Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu 2020 m. gegužės 13 d. Nr. 475

„Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr.207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo” ir  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu 2020m. gegužės 11d.Nr.V-1118 „ Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos )valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms”  ir Plungės technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus įsakymu 2020 m, gegužės 20 d. Nr.V1-41

 

Plungės technologijų ir verslo mokyklos ugdymo procesas organizuojamas mišriuoju  būdu pagal pateiktą planą:

 1. Nuo 2020 m. gegužės 25 d. ugdymo procesas vykdomas:
 • Nuotoliniu būdu:
  • pagrindinio, vidurinio ugdymo gimnazijos skyriaus mokiniams;
  • profesinis teorinis mokymas, išskyrus profesinį praktinį mokymą, kai jo neįmanoma vykdyti nuotoliniu būdu arba jis vykdomas individualių užsiėmimų principu;
  • neformalusis mokinių švietimas.
 • Mokykloje:
  • profesinio praktinio mokymo dalis, kurios neįmanoma vykdyti nuotoliniu būdu, II kurso grupėse (Am18, Ap1-18, Ap2-18, Kp18, V18, Rkd18, TP20T) ;

Praktinio mokymo pamokos vyks pagal pateiktą tvarkaraštį.

 • profesinis mokymas asmenims, kuriems taikomas Užimtumo įstatymas, besimokantiems už įmonių ar savo lėšas (įstojusiems ne per bendrąjį priėmimą);

 

 1. Nuo 2020 m. birželio 1 d. ugdymo procesas vykdomas:
  • Nuotoliniu būdu:
   • pagrindinio, vidurinio ugdymo gimnazijos skyriaus mokiniams;
   • profesinis mokymas, išskyrus profesinį praktinį mokymą, kai jo neįmanoma vykdyti nuotoliniu būdu arba jis vykdomas individualių užsiėmimų principu;
   • neformalusis mokinių švietimas.
 • Mokykloje:
  • konsultacijos IVgimnazijos kl.(2 kurso) mokiniams, skirtos pasirengti brandos egzaminams ir švietimo pagalbai gauti;
  • bendrojo ugdymo dalykų konsultacijos (individualios ar grupinės) gimnazijos skyriaus mokiniams, teikiant švietimo pagalbą ;
  • profesinio praktinio mokymo dalis, kurios neįmanoma vykdyti nuotoliniu būdu, profesinio mokymo 1 ir 2 kurso grupėse pagal pateiktą pamokų tvarkaraštį;
  • profesinis mokymas asmenims, kuriems taikomas Užimtumo įstatymas, besimokantiems už įmonių ar savo lėšas (įstojusiems ne per bendrąjį priėmimą);
  • projektinės ir grupių vadovų veiklos pagal mokytojų, mokinių poreikį mokyklos teritorijoje arba kitose edukacinėse erdvėse.

Organizuojant ir vykdant konsultacijas (individualias ar grupines) ir profesinio mokymo procesą  mokykloje, laikytis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytų būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos.

Atvykstant į mokyklą su savimi turėti apsauginę kaukę ir pirštines.