Plungės technologijų ir verslo mokykla ugdo socialiai atsakingą, verslų ir kūrybišką jaunimą.

Daiva Vaišnorienė Vystymo skyriaus vedėja- projektų vadovė |

 

 

Dabartinis laikotarpis įtakotas globalizacijos sudarė palankias sąlygas didesniam visuomenės judumui, o Europinės integracijos plėtra paskatino tarptautinės ekonomikos vystymąsi. Todėl atsirado ne tik kvalifikuotų, bet ir gebančių dirbti tarptautiniame versle socialiai atsakingų specialistų poreikis.

Tad tarptautiškumas yra labai svarbus švietimo ateičiai, nes tarpkultūrinė kompetencija yra reikšminga konkurencingo XXI a. piliečio kompetencijų dalis. Dėl šios priežasties, privalu daug dėmesio profesiniame mokyme skirti tokioms kompetencijoms kaip užsienio kalbų žinojimas, socialiniai įgūdžiai, kitų kultūrų žinojimas bei darbinės aplinkos pažinimas kitose šalyse.

Ir ši kintanti aplinka – tai dideli iššūkiai profesinio mokymo įstaigoms. O susiduriant su vienu didžiausių iššūkių – profesinio mokymo patrauklumo didinimu ir siekiu, kad pamokose naudojamos technologijos ar praktinio mokymo metodai atlieptu realius darbo rinkos poreikius, būtina ieškoti greitų ir efektyvių būdų iššūkius paversti produktyviu rezultatu.

Plungės technologijų ir verslo mokykla, remdamasi savo patirtimi, žino, kad aktyvi tarptautinė veikla yra vienas iš veiksnių, sąlygojantis įstaigos pajėgumų kūrimą ir duodantis efektyvių rezultatų. Tarptautiniai projektai suteikia galimybę visiems profesinio mokymo teikėjams tobulinti profesines, verslumo ir kalbines kompetencijas, atrandami įvairesni mokymo metodai, susipažįstama su naujausiomis technologijomis, o šios žinios leidžia profesinio mokymo programas atliepti darbo rinkos poreikius, pagerėja mokymo proceso organizavimas. Atsiranda palankios sąlygos keistis patirtimi mokytojų ir kitų darbuotojų tarpe, užtikrinamas nuolatinis vystymasis ir darbo kokybės gerinimas.

Mokiniams tarptautiniai projektai suteikia galimybes mokytis užsienio profesinio mokymo įstaigose ar įmonėse, dirbti realiose darbo vietose ar dalyvauti tarptautiniuose meistriškumo konkursuose. Tik taip mokiniai įgiję praktinės patirties yra paklausesni darbo rinkoje, noriai priimami į darbą. Ypatingai stažuočių užsienyje metu mokiniai įgyja daugiausia ne tik profesinių, bet ir bendrųjų kompetencijų. Buvimas jiems neįprastoje aplinkoje, juos labiausiai ugdo. Jie išmoksta komandinio darbo, atsakomybės, savo įgūdžių įsivertinimo ir realaus suvokimo apie profesiją. Tarptautinė patirtis suteikia pasitikėjimo, padeda atrasti naujų idėjų, tikslų, motyvacijos tobulėti. Naujos patirtys mokiniams leidžia pajausti ne tik profesinio mokymo naudą, bet ir prestižą. Atsiranda suvokimas, jog gerai savo profesiją įvaldęs asmuo, gali tapti labai gerbiamas visuomenės narys ir  finansinę gerovę užsitikrinantis specialistas.

Plungės TVM deda visas pastangas ieškodama visų galimų alternatyvų, kaip mokiniams, mokytojams ar personalui suteikti galimybes tobulinti profesines praktines žinias, ugdyti bendrąsias kompetencijas: organizuoja mokymąsi pameistrystės forma, dalyvauja tarptautiniuose Erasmus+ programos projektuose, atnaujina praktinio mokymo bazę, inicijuoja naujų strategijų rengimą.

 

2023-2024 mokslo metais Plungės technologijų ir verslo mokykla vykdė 2 „Erasmus+“ programos projektus:

 

1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo Mobilumo projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000138222  turintiems akreditaciją, finansuojamą Europos Sąjungos. Projektą administruoja Lietuvos Respublikos Švietimo mainų paramos fondas.

Projekto idėja — tobulinti  profesinio mokymo kokybę stiprinant mokinių ir  darbuotojų (profesijos mokytojų ir darbuotojų, atsakingų už profesinio mokymo proceso organizavimą) bendrąsias ir profesines kompetencijas, sudarant sąlygas mokytis realiose darbo vietose, pritaikant Europos šalių patirtį bei atrandant naujus mokymo metodus, profesinio mokymo programų ir inovacinių technologijų sintezę.

Projekto dalyviai: 10 darbuotojų (prof. mokytojai ir darbuotojai, atsakingi už profesinio mokymo proceso organizavimą) ir 16 mokinių besimokančių apdailininko (statybininko), virėjo, kirpėjo, siuvėjo, automobilių mechaniko, transporto priemonių remontininko, kompiuterinės įrangos derintojo, jaunesniojo sistemų administratoriaus specialybės mokymo programų.

2023-2024 mokslo metų laikotarpiu suorganizuoti 4 mobilumo vizitai: 2 Kipre, Pafoso mieste ir 2 Vokietijoje, Schkeuditz mieste.

Mokinių trumpalaikis profesinio mokymo besimokančiųjų mokymosi mobilumas –  truko 30 dienų, o mokytojų ir darbuotojų darbo stebėjimo vizitas – 5 dienos.

 

Vengrijos nacionalinės „Erasmus+“ agentūros (angl. „Tempus Public Foundation“) administruojamą „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo (KA220-SCH) bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projekto „Disciplines in European Context“ (Mokymo disciplinos Europos kontekste) Nr. HU01-KA220-SCH-000023671 veiklas, kurias finansuoja Europos Komisija.

Projekte dalyvauja mokyklos iš 6 šalių: Vengrijos, Lenkijos, Švedijos, Portugalijos, Norvegijos ir Lietuvos. Visos šios šalys atstovauja skirtingiems Europos geografiniams bei kultūriniams kraštams.

Projektas „Disciplines in European Context“ pateikia kompleksinę programą, orientuotą į praktiką ir pedagoginių metodų, pagrįstą turima patirtimi, taikymą. Pagrindinis šio projekto tikslas – užmegzti strateginę partnerystę, didinant sąmoningumą ir atrandant bendras ES vertybes, jų socialinio, kultūrinio ir istorinio paveldo aspektus literatūros, dailės, kalbų, istorijos bei gamtos mokslų pamokose.

O šių metų gegužės 20 – 24 dienomis Plungės TVM  priėmė projekto partnerius, suplanuotų mokymo(si) ir dėstymo veiklų įgyvendinimui. Tarptautinio projekto partnerių susitikimo metu, pristatė vieną iš disciplinų – Kalbą. Suplanuota edukacinė programa, „Kalbos“ esmę atskleidė įvairiais aspektais: per tradicijas, meną, kūno kalbą, raštą ir bendravimo kultūrą.

Galutinis projekto rezultatas – 5 disciplinų katalogas su detaliu veiklų aprašymu, gautais rezultatais bei taikytais mokymo(si) metodais, pasidalinta geraja patirtimi. Katalogas bus parengtas knygos bei skaitmeniniu formatu. Šis projektas prisidės ne tik prie tarptautiškumo plėtros, bet ir ugdys sąmoningą, aktyvų jauną žmogų, Europos visuomenės narį.

                     

„Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik autoriaus (-ių) ir tai nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Švietimo mainų paramos fondo požiūrį ar nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei dotaciją teikianti institucija negali būti laikoma už juos atsakinga.“