„Erasmus+“ KA1 profesinio mokymo mobilumo projektas

Vystymo skyriaus vedėja Daiva Vaišnorienė |

Plungės technologijų ir verslo mokykla, siekdama atliepti esantį Plungės rajono verslo aplinkos poreikį, daug dėmesio skiria profesijų susijusių su technikos priežiūros, statybos, maisto gamybos ir turizmo paslaugų sritimi, tobulinimui.

Tuo tikslu teikė paraišką Švietimo mainų paramos fondui dėl Europos Sąjungos dotacijos skyrimo ir ją gavo „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projekto „Pameistrystės įgūdžių ugdymas profesinio mokymo srityje remiantis tarptautine patirtimi“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-022820 įgyvendinimui.

Projekto idėja — supažindinti mokinius su Europos Sąjungos šalių profesinio mokymo formomis ir jo praktiniu pritaikymu bei parengti informacinę medžiagą, kuri būtų įdomi, naudinga ir vertinga savo informacija tiek mokiniams, tiek mokytojams.

Projekto uždaviniai:

– darbuotojai įgytų reikiamų įgūdžių ir žinių sėkmingai pameistrystės plėtrai mokykloje;

– darbuotojai įgytų reikiamų žinių apie ECVET vaidmenį ir pritaikymą;

– darbuotojai susipažintų su pameistrystės principų taikymo lyderiais Europoje, Austrijos ir Vokietijos šalių profesinio mokymo ypatumais, organizavimu ir vykdymu, naujomis technologijomis, įranga;

– darbuotojai gebėtų susivokti naujovėse, jas kritiškai analizuoti ir vertinti;

– darbuotojai gebėtų kūrybiškai diegti naujoves savo pedagoginėje praktikoje;

– darbuotojai įgytų pasitikėjimą savo jėgomis, gebėjimą adaptuotis naujoje aplinkoje, dirbti tarptautinėje komandoje;

– mokiniai įgytų naujų įgūdžių pagal įgyjamą specialybę;

– mokiniai įgytų naujų kompetencijų  reikiamų EU darbo rinkai;

– projekto dalyviai susipažinti su priimančių partnerių šalių kultūra, tradicijomis, papročiais, regiono gyvenimo ypatumais;

– projekto dalyviai patobulintų socialinius įgūdžius, kūrybinį mąstymą;

– projekto dalyviai patobulintų užsienio kalbos įgūdžius.

Projekto pagalba Plungės technologijų ir verslo mokykla siekia 2016-2017 m. m. laikotarpiu sudaryti galimybę 8 darbuotojams (profesijos mokytojams ir darbuotojomas, atsakingiems už profesinio mokymo proceso organizavimą) atlikti 5 dienų mobilumo stažuotes – darbo stebėjimo vizitus Austrijos ir Vokietijos profesinio mokymo įstaigose, įmonėse, kurių metu galėtų gariau pažinti  šių šalių profesinio mokymo sistemą (dualinę), taikomus praktinio mokymo metodus, formas. O 16 mokinių atlikti 4 savaičių mobilumo stažuotes  Austrijos, Vokietijos įstaigose ir įmonėse, kurių pasiekimai bus įvertinti ir pripažinti siunčiančiosios mokyklos.

Už projekto administravimą bus atsakinga Plungės technologijų ir verslo mokykla, o už projekto veiklų įgyvendinimą bendru sutarimu bus atsakingos ir priimančios institucijos:

-BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH (Austrija);

-„Infeba e.V.“ (Vokietija) .

Kaip rodo projektinio darbo patirtis, 4 savaičių praktinio mokymo laikotarpis užsienyje yra optimalus variantas, leidžiantis mokiniams susipažinti su profesijos ypatumais kitoje šalyje, mokiniai pradeda labiau domėtis savo profesija ir galimybėmis tobulinti profesinius įgūdžius.

Stažuotės pabaigoje kiekvienas dalyvis gauna priimančiosios organizacijos išduotą sertifikatą apie dalyvavimą stažuotėje ir Europass mobilumo dokumentą, kuriame nurodyta dalyvio veikla stažuotės metu, įvertinta profesinė, lingvistinė ir asmeninė pažanga.Taip pat kiekvienas projekto dalyvis gaus ir priimančiosios organizacijos išduotą sertifikatą apie dalyvavimą stažuotėje ir remiantis ECVET sistema įvardytais praktikos rezultatais.

Mokiniams stažuotė bus užskaitoma kaip praktinio mokymo dalis, numatyta pagal mokymosi programą.

Profesijos mokytojai ir darbuotojai (atsakingi už profesinio mokymo proceso organizavimą) gaus siunčiančios organizacijos išduotą kvalifikacijos  tobulinimo pažymėjimą.

Praktikos metu surinkta filmuota, fotografuota, kita (rašytinė) informacija ir medžiaga bus kaupiama ir panaudota brošiūroje „Austrijos ir Vokietijos profesinio mokymo metodai“.

Plunges Technology and Business School aims to correspond to business needs in Plunge region and pays great attention to such professions’ spheres as machinery maintenance, building, food production and tourism services.

The idea of the project “Developing apprenticeship skills in vocational training, based on international experience” No. 2016-1-LT01-KA102-022820 is to get students acquainted with vocational training forms and its practical usage in EU countries. Prepared informational material could be useful to students and teachers.

With the help of the project Plunges Technology and Business School aims to create an opportunity to 8 employees(profession teachers and people responsible the process organization) from vocational school to obtain training and get better knowledge about the dual system  of vocational training abroad during 5 day mobility traineeship – work observation visits in Austrian and German enterprises. 16 students will have 4 week mobility traineeship in the same countries and the abilities and achievements of participants will be assessed and recognized by sending institution.

Project objectives:

  • Teachers will achieve required knowledge and skills for successful development of apprenticeship in the school.
  • Teachers will improve their professional knowledge about the ECVET and integrate it in the school.
  • Teachers will improve their professional knowledge using new technologies and equipment.
  • Teachers will gain self – confidence and ability to adapt in new surrounding and work in an international team.
  • Teachers will use innovations in their teaching practice.
  • Students will achieve new skills and competences required for chosen profession and EU labor market.
  • Participants will get acquainted with culture, customs and traditions of foreign languages.
  • Participants will improve their social and foreign language skills.

Plunges Technology and Business School will be responsible for the project administration. Both Plunges Technology and Business School and host institutions such as  BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH (Austria) and „Infeba e.V.“ (Germany) will be responsible for fulfilling the project activities.

Experience in project work shows those 4 weeks of practical training abroad is an optimal period of time for students to get acquainted with and broaden their knowledge about the peculiarities of chosen professions in foreign countries. Students become more interested in their professions and the possibility to improve their own skills.

At the end of the traineeship participants will get certificates (given by host countries and based on ECVET system) confirming their attendance in traineeship and Europass mobility document which shows evaluationsachieved during the traineeship: results of practical training, professional, linguistical and personal improvement.

Traineeship for students will be accepted as a part of their vocational training which is foreseen in teaching program.

Profession teachers and employees will get the certificates of qualification development given by sending institution. Photos, video recordings and any other written information and material will be collected and used for the brochure „Vocational training methods in Austria and Germany“