Pavasarinė protų kova

Neformaliojo švietimo organizatorė Alma Galminienė |

Ant­ra­die­nio pa­va­karę Plungės tech­no­lo­gijų ir vers­lo mo­kyk­lo­je įvyko finalinė švie­ti­mo įstaigų „Pa­va­sa­rinė pro­tų ko­va“. Sa­vo ži­nio­mis ir lo­gi­niu mąsty­mu rungė­si Lie­pijų, Alsėdžių, Žemaičių Kalvarijos, Kulių, Tverų, Plungės technologijų ir verslo mokyklos bei Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ko­man­dos.

Po atkaklios kovos paskelbti nugalėtojai: I vieta – Plungės technologijų ir verslo mokykla, II vieta – Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija, III vieta – Kulių gimnazija.

Džiaugiamės komandų aktyvumu ir dalyvavimu bei sveikiname nugalėtojus.