Veikla

Klausimais, susijusiais su žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektoriniu centru, kreipkitės į
Arūną Bitarį – Sektorinio mokymo centro vadovą
telefonu – +370 620 76742;
elektroniniu paštu – a.bitaris@plungestvm.lt


Plungės technologijų ir verslo mokyklos  Žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektorinis centras

Plungės technologijų ir verslo mokykla – bendradarbiaujanti, atvira pokyčiams, aktyviai dalyvaujanti apskrities ir rajono gyvenime profesinio mokymo įstaiga. Joje įvairių gebėjimų mokiniai gali įgyti kokybišką vidurinį (gimnazinio lygio) ir profesinį išsilavinimą, kvalifikaciją bei aukšto lygio profesines kompetencijas.

Pirminio ir ypač tęstinio profesinio mokymosi paslaugų paklausai didėjant bei siekiant patenkinti Vakarų Lietuvos regiono mokinių ir darbdavių poreikius, 2011 m. gegužės 31 d. mokykla pradėjo įgyvendinti projektą „Plungės technologijų ir verslo mokyklos Žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektorinis centras“  Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-009.

Projekto tikslas – profesinio mokymo paslaugų plėtra, prieinamumo didinimas ir kokybės gerinimas.

Projekto metu buvo atliktas mokyklos praktinių užsiėmimų pastato kapitalinis remontas, vidaus patalpų einamojo remonto darbai,  įsigytos tikslinės transporto priemonės, įvairios žemės ūkio technikos ir mašinų bei kitos autoserviso technikos ir įrangos. Įsisavinta 3.512.003,71 Lt / 1.017.146,58 Eur.

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. veiklą pradėjęs  Žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektorinis centras yra  aprūpintas visa praktiniam mokymui reikalinga technika ir įranga. Taip susidarė puiki galimybė Plungės, Rietavo, Telšių, Šilalės, Kretingos, Skuodo ir Mažeikių rajonų mokiniams, ūkininkams ir žemės ūkio bendrovių darbuotojams mokytis ir kelti kvalifikaciją pagal pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas, įgyti profesinei veiklai trūkstamų žinių ir gebėjimų arba juos atnaujinti, tobulinant ar pakeičiant turimą profesinę kvalifikaciją.

Pastaraisiais metais Lietuvos ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės įsigyja įvairios modernios žemės ūkio technikos ir įrangos. Dažnai pasitaiko, kad besinaudojantiems šia technika pritrūksta teorinių žinių ir praktinių įgūdžių eksploatavimui, priežiūrai ir remontui. Darbo rinkoje žemės ūkio sektoriuje paklausiausios tęstinio profesinio mokymo programos yra ūkininkavimo pradmenų, TR1, TR2, SZ kategorijų traktorininkų, C, CE kategorijų vairuotojai. Pagal šias programas ugdomi gebėjimai: įvairių kategorijų traktorių ir savaeigių žemės ūkio mašinų bei C ir CE kategorijų transporto priemonių vairavimo ir darbo kontroliavimo, darbo su dirvos dirbimo, sėjos, sodinimo, derliaus nuėmimo ir mažagabaritine technika, mašinų reguliavimo, gedimų nustatymo ir taisymo, saugaus darbo ir aplinkosaugos reikalavimų laikymosi, žemės ūkio darebų modernia žemės ūkio technika, tinkamos jos priežiūros ir eksploatacijos, mechanizuotų darbų technologijų išmanymo, automobilių, traktorių ir žemės ūkio mašinų sandaros, techninių priežiūrų operacijų vykdymo, ardymo, surinkimo, automobilių, traktorių, žemės ūkio mašinų ir mini technikos variklių mazgų ir agregatų keitimo. Šiems praktiniams gebėjimams ugdyti reikalinga įranga ir yra naujai įsteigtame Žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektoriniame centre.

Sektorinio centro įsteigimas tiesiogiai įtakos ir profesinio mokymo paslaugų kokybę, leis efektyviau organizuoti praktinio mokymo procesą, bus sukurtos naujos, populiarios darbo rinkoje pirminio ir tęstinio mokymo modulinės programos, bus sudarytos galimybės centro paslaugomis naudotis socialiniams partneriams, regiono darbdaviams, mokymo įstaigoms ir pavieniams asmenims, atsiras prielaidos sumažinti Darbo biržoje registruotų profesinio pirminio ir tęstinio mokymo absolventų skaičių.

 Žemės ūkio technikos eksploatacijos priežiūros ir remonto sektorinio praktinio mokymo centro veikla 2.1. Plėsti formaliojo, neformaliojo ir tęstinio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo paslaugas, tenkinant regiono darbo rinkos poreikius, gerinant mokymo programų  rodiklius, plečiant mokymo paslaugų sferą žemdirbių, verslininkų mokyme.  2.1.1. Dalyvauti regioninių įmonių , organizacijų, valstybinių įmonių, darbo biržos  projektuose, liečiančius sektorinį praktinio mokymo centro veiklą. Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas , darbo biržos atstovai, įmonių vadovai Švietimo ir mokslo administravimo programoje valstybės biudžeto lėšos planuojamos Pagal poreikius Per metus
2.1.2. Teikti pasiūlymus centro materialinės bazės stiprinimui. Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas Švietimo ir mokslo administravimo programoje valstybės biudžeto lėšos planuojamos Pagal poreikius ir gaunamus materialinius išteklius 2017 m. I,II ,IV ketvirčiai
2.1.3. Organizuoti seminarus, konferencijas ūkininkams žemės ūkio klausimais. Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas Švietimo ir mokslo administravimo programoje valstybės biudžeto lėšos planuojamos Ne mažiau kaip 4 seminarai Per metus
2.1.4. Organizuoti kitų profesinių mokyklų mokinių mokymą sektoriniame centre. Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas , kitų mokyklų sektorinių centrų vadovai, praktikos vadovai Švietimo ir mokslo administravimo programoje valstybės biudžeto lėšos planuojamos Ne mažiau kaip 200  mokinių Per metus
2.1.5. .Kartu su teritorine darbo birža organizuoti seminarus bedarbiams „ Atrask save“ Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas Švietimo ir mokslo administravimo programoje valstybės biudžeto lėšos planuojamos Dalyvaus 50 darbo biržoje užsiregistravusių bedarbių. 2017 m. I,II,IV ketvirčiai
2.1.6. Organizuoti mūsų mokyklos mokinių mokymąsi kitu mokyklų sektoriniuose centruose. Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas, kitų mokyklų sektorinių centrų vadovai, praktikos vadovai Švietimo ir mokslo administravimo programoje valstybės biudžeto lėšos planuojamos 200 mokinių 2017 metai
2.1.7. Organizuoti profesinį orientavimą, kitų aplinkinių rajonų mokiniams Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas, pavaduotoja ugdymui Švietimo ir mokslo administravimo programoje valstybės biudžeto lėšos planuojamos 200 mokinių 2017 mėn.

Vykdomos programos

Klausimais, susijusiais su žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektoriniu centru, kreipkitės į
Arūną Bitarį – Sektorinio mokymo centro vadovą
telefonu – +370 620 76742;
elektroniniu paštu – a.bitaris@plungestvm.lt


VYKDOMOS PIRMINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS
2019-2020 m.m.

EilėsNr. Kodas Programospavadinimas Suteikiamakvalifikacija Suteikiamaspecializacija
Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos
1. M43073202 Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa Apdailininkas (statybininkas)
2. 330073202 Apdailininko (statybininko) Apdailininkas
3. M43071604 Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa Automobilių mechanikas
4. 330071606 Automobilių mechaniko Automobilių mechanikas
5. M43101302 Virėjo modulinė profesinio mokymo programa Virėjas
6. 330101306 Virėjo Virėjas
7. M43101201 Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa Kirpėjas
8. 330101201 Kirpėjo Kirpėjas
9. M43101303 Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa Padavėjas, barmenas
10. 330071612 Technikos priežiūros verslo darbuotojo Technikos priežiūros verslo darbuotojas
Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekintiems įgįti antrą kvalifikaciją
11. T43071602 Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa Technikos priežiūros verslo darbuotojas

 

PLUNGĖS TVM RIETAVO FILIALE VYKDOMOS PIRMINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS
2019-2020 m.m.

EilėsNr. Kodas Programospavadinimas Suteikiamakvalifikacija Suteikiamaspecializacija
Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo
1. 330071302 Elektromontuotojo Elektromontuotojoas
2. 330071402 Kompiuterinės įrangos derintojo Kompiuterinės įrangos derintojas
3. M43061103 Kompiuterinės įrangos derintojo Kompiuterinės įrangos derintojas
Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
4. M44071501 Suvirintojo Suvirintojas
5. T43081103 Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas

SPMC tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
Plungės technologijų ir verslo mokyklos
Direktoriaus įsakymu Nr.V1-42
2017-04-14

Plungės TVM Žemės ūkio technikos eksploatacijos,  priežiūros ir remonto
sektorinio praktinio mokymo centro tvarkos aprašas

I.BENDROJI DALIS

Praktinio mokymo organizavimo sektoriniame profesinio mokymo centre (toliau SPMC) tikslas- didinti aukščiausios kokybės profesinio mokymo paslaugų prieinamumą besimokantiems Lietuvos profesinio mokymo įstaigose, kolegijose, bendrojo ugdymo mokyklose. Taip pat sudaryti sąlygas realizuoti naujas pagrindinio ir tęstinio profesinio mokymo programas; profesinio mokymo teikėjams, profesijos mokytojams, bendrojo ugdymo mokyklų technologijų mokytojams, įstaigų, įmonių, organizacijų darbuotojams, kitiems asmenims nuolat tobulinti kvalifikaciją.

Plungės TVM SPMC yra Plungės TVM mokymo padalinys savo veikloje besivadovaujantis šios mokyklos  veiklą nustatančiais veiklos dokumentais.

II. SPMC PRISTATYMAS

VIZIJA: demokratiška, moderni, užtikrinanti pirminio ir tęstinio profesinio mokymo bei vidurinio ugdymo kokybę, nuolat besimokanti, atvira įvairių gebėjimų mokiniams bei pokyčiams profesinio mokymo įstaiga.

MISIJA: teikti kokybišką pirminį, tęstinį profesinį mokymą ir vidurinį ugdymą, rengiant specialistus, atitinkančius darbo rinkos poreikius, gebančius socializuotis nuolat kintančiomis sąlygomis, pasirengusiems sėkmingam mokymuisi visą gyvenimą.

Plungės TVM Žemės ūkio technikos eksploatacijos,  priežiūros ir remonto sektorinio praktinio mokymo centras įkurtas 2015 metais rugsėjo 1 dieną.

Plungės technologijų ir verslo mokykla įgyvendino visas projekto „Plungės technologijų ir verslo mokyklos Žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektorinis centras“ finansavimo ir administravimo sutarties (toliau – Sutartis) Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-009  veiklas.

Projekto įgyvendinimo eigoje buvo atliktas mokyklos praktinių užsiėmimų pastato kapitalinis remontas: apšiltintas stogas ir pakeista stogo danga, apšiltinti fasadai ir pakeisti garažų vartai, sumontuotos priešgaisrinė bei apsauginė sistemos, pakeistos kabinetų ir kitų patalpų durys, sumontuotos šildymo ir patalpų ventiliacijos sistemos, suremontuoti sanitariniai mazgai bei įsigyta mokymo procesui reikalingų tikslinių transporto priemonių (mokomasis krovininis sunkvežimis, sunkvežimio priekaba, mikroautobusas), įvairios žemės ūkio technikos ir mašinų (17 vnt.) bei kitos autoserviso technikos ir įrangos.

Atlikti ir mokyklos praktinių užsiėmimų pastato, kuris pritaikytas sektorinio praktinio mokymo centro reikmėms, vidaus einamojo remonto darbai.

Kad, naujai įsteigtas Žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektorinis centras būtų visapusiškai pritaikytas praktinio mokymo reikmėms, reikalinga papildomų lėšų  mokymo procesui būtinos materialinės bazės gerinimui. Norima visiškai sukomplektuoti žemės ūkio technikos ir automobilių eksploatacijos, priežiūros ir remonto techninę bazę. Naujai įrengti sektoriniame centre esančią suvirinimo laboratoriją bei įsigyti naujos modernios suvirinimo įrangos, įrankių. Atnaujinti likusias neremontuotas  sektorinio centro betonines grindis. O suremontuotoms praktinio mokymo klasėms įsigyti naujų baldų, įrankių, kompiuterinės įrangos.

Plungės technologijų ir verslo mokykla steigdama Žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektorinio praktinio mokymo centrą, įžvelgė poreikį ir kompleksiniam infrastruktūros sutvarkymui. Mokykloje aktyviai vykdomas tiek pirminis profesinis, tiek tęstinis mokymas. Tad, siekdami sėkmingai ruošti aukštos kvalifikacijos specialistus ir  patenkinti Vakarų Lietuvos regiono mokinių ir darbdavių poreikius būtina sudaryti sąlygas besimokantiems asmenims esant poreikiui pasinaudoti ir bendrabučio paslaugomis. Todėl norima pilnai sutvarkyti mokyklai priklausantį bendrabutį. Taip bus sudarytos palankios sąlygos sektorinio praktinio mokymo centro veiklos plėtrai.

Įgyvendinus visus planuojamus darbus bus pagerinta aplinka, o tai  sąlygos profesinio mokymo paslaugų kokybės, prieinamumo ir besimokančių asmenų pasirengimo praktinei veiklai didinimą.

SPMC buveinės adresas- Plungė, Mendeno g.7.

SPMC vadovas –Arūnas Bitaris. Kontaktinė informacija:

el. paštas – a.bitaris@plungėstvm.lt , tel. nr. +370620 76742.

 

VYKDOMOS PIRMINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS

Eil.Nr. Kodas Programos pavadinimas Suteikiama kvalifikacija Suteikiama specializacija
Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo
1. 330041711 Statybos verslo paslaugų teikėjo Statybos verslo paslaugų teikėjas Skardininko darbų technologija.Staliaus-dailidės darbų technologija.
2. 330101501 Kaimo turizmo organizatoriaus Kaimo turizmo organizatorius
3. 330071612 Technikos priežiūros verslo darbuotojo Technikos priežiūros verslo darbuotojas
4. 330071606 Automobilių mechaniko Automobilių mechanikas
5. 330073202 Apdailininko (statybininko) Apdailininkas
Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
6. 440071502 Suvirintojo Suvirintojas
7. M44071501 Suvirintojo Suvirintojas

 

LICENCIJUOTOS PIRMINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS

Eil.Nr. Kodas Programos pavadinimas Suteikiama kvalifikacija Suteikiama specializacija
Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo
1. 330041711 Statybos verslo paslaugų teikėjo Statybos verslo paslaugų teikėjas Skardininko darbų technologija.Staliaus-dailidės darbų technologija.
2. 330081113 Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas Ekologinis ūkininkavimas.Tradicinis ūkininkavimas
3. 330101501 Kaimo turizmo organizatoriaus Kaimo turizmo organizatorius
4. 330071612 Technikos priežiūros verslo darbuotojo Technikos priežiūros verslo darbuotojas
5. 330073209 Staliaus Stalius
6. 330071606 Automobilių mechaniko Automobilių mechanikas
7. 330073202 Apdailininko (statybininko) Apdailininkas
Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir nesiekiantiems vidurinio išsilavinimo
8. 320073201 Apdailininko (statybininko) Apdailininkas
Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
9. 440071613 Automobilių mechaniko Automobilių mechanikas
10. 440071502 Suvirintojo Suvirintojas
11. M44071501 Suvirintojo Suvirintojas
12. 440073215 Apdailininko (statybininko) Apdailininkas
Programos, skirtos asmenims, neturintiems pagrindinio išsilavinimo
13. 211073206 Staliaus Stalius

 

Suaugusiems vykdomos formaliojo profesinio mokymo programos:

Eil.Nr. Valstybinis programos kodas Programos pavadinimas Trukmė (savaitėmis)
1. 262073202 Apdailininko mokymo programa 30
2. 262072204 Medienos apdirbimo staklininko mokymo programa 33
3. 262071504 Metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis mokymo programa 24
4. 261073201 Betonuotojo mokymo programa 7
5. 262072202 Dailidės mokymo programa 18
6. 262073203 Dažytojo mokymo programa 20
7. 262104105 TR1 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa 13
8. 262073215 Gipskartonio montuotojo mokymo programa 13
9. 262073207 Pastatų apšiltintojo 22
10. 162073202 Plytelių klojėjo mokymo programa 5
11. 262073209 Santechniko mokymo programa 32
12. 260073205 Krovinių kabinėtojo mokymo programa 2
13. 262073206 Mūrininko mokymo programa 25
14. 211073206 Staliaus mokymo programa 24
15. 262072205 Staliaus mokymo programa 18
16. 262073211 Stogdengio mokymo programa 26
17. 261071501 Suvirintojo dujomis mokymo programa 20
18. 261071502 Suvirintojo elektra mokymo programa 22
19. 262104107 SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa 26
20. 262104108 SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa 19
21. 262073213 Tinkuotojo mokymo programa 29
22. 261081106 Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa 24
23. 261081101 Ūkininkavimo žinių pagrindų mokymo programa 18

III. SPMC VEIKLOS IR VALDYMO SISTEMA

1.Sektorinio profesinio mokymo centro veikla organizuojama pagal:

1.1. direktoriaus patvirtintą Mokyklos strateginį planą, kuriam yra pritarusios Mokyklos taryba ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija;

1.2. mokyklos direktoriaus patvirtintą Mokyklos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi  Mokyklos taryba;

1.3. mokyklos direktoriaus patvirtintą Mokyklos vykdomų programų įgyvendinimo planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba ir savininko teises bei pareigas įgyvendinanti institucija.

2. Sektoriniam profesinio mokymo centrui vadovauja SPMC vadovas, kurį teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Mokyklos vadovas.

3. SPMC vadovas:

3.1. nustato SPMC tikslus, uždavinius, funkcijas veiklos sritis;

3.2. sudaro ir užtikrina mokiniams ir SPMC darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas;

3.3. organizuoja ir koordinuoja SPMC veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Mokyklos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

3.4.  SPMC vadovas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas mokyklos direktoriui.

3.5. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais SPMC vadovas gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų pasitarimus.

IV. SPMC VEIKLOS DOKUMENTACIJA

4.1. organizuoja SPMC dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

4.2. atsako už SPMC perduoto turto, lėšų optimalų valdymą ir naudojimą. Rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais teisės aktų nustatyta tvarka;

4.3. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams, profesijos mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

4.4. užtikrina informacijos sklaidą apie SPMC vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, mokytojų ir profesijos mokytojų kvalifikaciją;

4.5. atstovauja SPMC kitose institucijose;

4.6. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

V. PLANAVIMAS

Mokymo paslaugų teikimas SPMC  planuojamas siekiant geriausiai panaudoti turimus išteklius, atsižvelgiant į profesinio mokymo paslaugų vartotojų poreikius. Planuojant atsižvelgti į tris planavimo  sąlygas:

 • SPMC mokiniui turi užtikrinti kokybišką praktinį mokymą, patirdamas kiek galima mažiau išlaidų (gamybos veiksmingumas);
 • SPMC turi gebėti paskirstyti savo išteklius taip, kad daugiausia jų tektų rinkoje didžiausią paklausą turinčioms paslaugoms teikti (išteklių paskirstymo veiksmingumas);
 • SPMC turi pasiūlyti tokias paslaugas, už kurias paslaugos gavėjai norėtų mokėti nustatytą kainą (vartojimo veiksmingumas).

Mokykla  suplanuoja ir kontroliuoja mokymo paslaugų turinį ir mokymo tvarkaraštį.

Mokymo paslaugų turinys formuojamas ir mokymo paslaugų tvarkaraštis  sudaromas pagal:

 • profesijos standartus ir mokymo programas;
 • mokymo paslaugų teikimą reglamentuojančius teisės aktus bei Mokyklos vidaus dokumentus;
 • darbo rinkos realijas ir darbdavių reikalavimus darbuotojams;
 • kitus reikalavimus (pvz. specialieji mokinio pageidavimai, inovatyvūs-eksperimentiniai metodai ir pan.).

Jei veikloje dalyvauja keletas PMĮ padalinių ar keletas skirtingų asmenų, mokyklos vadovai  užtikrina šių padalinių / asmenų veiksmingą bendravimą ir bendradarbiavimą.

PMĮ užtikrina veiksmingą informacijos sklaidą ir grįžtamojo ryšio mechanizmą. Siekti, kad planavime dalyvautų visi asmenys, susieję su SPMC veikla.

VI. PRAKTINIO MOKYMO PASLAUGŲ TEIKIMAS

Teikiant mokymo paslaugas naudoti:

 • mokymo planus;
 • darbo aprašus ( pamokos vedimo tvarka, naudojimosi praktinio mokymo(-si) patalpa tvarka, darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklės ir pan.);
 • naudojimosi praktinio mokymo ir įrangos instrukcijomis;
 • naudojimosi priežiūros ir matavimo prietaisais (jei tokie naudojami veikloje) taisyklėmis;
 • mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą;

Praktinio mokymo paslaugų teikimo tvarkaraščiai prieš pradedant naudoti turi būti mokyklos vadovo patvirtinti.

VII. IŠTEKLIŲ VALDYMAS

Mokykla pasitikėjimo teise valdo valstybei nuosavybės teise priklausanti turtą, naudoja ir disponuoja juo įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Plungės technologijų ir verslo mokykla įgyvendindama projektą „Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimas Plungės, Mažeikių ir Telšių profesinio mokymo įstaigose“  Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-009 2011–2013 m. įdiegė vidinės kokybės užtikrinimo modelį atitinkantį  kokybės vadybos standarto ISO 9001:2008 reikalavimus. Vidinės kokybės užtikrinimo modelis buvo projektuojamas remiantis:

 1. a) kokybės vadybos standarto ISO 9001 reikalavimais;
 2. b) ISO 9004 standarto nuostatomis;
 3. c) bendrojo vertinimo modelio principais.

Plungės TVM vadovai  užtikrina, kad SPMC būtų aprūpintas reikiamais ištekliais.

Su SPMC teikiamų mokymo paslaugų kokybės užtikrinimu susiję asmenys atitinka Plungės TVM vadovų (ar mokymo paslaugų teikimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų) nustatytą kompetencijos, išsilavinimo, patirties ir įgūdžių visumos lygį. Prireikus, Plungės TVM apmoko tam tikrus darbuotojus, kad būtų užtikrinta mokymo paslaugų kokybė ir reikiamas valdymo sistemos veiklos veiksmingumas;

VIII. SPMC INFROSTRUKTŪRA

SPMC infrastruktūra yra prieinama visiems asmenims susijusiems su SPMC veikla. Infrastruktūrą sudaro:

 • pastatai, darbo vietos, praktinio mokymo įranga, mokymo priemonės ir t.t.;
 • valdymo sistemos procesams vykdyti reikiama organizacinė įranga (kompiuteriai, kompiuterių programos);
 • pagalbinės / techninės priemonės ( transporto priemonės, ryšių ir organizacinė technika ).

IX. REIKALAVIMŲ (TEIKIAMOMS PASLAUGOMS) NUSTATYMAS

Mokykla nustato:

 • mokinių reikalavimus / lūkesčius mokymo paslaugų teikimo veikloms;
 • realius darbo rinkos poreikius; mokymo programų koregavimas;
 • absolventų įsidarbinimo analizė;
 • sektoriaus plėtros tendencijas Žemaitijos regione;

X. TEIKIAMŲ MOKYMO PASLAUGŲ KAINOS NUSTATYMAS

Mokykla nustato teikiamų mokymo paslaugų SPMC-e apmokestinimo tvarką, atsižvelgdama i ŠMM rekomendacijas, LR įstatymus, rinkos pokyčius.

Teikiamų praktinio mokymo paslaugų SPMC kainą  sudaro:

 • profesijos mokytojo atlyginimas;
 • mokymo priemonės / medžiagos;
 • įrangos amortizavimo / nusidėvėjimo išlaidos, eksploatacijos ir draudimo išlaidos;
 • praktinio mokymo patalpų išlaikymo komunalinės išlaidos, eksploatacijos ir draudimo išlaidos;
 • mokinių apgyvendinimas (jei atvykę iš kitų mokymo įstaigų mokiniai praktinių užsiėmimų metų SPMC gyvena bendrabutyje);
 • mokinių pavėžėjimas (kai mokinių pavėžėjimą organizuoja mokymo paslaugas teikianti PMĮ);
 • kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos.

Mokykloje parengta teikiamų mokymo paslaugų apmokestinimo tvarka ir  įkainiai SPMC-e  konkurencingi, atsižvelgiant į analogiškų ar panašių mokymo paslaugų įkainius kituose SPMC ar kitose profesinio praktinio mokymo paslaugas teikiančiose įstaigose.

SPMC teikiamų mokymo paslaugų įkainiai turi būti patvirtinti Mokyklos direktoriaus įsakymu.

XI. INFORMAVIMAS

Informacija apie sektorinio praktinio mokymo centro veiklą  yra pateikiamą mokyklos internetiniame puslapyje, elektroninėje erdvėje, spaudoje. SPMC pateikiama informacija apima:

 • informaciją apie teikiamas praktinio mokymo paslaugas;
 • paklausimus, papildomus susitarimus, ar ankstesnių susitarimų pakeitimus;

XII. SPMC VEIKLOS ANALIZĖ

SPMC-e nuolat stebėti, ar teikiamos praktinio mokymo paslaugos atitinka reikalavimus (pvz. pamokos ar pertraukos trukmė, pamokos vedimo kokybė).

Nuolat siekti, kad būtų gerinama teikiamų paslaugų kokybė

Vienas svarbiausių valdymo sistemos priežiūros elementų – mokinių atsiliepimų (apie SPMC teikiamų mokymo paslaugų kokybę ir mokymo paslaugų atitikimą jų lūkesčiams) rinkimas ir analizavimas.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Mokyklos  vadovai  nuolat analizuoja ir vertina SPMC veiklą, siekia, kad būtų užtikrinta reikiama  teikiamų praktinio mokymo paslaugų kokybė, atsižvelgiama į mokymo paslaugų gavėjo poreikius, užtikrinamas SPMC veiklos naudingumas, veiksmingumas ir tęstinumas.

Aprašas peržiūrimas prireikus, taip pat pasikeitus profesinio mokymo tvarką reglamentuojantiems teisės aktams.

Renginiai

Pavasarinė sėja

Plungės TVM sektorinio praktinio mokymo centro vyr. profesijos mokytojas A. Gedgaudas kartu su technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybės (Tp15 grupės) mokiniais per pamokas  paruošė ir sureguliavo žemės dirbimo ir sėjos techniką. Mokyklai priklausantį 7 ha plotą mokiniai, vadovaujami profesijos mokytojo A. Gedgaudo,  sukultivavo žemę, nurinko akmenis ir pasėjo vasarinius javus. Tik nuolat teorines žinias taikydami … Continued

Seminaras “Pašarų gamybos vizija”

Kovo 6 d. Plungės technologijų ir verslo mokykloje vyko seminaras “Pašarų gamybos vizija”. Jį pradėjo UAB Dotnuva Baltic Plungės filialo vadovas Remigijus Laucius. Pranešimus apie aukštos kokybės pašarų gamybą iš varpinių ir ankštinių žolių bei pašarinių žolių auginimą kukurūzų tarpueiliuose pristatė svečiai iš Danijos: Ole Gronbek ir Henrik Lehmann Holm. UAB Dotnuva Baltic projektų vadovas … Continued

Telšių regioninio profesinio mokymo centro vizitas Plungės TVM sektoriniame centre

Lapkričio 30 dieną į Plungės TVM sektorinį centrą atvyko VŠĮ Telšių regioninio profesinio mokymo  centro, kaimo turizmo organizatoriaus  profesijos mokiniai ir šios specialybės mokantys mokytojai. Svečiai buvo supažindinti su sektorinio centro turimą mokomąją baze, įrankiais ir įranga. Aplankė mokomąjį viešbutį, kirpyklą, maisto gamybos laboratoriją, padavėjų ir barmenų praktinio mokymo  klasę „Pirklio menę“. Apie kaimo turizmo … Continued

Foto galerija