PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS
2022 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

 

Pagrindinis mokyklos bendruomenės veiklos tikslas – telkti mokyklos bendruomenę ir užtikrinti ugdymo(si) kokybę, rengiamų specialybių patrauklumą, orientuotą į darbo rinką, bendrųjų ir profesinių kompetencijų ugdymą, sudarant sąlygas mokytis visą gyvenimą  ir siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos.

 

2022 m. veiklos uždaviniai

  1. Stiprinti profesinio mokymo kokybę ugdant mokinių bendrąsias ir profesines kompetencijas.
  2. Plėsti mokyklos sektorinio centro veiklą ir efektyviai naudoti praktinio mokymo bazę.
  3. Gerinti bendrojo ugdymo kokybę, siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos.
  4. Puoselėti mokyklos kultūrą ir tradicijas, užtikrinti saviraiškaus gyvenimo mokykloje sąlygas.
  5. Didinti mokyklos tarptautiškumą ir skatinti mobilumo plėtrą.
  6. Diegti atvirą, skaidrų bei rezultatyvų išteklių valdymą, gerinti mokyklos aplinką ir infrastruktūrą.
  7. Tobulinti mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijas, skatinti modernizuoti ugdymo turinį.
  8. Įgyvendinti mokykloje profesinį mokymą pameistrystės forma.
  9. Stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, užtikrinant absolventų įsidarbinimą įmonėse.

 

  Strateginio planavimo tikslai   Strateginio planavimo uždaviniai Strateginio planavimo veiksmai uždaviniams įgyvendinti Atsakingi vykdytojai Lėšos Siektini uždavinio įgyvendinimo rodikliai ir jų reikšmė Atlikti iki
1. Užtikrinti ugdymo kokybę 1.1. Profesinio mokymo, bendrojo (pagrindinio ir vidurinio) ugdymo rezultatų gerinimas 1.1.1. Atlikti ugdymą organizuojančių skyrių 2021 m. veiklos įsivertinimą ,Mokytojų savianalizių rengimas ir įsivertinimasMokytojų kompetencijų įsivertimas Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai,Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Žmogiškiejiištekliai  Įsivertinimo analizė ir tobulinimo priemonės metodinėse grupėse, sudaromi skyrių veiklos planai 2022 m. vasaris, rugsėjis
1.2. Siekti mokinių individualių ugdymosi pasiekimų ir nuolatinės ugdymosi pažangos 1.2.1. Atlikta mokinių mokymosi pasiekimų rezultatų analizė.Mokinių individuali pažanga bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo dalykų pamokose Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai Žmogiškiejiištekliai  85 proc. mokinių padarė pažangą 2022 m.vasaris,birželis
1.3. Gerinti pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimo procentą 1.3.1. 2022 m. brandos egzaminų vykdymas.Mokyklinių ir valstybinių brandos egzaminų rezultatų analizė Direktoriaus pavaduotojas ugdymui,gimnazijos skyriaus vedėja  ŽmogiškiejiištekliaiBiudžeto lėšos Aptarti egzaminų rezultatai   ir sudarytas priemonių planas rezultatams gerinti.Ne mažiau kaip 85 procentai įgis vidurinį išsilavinimą

2022 m. rugsėjis

1.3.2. PUPP organizavimas ir vykdymas, rezultatų analizė Direktoriaus pavaduotojas ugdymui,gimnazijos skyriaus vedėja   Aptarti rezultatai ir sudarytas priemonių planas rezultatams gerinti. 2022 m. rugsėjis
1.3.3. II (IVg klasių) kurso grupių mokiniams organizuoti lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, geografijos, užsienio kalbų, fizikos, biologijos bandomuosius PUPP ir brandos egzaminus Dalykų mokytojai Žmogiškieji ištekliai Analizė bendrojo ugdymo metodinėje grupėje 2022 m. vasario-balandžio mėn.
1.3.4. Parengti ir analizuoti technologijų mokykliniam brandos egzaminui technines užduotis. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,praktinio mokymo vadovas.Inžinerinių ir kitų paslaugų  mokymo skyriaus vedėjasProfesijos mokytojų metodinės grupės pirmininkė Žmogiškieji ištekliai Parengtos mokytojų techninės užduotys, jų analizė profesijos mokymo mokytojų grupės  susirinkime. 2021 – 2022 m. m.
1.4. Naudoti šiuolaikinius mokymo metodus ir skaitmenines mokymo ir mokymosi priemones, ugdymo procesą orientuoti į kiekvieno mokinio pažangą. 1.4.1. Efektyviai naudoti virtualią mokymosi aplinką teorinėms pamokoms.Darbas išmaniojoje klasėje.Naudojimasis išmaniosiomis programėlėmis, internetu. Mokytojai Žmogiškieji ištekliai  Iki 35 % pamokų vesti išmaniosiose klasėse, panaudojant IKT.Rezultatų analizė bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo mokytojų metodiniuose susirinkimuose. 2022 m.sausis – gruodis
1.5. Diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį, pritaikyti jį mokinio turimai patirčiai,poreikiams,sugebėjimų lygiui.Siekti savivaldaus mokinių mokymosi, savęs įsivertinimo. 1.5.1. Atlikti diagnostinius testus (bendrojo ugdymo dalykų) I kurso mokiniams mokslo metų pradžioje, palyginami su 10 kl. metiniais įvertinimais.1 gimnazijos klasės mokinių diagnostinių testų analizė, mokymosi pagalbos teikimas.Vykdyti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos fiksavimą bendrųjų dalykų, profesinio mokymo dalykų pamokose.Bendrųjų kompetencijų ugdymo fiksavimą profesinio mokymo pamokose. Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjaidirektoriaus pavaduotoja,praktinio mokymo vadovasdalykų mokytojai Žmogiškieji ištekliai Analizė bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo metodinėse grupėse,nustatyti I-o (III g. kl.) kurso mokinių žinių ir gebėjimų lygį. 2022 m. spalis
1.6. Sudaryti sąlygas mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, patirti sėkmę, individualią pažangą 1.6.1. Identifikuojami mokiniai, turintys elgesio sutrikimų ar mokymosi sunkumų, kartu su jais sudaromas pagalbos teikimo planas.Organizuoti nuolatinę pagalbą nepažangiems, blogai lankantiems mokiniams sudaromas pagalbos teikimo planas, organizuojamos konsultacijos. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,ugdymą organizuojantys skyrių vedėjaibendrojo ugdymo ir profesijos mokytojai,švietimo pagalbos specialistai,grupių vadovai Žmogiškieji ištekliai 5% sumažėja mokinių iškritimas/ nubyrėjimas.Analizė bendrojo ugdymo ir profesijos mokytojų metodinėse grupėse. Nuolat
1.6.2. Organizuoti pasidalijimo gerąja patirtimi sklaidą, pristatant konkrečios metodinės veiklos būdus. Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai Žmogiškieji ištekliai Aptarimas 2 kartus metodinėse grupėse 2022 m.
1.6.3. Sistemingai teikiamos grupinės ir individualios konsultacijos mokiniams, siekiantiems asmeninės pažangos ar turintiems mokymosi sunkumų. Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai Žmogiškieji ištekliai Paruoštas konsultacijų grafikas mokiniams.Savalaikis mokymosi pagalbos teikimasmokiniams. Nuolat
1.6.4. Vykdyti pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencinių priemonių stebėseną. Socialinė pedagogė,grupių vadovai,direktoriaus pavaduotojas ugdymui Žmogiškieji ištekliai Mokyklos mokinių mėnesiolankomumo analizė. Kiekvieną savaitę
1.7. Organizuoti ir dalyvauti dalykinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose. 1.7.1. Organizuojamimokykliniai konkursai, olimpiados. Dalyvavimas rajono, regiono, respublikos konkursuose, varžybose, olimpiadose. Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai,dalykų mokytojai Žmogiškieji ištekliaiBiudžeto lėšos Įvykusių olimpiadų, konkursų analizė mokytojų metodinėse grupėse 2022 m. birželis, gruodis
1.7.2. Organizuojamos gimtosios kalbos, dorinio ugdymo ir kitų dalykų ugdymosi savaites. Gimnazijos skyriaus vedėja, gimnazijos skyriaus mokytojai. Žmogiškieji ištekliaiBiudžeto lėšos Įvykusių renginių aptarimas bendrojo ugdymo metodinėje grupėje 2022 m. gegužė
1.7.3. Organizuojami sveikatos stiprinimo programos renginiai Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, sveikatos priežiūros specialistė,psichologė, socialinė pedagogė, grupių vadovai. Žmogiškieji ištekliaiMaterialiniai ištekliai Mokyklos bendruomenės informavimas apie sveiką gyvenseną, žalingų įpročių, įtaką jaunam organizmui, prevencines priemones (ne mažiau kaip 3 paskaitos)Vykdomos veiklos pagal Plungės savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro planą Per mokslo metus
1.7.4. Organizuoti pamokas ir edukacines veiklas, projektus, išvykas įvairiose regiono ir Lietuvos edukacinėse erdvėse. Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai,dalykų mokytojai Žmogiškieji ištekliaiBiudžeto lėšos Įvykusių pamokų aptarimas metodinėse grupėse.Informacijos sklaida metodinėse grupėse, mokyklos tinklalapyje. Per mokslo metus
1.8. Ugdyti mokinių pilietiškumą ir patriotiškumą, valstybingumo ir tradicinių vertybių puoselėjimą. 1.8.1. Integruoti pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymą į ugdymo procesą. Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjaimetodinės grupės, būrelių vadovai, mokytojai Žmogiškieji ištekliai Ugdomi pilietiški ir patriotiški mokinių jausmai. Pravesti 3 valstybinių švenčių renginiai.Krašto apsaugos modulisSusitikimai su Žemaitijos šaulių 8 rinktinės atstovais, KASP atstovais. Per mokslo metus
1.9. Skatinti mokiniųatsakomybę užsavo profesinėsveiklos tobulinimąir asmeninėsprofesinėssaviraiškosplėtotę. 1.9.1. Organizuoti mokykloje profesiniomeistriškumo konkursus pagal atskiras specialybes.(kompiuterinės įrangos derintojo – nacionalinį konkursą, kirpėjo –regioninis profesinio meistriškumo konkursą),edukacinį renginį„Keičiu profesiją 2022“, dalyvauti respublikiniuose ugdymo karjerai renginiuose, akcijose. Inžinerinių ir kitų paslaugų  mokymo skyriaus vedėjas,praktinio mokymo vadovas,profesijos mokytojai Žmogiškieji ištekliai Įvykusių konkursų ir renginiųanalizė profesijos mokymo metodinėje grupėje. 2022 m. kovo -birželio mėn.
1.9.2. Dalyvauti kitų mokyklų organizuojamuose zoniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose profesinio meistriškumo ir profesinio mokymo dalykų, konkursuose, viktorinose. Inžinerinių ir kitų paslaugų  mokymo skyriaus vedėjas,praktinio mokymo vadovas,profesijos mokytojai Žmogiškiejiištekliaibiudžeto lėšos Dalyvavimas profesinio meistriškumo konkursuose (pagal gautus pakvietimus iš kitų profesiniųmokyklų), jųanalizė profesijos mokymo metodinėje grupėje. 2022 m.
1.9.3. Organizuoti mokinių edukacines išvykas į parodas, gamybines įmones, įstaigas, kitas mokyklas. Ugdymas karjerai koordinatorius,praktikos mokymo vadovas Žmogiškieji ištekliaibiudžeto lėšos Mokiniai aplankys ne mažiau kaip 8 įmones. 2022 m.
1.9.4. Bendradarbiaujant su Užimtumo tarnyba sekti įsidarbinimo galimybių tendencijas. Praktinio mokymo vadovas Parengta mokyklą baigusių mokinių įdarbinimo pagal mokymo programas analizė. 2022 spalis
1.9.5. Vykdytistažuočiųužsienyje metuįgytų praktiniųįgūdžių irkompetencijų pristatymą. Vystymo skyriaus vedėja,praktinio mokymo vadovas Žmogiškieji ištekliai Pristatymai mokinių, mokytojų susirinkimuose. Per metus
1.10. Užtikrinti profesinio mokymo programų, atitinkančių šiuolaikinius reikalavimus, dinamiškumą patrauklumą mokiniams ir darbo rinkai. 1.10.1. Atlikti 2022 m. kompetencijų vertinimo rezultatų analizę, pateikti pasiūlymus priemonių planui absolventų mokymosi rezultatams gerinti. Praktinio mokymo vadovas, Inžinerinių ir kitų paslaugų  mokymo skyriaus vedėjas Žmogiškieji ištekliai Rezultatų analizė profesinio mokymo metodinėje grupėje, rezultatams gerinti. 2022 m. spalis
1.10.2. Atlikti darbdavių apklausą apie absolventų kvalifikacijos lygį. Praktinio mokymo vadovasInžinerinių ir kitų paslaugų  mokymo skyriaus vedėjas Žmogiškiejiištekliai Apklausos rezultatų pristatymas profesinio mokymo metodinėje grupėje. 2022 m. spalis
1.10.3. Atnaujinti modulines profesinio mokymo programas Inžinerinių ir kitų paslaugų  mokymo skyriaus vedėjas,praktinio mokymo vadovas Žmogiškiejiištekliai Pagal poreikį atnaujintos modulinės profesinio mokymo programos 2022 m.
1.10.4. Licencijuoti mokykloje naujas automatinių sistemų mechatroniko, maisto (mėsos ir paukštienos pusgaminių ir gaminių, pieno gaminių, duonos ir pyrago kepinių gamybos) pramonės darbuotojo ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulines profesinio mokymo programas. Inžinerinių ir kitų paslaugų  mokymo skyriaus vedėjas,praktinio mokymo vadovas Žmogiškiejiištekliai Licencijuotos modulinės profesinio mokymo programos 2022 m.
1.10.5. Inicijuoti bendradarbiavimo sutarčių pasirašymą su įmonėmis ir įstaigomis dėl galimybių sudarymo mokiniams atlikti praktinį mokymą įstaigose, tarpininkauti mokiniams renkantis praktikos vietas įmonėse.  Praktinio mokymo vadovas Žmogiškieji ištekliai Organizuoti absolventams ne mažiau 2 susitikimus su darbdaviais, Užimtumo tarnybos atstovais. 2022 m. balandis
1.10.6. Organizuoti pasitarimus, diskusijas su regiono verslininkais, Užimtumo tarnybos atstovais, rajono administracijos atstovais. Sektorinio centro vadovasMokyklos administracija Žmogiškiejiištekliai Regionui reikalingų specialistų paklausos numatymas ir verslo vystymosi perspektyvos.Organizuotos Konferencijos žemdirbiams. Ne rečiau kaip 2 kartus per metus
2022 m. balandis, spalis
1.10.7. Organizuoti  atskirų profesinio mokymo programų mokinių mokymus kitų mokyklų sektoriniuose praktinio mokymo centruose. Sektorinio centro vadovas, praktinio mokymo vadovas Žmogiškiejiištekliai Dalyvaus Plungės TVM mokiniai (100) Per metus
1.10.8. Diegti lanksčias ugdymo organizavimo formas.Vykdyti profesinį mokymą pameistrystės forma. Sektorinio centro vadovas, praktinio mokymo vadovas Žmogiškiejiištekliai Vykdomas profesinis mokymas pameistrystės forma. Vykdomas nuotolinis mokymas. 2022m. rugsėjis
Per mokslo metus
1.10.9. Organizuoti profesijos mokytojų susitikimą -konferenciją su Skuodo profesinės mokyklos, Šilutės profesinio rengimo centro profesijos mokytojais. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,sektorinio centro vadovas, praktinio mokymo vadovas Žmogiškiejiištekliaibiudžeto lėšos Suorganizuotas susitikimas- konferencija, pristatytos mokyklų gerosios patirtys, atviras ir glaudus bendradarbiavimas tarp profesijos mokytojų. 2022m.balandis, birželis
1.11. Užtikrinti veiksmingą tėvų informavimą, skatinti mokyklos bendruomenės bendradarbiavimą. 1.11.1.Organizuoti mokyklos bendruomenės  šventes: Pirmūnų šventę,Bendruomenės dienas (2)Tėvų (globėjų) dieną, Kalėdinį renginį. Mokyklos vadovas,ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai,neformaliojo švietimo organizatorius,grupių vadovai,būrelių vadovai, mokytojai. Biudžeto lėšos Bendradarbiavimo analizė metodinėje taryboje, grupių vadovų metodinėje grupėje. Per mokslo metus
1.11.2. Organizuoti valstybines šventes: Sausio 13-ąją „Laisvės gynėjų dieną“, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Mokyklos vadovas,Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjaiNeformaliojo švietimo organizatorius,grupių vadovai,būrelių vadovai, istorijos mokytojos. ŽmogiškiejiištekliaiBiudžeto lėšos Suorganizuoti valstybines šventes. 2022 m.Sausisvasariskovas
1.11.3. Paminėti12-okų šimtadienį. Mokyklos administracija, neformalaus švietimo organizatorius, grupių vadovai, būrelių vadovai, mokinių taryba. ŽmogiškiejiištekliaiBiudžeto lėšos Šimtadienio šventės minėjimas 2022 m. vasaris
1.11.4.Organizuoti renginį Krepšinio metams paminėti (Olimpas) Mokyklos administracija, neformalaus švietimo organizatorius, būrelių vadovai, mokinių taryba. ŽmogiškiejiištekliaiBiudžeto lėšos Renginys Krepšinio metams paminėti. 2022 m. balandis,gegužė
1.11.5. Organizuoti Mokyklos bendruomenės sporto ir sveikatingumo šventę, skirtą šeimos dienai paminėti. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, gimnazijos skyriaus vedėja,neformalaus švietimo organizatorius,sveikatos priežiūros specialistė, grupių vadovai, būrelių vadovai, kūno kultūros mokytojai. ŽmogiškiejiištekliaiBiudžeto lėšos Bus suorganizuota visai mokyklos bendruomenei Sveikatingumo ir sporto šventė. 2022 m.Gegužė 
1.11.6. Diplomų įteikimo šventė Mokyklos administracija, neformalaus švietimo organizatorius, grupių vadovai, būrelių vadovai, mokinių taryba. ŽmogiškiejiištekliaiBiudžeto lėšos Suorganizuota profesinio diplomo įteikimo šventė. 2022 m. birželis
1.11.7. Mokytojų dienos šventė, I kurso mokinių krikštynos Direktorius, neformalaus švietimo organizatorius, grupių vadovai, būrelių vadovai, mokinių taryba. ŽmogiškiejiištekliaiBiudžeto lėšos Suorganizuota mokytojų dienos minėjimas, I kurso mokinių krikštynų šventė. 2022 m. spalis
1.11.8. Adventiniai – kalėdiniai renginiai.Renginys „TVM Kalėdos“, skirtas miesto, rajono mokyklų mokiniams Direktorius, neformalaus švietimo organizatorius, grupių vadovai, būrelių vadovai, mokinių taryba. ŽmogiškiejiištekliaiBiudžeto lėšos Suorganizuota kalėdinė, adventinė šventė. 2022 m. lapkritis-gruodis
1.11.9. Tėvų įtraukimas į mokyklos bendruomenės veiklą. Mokyklos administracijaGrupių vadovai Žmogiškieji ištekliai Išrinktas mokyklos mokinių tėvų aktyvas, mokyklos Tarybos nariai (savivaldos organo)Aktyvesnis ir tikslingesnismokytojų ir tėvų bendradarbiavimas, siekiant gerinti mokinių individualią pažangą ir lankomumą. 2022 m. lapkritis
1.11.10. Palaikyti ryšius su mokinių tėvais per el. dienyną TAMO, kviesti individualiam pokalbiui (mokinys, tėvai, gr. vadovas), informuoti tėvus apie mokinių pasiekimus, elgesį. Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai, grupių vadovai,socialinis pedagogas,psichologas Žmogiškieji ištekliai Sukurta galimybė tėvams bendrauti su mokytojais, grupių vadovais. Organizuojami trišaliai susitikimai grupėse. Nuolat
1.11.11. Vykdyti mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginį, psichologinį ir prevencinį švietimą, atlikti mokinių apklausą, rezultatus pristatyti tėvams Mokyklos administracija,grupių vadovai, socialinis pedagogas, psichologas Žmogiškieji ištekliai Vykdomas tėvų švietimas; Gerėja mokinių, mokytojų ir tėvų santykiai; mažėja konfliktinių situacijų šeimose. Nuolat
1.12. Teiktiprevencinę pagalbą mokiniams. 1.12.1. Informuoti bendruomenę apie Vaiko gerovės komisijos vykdomą veiklą. Socialinis pedagogas, psichologas,  Vaiko gerovės komisija,grupių vadovai Žmogiškiejiištekliai Ne mažiau kaip 10 posėdžių per metus. 2022 m.
1.12.2. Organizuoti renginius ir prevencines akcijas:Tolerancijos savaitė;Tarptautinė sveikinimosi diena;Spalvų savaitė;Tarptautinė VAS diena „Raudoni bateliai“;Pasaulinė savižudybių prevencijos diena;Pasaulinė širdies diena;Solidarumo bėgimas „Gelbėkime vaikus“;Gerumo akcija „Pyragų diena“;Veiksmo savaitė „Be patyčių“ 2022“Viktorina „Pasitikrink žinias apie Covid-19“Akcija „Saugus kai matomas“. Socialinis pedagogasneformalaus ugdymo organizatorius, psichologas,grupių vadovai,mokinių taryba. Žmogiškiejiištekliai Aptariami mokinių tarybos posėdžiuose ir grupių teminėse valandėlėse. Per mokslo metus
1.12.3. Atlikti mokinių apklausos analizę dėl patyčių, savižudybių prevencijos ir numatyti veiksmus tolimesnei veiklai. Socialinis pedagogas, psichologas, grupių vadovai Žmogiškieji ištekliai Atliktos 2 mokinių apklausos, jų analizė.Sudarytas prevencinės veiklos planas. 2022 m.sausis, birželis
1.12.4. Organizuoti prevencines paskaitas ir renginius mokiniams.„Geros savijautos“ programos renginiai Socialinis pedagogas, Vaiko gerovės komisija, sveikatos priežiūros specialistas, psichologas Žmogiškieji ištekliai Pravesta ne mažiau kaip 5 prevencinės paskaitos ar renginiai grupėse. Per mokslo metus
1.12.5. Vykdyti prevencinį darbą su rizikos grupės mokiniais. Socialinis pedagogas, psichologas, vaiko gerovės komisija Žmogiškieji ištekliai Pagerės mokinių lankomumas lyginant su praėjusiais m. m 5% ir individuali pažanga Nuolat
1.12.6. Vykdyti prevencinę programą LIONS QUEST „Raktai į sėkmę“ Švietimo pagalbos specialistai,grupių vadovai,VGK nariai Žmogiškiejiištekliai Įgyvendinama programa per grupių valandėles. Pateiktos grupių vadovų ataskaitos apie programos vykdymą. Per metus
1.15. Pagalba I-II g klasių mokiniams, pasirenkant profesiją 1.15.1. Organizuoti mokinių ir jų tėvų profesinį informavimą ir konsultavimą. Ugdymas karjerai koordinatoriusDirektoriaus pavaduotojas ugdymui Žmogiškieji ištekliai 9-10 klasių mokiniai ir jų tėvai susipažins su mokykloje vykdomomis profesinio mokymo programomis  2022 kovas-gegužė
1.15.2. Organizuoti profesinio informavimo renginius pristatant  profesijas regiono mokiniams, dalyvauti respublikiniuose ugdymo karjerai renginiuose, akcijose, planuoti ir vykdyti karjeros savaitės veiklas. Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai, ugdymo karjerai koordinatorius,profesijos mokytojai. Žmogiškieji ištekliai Žemaitijos regiono mokiniai susipažino su profesijų ir karjeros planavimo galimybėmis. Per visus metus
1.15.3. Organizuoti profesinio orientavimo ir informavimo renginius, pristatant profesijas ir karjeros planavimą bendrojo ugdymo mokyklose. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,ugdymo karjerai koordinatorius,neformaliojo švietimo organizatorius Žmogiškieji ištekliaiBiudžeto lėšos Visuomenė informuojama apie rengiamas specialybes, tradicijas, mokiniai ir jų tėvai renkasi mokymąsi mokykloje. Laukiamas rezultatas – 210 mokinių. 2022 m. kovas – rugsėjis
1.15.4. Organizuoti  tradicinį ugdymo karjerai renginį „Keičiu profesiją 2022“ Sektorinio centro vadovas, praktinio mokymo vadovas,ugdymo karjerai koordinatorius,neformaliojo švietimo organizatorius Žmogiškieji Ištekliai,biudžeto lėšos Mokiniai pažino kitas profesijas, palygino su savo pasirinkta profesija. Surengta renginio apibendrinimo popietė. 2022 m. balandisgegužė
1.16. Ugdyti mokinių asmenines, socialines ir edukacines kompetencijas, siekiant ugdyti sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenimo plėtojime. 1.16.1. Neformaliojo ugdymo analizė. Sudaromos būrelių veiklos programos, teminiai planai, užsiėmimų grafikai, būrelių narių sąrašai, pateikiama atliktos veiklos ataskaita. Neformaliojo švietimo organizatorius, būrelių vadovai. Žmogiškiejiištekliai,biudžeto lėšos. Atlikti neformaliojo ugdymo veiklos stebėjimai ir analizė. (parengta 11 neformalaus ugdymo programų). 2022 rugsėjis
1.16.2. Tirti mokinių poreikį neformaliam ugdymui. Būrelių vadovai, grupių vadovai, neformaliojo švietimo organizatorius Žmogiškiejiištekliai Atliktas anketavimas ir jo analizė. 2022Sausis, rugsėjis
1.16.3. Teikti mokiniams pageidaujamas neformaliojo ugdymo paslaugas. Būrelių vadovai, neformaliojo švietimo organizatorė Žmogiškiejiištekliai Pagal poreikį bus parengta naujų būrelių veiklos programos. 2022 m.
2. Plėsti tęstinio profesinio mokymo skyriaus veiklą. 2.1. Plėsti tęstinio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo paslaugas, tenkinant regiono darbo rinkos poreikius, gerinant mokymo programų rentabilumo rodiklius, plečiant mokymo paslaugų sferą žemdirbių mokyme. 2.1.1. Dalyvauti regioninės darbo biržos ESF finansuojamuose projektuose Tęstinio mokymo skyriaus vedėjas,Mokymo organizatoriai Žmogiškiejiištekliai Per metus apmokyti 650 klausytojų.Planuojamos pajamos 170 tūkst. Eur Per metus
2.1.2. Organizuoti kursus vairuotojų profesinės kvalifikacijos suteikimui (95 kodas), papildomus vairuotojų mokymo kursus kuriems apribota teisė vairuoti transporto priemones. Tęstinio profesinio mokymo skyriaus vedėjas Žmogiškieji ištekliai Per metus apmokinti 150 klausytojų. Per metus
2.1.3. Organizuoti konsultacijas norintiems gauti TR1; TR2 ir SZ kategorijų traktorininkų bei ūkininkavimo pradmenų kompetencijas, savarankiškai pasiruošusiems. Tęstinio mokymo skyriaus vedėjas,mokymo organizatoriai Žmogiškieji ištekliai Per metus
2.1.4. Organizuoti SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) kursus. Tęstinio mokymo skyriaus vedėjas,mokymo organizatoriai Per metus
2.1.5.Bendradarbiaujant su VIČI GRUPĖS įmonėmis, teikti mokymo paslaugas perkvalifikuojant atvykusius dirbti iš užsienio darbuotojus. Tęstinio mokymo skyriaus vedėjas,mokymo organizatoriai Specialybę įgis įmonių darbuotojai atvykę dirbti iš užsienio. 2022 m.
2.1.6. Paruošti naujas reikalingas modulines mokymo programas atitinkančias darbo rinką specialybės įsigijimui ar kvalifikacijos lygio  pakėlimui. Tęstinio mokymo skyriaus vedėjas,mokymo organizatoriai, praktinio mokymo vadovas Paruoštos modulinės mokymo programos, kurios reikalingos specialybės įgijimui ar  kvalifikacijos lygio pakėlimui. 2022 m. sausis -rugsėjis
2.1.7. Bendradarbiaujant su darbdaviais, ruošti specialistus pagal modulines profesinio mokymo programas, pameistrystės forma. Tęstinio mokymo skyriaus vedėjas,mokymo organizatoriai. Ne mažiau 4 procentai nuo visų formaliojo profesinio mokymo programų mokinių. Per metus
2.1.8. Ruošti dokumentus ir praktinio mokymo bazę A1 ir A2 kategorijos motociklininkų rengimo licencijai gauti. Tęstinio mokymo skyriaus vedėjas,mokymo organizatoriai. Gauta licencija programai vykdyti. Per metus
3. Stiprinti Žemės ūkio technikos eksploatacijos priežiūros ir remonto sektorinio praktinio mokymo centro veiklą. 3.1. Plėsti žemės ūkio technikos eksploatacijos priežiūros ir remonto sektorinio praktinio mokymo centro veiklą, tenkinant regiono darbo rinkos poreikius, gerinant mokymo programų rentabilumo rodiklius. 3.1.1. Organizuoti profesinio informavimo, konsultavimo ir karjeros planavimo užsiėmimus Sektorinio centro vadovas , Praktinio mokymo vadovas, ugdymo karjerai koordinatorius,profesijos mokytojai Žmogiškieji ištekliai Klausytojus, mokinius supažindinti su rengiamomis profesijomis ir karjeros planavimo galimybėmis Per metus
3.1.2. Praktinių įgūdžių įgijimas VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro  statybos sektoriniame praktinio mokymo centre. Sektorinio centro vadovas, Praktinio mokymo vadovas Žmoniškiejiištekliai Dalyvaus Plungės TVM mokiniai. Mokymuose dalyvaus ne mažiau kaip 100 mokyklos mokinių. Per metus
3.1.3. Organizuoti mokymus kitų profesinių mokyklų mokiniams Sektorinio centro vadovasPraktinio mokymo vadovas,Profesijos mokytojai Žmogiškieji ištekliai Dalyvaus Mažeikių politechnikos mokyklos, Kretingos TVM, Telšių RPMC. Mokiniai susipažins su centro įranga, jos pritaikymo galimybėmis. Centre praktinius mokymus atliks ne mažiau kaip 100 kitų profesinių mokyklų mokinių. Per metus
3.1.4. Vesti užsiėmimus bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams Sektorinio centro vadovas,Praktinio mokymo vadovas,Profesijos mokytojai Žmogiškiejiištekliai Mokiniai supažins su profesijomis, įgis pirminius praktinius įgūdžius Per metus
4. Plėtoti projektinę veiklą prisidedant prie Europos švietimo erdvės kūrimo ir didinant mokyklos tarptautiškumą. 4.1. Priartintiprofesinį mokymąprie ES šaliųprofesinio mokymostandartų, rengiant irįgyvendinant ES fondų finansuojamus projektus. 4.1.1. Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant tarptautinius projektus, siekti investicijų mokyklai iš Europos Sąjungos ir kitų fondų. Vystymo skyriaus vedėjas Žmogiškieji ištekliai Pateikta paraiška Per metus
4.1.2. Tobulinti mokyklos edukacinę aplinką, mokytojų ir personalo kvalifikaciją, aktyviai rengiant ir įgyvendinant tarptautinius edukacinius projektus. Vystymo skyriaus vedėjas Žmogiškieji ištekliai Mokytojų ir mokyklos personalo kvalifikacijos mokymai,  edukaciniai mobilumai Per metus
4.1.3. Įgyvendinti projekto Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0028 „Plungės technologijų ir verslo mokyklos profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra“ veiklas Vystymo skyriaus vedėjas,Projekto įgyvendinimo grupė Dotacija Įvykdytos visos projekto veiklos iki projekto įgyvendinimo pabaigos.2022-05-31 Per metus
4.2. Stiprinti gebėjimą užmegzti kokybišką partnerystę plėtojant tarptautiškumo strategiją 4.2.1. Aktyviai dalyvaujant tarptautiniuose projektuose kurti ryšius ir plėtoti glaudų tarptautinį bendradarbiavimą. Vystymo skyriaus vedėjas,Projekto vykdymo grupės Žmogiškieji ištekliai Aktyvus ryšių palaikymas su tarptautinių projektų partneriais ir naujų idėjų plėtojimas teikiant naujų projektų paraiškas Per metus
4.2.2. Teikti paraišką 2021 m. „Erasmus+“ akreditacijai gauti profesinio mokymo srityje Vystymo skyriaus vedėjas,Projekto vykdymo grupė Žmogiškieji ištekliai Pateikta paraiška Per metus
4.2.3. Teikti paraiškas programos „Erasmus+“ naujų mobilumo ir tarptautinių partnerysčių projektams. Vystymo skyriaus vedėjas,Projekto vykdymo grupė Žmogiškieji ištekliai Pateikta paraiška Per metus
4.2.4. Įgyvendinti programos „Erasmus+“ bendradarbiavimo partnerysčių bendrojo ugdymo srityje projektą  Nr. HU01-KA220-SCH-000023671 „Disciplines in European Context“ Vystymo skyriaus vedėjas,Projekto vykdymo grupė Žmogiškieji ištekliai Įvykdytos visos projekto veiklos iki projekto įgyvendinimo pabaigos.2024-10-31 Per metus
5. Pritaikyti mokyklos infrastruktūrą darbo rinkos poreikiams, sudaryti  saugias darbo sąlygas mokiniams ir mokytojams. 5.1. Racionalus sąmatos planavimas ir vykdymas. 5.1.1. Užtikrinti efektyvią mokyklos veiklą pagal sąmatoje numatytus straipsnius. Direktorius,Vyr. buhalterė Užtikrinamas racionalus ir taupus sąmatoje numatytų lėšų administravimas Per metus
5.2. Edukacinės aplinkos tobulinimas. 5.2.1. WI – FI internetinio ryšio įrengimas,optimizavimas Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Sąmatoje numatytos lėšos Sudarytos sąlygos mokymo kokybei užtikrinti 2022
5.3. Kurti palankų mikroklimatą ir saugias darbo sąlygas mokyklos bendruomenei. 5.3.1. Organizuoti darbuotojų civilinės saugos mokymai pagal patvirtintą programą. Direktorius ir administracija, civilinės ir darbo saugos inžinierius, mokytojai Užtikrinta darbo sauga mokiniams ir mokytojams 100%. Nuolat
5.3.2. Įrengti ugdymoprocesui šiuolaikiškus kabinetus (107) Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Sąmatoje numatytos lėšos, žmogiškieji ištekliai Sudarytos sąlygos mokymo kokybei užtikrinti. 2022 m.
5.3.3. Mokyklos paradinio fasado atnaujinimas Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Sąmatoje numatytos lėšos Mokyklos estetikos formavimas 2022 m.
5.3.4. Rūbinės ir bibliotekos erdvės atnaujinimas ir pertvarkymas Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Sąmatoje numatytos lėšos Užtikrintas ugdymo proceso saugumas. 2022 m.
5.4. Tobulinti mokyklos veiklos kokybės užtikrinimo sistemą. 5.4.1 .Vykdyti mokyklos veiklos savianalizę pagal sritis, kriterijus ir rodiklius  Metodinė taryba,Savianalizės rengimo darbo grupė Žmogiškieji ištekliai Atlikta mokyklos veiklos  savianalizė 2022 m. gruodis/vasaris
6. Tobulinti  pedagoginių darbuotojų kvalifikacijas ir dalykines kompetencijas. 6.1. Tobulinti pedagogų kvalifikaciją beidalykines irbendrąsiaskompetencijas. 6.1.1. Organizuoti pedagoginių darbuotojų dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, Erasmus+ programos mobilumo projektuose pagal numatytus kvalifikacijos tobulinimo prioritetus. Direktorius,Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sąmatoje numatytos kvalifikacijos tobulinimo lėšos Organizuojamos aktyvios, prasmingiau taikant IT šiuolaikinės pamokos, efektyviau taikomi netradiciniai ugdymo metodai, stabilūs mokymo(si) rezultatai. Per metus
6.2. Užtikrinti efektyvią pedagoginės, dalykinės, psichologinės patirties sklaidą. 6.2.1. Vykdyti pedagoginės stebėsenos ir metodinių grupių planus, organizuoti metodinius praktinius renginius gerosios patirties sklaidai užtikrinti.Organizuoti projektus, atviras integruotas pamokas – pagal pedagoginės veiklos stebėsenos planą. Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai,Metodinė taryba,Mokytojai Žmogiškieji ištekliai Organizuoti metodinės tarybos posėdžiai(5), pedagogųsusirinkimai (8)veikia 3 metodinės grupės, per metus ne mažiau kaip 5 kiekvienos grupės posėdžiai. Per metus
6.2.2. Kolegialaus grįžtamojo ryšio panaudojimas tobulinant mokytojų kompetencijas diferencijavimo ir individualizavimo srityje. Mokytojai Žmogiškieji ištekliai Mokytojai lanko ir stebi  vieni kitų pamokas pagal priemonę „Kolega- kolegai“ Plėtojami demokratiniai santykiai tarp kolegų. Per metus
6.3. Tobulinti mokyklos bendruomenės sutelktumą, bendradarbiavimą ir mikroklimatą. 6.3.1. Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarus mokyklos pedagoginiams darbuotojams, skatinti dalintis gerąja patirtimi, vykdyti priemonę „Kolega Kolegai“ . Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kvalifikacijos tobulinimo lėšos Kompetencijas patobulins visi pedagoginiai darbuotojai. Įgytų kompetencijų taikymą aptartimetodinėse grupėse ir individualiai po stebėtų pamokų.Atliktas mokyklos mokytojų kompetencijų įsivertinimas ir analizė.Paruoštas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo planas. Nuolat

2022m. spalis

6.3.2. Organizuoti Bendrystės valandas mokykloje, edukacines išvykas bei veiklas mokyklos bendruomenės nariams. Mokyklos administracija Žmogiškieji ištekliaiBiudžeto lėšos Plėtojami demokratiniai santykiai bendruomenėje 2022 m.
6.3.3. Reguliariai atnaujinti informaciją apie Mokyklos veiklą interneto svetainėje. Mokyklos administracija Žmogiškieji ištekliai Nuolat atnaujinama informacija internetinėje svetainėje, Facebook paskyroje Nuolat

 

Planas metų eigoje gali būti papildomas, koreguojamas atsižvelgiant į bendruomenės poreikius, priemones, finansinius išteklius.