Atmintinė galutiniam naudos gavėjui, norinčiam dalyvauti projekte „Socialinio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas Telšių regione

Atmintinė projekto Nr. 08.5.1-ESFA-K-853-01-0017
„Socialinio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas Telšių regione“
vykdytojui, partneriams ir galutiniams naudos gavėjams

 

Projekto galutinis naudos gavėjas (GNG) – turi atitikti šiuos kriterijus:

  1. Galutiniai naudos gavėjai yra juridiniai asmenys, kuriuose dirba ne daugiau kaip 50 darbuotojų, veikiantys ne ilgiau kaip 12 mėnesių iki socialinio verslo pradžios paskatos gavimo, atitinkantys socialinio verslo subjekto kriterijus ir siekiantys socialinio poveikio vykdant veiklą, sprendžiančią visuomenės socialines problemas (vertinama, ar galutiniai naudos gavėjai yra juridiniai asmenys, kuriuose dirba ne daugiau kaip 50 darbuotojų, veikiantys ne ilgiau kaip 12 mėnesių iki socialinio verslo pradžios paskatos gavimo, atitinkantys toliau išvardytus socialinio verslo subjekto kriterijus:

1.1. siekia socialinio poveikio;

1.2. metinės pajamos iš ekonominės veiklos sudaro daugiau nei 50 procentų visų socialinio verslo subjekto pajamų;

1.3. daugiau nei 80 procentų iš ekonominės veiklos gauto pelno (jei yra gaunamas pelnas) skiriama socialiniam poveikiui;

  1. Ekonominės veiklos ir socialinio poveikio siekimo procesus organizuoja taip, kad šių procesų valdyme dalyvautų asmenys, kuriems daro socialinį poveikį socialinio verslo subjekto vykdoma veikla, ir jiems būtų sudaryta galimybė pareikšti nuomonę ir pateikti pasiūlymų dėl socialinio poveikio siekimo bei reguliariai susipažinti su socialinio poveikio siekimo rezultatais. Taip pat vertinama, ar galutiniai naudos gavėjai yra siekiantys socialinio poveikio, vykdant veiklą, sprendžiančią visuomenės socialines problemas bent vienoje iš šių sričių:

2.1. efektyvus gamtos išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas, klimato kaita;

2.2. biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga, gyvūnų globa;

2.3. kultūrinė veikla ir visuomenės kūrybiškumo ugdymas;

2.4. ligų prevencija, pacientų teisių gynimas ir tarpusavio pagalbos stiprinimas;

2.5. visuomenės sveikatinimas;

2.6. žmogaus teisių ir lygių galimybių gynimas ir užtikrinimas;

2.7. pilietiškumo, patriotiškumo ugdymas, emigracijos mažinimas, visuomenės švietimas ir informavimas valstybės gynybos klausimais;

2.8. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintame Socialinių paslaugų kataloge nustatytų socialinių paslaugų teikimas;

2.9. neįgaliųjų veiklos sąlygų gerinimas ir galimybių laisvai judėti bei naudotis visuomenėje teikiamomis paslaugomis užtikrinimas.

  1. Galutiniai naudos gavėjai nėra gavę finansavimo pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos administruojamas priemones Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartus vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos administruojamą Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ ir (arba) pagal kaimo vietovių ir dvisektores vietos plėtros strategijas, kurioms įgyvendinti parama skiriama pagal priemonę „LEADER“ (vertinant būtina įsitikinti, kad galutiniai naudos gavėjai nėra gavę finansavimo pagal projektų atrankos kriterijaus pavadinime nurodytas priemones.

*Galutiniai naudos gavėjai turės pateikti informaciją dėl atitikimo šios atmintinės 1-3 p. nurodytiems reikalavimams pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.5.1-ESFA-K-853 „Parama socialiniam verslui“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 5 priedą (šios atmintinės 1 priedas).

  1. Sukurti socialiniai verslai gaus socialinio verslo pradžios paskatas – visos tinkamos finansuoti tiesioginės Projekto išlaidos vienam galutiniam naudos gavėjui neviršys 15 000 Eur.

Šį paskatų paketą sudarys galutinių naudos gavėjų aprūpinimas (individualiai):

4.1. Lėšos, naudojamos kiekvieno galutinio naudos gavėjo socialiniam verslui vykdyti reikalingai įrangai ir įrenginiams bei paslaugoms įsigyti – iki 12300 Eur (vienam naudos gavėjui). Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos pareiškėjo ir partnerio (-ių) išlaidos:

– tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingos įrangos ir įrenginių įsigijimo arba lizingo (finansinės nuomos) išlaidos. Išlaidos tinkamos finansuoti tiek, kiek jos susijusios su projekto įgyvendinimu. Lizingo (finansinės nuomos) laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto įgyvendinimo trukmę, tai yra lizingo (finansinės nuomos) būdu įsigytas materialusis turtas iki projekto įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto vykdytojo nuosavybe;

  • kompiuterinės įrangos įsigijimo ir (ar) nuomos išlaidos;
  • programinės įrangos įsigijimo ir (ar) nuomos, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą įmonės poreikiams, išlaidos.

Visas įsigyjamas turtas turi būti naujas. Projekto lėšomis finansuojama iki 85 proc. įrangos įsigijimo išlaidų (reikalingas 15 proc. nuosavas prisidėjimas).

4.2.  Iki 2700 Eur lėšų bus skirta paslaugoms (po 45 val. vienam naudos gavėjui). 45 val. konsultacijų (paslaugų) pakete  (vienam naudos gavėjui) vidutiniškai 2 val. bus skirtos konsultacijoms (paslaugoms) teisiniais klausimais, 2 val. bus skirtos – buhalterinės apskaitos klausimais, kitos valandos bus skirtos kitiems klausimams konsultuoti / paslaugoms teikti. Pagal individualų atskiro socialinio verslo poreikį konsultacinių valandų (paslaugų kiekio) struktūra pagal temas bus tikslinama.

Projekto lėšomis finansuojama iki 50 proc. buhalterinės apskaitos ir iki 40 proc. teisinių paslaugų išlaidų (reikalingas atitinkamas prisidėjimas nuosavomis lėšomis).

______________

Pradinei informacijai dėl supažindinimo su socialinio verslo sąvoka ir koncepcija galite naudoti šį gidą: https://eimin.lrv.lt/uploads/eimin/documents/files/SVV/Socialinio%20verslo%20gidas_2016(05-25).pdf

 

Atmintinės projekto Nr. 08.5.1-ESFA-K-853-01-0017
„Socialinio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas Telšių regione“
vykdytojui, partneriams ir galutiniams naudos gavėjams
1 priedas

 

Informacija, reikalinga galutinių naudos gavėjų atitikčiai 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto
„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.5.1-ESFA-K-853
„Parama socialiniam verslui“ projektų finansavimo sąlygų apraše
Nr. 1 keliamiems reikalavimaMs nustatyti

 

  1. Galutiniai naudos gavėjai.
Eil.Nr. Galutinio naudos gavėjo pavadinimas Galutinio naudos gavėjo juridinis statusas Galutinio naudos gavėjo veiklos pradžios data Galutinio naudos gavėjo darbuotojų skaičius Vykdomos veiklos, sprendžiant visuomenės socialines problemas ir siekiant socialinio poveikio, sritis (vienam galutiniam naudos gavėjui turi būti nurodoma bent viena iš sričių, nustatytų šios atmintinės 2 p.)
1.1.
1.n.

 

  1. Galutinio naudos gavėjo atitikimas socialinio verslo subjekto kriterijams.
Eil.Nr. Galutinis naudos gavėjas Galutinio naudos gavėjo socialinio poveikio siekio aprašymas Galutinio naudos gavėjo metinių pajamų iš ekonominės veiklos dalis visose galutinio naudos gavėjo pajamose, proc. Dalis pelno, gaunamo iš ekonominės veiklos, skiriamo socialiniam poveikiui, proc. Ekonominės veiklos ir socialinio poveikio siekimo procesų organizavimo aprašymas
2.1.
2.n.

 

  1. Galutinio naudos gavėjo gautas finansavimas pagal kitų institucijų administruojamas priemones.
Eil.Nr. Institucijos pavadinimas Priemonės pavadinimas Gautas finansavimas, eurais
3.1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“  
3.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartus vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“  
3.3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“  
3.4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Kaimo vietovių ir dvisektorės vietos plėtros strategijos, kurias įgyvendinti parama skiriama pagal priemonę „LEADER“