PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS PAREIGŲ, KURIAS
EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS  INTERESUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2021 m. vasario 2 d.  Nr. V1-23
 Plungė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 2019 m. birželio 27 d. „Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo Nr. VIII-371 pakeitimo įstatymo“ 2 straipsnio 5 dalies 8 punktu,  4 straipsnio 3 dalies 8 punktu ir 22 straipsnio 2 dalimi, Vyriausios tarnybinės etikos komisijos 2020 m. gruodžio 30 d.  sprendimu Nr. KS-176 „Dėl privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“:

 1. T v i r t i n u pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą:
  • Viešosios įstaigos, kurios vienas iš steigėjų, dalininkų yra valstybė – struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai (1 priedas).
  • Plungės technologijų ir verslo mokyklos viešųjų pirkimų vadovai, komisijos nariai, asmenys, mokyklos direktoriaus paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai:
   • Perkančiosios organizacijos vadovai (Plungės technologijų ir verslo mokyklos direktorius, laikinai einanti filialo direktoriaus pareigas.
   • Viešųjų pirkimų nariai.
   • Perkančiosios organizacijos vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus asmenys (pirkimo organizatoriai).
   • Perkančiosios organizacijos atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai ( jei bus pasikviesta).
   • Pirkimo iniciatoriai.
 1. N u r o d a u:

2.1. Asmenims, nurodytiems 1 punkte, pateikti, tikslinti ar papildyti Privačių interesų deklaracijas elektroninėmis priemonėmis per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninio deklaravimo sistemą, o iki 2021 m. kovo 1 d. PINREG (Privačių interesų registre).

Direktorius  Audrius Misiūnas

 


 

Plungės technologijų ir verslo mokyklos
direktoriaus 2021 m. vasario 2 d.
 įsakymo Nr. V1-23
1 priedas

 

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS PAREIGŲ, KURIAS
EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS  INTERESUS, SĄRAŠAS

 

 1. Mokyklos direktorius.
 2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 3. Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai.
 4. Praktinio mokymo vadovas.
 5. Gimnazijos skyriaus vedėjas.
 6. Vystymo skyriaus vedėjas.
 7. Aptarnavimo ir inžinerinių paslaugų skyriaus vedėjas.
 8. Filialo direktorius.
 9. Tęstinio profesinio mokymo skyriaus vedėjas.
 10. Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas.
 11. Vyriausioji buhalterė.
 12. Personalo vedėja.
 13. Valgyklos vedėja.

­_________________________