PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS
2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

 

Pagrindinis mokyklos bendruomenės veiklos tikslas – teikti kokybišką ugdymą, garantuojantį mokymo/si veiksmingumą ir kiekvieno mokinio pažangą, rengiamų specialybių patrauklumą, orientuotą į darbo rinką, užtikrinti tvarias, mokymo(si) poreikius atitinkančias edukacines aplinkas, skatinti skaidrumą, atskaitomybę, taikios ir įtraukios bendruomenės kūrimą.

2023 m. veiklos uždaviniai

  1. Tobulinti ugdymo procesą ir turinį, atsižvelgiant į švietimo prioritetus ir darbo rinkos poreikius.
  2. Gerinti pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimą.
  3. Tobulinti pedagoginę, psichologinę ir socialinę pagalbą mokiniams.
  4. Puoselėti mokyklos kultūrą ir tradicijas, užtikrinti saviraiškaus gyvenimo mokykloje sąlygas.
  5. Kurti suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą sistemą mokykloje, atsižvelgiant į darbo rinkos ir aplinkos poreikius.
  6. Tobulinti darbuotojų pedagogines ir vadybines kompetencijas, organizuoti ir plėsti karjeros planavimą.
  7. Plėtoti projektinę veiklą ir didinti mokyklos tarptautiškumą, tobulinti vidinę ir išorinę komunikaciją.
  8. Gerinti mokymo ir mokymosi infrastruktūrą, turtinti mokomųjų klasių, kitų edukacinių erdvių materialinę bazę.
  9. Užtikrinti ir gerinti mokyklos veiklos kokybę
  10. Tinkamai administruoti, valdyti, prižiūrėti ir atnaujinti mokyklos ūkį, ilgalaikį, kilnojamą bei nekilnojamąjį turtą.
PRIEMONĖ VEIKLOS REZULTATUI PASIEKTI LAUKIAMAS REZULTATAS SIEKIAMA RODIKLIO REIKŠMĖ ĮGYVENDINIMO LAIKAS ATSAKINGAS DALYVAUJA LĖŠOS
1.Tikslas:Teikti kokybišką ugdymą, garantuojantį mokymo/si veiksmingumą ir kiekvieno mokinio pažangą
1.1. Uždavinys. Tobulinti ugdymo procesą ir turinį, atsižvelgiant į švietimo prioritetus ir darbo rinkos poreikius
1.1.1. Plėtoti  pameistrystės profesinio mokymo formą 1.1.1.1.Supažindinti mokinius ir darbdavius su galimybe mokytis pameistrystės mokymosi forma. Informuoti baigiamojo kurso mokiniai ir potencialūs darbdaviai. 100 % 2023 m. Inžinerinių ir kitų paslaugų skyriaus vedėjas Praktinio mokymo vadovas Rietavo filialo direktorius Grupių vadovaiProfesijos mokytojai Žmogiškieji ištekliai
1.1.1.2.  Stiprinti bendradarbiavimą su darbdaviais. Sudarytos bendradarbiavimo sutartys Ne mažiau kaip 5 bendradarbiavimo sutarys su įmone 2023 m. Inžinerinių ir kitų paslaugų skyriaus vedėjas Praktinio mokymo vadovas Rietavo filialo direktorius Grupių vadovaiProfesijos mokytojai Žmogiškieji ištekliai
1.1.1.3. Sudaryti pameistrystės sutartis. Sudarytos trišalės sutartys.  Ne mažiau kaip 5 % nuonuo bendromokinių skaičiaus, kuriemokosi pagal profesiniomokymo programas 2023 m. Inžinerinių ir kitų paslaugų skyriaus vedėjas Praktinio mokymo vadovas Rietavo filialo direktorius Grupių vadovaiProfesijos mokytojai Žmogiškieji ištekliai
1.1.1.4. Kurti sistemą mokymosi darbo vietoje kokybės gerinimui. Įgyvendinant vidinės profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemoje numatytą veiklos savianalizę, į ją įtraukti ir informaciją apie profesinį mokymą realiose darbo vietose. Darbdavys, organizuojant profesinį mokymą realioje darbo vietoje, kartu su mokykla, bendradarbiauja užtikrinant profesinio mokymo kokybę. 2023 m. Inžinerinių ir kitų paslaugų skyriaus vedėjas Praktinio mokymo vadovas Rietavo filialo direktorius Inžinerinių ir kitų paslaugų skyriaus vedėjasPraktinio mokymo vadovas Žmogiškieji ištekliai
 1.1.2. Efektyviai organizuoti profesinį mokymą mokykloje 1.1.2.1. Parengti profesinio mokymo programų planus ir pamokų tvarkaraščius, numatant praktinį mokymą sektoriniame praktinio mokymo centre. Mokymosi motyvacijos didinimas, pasirinktos specialybės ir mokyklos viešinimas. Parengti planai, pamokų tvarkaraščiai 2023 sausis, rugsėjis Inžinerinių ir kitų paslaugų skyriaus vedėjas Praktinio mokymo vadovas Rietavo filialo direktorius Žmogiškieji ištekliai
1.1.2.2. Koreguoti pagal darbo rinkos pokyčius profesinio mokymo programų planus ir ilgalaikius teminius planus. Atnaujinti apdailininko, virėjo, apskaitininko ir suvirintojo ilgalaikiai teminiai planai. Planų turinys atnaujintas10 % 2023 m. rugsėjis Praktinio mokymo vadovas Rietavo filialo direktorius Profesijos mokytojai Žmogiškieji ištekliai
1.1.2.3. Atnaujinti profesinio mokymo programų pasiūlą ir turinį. Licencijuoti 4 mokyklai naujas profesinio mokymo programas. 4 naujos profesinio mokymo programos. 2023 m. Inžinerinių ir kitų paslaugų skyriaus vedėjas Praktinio mokymo vadovas Rietavo filialo direktorius Socialiniai partneriai Žmogiškieji ištekliai
1.1.2.4. Atlikti 2023 m. kompetencijų vertinimo rezultatų analizę, pateikti pasiūlymus priemonių planui absolventų mokymosi rezultatams gerinti. Pagerėjęs absolventų baigimo procentas, kompetencijų  vertinimo rezultatas. Atsižvelgus į darbdavių pastabas, koreguojamos modulių praktinės užduotys, darbdaviai kviečiami į praktines atviras pamokas stebėti ugdymo procesą. Absolventų baigimo rodiklis 85%, kompetencijų vertinimo balas 8. 2023 m. Inžinerinių ir kitų paslaugų skyriaus vedėjas Praktinio mokymo vadovas Rietavo filialo direktorius Profesijos mokytojai Žmogiškieji ištekliai
1.1.3. Tobulinti besimokančiųjų technologines ir bendrąsias kompetencijas (profesinio meistriškumo konkursai, renginiai, parodos ir kt.) 1.1.3.1.Organizuoti mokykloje profesinio meistriškumo konkursus pagal atskiras specialybes. Suorganizuoti mokykliniai profesinio meistriškumo konkursai, tarptautinis profesinio meistriškumo konkursas „Jaunasis artojas 2023“. 3 vnt. 2023 m. Inžinerinių ir kitų paslaugų skyriaus vedėjas Praktinio mokymo vadovas Rietavo filialo direktorius Profesijos mokytojai Žmogiškieji ištekliai
1.1.3.2. Dalyvauti kitų mokyklų organizuojamuose nacionaliniuose  profesinio meistriškumo ir profesinio mokymo dalykų, konkursuose, viktorinose. Dalyvauti: Tauragės PRC kirpėjo ir kosmetologo, Telšių RPRC apdailininko  profesinio meistriškumo konkursuose. 3 vnt. 2023 m. Inžinerinių ir kitų paslaugų skyriaus vedėjas Praktinio mokymo vadovas Rietavo filialo direktorius Profesijos mokytojai Žmogiškieji ištekliai
1.1.3.3. Organizuoti mokinių edukacines išvykas į parodas, gamybines įmones, įstaigas, kitas mokyklas. Mokymosi motyvacijos didinimas, pasirinktos specialybės ir mokyklos viešinimas. Aplankyti ne mažiau kaip 10 gamybinių įmonių.Visų programų mokiniams įvadinio ir kitų moduliųmetu aplankyti pagal veiklos pobūdį 2–3 įmones. 2023 m. Inžinerinių ir kitų paslaugų skyriaus vedėjas Praktinio mokymo vadovas Rietavo filialo direktorius Profesijos mokytojai, socialiniai partneriai Žmogiškieji ištekliai
1.1.4. Įveiklinti sektorinio praktinio mokymo centrą. 1.1.4.1. Praktinių įgūdžių įgijimas  Telšių RPMC, E.Galvanausko MC, Klaipėdos turizmo mokyklos  sektoriniuose praktinio mokymo centruose. Dalyvaus automobilių mechaniko, virėjo, apdailininko profesijų mokiniai. Praktinius mokymus atliks ne mažiau kaip 100 mokyklos  mokinių. 2023 m. Inžinerinių ir kitų paslaugų skyriaus vedėjas Praktinio mokymo vadovas Sektorinio centro vadovas Profesijos mokytojai Žmogiškieji ištekliai
1.1.4.2. Organizuoti mokymus kitų profesinių mokyklų mokiniams. Dalyvaus Mažeikių politechnikos mokyklos, Kretingos TVM, Telšių RPMC,  Kelmės PRC. Praktinius mokymus atliks ne mažiau kaip 200 kitų profesinių mokyklų mokinių. Praktinius mokymus atliks ne mažiau kaip 200 kitų profesinių mokyklų mokinių. 2023 m. Sektorinio centro vadovas Praktinio mokymo vadovas Profesijos mokytojai Žmogiškieji ištekliai
1.1.4.3. Vesti užsiėmimus bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams. Dalyvaus Ryto pagrindinės mokyklos, Tverų gimnazijos mokiniai. Praktinius užsiėmimus atliks ne mažiau kaip 50 mokinių. 2023 m. Sektorinio centro vadovas Praktinio mokymo vadovas Profesijos mokytojai Žmogiškieji ištekliai
1.1.4.4. Organizuoti profesinio informavimo, konsultavimo ir karjeros planavimo užsiėmimus. Dalyvaus visų rajono mokyklų 9-10 klasių mokiniai. Renginiuose dalyvaus ne mažiau kaip 120 mokinių iš rajono pagrindinių mokyklų. 2023 m. Sektorinio centro vadovas Praktinio mokymo vadovas Profesijos mokytojai Žmogiškieji ištekliai
1.1.4.5. Organizuoti tarptautinį profesinio meistriškumo konkursą „Jaunasis artojas 2023“ Tarptautinis profesinio meistriškumo konkursas„Jaunasis artojas 2023“. Dalyvaus jaunieji artojai iš: Plungės, Rietavo sav., Lietuvos, Latvijos ir Estijos profesinių mokyklų. 2023 m. rugsėjis Sektorinio centro vadovas Praktinio mokymo vadovas Profesijos mokytojai Žmogiškieji ištekliai. Mokyklos biudžetas.
1.2. Uždavinys. Gerinti pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimą
1.2.1. Gerinti mokinių žinių lygį ir ugdymo rezultatus; 1.2.1.1.Diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį, stebėti mokinių individualią pažangą. Mokytojai rengia skirtingų lygių užduotis ir kas mėnesį stebi bei fiksuoja mokinių individualią pažangą. Ne mažiau kaip 85 % mokinių padarė pažangą 2023 m. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gimnazijos skyriaus vedėja Dalykų mokytojai,Grupių auklėtojai Žmogiškieji ištekliai
1.2.1.2. Mokslo metų pradžioje organizuoti I ir III gimnazijos klasių mokiniams diagnostinius testus. Mokytojai patikrina visų mokomųjų dalykų žinias, palygina su turimu įvertinimu. Mokiniai rengiasi tarpiniam BU dalykųpatikrinimui 2023 m. spalis Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gimnazijos skyriaus vedėja Dalykų mokytojai Žmogiškieji ištekliai Biudžeto lėšos
1.2.1.3. Organizuoti IV gimnazijos klasių mokiniams bandomuosius VBE. Mokiniai atsakingai rinksis ir išlaikys pasirinktus VBE Ne mažiau kaip 85% mokinių išlaikys VBE, ne mažiau kaip 95% MBE. Ne mažiau kaip 86% mokinių įgis vidurinį išsilavinimą 2023 m. spalis Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gimnazijos skyriaus vedėja Dalykų mokytojai Žmogiškieji ištekliai Biudžeto lėšos
1.2.1.4. Organizuoti II gimnazijos klasių mokiniams bandomuosius lietuvių k. ir literatūros, matematikosPUPP. Mokiniai geriau pasirengs dalyvauti PUPPNe mažiau kaip 75%  išlaikys lietuvių k. ir literatūros PUPP.Ne mažiau kaip 50%  išlaikys matematikos PUPP. Ne mažiau kaip 90% mokinių įgis pagrindinį išsilavinimą 2023 m. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gimnazijos skyriaus vedėja Dalykų mokytojai Žmogiškieji ištekliaiBiudžeto lėšos
1.2.1.5. Analizuoti I-IV gimnazijos klasių mokinių BU dalykų „signalinius“ pusmečio rezultatus. Stebima mokinių pažanga padės pasiekti geresnių ugdymosi rezultatų. Ne mažiau kaip 90% mokinių bus pažangūs 2023 m. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gimnazijos skyriaus vedėja VGK,dalykų mokytojai Žmogiškieji ištekliai Biudžeto lėšos
1.2.2. Teikti individualizuotą mokymo(si) pagalbą 9-12 klasių mokiniams. 1.2.2.1. Organizuoti diferencijuotaskonsultacijas  I-IV gimnazijos klasių mokiniams. Silpniau ir geriau besimokančių mokinių pažanga padės pasiekti geresnių ugdymosi ir BE bei PUPP rezultatų Ne mažiau kaip 90% mokinių bus pažangūs 2023m. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gimnazijos skyriaus vedėja Dalykų mokytojai Žmogiškieji ištekliai Biudžeto lėšos
1.2.2.2. Organizuoti mokyklines matematikos, istorijos, geografijos, anglų k. olimpiadas, raštingiausio mokinio konkursą, meninio skaitymo konkursą. Didės mokinių motyvacija ir individuali pažanga Geriausi mokiniai dalyvaus rajoninėse olimpiadose ir konkursuose 2023m. Gimnazijos skyriaus vedėja Dalykų mokytojai Žmogiškieji ištekliai Biudžeto lėšos
1.2.2.3. Ruošti mokinius rajone vykstančioms olimpiadoms, konkursams. Didės mokinių motyvacija ir individuali pažanga, bus išsiaiškinti jų rezultatai. Dalyvaus bent 2 BU dalykų konkursuose 2023 m. Gimnazijos skyriaus vedėja Dalykų mokytojai Žmogiškieji ištekliai Biudžeto lėšos
1.2.3.Tenkinti mokinių poreikius, mažinant žinių atotrūkį, didinti švietimo paslaugų įvairovę. 1.2.3.1. Parengti neformaliojo švietimo programas. Parengtos ir įgyvendintos neformaliojo švietimo programos -10 100 % Per mokslo metus Neformaliojo švietimo organizatorė Neformaliojošvietimo grupiųvadovai Žmogiškieji ištekliai, biudžeto lėšos, kitos lėšos
1.2.3.2. Surinkti neformaliojo švietimo grupes. Įgyvendintos neformaliojo švietimo grupių veiklos. 10 grupių Rugsėjis Neformaliojošvietimo grupiųvadovai Neformaliojo švietimo organizatorė Žmogiškieji ištekliai Biudžeto lėšos
1.2.3.4. Atlikti I ir III gimnazijos klasių mokinių apklausą dėl pasirenkamų dalykų, dalykų modulių, integruotų projektų, neformalaus švietimo poreikio. Gauti duomenys naudojami įgyvendinimo plano rengimui. Tenkinami mokinių poreikiai, gerės mokinių pasiekimai. Apklausa įvykdyta100 % 2023 m.balandis Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gimnazijos skyriaus vedėja Neformaliojo švietimo organizatorė Mokytojai Biudžetolėšos
1.2.4.Teikti lietuvių kalbos mokymą užsieniečiams. 1.2.4.1. Skirta neformaliojo švietimo valandos lietuvių kalbos mokymui. Parengta mokymų programa, apmokyti mokiniai 5 100 % 2023m. Gimnazijos skyriaus vedėja Mokytojai Žmogiškieji ištekliai. Mokyklos biudžetas
1.2.5. Stebėti ugdymo procesą. 1.2.5.1.Rengti mėnesio pažangumo-lankomumo ataskaitas. Analizuoti mokinių nelankymo, nepažangumo priežastis. Pateiktos ataskaitos padės siekti mokinių asmeninės pažangos ir mokiniai įgis pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą 90 % mokinių įgis pagrindinį išsilavinimą nuo įstojusių mokinių86 proc. mokinių įgis vidurinį išsilavinimą nuo įstojusių mokinių 2023 m.Birželis Inžinerinių ir kitų paslaugų skyriaus vedėjas Gimnazijos skyriaus vedėja Praktinio mokymo vadovas Mokytojai Žmogiškieji ištekliai Biudžeto lėšos
1.2.5.2.Tobulinti ugdymo/ mokymo proceso stebėseną ir savianalizę. Atvirų pamokų vedimas, kolegų pamokų stebėjimas,  pamokų stebėsena, savianalizės anketų pildymas  ir aptarimas. 30 %  dėstomo dalyko atvirų, kitose erdvėse pamokų vedimas100% savianalizių užpildymas 2023m.rugsėjis Inžinerinių ir kitų paslaugų skyriaus vedėjas Praktinio mokymo vadovas Rietavo filialo direktorius Mokytojai Žmogiškieji ištekliai
1.2.5.3. Sudaryti 2023–2024 m. m. ugdomosios veiklos stebėsenos planą. Tobulės mokyklos skyrių vedėjų, vadovųdarbo organizavimas. Sudarytas stebėsenos planasStebėtos veiklosaprašai 2023 m.Rugsėjis1 vnt. Inžinerinių ir kitų paslaugų skyriaus vedėjas Gimnazijos skyriaus vedėja Praktinio mokymo vadovas Rietavo filialo vadovas Mokytojai Žmogiškieji ištekliai
1.2.5.4. Parengti 2023–2024 m. m. vykdomų profesinio mokymo programų modulių vykdymo grafiką ir vykdyti modulių įgyvendinimo pagal grafiką priežiūrą. Gerės profesinio mokymo veiklos organizavimas. Sudarytas modulių vykdymo grafikas 2023 m.rugsėjis Inžinerinių ir kitų paslaugų skyriaus vedėjas Gimnazijos skyriaus vedėja Praktinio mokymo vadovasRietavo filialo vadovas Mokytojai Žmogiškieji ištekliai
1.2.5.5. Kontroliuoti elektroninio dienyno pildymą. Nepriekaištingas elektroninio dienyno pildymas, informacijos teikimas mokiniams, jų tėvams, grupių vadovams 100 % 2023 metai Inžinerinių ir kitų paslaugų skyriaus vedėjas Gimnazijos skyriaus vedėja Praktinio mokymo vadovasRietavo filialo vadovas Mokytojai Žmogiškieji ištekliai Biudžeto lėšos
1.2.5.6. Atlikti mokinių pusmečių ir metinių pažangumo, lankomumo rezultatų analizę. Atliktos lyginamosio sanalizės padės įvertinti tikslų įgyvendinimo lygį, identifikuoti ugdymo turinio perteikimo tobulintinas sritis. Parengtos pusmečių ir metinė lankomumo, pažangumo ataskaitos Atlikta 3 metų lyginamoji analizė. 2023 vasaris, birželis Inžinerinių ir kitų paslaugų skyriaus vedėjas Gimnazijos skyriaus vedėja Direktoriaus pavaduotoja ugdymuiRietavo filialo vadovas Žmogiškieji ištekliai Biudžeto lėšos
1.2.5.7. Atlikti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, VBE ir MBE rezultatų vertinimų analizę, mokinių įgytų kompetencijų vertinimo lyginamąją analizę. Padės išsiaiškinti ugdymo turinio perteikimo tobulintas sritis. Atlikta 3 metų lyginamoji analizė 2023 birželis, rugsėjis Inžinerinių ir kitų paslaugų skyriaus vedėjas Gimnazijos skyriaus vedėja Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rietavo filialo vadovas Mokytojai Žmogiškieji ištekliai
1.2.5.8. Atlikti baigusiųjų ir tais pačiais metais tęsiančių mokymąsi ar studijas kitame švietimo lygmenyje arba įsidarbinusių mokinių dalies analizę. Padės išsiaiškinti tolimesnes absolventų veiklas, kurios padės įvertinti mokyklos tikslų įgyvendinimą. Atlikta lyginamoji analizė 2023 m. Praktinio mokymo vadovas Grupių vadovai Grupių vadovai Žmogiškieji ištekliai
1.2.5.9. Atlikti 2022–2023 m. m. pedagoginių darbuotojų pedagoginės ir metodinės veiklos vertinimą irįsivertinimą darbo vietoje. Pateiktos rekomendacijos dėl kitų mokslo metų veiklos gerinimo, sudaryti kompetencijų tobulinimo planai. Mokytojų savianalizės ataskaitos 2023m.  birželis Inžinerinių ir kitų paslaugų skyriaus vedėjas Gimnazijos skyriaus vedėja Metodinių grupių pirmininkai. Žmogiškieji ištekliai
1.2.5.10. Stebėti ir vertinti pirmus metus dirbančių irbesiruošiančių atestuotis mokytojų veiklą. Gerės pamokos kokybė, bus tinkamai pasiruošta atestacijai. 3 mokytojai 2023m. Inžinerinių ir kitų paslaugų skyriaus vedėjas Gimnazijos skyriaus vedėja Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Mokytojai Žmogiškieji ištekliai
1.3. Uždavinys. Tobulinti pedagoginę, psichologinę ir socialinę pagalbą mokiniams
1.3.1.Teikti pedagoginę pagalbą 1.3.1.1. Išsiaiškinti konsultacijų poreikį.Teikti konsultacijas mokiniams, patiriantiems mokymo(si) sunkumų. Teikiamos konsultacijos mokiniams patiriantiems mokymo(si) sunkumų, padės mokiniams siekti asmeninės pažangos. Ne mažiau 3 dalykų konsultacijos 2023 m. Inžinerinių ir kitų paslaugų skyriaus vedėjas Gimnazijos skyriaus vedėja Mokytojai Žmogiškieji ištekliai Biudžeto lėšos
1.3.1.2. Organizuoti planinius Vaiko gerovės komisijos pasitarimus. Suorganizuoti Vaiko gerovės komisijos pasitarimai ne mažiaukaip 7 pasitarimai 2023 m. VGK nariai Žmogiškieji ištekliai
1.3.2. Teikti psichologinę ir socialinę pagalbą mokiniams 1.3.2.1. Teikti socialinio pedagogo ir psichologo konsultacijas mokiniams. Konsultuoti mokiniai, kuriems reikiapagalbos 100% 2023m.birželis Socialinis pedagogas, psichologas Mokytojai Žmogiškieji ištekliai
1.3.2.1. Išsiaiškinti mokinių nemokamo maitinimo, nemokamo pavėžėjimo, materialinės paramos poreikius. Patenkinti mokinių poreikiai. Parengtos socialinio pedagogo ir psichologo ataskaitos. 100% 2023m.birželis Grupių vadovai Socialinis pedagogas Žmogiškieji ištekliai Biudžeto lėšos
1.4. Uždavinys.  Kurti suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą sistemą mokykloje, atsižvelgiant  į darbo rinkos ir aplinkos poreikius
1.4.1. Organizuoti suaugusiųjų ir bedarbių mokymą. 1.4.1. 1. Sudaryti sąlygas įsigyti kvalifikacijas, atitinkančias darborinkos poreikius. Kvalifikaciją įgiję asmenys 100 asmenų 2023m.Birželis Tęstinio profesinio mokymo skyriaus vedėjas, mokymo organizatoriai Profesijos mokytojai Žmogiškieji ištekliai Biudžeto lėšos
1.4.1.2. Dalyvauti regioninių užimtumo tarnybų ESF finansuojamuose projektuose. Gerės ir daugės suaugusiųjų mokymas. 100 % 2023m. Tęstinio profesinio mokymo skyriaus Profesijos mokytojai Žmogiškieji ištekliai
1.4.1.3. Organizuoti kursus vairuotojų profesinės kvalifikacijos suteikimui (95 kodas), papildomus vairuotojų mokymo kursus kuriems apribota teisė vairuoti transporto priemones. Kursus ir kvalifikaciją įgijęasmenys. 100 % 2023 m. Tęstinio profesinio mokymo skyriaus vedėjas, mokymo organizatoriai Profesijos mokytojai Žmogiškieji ištekliai Biudžeto lėšos
1.4.1.4. Organizuoti konsultacijas pageidaujantiems išlaikyti egzaminus TR1; TR2; SZ; ir SM kategorijų traktorininko bei ūkininkavimo pradmenų kompetencijas savarankiškai pasiruošusiems. Kvalifikaciją įgijęasmenys. 600 asmenų 2023 m. Tęstinio profesinio mokymo skyriaus vedėjas, mokymo organizatoriai Profesijos mokytojai Žmogiškieji ištekliai Biudžeto lėšos
1.4.1.5. Paruošti naujas formalaus ir neformalaus mokymo programas pagal darbdavių pageidavimus ir poreikius mūsų regione. Paruoštos ir licencijuotos programos. 2 programos 2023 m.Rugsėjis Tęstinio profesinio mokymo skyriaus vedėjas Žmogiškieji ištekliai
1.4.1.6. Bendradarbiaujant su rajono įmonėmis, jų vadovais, teikti mokymo paslaugas perkvalifikuojant atvykusius dirbti iš užsienio darbuotojus statybos, maisto perdirbimo arba gamybos sektoriuje, siuvėjų ir elektrikų mokyme. Teikiamos perkvalifikavimo paslaugos pagal poreikį. 100 % 2023 m. Tęstinio profesinio mokymo skyriaus vedėjas Profesijos mokytojai Žmogiškieji ištekliai
1.4.1.7. Bendradarbiaujant su darbdaviais plačiau taikyti pameistrystės mokymo formą Taikomas mokymas pameistrystės forma, pasirašytos sutartys. 50 asmenų mokysis pameistrystės mokymo forma 2023 m. Tęstinio profesinio mokymo skyriaus vedėjas Sektorinio centro vadovas Profesijos mokytojai Žmogiškieji ištekliai
1.5.Uždavinys. Tobulinti darbuotojų pedagogines ir vadybines kompetencijas
1.5.1. Organizuoti bendrųjų ir profesinių kompetencijų tobulinimo renginius pedagoginiams darbuotojams. 1.5.1.1. Išsiaiškinti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius. Parengti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo planą. Parengti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo planą 1 vnt. Kvalifikacijos tobulinimo planas 2023 m.Spalis Inžinerinių ir kitų paslaugų skyriaus vedėjas Gimnazijos skyriaus vedėja Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Metodiniųgrupiųpirmininkai Žmogiškieji ištekliai Biudžeto lėšos
1.5.1.2. Fiksuoti mokytojų dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Mokytojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 90 % 2023 m.Birželis Inžinerinių ir kitų paslaugų skyriaus vedėjas Gimnazijos skyriaus vedėja Metodiniųgrupiųpirmininkai
1.5.1.3. Parengti kompetencijų tobulinimo renginio programą. Suorganizuoti renginį mokykloje. Suorganizuotas kompetencijų tobulinimo renginys mokykloje. 3 vnt. 2023 m.Birželis, rugsėjis Inžinerinių ir kitų paslaugų skyriaus vedėjas Gimnazijos skyriaus vedėja Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Mokytojai Žmogiškieji ištekliai Biudžeto lėšos
1.5.2. Įgyvendinti Mokytojų/pedagoginių darbuotojų atestacijos programą. Pasirengimas mokytojų atestacijai. Atestuoti mokytojai 4 mokytojai 2023 m.Birželis, gruodis Atestacijos komisijos pirmininkas Atestacijoskomisijos nariaiMokytojai Žmogiškieji ištekliai Biudžeto lėšos
1.5.3.Tobulinti profesijos mokytojų periodinį apmokymą rajono/regiono įmonėse ar (arba) stažuotėje ES šalyje. Atlikti profesijos mokytojų poreikio, tobulinti kvalifikaciją įmonėse, analizę. Mokytojų, dalyvavusių stažuotėje įmonėsene mažiau 40 val. skaičius 6 mokytojai 2023 m. Inžinerinių ir kitų paslaugų skyriaus vedėjas Gimnazijos skyriaus vedėja Profesijosmokytojai Žmogiškieji ištekliai Biudžeto lėšos ES struktūrinių fondų lėšos
1.5.4. Organizuoti administracijos darbuotojų komandinio darbo ir vadybinių kompetencijų tobulinimą. Išsiaiškinti administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius. Administracijos darbuotojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ,gerės darbuotojų kvalifikacija. 97 proc. darbuotojų tobulins kvalifikacijas 2023 m. Direktorius Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Administracijosdarbuotojai Žmogiškieji ištekliai Biudžeto lėšos
1.5.5. Suorganizuoti Microsoft Teams naudojimo mokymus. Tobulinti Microsoft Teams naudojimą, pravesti mokymus mokytojams, administracijai, išmokant juos taikant programos galimybes. Gerėja informacijos mokykloje perteikimas, sklandi organizuota informacijos perteikimo veikla 1 vnt. 2023 m. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui IT specialistai
1.6. Uždavinys. Organizuoti ir plėsti karjeros planavimą
1.6.1. Planuoti karjeros plėtros veiklas. 1.6.1.1. Organizuoti karjeros dienas mokyklos mokiniams. Suorganizuotos karjeros dienos. 1 vnt. 2023 m.Balandis Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Karjeros specialistas Profesijos mokytojai Žmogiškieji ištekliai Biudžeto lėšos
1.6.1.2. Organizuoti mokyklos mokinių vizitus į įmones pagal pasirinktą profesiją. Aplankyta 10 įmonių. 100 % 2023 m. Balandis/birželis Karjeros specialistas ProfesijosMokytojaGrupių vadovai Žmogiškieji ištekliai Biudžeto lėšos
1.6.1.3. Pravesti individualias konsultacijas karjeros klausimais Plungės TVM mokiniams. Konsultuojami mokiniaipagal poreikį, planą. 100 % 2023Balandis/ birželis Karjeros specialistas Grupių vadovaiMokiniai Žmogiškieji ištekliai Biudžeto lėšos
1.6.1.4. Atlikti absolventų įsidarbinimo tyrimą. Absolventų, dirbusiųšeštą mėnesį poformaliojo profesiniomokymo programosbaigimo, dalis. 65% 2023 m.Spalis Praktinio mokymo vadovas Karjeros specialistas Grupių vadovai Žmogiškieji ištekliai
1.6.1.5. Organizuoti vizitusį bendrojo ugdymo mokyklas. Aplankytos visosPlungės irgretimų rajonųmokyklos. 10 vnt. 2023 m.Birželis Karjeros specialistas Skyrių vedėjaiMokytojai Žmogiškieji ištekliai Biudžeto lėšos
1.6.1.6. Organizuoti atvirų durų dienas bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams. Pagerės mokyklos įvaizdis. Įvykdytas 2023 metų mokinių priėmimo planas. 3 vnt. 2023m.Kovas-gegužė Karjeros Specialistas Skyrių vedėjaiProfesijos mokytojai Žmogiškieji ištekliai Biudžeto lėšos
1.6.1.7. Organizuoti technologijų pamokas bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams. Gerės mokyklos įvaizdis, profesinis informavimas bei konsultavimas. Organizuota 10 pamokų BU mokyklų mokiniams. 2023m. Karjeros specialistas Darbo grupė Profesijos mokytojai Biudžetolėšos
1.6.1.8. Organizuoti modulių mokymą bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams. Gerės mokyklos įvaizdis, profesinis informavimas bei konsultavimas. Vykdoma 2 modulių programa 2023m. Inžinerinių ir kitų paslaugų skyriaus vedėjas Praktinio mokymo vadovas Profesijos mokytojai Biudžetolėšos
2. Tikslas. Užtikrinti tvarias, mokymo(si) poreikius atitinkančias edukacines aplinkas
2.1.Uždavinys. Gerinti mokymo ir mokymosi infrastruktūrą, turtinti mokomųjų klasių, kitų edukacinių erdvių materialinę bazę
2.1.1. Įrengti ir atnaujinti kabinetus, dirbtuves, laboratorijas ir kitas patalpas bei inventorių. 2.1.1.1.Įrengti ugdymoprocesui šiuolaikiškus kabinetus – 111 ir 313. Pertvarkyti irparuoštimokymui 111. 313 kabinetai. 2 vnt.100 % 2023 m.Rugpjūtis Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Ūkio dalies darbuotojai Žmogiškieji ištekliai Biudžeto lėšos
2.1.1.2.WI – FI internetinio ryšio gerinimas mokyklos patalpose. Sutvarkytas internetinis ryšys pagerins sąlygas mokymo kokybei užtikrinti. 100 % 2023 m. Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Informatikos specialistas, Ūkio dalies darbuotojai Žmogiškieji ištekliai Biudžeto lėšos
2.1.1.3. Atnaujinti pastato dirbtuvių – garažo (un. Nr 6898-7015-9137 ) fasadą. Atnaujinta mokyklos aplinka. 100 % 2023 m. Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Ūkio dalies dirbantieji Sąmatoje numatytos lėšos, žmogiškieji ištekliai
2.1.1.4. Įėjimo į mokyklą iš kiemo pusės rekonstrukcija. Atnaujinta mokyklos aplinka. 100 % 2023m. Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Ūkio dalies dirbantieji Sąmatoje numatytos lėšos, žmogiškieji ištekliai
2.1.1.5. Įrengti ugdymoprocesui šiuolaikiškus kabinetus Rietavo filiale. Pertvarkytas irparuoštasmokymui 18 kabinetas. 100 % 2023 m. Rietavo filialo padėjėjas ūkio reikalams Ūkio dalies dirbantieji Sąmatoje numatytos lėšos, žmogiškieji ištekliai
2.1.2. Plėsti , atnaujinti sektoriniopraktinio mokymocentro mokymosi aplinkas. 2.1.2.1. Įrengti ir įveiklintimechatronikosmokomąją bazę. Įrengtamechatronikosmokomoji bazė 1 vnt. 2023 m. Birželis Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Sektorinio centro vadovas Praktinio mokymo vadovas Sąmatoje numatytos lėšos, žmogiškieji ištekliai
2.1.2.2. Naujai įrengti visažisto teorinio ir praktinio mokymo klasę. Įrengtos visažisto teorinio ir praktinio mokymo klasės. 2 vnt.. 2023 m. Praktinio mokymo vadovas Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai. Sąmatoje numatytos lėšos, žmogiškieji ištekliai
2.1.3. Aprūpinti reikiamomis mokymo medžiagomis, aparatais, įrankiais, vaizdinėmis priemonėmis profesinio mokymo programų mokinius praktinio mokymo pamokose. 2.1.2.3. Užtikrinama praktinio mokymo pamokų kokybė, gerės mokinių technologinės kompetencijos. Parengtas mokymo medžiagų, aparatų, įrankių, vaizdinių priemonių įsigijimo planas 1 vnt. 2023 m. Praktinio mokymo vadovas Profesijos mokytojai Biudžeto lėšos
2.1.4. Pildyti bibliotekos bendrąjį fondą profesineliteratūra, metodinėmis priemonėmis. Pagerės pamokų kokybė,mokinių mokymosimotyvacija. Biblioteka pasipildys nauja literatūra, metodinės priemonės 2023m. Bibliotekininkė Skyrių vedėjai Biudžeto lėšos
2.1.5. Įsigyti ir atnaujinti/pastiprinti IKT priemones. Gerės ugdymo procesokokybė, mokytojų darbo organizavimas. Įsigyta kompiuterių 15 vnt. 2023 m. Pavaduotojas infrastuktūrai IT specialistas Biudžetolėšos
2.1.6. Įsigyti/atnaujinti sporto inventorių. Gerės ugdymo procesokokybė, mokytojų darbo.organizavimas Įsigytas sportinis inventorius pagal poreikį. 2023m. Pavaduotojas infrastuktūrai Kūno kultūros mokytojai Biudžetolėšos
3.Tikslas. Skatinti skaidrumą, atskaitomybę, taikios ir įtraukios bendruomenės kūrimą
3.1. Uždavinys. Užtikrinti ir gerinti mokyklos  veiklos kokybę
3.1.1. Vykdyti apklausas (mokinių adaptacijos, motyvacijos mokytis, mikroklimato mokykloje). 3.1.1.1.Atlikti apklausassiekiant nustatytipsichologinėspagalbos poreikį.Atlikti apklausassiekiant teiktisocialinępedagoginępagalbą. 9, 10, I kursomokinių adaptacijostyrimas 1 vnt. 2023m Spalis Socialinis Pedagogas Grupių vadovai Grupių vadovai Žmogiškieji ištekliai Biudžeto lėšos
Mokiniųpamokų nelankymopriežasčių tyrimas 1 vnt. 2023m Lapkritis Socialinis Pedagogas Grupių vadovai Grupių vadovai Žmogiškieji ištekliai Biudžeto lėšos
Mokyklos mokinių mikroklimato tyrimas 1 vnt. 2023m Kovas Socialinis pedagogas Psichologas Grupių vadovai Žmogiškieji ištekliai Biudžeto lėšos
3.1.2. Vykdyti prevencines programas (patyčių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, konfliktų, korupcijos prevencija ) 3.1.2.1.Organizuoti prevencinius renginius. Pasaulinėssavižudybiųprevencijos dienosminėjimas 6 vnt. 2023m Socialinis pedagogas Psichologas Visuomeninės sveikatos specialistas Grupių vadovaiSkyrių vedėjai Žmogiškieji ištekliai Biudžeto lėšos
. Tarptautinėstolerancijos dienosminėjimas
Gerumo akcija „Pyragų diena
Veiksmo savaitė „Be patyčių“ 2023“
Solidarumo bėgimas „Gelbėkime vaikus“;
Tarptautinė VAS diena „Raudoni bateliai
3.1.2.2. Vykdyti prevencinę programą LIONS QUEST „Raktai į sėkmę“ Įgyvendinama programa per grupių valandėles. Pateiktos grupių vadovų ataskaitos apie programos vykdymą 2023m Grupių vadovai, VGK nariai Švietimo pagalbos specialistai Žmogiškieji ištekliai Biudžeto lėšos
3.1.3. Organizuoti renginius mokyklos bendruomenei. OrganizuotiRenginius. Suorganizuotatradiciniai renginiai,parodos, mugės,išvykos.Paruoštas metinių renginių planas 15 vnt. 2023mbirželis Inžinerinių ir kitų paslaugų skyriaus vedėjas Gimnazijos skyriaus vedėja Neformalaus ugdymo  organizatorius Socialiniai pedagogai Psichologas MokytojaiMokiniai Žmogiškieji ištekliai Biudžeto lėšos
3.1.4. Įgyvendinti mokyklos vidaus kontrolę. Atlikti veiklas apimant kontrolės aplinką, rizikos vertinimą, informavimą ir komunikaciją, stebėseną. Įgyvendinta vidauskontrolė 100 % 2023mBirželis Direktorius Asmenys,atsakingi užvidaus kontrolę Žmogiškieji ištekliai Biudžeto lėšos
3.1.5. Įgyvendinti Savivaldos institucijų bei metodinių grupių veiklas Koordinuoti Mokinių tarybos veiklą Mokinių tarybosposėdžiai,kuriuose teikiamipasiūlymai dėlmokyklos veiklosefektyvinimo Ne mažiau, kaip 5 posėdžiai Birželis Neformalaus ugdymo organizatorius Mokiniųtaryba Žmogiškieji ištekliai
3.2. Uždavinys. Plėtoti projektinę veiklą ir didinti  mokyklos tarptautiškumą
3.2.1. Didinti profesinio mokymo patrauklumą bei jo atitiktį darbo rinkos poreikiams pasinaudojant ES  fondų investicijų programų lėšomis. 3.2.1.1. Parengti ES struktūrinių fondų lėšoms gauti projekto paraišką profesinio mokymo pameistrystės forma organizavimui vykdyti. Parengta ir ESFA pateikta projekto paraiška 1 vnt. 2023 m. Vystymo skyriaus vedėja Projektų vadovas Inžinerinių ir kitų paslaugų skyriaus vedėjas Praktinio mokymo vadovas Inžinerinių ir kitų paslaugų skyriaus vedėjas;Praktinio mokymo vadovas;Profesijos mokytojai;Mokiniai Žmogiškieji ištekliai. Gauta dotacija įgyvendinimui
3.2.1.2. Parengti ES struktūrinių fondų lėšoms gauti projekto paraišką siekiant pagerinti profesinio mokymomoksleivių praktinius ir skaitmeninius įgūdžius sektoriniuose praktinio mokymo centruose dalyvaujant nacionalinio mobilumo programoje. pameistrystės forma organizavimui vykdyti. Parengta ir ESFA pateikta projekto paraiška 1 vnt. 2023 m. Vystymo skyriaus vedėjaProjektų vadovasInžinerinių ir kitų paslaugų skyriaus vedėjasPraktinio mokymo vadovas Inžinerinių ir kitų paslaugų skyriaus vedėjas;Praktinio mokymo vadovas;Profesijos mokytojai;Mokiniai Žmogiškieji ištekliai. Gauta dotacija įgyvendinimui
3.2.1.3.Bendradarbiavimas su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru (LMNŠC) įgyvendinant projektą „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“ Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-02-0001 Organizuoti  profesinio orientavimo paslaugų teikimą mokiniams, kurias teiks Projekto metu įsteigtų regioninių karjeros centrų specialistai ir mokyklose dirbantys Karjeros specialistai 100 % 2023 m. Vystymo skyriaus vedėja Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Karjeros specialistas Mokytojai;Mokiniai Žmogiškieji ištekliai. Gauta dotacija įgyvendinimui
3.2.1.4.Bendradarbiavimas su Europos socialinio fondo agentūra įgyvendinant projektą „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ vadovaujantis 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-05-01 „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti“ aprašu. Karjeros specialistų įdarbinimas;Projekto veiklų administravimas 100 % 2023 m. Vystymo skyriaus vedėja Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Karjeros specialistas Mokytojai;Mokiniai Žmogiškieji ištekliai. Gauta dotacija įgyvendinimui
3.2.2. Plėtoti projektinę veiklą prisidedant prie Europos švietimo erdvės kūrimo ir didinant mokyklos tarptautiškumą. 3.2.2.1.Tobulinti mokyklos edukacinę aplinką, mokytojų ir personalo kvalifikaciją, aktyviai rengiant ir įgyvendinant tarptautinius edukacinius projektus. Parengta ir pateikta paraiška gauti paramą „Erasmus+“ programos mobilumo projektams 1 vnt. 2023 m. Vystymo skyriaus vedėja Profesijos mokytojaiMokiniai Žmogiškieji ištekliai. Gauta dotacija įgyvendinimui
3.2.2.2.Įgyvendinti „Erasmus+“ programos bendrojo ugdymo sektoriaus 2 pagrindinio veiksmo partnerysčių bendradarbiavimui projekto KA220-SCH-28D5338B „Disciplines in European context“: Įvykdytos suplanuotos projektinės veiklos ir vizitai:- į Norvegiją organizavimas 2023 m. balandžio 17-24 d.;- į Švediją organizavimas 2023 m. rugsėjo 25-29 d. 100 % 2023 m. Vystymo skyriaus vedėja MokytojaiMokiniai Žmogiškieji ištekliai. Gauta dotacija įgyvendinimui
3.2.3. Stiprinti gebėjimą užmegzti kokybišką partnerystę plėtojant projektinę veiklą. 3.2.3.1.Įgyvendinti Projekto Nr. 08.5.1-ESFA-K-853-01-0017 „Socialinio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas Telšių regione“ veiklas, bendradarbiaujant su VšĮ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centru, VšĮ Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centru ir Žemaitijos verslo centru. Sukurta 12 socialinių verslų ir aprūpinta įranga verslui plėtoti. 100 % Per 2023 m. Vystymo skyriaus vedėja Projekto partneriai Žmogiškieji ištekliai. Gauta dotacija įgyvendinimui
3.2.4 Gerinti mokyklos edukacinę aplinką pritraukiant ES struktūrinių fondų lėšas infrastruktūros atnaujinimui. 3.2.4.1.Finansavimo šaltinių paieška:-automobilistų mokymo centrui steigti ir vairavimo mokymo aikštelės atnaujinimui;- atsinaujinančių energijos išteklių šaltinių įrengimui. Parengta ir pateikta paraiška gauti paramą. 1 vnt. 2023 m. Vystymo skyriaus vedėja Projektų vadovas Mokyklos bendruomenė Žmogiškieji ištekliai. Gauta dotacija įgyvendinimui
3.3. Uždavinys. Tobulinti vidinę ir išorinę komunikaciją 
3.3.1.Plėsti  bendravimą ir bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. 3.3.1.1.Organizuotisusitikimus bei dalyvauti verslo įmonių ir mokymo įstaigų renginiuose. Pasirašytųbendradarbiavimosutarčių skaičius 5 vnt. Birželis Vystymosi skyriaus vedėja Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Skyrių vedėjaiSektoriniopraktiniomokymo centrovadovas Žmogiškieji ištekliai Kitos lėšos
3.3.2.Užtikrinti veiksmingą tėvų informavimą, skatinti mokyklos bendruomenės bendradarbiavimą 3.3.2.1.Organizuoti mokyklos bendruomenės  šventes: Pirmūnų šventę, Bendruomenės dienas (2)Tėvų (globėjų) dieną, Kalėdinį renginį Organizuoti renginiai 5 vnt. Per mokslo metus Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Inžinerinių ir kitų paslaugų skyriaus vedėjas Gimnazijos skyriaus vedėja Mokytojai, tėvai, mokiniai Žmogiškieji ištekliai Biudžeto lėšos
3.3.2.2. Vykdyti mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir tėvų santykiaipedagoginį, psichologinį ir prevencinį švietimą Vykdomas tėvų švietimas. Gerėja mokinių, mokytojų santykiai 100% 2023m. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Mokytojai, tėvai Žmogiškieji ištekliai Biudžeto lėšos
3.3.2.3. Informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaikougdymą, kviesti juos į Vaiko gerovės komisijos posėdžius Pateikta informacija apievaiko ugdymą, priimtitolimesni problemųsprendimo būdai 100% 2023m. VGK nariai Grupių vadovai Žmogiškieji ištekliai Biudžeto lėšos
3.3.2.4. Parengti ir išsiųsti padėkas pažangių, aktyviųmokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) Stiprinami abipusiai ryšiaiGerėja mokinių, mokytojų santykiaiIšsiųsti laiškai 100% 2023 birželis Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Inžinerinių ir kitų paslaugų skyriaus vedėjas Gimnazijos skyriaus vedėja Grupių vadovai Biudžeto lėšos
3.3.2.2. Organizuoti Mokyklos bendruomenės sporto ir sveikatingumo šventę, skirtą šeimos dienai paminėti. Gerės bendruomenės 1 vnt. Gegužė Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Inžinerinių ir kitų paslaugų skyriaus vedėjas Gimnazijos skyriaus vedėja Mokytojai Žmogiškieji ištekliai Biudžeto lėšos
3.3.3. Tęsti bendradarbiavimą su švietimo institucijomis, socialiniais partneriais. 3.3.3.1. Organizuoti konferenciją „Įtraukusis ugdymas ir profesinis mokymasšiandieninėje mokykloje:galimybės, perspektyvos“ Gerės pasirengimasįtraukiajam ugdymui,pasidalinta gerąja patirtimi 1 Vnt. 2023m. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Inžinerinių ir kitų paslaugų skyriaus vedėjas Gimnazijos skyriaus vedėja Mokytojai Žmogiškieji ištekliai Biudžeto lėšos
3.3.3.2. Kviesti darbdavius, partnerius, nevyriausybinių organizacijų atstovus į mokyklos renginius, šventes. Kviesti svečiai dalyvaujatradicinėse mokyklosšventėse 100% 2023m. Direktorius Biudžeto lėšos
3.4. Uždavinys. Tinkamai administruoti, valdyti, prižiūrėti ir atnaujinti mokyklos ūkį, ilgalaikį, kilnojamą bei nekilnojamąjį turtą
3.4.1. Parengti 2023 metų viešųjų pirkimų planą, organizuoti viešųjų pirkimų konkursus. Vykdomas skaidrus prekiųir paslaugų pirkimas. Paruoštas viešųjų pirkimųplanas 1 vnt. 2023 m. Mokyklos pirkimo organizatorius Direktoriaus pavaduotojas infrastuktūrai Biudžeto lėšos
3.4.2. Atlikti mokyklos ir Rietavo filialo  turto inventorizaciją. Užtikrinamas skaidrus mokyklos turto valdymas. Atliktas mokyklos ir Rietavo filialo ilgalaikio,trumpalaikio turto iratsargų patikrinimas 100% 2023 sausis- vasaris Direktoriaus pavaduotojas infrastuktūrai Vyr. buhalterė Biudžeto lėšos
3.4.3. Didinti viešųjų pirkimų dalį per CPO sistemą,skatinti žaliuosius pirkimus. Vykdomi skaidrūs viešieji pirkimai pagerins mokyklos įvaizdį. Paruoštas viešųjų pirkimųplanas 1 vnt. 2023 m. Mokyklos pirkimo organizatorius Direktoriaus pavaduotojas infrastuktūrai Biudžeto lėšos
3.4.4. Atlikti mokyklos vidaus auditą. Užtikrinamas mokyklos veiksmingas darbas. Atliktas vidaus auditas pagal pasirinktas sritis, pateiktos audito išvados 1 vnt. 2023 m. Mokyklos vidaus audito darbo grupė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Biudžeto lėšos
3.4.5. Aprūpinti nepedagoginį personalą reikiamomispriemonėmis, medžiagomis, įrankiais, inventoriumi,darbo rūbais. Užtikrinamas mokyklos veiksmingas darbas. Nepedagoginis personalas aprūpintas priemonėmis pagal poreikį 100% 2023 m. Direktoriaus pavaduotojas infrastuktūrai Biudžeto lėšos
3.4.6. Sudaryti budėjimo grafikus, parengti materialiniųvertybių panaudojimo ataskaitas, pildyti kelionių lapus,laiko apskaitos žiniaraščius. Gerės mokyklos veikla, darbo organizavimas ir pasiskirstymas. Sudaryti dokumentai 100% 2023 m. Atsakingi asmenis pagal pareigybes Biudžeto lėšos