PTVM įdiegė vidinius profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmus

Vystymo skyriaus vedėja Daiva Vaišnorienė |

lipdukas

 

Plungės technologijų ir verslo mokykla įdiegė vidinius profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmus. 

Pastaraisiais metais pastebimas vis didesnis kokybiško pirminio ir tęstinio profesinio mokymo paslaugų poreikis. Atsižvelgdamos į esamą situaciją profesinės mokyklos vis aktyviau  bendradarbiauja  su verslo organizacijomis, darbo birža, ūkininkais, aiškinasi kokios profesijos darbuotojai yra reikalingiausi, bei kokie darbuotojo įgūdžiai labiausiai vertinami. Taip siekiama padidinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams.

Tačiau kokybiškų  pirminio ir tęstinio profesinio mokymo paslaugų teikimas neįmanomas neįdiegus profesinėse mokyklose vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų. Vidinės kokybės valdymo sistemos įdiegimas profesinio mokymo įstaigoje sudarys prielaidas efektyviau planuoti ir vykdyti kokybės užtikrinimo darbus, skatins pasidalinti atsakomybe, ugdyti organizacijos kultūrą ir telkti visus bendram mokymo kokybės gerinimo darbui.

Profesinės mokyklos, įsidiegusios vidinius profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmus, galės užtikrinti aukštos kokybės profesinį mokymą,  sudominti jaunimą darbo rinkai reikalingomis profesijomis ir sudaryti kuo geresnes sąlygas jų bendrųjų gebėjimų ugdymui(si).

Įvertinusios šiuos kriterijus bei atsižvelgusios į tai, kad apskrityje nėra mokymo įstaigos įdiegusios vidinius profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmus, Plungės technologijų ir verslo mokykla, Mažeikių politechnikos mokykla ir VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras nutarė susitelkti drauge ir parengė bei jau pradėjo įgyvendinti  projektą „Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimas Plungės, Mažeikių ir Telšių profesinio mokymo įstaigose“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-009 pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonę „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“, finansuojamą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projekto tikslas – gerinti profesinio mokymo kokybę. Įgyvendinant projektą bus siekiama įdiegti Telšių apskrities profesinio mokymo įstaigose vidines kokybės užtikrinimo sistemas, kurių paskirtis – užtikrinti nuolatinį profesinio mokymo kokybės tobulinimą.

Projektas tęsėsi iki 2013-11-04.

Projekto metu buvo peržiūrėta esama profesinio mokymo įstaigų patirtis diegiant vidinius kokybės vadybos mechanizmus. Taip pat  parengtos vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimo taisyklės, numatyos įdiegimo procedūros. Buvo parengtas ir išbandytas kokybės vadovas bei apmokytas mokyklų personalas: mokytojai, administracija. Vadovaujantis darbo grupės sukurtu vidinės kokybės užtikrinimo modeliu ir paruoštais dokumentais įdiegta vidinės kokybės užtikrinimo sistemos visose trijose projektą vykdžiusiose profesinėse mokymo įstaigose. O tam, kad įstaigoje įdiegta kokybės vadybos sistema būtų veiksminga buvo atliktas išorinis įstaigose įdiegtų vidinės kokybės vadybos sistemų įvertinimas. Vertinimą organizavo Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.