, viktorinose. Inžinerinių ir kitų paslaugų  mokymo skyriaus vedėjas,praktinio mokymo vadovas,profesijos mokytojai Žmogiškiejiištekliai Dalyvavimas profesinio meistriškumo konkursuose (pagal gautus pakvietimus iš kitų profesinių mokyklų ), jųanalizė profesijos mokymo metodinėje grupėje. 2021 m. lapkričio mėn.
1.9.3. Organizuoti mokinių edukacines išvykas į parodas, gamybines įmones, įstaigas, kitas mokyklas. Ugdymas karjerai koordinatorius,praktikos mokymo vadovas Žmogiškieji ištekliaibiudžeto lėšos Mokiniai aplankys ne mažiau kaip 8 įmones. 2021 m.vasaris-spalis
1.9.4. Bendradarbiaujant su Užimtumo tarnyba sekti įsidarbinimo galimybių tendencijas. Praktinio mokymo vadovas Parengta mokyklą baigusių mokinių įdarbinimo pagal mokymo programas analizė. 2021 spalis
1.9.5. Vykdytistažuočiųužsienyje metuįgytų praktiniųįgūdžių irkompetencijų pristatymą. Inžinerinių ir kitų paslaugų  mokymo skyriaus vedėjas,vystymo skyriaus vedėja,praktinio mokymo vadovas Žmogiškieji ištekliai Pristatymai mokinių , mokytojų susirinkimuose. Per metus
1.10. Užtikrinti profesinio mokymo programų, atitinkančių šiuolaikinius reikalavimus, dinamiškumą patrauklumą mokiniams ir darbo rinkai. 1.10.1. Atlikti 2021 m. kompetencijų vertinimo rezultatų analizę, pateikti pasiūlymus priemonių planui absolventų mokymosi rezultatams gerinti. Praktinio mokymo vadovas Žmogiškieji ištekliai Rezultatų analizė profesinio mokymo metodinėje grupėje, rezultatams gerinti. 2021 m. spalis
1.10.2. Atlikti darbdavių apklausą apie absolventų kvalifikacijos lygį. Praktinio mokymo vadovasInžinerinių ir kitų paslaugų  mokymo skyriaus vedėjas Žmogiškiejiištekliai Apklausos rezultatų pristatymas profesinio mokymo metodinėje grupėje. 2021 m. spalis
1.10.3. Atnaujinti modulines profesinio mokymo programas Inžinerinių ir kitų paslaugų  mokymo skyriaus vedėjas,praktinio mokymo vadovas Žmogiškiejiištekliai Pagal poreikį atnaujintos modulinės profesinio mokymo programos 2021 m. rugsėjis-birželis
1.10.4. Inicijuoti bendradarbiavimo sutarčių pasirašymą su įmonėmis ir įstaigomis dėl galimybių sudarymo mokiniams atlikti praktinį mokymą įstaigose, tarpininkauti mokiniams renkantis praktikos vietas įmonėse.  Praktinio mokymo vadovas Žmogiškieji ištekliai Organizuoti absolventams ne mažiau 2 susitikimus su darbdaviais, Užimtumo tarnybos atstovais. 2021 m. vasaris, kovas
1.10.5. Organizuoti pasitarimus, diskusijas su regiono verslininkais, Užimtumo tarnybos atstovais, rajono administracijos atstovais. Sektorinio centro vadovasMokyklos administracija Žmogiškiejiištekliai Regionui reikalingų specialistų paklausos numatymas ir verslo vystymosi perspektyvos.Organizuotos Konferencijos žemdirbiams. Ne rečiau kaip 2 kartus per metus
2021 m. balandis, spalis
1.10.6 Organizuoti  atskirų profesinio mokymo programų mokinių mokymus kitų mokyklų sektoriniuose praktinio mokymo centruose. Sektorinio centro vadovas, praktinio mokymo vadovas Žmogiškiejiištekliai Dalyvaus Plungės TVM mokiniai ( 90) Per metus
1.10.6. Diegti lanksčias ugdymo organizavimo formas, parengti nuotolinio mokymosi tvarkos aprašą.Įdiegti profesinį mokymą pameistrystės forma. Sektorinio centro vadovas, praktinio mokymo vadovas Žmogiškiejiištekliai Parengtas nuotolinio mokymosi tvarkos aprašas 2021m. rugsėjis
Per mokslo metus
1.11. Užtikrinti veiksmingą tėvų informavimą, skatinti mokyklos bendruomenės bendradarbiavimą. 1.11.1.Organizuoti mokyklos bendruomenės  šventes. Mokyklos vadovas,ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai,neformaliojo švietimo organizatorius,grupių vadovai,būrelių vadovai, mokytojai. Bendradarbiavimo analizė metodinėje taryboje, grupių vadovų metodinėje grupėje. Per mokslo metus
1.11.2. Organizuoti valstybines šventes: Sausio 13-ąją „Laisvės gynėjų dieną“, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Mokyklos vadovas,Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjaiNeformaliojo švietimo organizatorius,grupių vadovai,būrelių vadovai, istorijos mokytojos. Žmogiškiejiištekliai Suorganizuoti valstybines šventes. 2021 m.Sausisvasariskovas
1.11.3. Paminėti12-okų šimtadienį. Mokyklos administracija, neformalaus švietimo organizatorius, grupių vadovai, būrelių vadovai, mokinių taryba. Žmogiškiejiištekliai Šimtadienio šventės minėjimas 2021 m. vasaris
1.11.4. Padėkos ir pirmūnų šventė Mokyklos adminiatracijai, neformalaus švietimo organizatorius, grupių vadovai, būrelių vadovai, mokinių taryba. Žmogiškiejiištekliai Suorganizuota pirmūnų ir aktyviai mokyklos veikloje dalyvaujančių mokinių šventė. Šventėje dalyvaus mokinių tėvai. 2021 m. kovas/ balandis
1.11.5. Organizuoti Mokyklos bendruomenės sporto ir šeimos šventę.Organizuoti renginį skirtą šeimos dienai paminėti. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, gimnazijos skyriaus vedėja,neformalaus švietimo organizatorius,sveikatos priežiūros specialistė, grupių vadovai, būrelių vadovai, kūno kultūros mokytojai. Žmogiškiejiištekliai  Bus suorganizuota visai mokyklos bendruomenei Sveikatingumo  ir sporto šventė. 2021 m.Gegužė – birželis
1.11.6. Diplomų įteikimo šventė Mokyklos administracija, neformalaus švietimo organizatorius, grupių vadovai, būrelių vadovai, mokinių taryba. Žmogiškiejiištekliai Suorganizuota profesinio diplomo įteikimo šventė. 2021 m. birželis
1.11.7. Mokytojų dienos šventė, I kurso krikštynos Direktorius, neformalaus švietimo organizatorius, grupių vadovai, būrelių vadovai, mokinių taryba. Žmogiškiejiištekliai Suorganizuota mokytojų dienos minėjimas, I kurso krikštynų šventė. 2021 m. spalis
1.11.8. Adventiniai – kalėdiniai renginiai Direktorius, neformalaus švietimo organizatorius, grupių vadovai, būrelių vadovai, mokinių taryba. Žmogiškiejiištekliai Suorganizuota kalėdinė, adventinė šventė. 2021 m. lapkritis-gruodis
1.11.9. Tėvų įtraukimas į mokyklos bendruomenės veiklą. Mokyklos administracijaGrupių vadovai Žmogiškieji ištekliai Išrinktas mokyklos mokinių tėvų aktyvas, mokyklos Tarybos nariai( savivaldos organo)Aktyvesnis ir tikslingesnismokytojų ir tėvų bendradarbiavimas, siekiant gerinti mokinių individualią pažangą ir lankomumą. 2021 m. lapkritis
1.11.10. Palaikyti ryšius su mokinių tėvais per el.dien yną TAMO, kviesti individualiam pokalbiui (mokinys, tėvai, gr. vadovas), informuoti tėvus apie mokinių pasiekimus, elgesį. Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai, grupių vadovai,socialinis pedagogas,psichologas Žmogiškieji ištekliai Galimybė tėvams bendrauti su mokytojais,  grupių vadovais. Organizuojami trišaliai susitikimai grupėse. Nuolat
1.11.11. Vykdyti mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginį, psichologinį ir prevencinį švietimą. Mokyklos administracija,grupių vadovai, socialinis pedagogas, psichologas Žmogiškieji ištekliai Vykdomas tėvų švietimas; Gerėja mokinių, mokytojų ir tėvų santykiai; mažėja konfliktinių situacijų šeimose. Nuolat
1.12. Teiktiprevencinę pagalbą mokiniams. 1.12.1. Informuoti bendruomenę apie Vaiko gerovės komisijos vykdomą veiklą. Socialinis pedagogas, psichologas,  Vaiko gerovės komisija, mokinių taryba,grupių vadovai Žmogiškiejiištekliai Ne mažiau kaip 10 posėdžių per metus. 2021 m.
1.12.2. Organizuoti renginius ir prevencines akcijas:Tolerancijos savaitė;Tarptautinė sveikinimosi diena;Spalvų savaitė;Tarptautinė VAS diena „Raudoni bateliai“;Pasaulinė savižudybių prevencijos diena;Pasaulinė širdies diena;Solidarumo bėgimas „Gelbėkime vaikus“;Gerumo akcija „Pyragų diena“;Veiksmo savaitė be patyčių 2021“ Socialinis pedagogasneformalaus ugdymo organizatorius, psichologas,grupių vadovai,mokinių taryba. Žmogiškiejiištekliai Aptariami mokinių tarybos posėdžiuose ir grupių teminėse valandėlėse. Per mokslo metus
1.12.3. Atlikti mokinių apklausos analizę dėl patyčių, savižudybių prevencijos ir numatyti veiksmus tolimesnei veiklai. Socialinis pedagogas, psichologas, grupių vadovai Žmogiškieji ištekliai Atliktos 2 mokinių apklausos, jų analizė.Sudarytas prevencinės veiklos planas. 2021 m.sausis, birželis
1.12.4. Organizuoti prevencines paskaitas ir renginius mokiniams. Socialinis pedagogas, Vaiko gerovės komisija, sveikatos priežiūros specialistas, psichologas Žmogiškieji ištekliai Pravesta ne mažiau kaip 5 prevencinės paskaitos ar renginiai grupėse. Mokslo metų eigoje
1.12.5. Vykdyti prevencinį darbą su rizikos grupės mokiniais. Socialinis pedagogas, psichologas, vaiko gerovės komisija Žmogiškieji ištekliai Pagerės mokinių lankomumas lyginant su praėjusiais m. m 5% ir individuali pažanga Nuolat
1.12.6. Vykdyti prevencinę programą LIONS QUEST „Raktai į sėkmę“ Švietimo pagalbos specialistai,grupių vadovai,VGK nariai Žmogiškiejiištekliai Įgyvendinama programa per grupių valandėles. Per metus
1.14. Kelti mokinių motyvaciją, modernizuojant ir diferencijuojant ugdymo turinį, taikant naujausias pedagogines žinias ir IKT. 1.14.1 Rengti individualias užduotis, naudojant IKT. Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai,mokytojai, profesijos mokytojai Žmogiškieji ištekliai Naudojami aktyvūs mokymo/si metodai. Nuolat
1.15. Pagalba mokiniams, pasirenkant profesiją 1.15.1. Organizuoti mokinių ir jų tėvų profesinį informavimą ir konsultavimą. Ugdymas karjerai koordinatoriusDirektoriaus pavaduotojas ugdymui Žmogiškieji ištekliai 9-10 klasių mokiniai ir jų tėvai susipažins su profesijų pasauliu 80%.  2021 kovas-gegužė
1.15.2. Organizuoti profesinio informavimo renginius pristatant  profesijas regiono mokiniams,dalyvauti respublikiniuose ugdymo karjerai renginiuose, akcijose.ir planuoti ir vykdyti karjeros savaitės   veiklas. Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai, ugdymo karjerai koordinatorius,profesijos mokytojai. Žmogiškieji ištekliai Žemaitijos regiono mokiniai susipažino su profesijų ir karjeros planavimo galimybėmis. Pasirinko tolesnį mokymąsi 10%. Per visus metus
1.15.3. Organizuoti profesinio orientavimo ir informavimo renginius, pristatant profesijas ir karjeros planavimą bendrojo ugdymo mokyklose. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,ugdymo karjerai koordinatorius,neformaliojo švietimo organizatorius Žmogiškieji ištekliaiPagal samatą Visuomenė informuojama apie rengiamas specialybes, tradicijas, mokiniai ir jų tėvai renkasi mokymąsi mokykloje. Laukiamas rezultatas –180 mokinių. 2021m. kovas- rugsėjis
1.15.4. Bendradarbiauti su Užimtumo tarnybos ir kitomis organizacijomis, siekiant užtikrinti, kad mokiniai teisingai pasirinktų profesiją. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,ugdymo karjerai koordinatorius ,neformaliojo švietimo organizatorius
1.15.5. Organizuoti  tradicinį ugdymo karjerai renginį „Keičiu profesiją 2021“ bei  „ Profesijų mugę 2021“ regiono mokiniams. Sektorinio centro vadovas, praktinio mokymo vadovas,ugdymo karjerai koordinatorius,neformaliojo švietimo organizatorius Žmogiškieji Ištekliai,biudžeto lėšos Mokiniai pažino kitas profesijas, palygino su savo pasirinkta profesija. Surengta renginio apibendrinimo popietė. 2021balandisgegužė
1.16. Ugdyti mokinių asmenines, socialines ir edukacines kompetencijas, siekiant ugdyti sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenimo plėtojime. 1.16.1. Neformaliojo ugdymo analizė. Sudaromos būrelių veiklos programos, teminiai planai, užsiėmimų grafikai, būrelių narių sąrašai, pateikiama atliktos veiklos ataskaita. Neformaliojo švietimo organizatorius, būrelių vadovai. ŽmogiškiejiIštekliai,biudžeto lėšos. Atlikti neformaliojo ugdymo veiklos stebėjimai ir analizė. (Parengta 11 neformalaus ugdymo programų). 2020 rugsėjis
1.16.2. Tirti mokinių poreikį neformaliam ugdymui. Būrelių vadovai, grupių vadovai, neformaliojo švietimo organizatorius Žmogiškiejiištekliai Atliktas anketavimas ir jo analizė. 2021Sausis, rugsėjis
1.16.3. Teikti mokiniams pageidaujamas neformaliojo ugdymo paslaugas. Būrelių vadovai, neformaliojo švietimo organizatorė Žmogiškiejiištekliai Pagal poreikį bus parengta naujų būrelių veiklos programos. 2021 m.
2. Plėsti tęstinio profesinio mokymo skyriaus veiklą. 2.1. Plėsti tęstinio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo paslaugas, tenkinant regiono darbo rinkos poreikius, gerinant mokymo programų rentabilumo rodiklius, plečiant mokymo paslaugų sferą žemdirbių mokyme. 2.1.1. Dalyvauti regioninės darbo biržos ESF finansuojamuose projektuose Tęstinio mokymo skyriaus vedėjasMokymo organizatoriai Žmogiškiejiištekliai Per metus apmokyti 650 klausytojų.Planuojamos pajamos 160 tūkst. Eur Per metus
2.1.2. Organizuoti kursus vairuotojų profesinės kvalifikacijos suteikimui (95 kodas), papildomus vairuotojų mokymo kursus kuriems apribota teisė vairuoti transporto priemones. Tęstinio profesinio mokymo skyriaus vedėjas Žmogiškieji ištekliai Per metus
2.1.3. Organizuoti konsultacijas norintiems gauti TR1; TR2 ir SZ kategorijų traktorininkų bei ūkininkavimo pradmenų kompetencijas, savarankiškai pasiruošusiems. Tęstinio mokymo skyriaus vedėjas,mokymo organizatoriai Žmogiškieji ištekliai Per metus
2.1.4. Organizuoti SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) kursus. Tęstinio mokymo skyriaus vedėjas,mokymo organizatoriai Per metus
2.1.5.Bendradarbiaujant su VIČI GRUPĖS įmonėmis, teikti mokymo paslaugas perkvalifikuojant  atvykusius dirbti iš užsienio darbuotojus. Tęstinio mokymo skyriaus vedėjas,mokymo organizatoriai Įmonių darbuotojai atvykę dirbti iš užsienio 2021 m.
2.1.6. Paruošti naujas reikalingas modulines mokymo programas atitinkančias darbo rinką specialybės įsigijimui ar kvalifikacijos pasikėlimui. Tęstinio mokymo skyriaus vedėjas,mokymo organizatoriai, praktinio mokymo vadovas 2021 m. sausis-rugsėjis
2.1.7. Bendradarbiaujant su darbdaviais, ruošti specialistus pagal modulines profesinio mokymo programas, pameistrystės forma. Tęstinio mokymo skyriaus vedėjas,mokymo organizatoriai. Ne mažiau 4 procentai nuo visų formaliojo profesinio mokymo programų mokinių. Per  metus
3. Stiprinti Žemės ūkio technikos eksploatacijos priežiūros ir remonto sektorinio praktinio mokymo centro veiklą. 3.1. Plėsti žemės ūkio technikos eksploatacijos priežiūros ir remonto sektorinio praktinio mokymo centro veiklą, tenkinant regiono darbo rinkos poreikius, gerinant mokymo programų rentabilumo rodiklius. 3.1.1.Dalyvavimas projekte  „Žemės ūkio technologijų praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas Vakarų Lietuvos regionuose“. Sektorinio centro vadovas, Praktinio mokymo vadovas Žmoniškiejiištekliai Dalyvaus Mažeikių politechnikos, Kretingos TVM Per metus
3.1.2. Dalyvavimas projekte „Praktinių įgūdžių įgijimas VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro  statybos sektoriniame praktinio mokymo centre“ Sektorinio centro vadovas, Praktinio mokymo vadovas Žmoniškiejiištekliai Dalyvaus Plungės TVM mokiniai Per metus
3.1.3. Organizuoti mokymus kitų profesinių mokyklų mokiniams Praktinio mokymo vadovas,Profesijos mokytojai Žmogiškieji ištekliai Studentai supažindinti su centro įranga, jos pritaikymo galimybėmis Per metus
3.1.4. Vesti užsiėmimus bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams Praktinio mokymo vadovas,Profesijos mokytojai Žmogiškiejiištekliai Mokiniai supažindinti su profesijomis, įgijo pirminius praktinius įgūdžius Per metus
3.1.5. Organizuoti profesinio informavimo, konsultavimo ir karjeros planavimo užsiėmimus Praktinio mokymo vadovas, ugdymo karjerai koordinatorius,profesijos mokytojai Žmogiškieji ištekliai Supažindinti su rengiamomis profesijomis ir karjeros planavimo galimybėmis Per metus
4. Plėtoti projektinę veiklą prisidedant prie Europos švietimo erdvės kūrimo ir didinant mokyklos tarptautiškumą.. 4.1. Priartintiprofesinį mokymąprie ES šaliųprofesinio mokymostandartų, rengiant irįgyvendinant ES fondų finansuojamus projektus. 4.1.1. Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant tarptautinius projektus, siekti investicijų mokyklai iš Europos Sąjungos ir kitų fondų. Vystymo skyriaus vedėjas Žmogiškieji ištekliai Pateikta paraiška Per metus
4.1.2. Tobulinti mokyklos edukacinę aplinką, mokytojų ir personalo kvalifikaciją, aktyviai rengiant ir įgyvendinant tarptautinius edukacinius projektus. Vystymo skyriaus vedėjas Žmogiškieji ištekliai Mokytojų ir mokyklos personalo kvalifikacijos mokymai,  edukaciniai mobilumai Per metus
4.1.3. Įgyvendinti projekto Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0028 „Plungės technologijų ir verslo mokyklos profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra“ veiklas Vystymo skyriaus vedėjasProjekto įgyvendinimo grupė Dotacija Įvykdytos visos projekto veiklos iki projekto įgyvendinimo pabaigos.2021-05-31 Per metus
4.2. Stiprinti gebėjimą užmegzti kokybišką partnerystę plėtojant tarptautiškumo strategiją 4.2.1. Aktyviai dalyvaujant tarptautiniuose projektuose kurti ryšius ir plėtoti glaudų tarptautinį bendradarbiavimą. Vystymo skyriaus vedėjasProjekto vykdymo grupės Žmogiškieji ištekliai Aktyvus ryšių palaikymas su tarptautinių projektų partneriais ir naujų idėjų plėtojimas teikiant naujų projektų paraiškas Per metus
4.2.2. Teikti paraišką 2021 m. „Erasmus+“ akreditacijai gauti profesinio mokymo srityje Vystymo skyriaus vedėjasProjekto vykdymo grupė Žmogiškieji ištekliai Pateikta paraiška Per metus
4.2.3. Teikti paraiškas programos „Erasmus+“ naujų mobilumo ir tarptautinių partnerysčių projektams. Vystymo skyriaus vedėjasProjekto vykdymo grupė Žmogiškieji ištekliai Pateikta paraiška Per metus
5. Pritaikyti mokyklos infrastruktūrą darbo rinkos poreikiams, sudaryti  saugias darbo sąlygas mokiniams ir mokytojams. 5.1. Racionalus sąmatos planavimas ir vykdymas. 5.1.1. Užtikrinti efektyvią mokyklos veiklą pagal sąmatoje numatytus straipsnius. DirektoriusVyr. buhalterė Užtikrinamas racionalus ir taupus sąmatoje numatytų lėšų administravimas Per metus
5.2. Edukacinės aplinkos tobulinimas. 5.2.1. WI – FI internetinio ryšio įrengimas,optimizavimas Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Sąmatoje numatytos lėšos Sudarytos sąlygos mokymo kokybei užtikrinti 2021
5.3. Kurti palankų mikroklimatą ir saugias darbo sąlygas mokyklos bendruomenei. 5.3.1. Organizuoti darbuotojų civilinės saugos mokymai pagal patvirtintą programą. Direktorius ir administracija, civilinės ir darbo saugos inžinierius, mokytojai Užtikrinta darbo sauga mokiniams ir mokytojams 100%. Nuolat
5.3.2. Įrengti ugdymoprocesui šiuolaikiškus kabinetus (213 ir 208) Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Sąmatoje numatytos lėšos, žmogiškieji ištekliai Sudarytos sąlygos mokymo kokybei užtikrinti. 2021 m.
5.3.3. Melžimo laboratorijos įrengimas Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Sąmatoje numatytos lėšos Įruoštas kabinetas 2021m. rugpjūtis
5.3.4. Rūbinės ir centrinio fojė atnaujinimas ir pertvarkymas Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Sąmatoje numatytos lėšos Užtikrintas ugdymo proceso saugumas. 2021.m gegužė
5.4. Tobulinti mokyklos veiklos kokybės užtikrinimo sistemą. 5.4.1 .Vykdyti mokyklos veiklos savianalizę pagal sritis, kriterijus ir rodiklius   Metodinė taryba,Savianalizės rengimo darbo grupė Žmogiškieji ištekliai Atlikta mokyklos veiklos  savianalizė 2021 m. gruodis
6. Tobulinti  pedagoginių darbuotojų kvalifikacijas ir dalykines kompetencijas. 6.1. Tobulinti pedagogų kvalifikaciją beidalykines irbendrąsiaskompetencijas. 6.1.1. Organizuoti pedagoginių darbuotojų dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, Erasmus+ KA1 programos mobilumo projektuose pagal numatytus kvalifikacijos tobulinimo prioritetus. DirektoriusDirektoriaus pavaduotoja ugdymui Sąmatoje numatytos kvalifikacijos tobulinimo lėšos Organizuojamos aktyvios, prasmingiau taikant IT šiuolaikinės pamokos, efektyviau taikomi netradiciniai ugdymo metodai, stabilūs mokymo(si) rezultatai. Per metus
6.2. Užtikrinti efektyvią pedagoginės, dalykinės, psichologinės patirties sklaidą. 6.2.1. Vykdyti pedagoginės stebėsenos ir metodinių grupių planus, organizuoti metodinius praktinius renginius gerosios patirties sklaidai užtikrinti.Organizuoti projektus, atviras integruotas pamokas – pagal pedagoginės veiklos stebėsenos planą. Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjaiMetodinė tarybaMokytojai Žmogiškieji ištekliai Organizuoti metodinės tarybos posėdžiai(5), pedagogųsusirinkimai (8)veikia 3 metodinės grupės, per metus ne mažiau kaip 5 kiekvienos grupės posėdžiai. Per metus
6.2.2. Kolegialaus grįžtamojo ryšio panaudojimas tobulinant mokytojų kompetencijas diferencijavimo ir individualizavimo srityje. Mokytojai Žmogiškieji ištekliai Mokytojai lanko ir stebi  vieni kitų pamokas pagal priemonę „Kolega- kolegai“ Plėtojami demokratiniai santykiai tarp kolegų. Per metus
6.3. Tobulinti mokyklos bendruomenės sutelktumą, bendradarbiavimą ir mikroklimatą. 6.3.1. Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarus mokyklos pedagoginiams darbuotojams, skatinti dalintis gerąja patirtimi, vykdyti priemonę „Kolega Kolegai“ . Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kvalifikacijos tobulinimo lėšos Kompetencijas patobulins visi pedagoginiai darbuotojai. Įgytų kompetencijų taikymą aptartimetodinėse grupėse ir individualiai po stebėtų pamokų.Atliktas mokyklos mokytojų kompetencijų įsivertinimas ir analizė.Paruoštas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo planas. Nuolat

2021m. vasaris

6.3.2. Organizuoti „Apskritojo stalo“ diskusijas su Mokyklos administracija, specialistais dėl mokinių poreikių tenkinimo ir kitų aktualių klausimų.Organizuoti Bendrystės valandas mokykloje, edukacines išvykas bei veiklas. Mokyklos administracija Žmogiškieji ištekliai Plėtojami demokratiniai santykiai bendruomenėje 3 susitikimai
6.3.3. Reguliariai atnaujinti informaciją apie Mokyklos veiklą interneto svetainėje. Mokyklos administracija Žmogiškieji ištekliai Nuolat atnaujinama informacija internetinėje svetainėje, Facebook paskyroje Nuolat

 

Planas metų eigoje gali būti papildomas, koreguojamas atsižvelgiant į bendruomenės poreikius, priemones, finansinius išteklius.