PATVIRTINTA
Plungės technologijų ir verslo
       Mokyklos 2020 m. rugpjūčio 31d.
                  įsakymu Nr. V1-51

 

Plungės technologijų ir verslo mokyklos bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo
vykdymo tvarkos aprašas, dėl COVID – 19 viruso valdymo

Mokykloje bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vykdomas, vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro – operacijų vadovo sprendimais:

 • Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų (2020-08-17, Nr. V-1838).
 • Dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų (2020-08-17, Nr. V- 1837).

Pagrindiniai reikalavimai Plungės  technologijų ir verslo mokykloje:

 1. Atstumai ir apsaugos priemonės.
 • Kiekvienai klasei, grupei priskiriami konkretūs kabinetai, laboratorijos, kuriose vyks pamokos. Mokiniai dirba vienoje klasėje, mokytojai ateina į klasę. Specializuotose dalykų kabinetuose vyks tik tos pamokos, kurios negali vykti klasėse (gamtos mokslų, technologijų, profesinio praktinio mokymo, IT).
 • Įeinant į mokyklą dezinfekuojamos rankos.
 • Tarp bendrojo ugdymo, profesinio mokymo veiklose dalyvaujančių asmenų turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metrų atstumas.
 • Jei tarp mokinių, mokytojų, mokyklos darbuotojų negali būti išlaikomas bent 2 metrų atstumas, uždarose erdvėse (klasėse, kabinetuose) būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius, kitas priemones.
 • Bendrose uždarose erdvėse – koridoriuose, valgykloje, mokytojų kambaryje, bibliotekoje ar pan., mokyklos darbuotojai, mokytojai ir mokiniai turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
 • Asmens higienos laikymosi būtinybė visiems (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.).
 • Patalpų vėdinimas kiekvienos pertraukos metu; dažnai liečiami paviršiai valomi ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, bendro naudojimo mokymo priemonės išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno asmens naudojimo. Parengtas patalpų dezinfekavimo tvarkaraštis.
 • Kiekvienoje klasėje, laboratorijoje rekomenduojamas dezinfekcinis skystis rankoms.
 • Į biblioteką įleidžiama ne daugiau kaip po 10 žmonių su veidą dengiančiomis kaukėmis.
 • Vykstant renginiams, patalpoje tarp žmonių turi būti išlaikomas 2 metrų atstumas, o lauke 1 metro.
 1. Kontaktų ribojimas ir srautų reguliavimas.
 • Ribojamas pašalinių asmenų patekimas į mokyklą.
 • Prie įėjimo į mokyklą, jos patalpas pateikiama svarbiausia informacija dėl higienos reikalavimų laikymosi, kaukių dėvėjimo mokyklos patalpose tretiems asmenims ir kt.
 • Organizuojamas mokinių srautų judėjimas pro atskirus įėjimus. Atidaromi papildomi įėjimai (išėjimai) mokykloje.
 • Parengtos mokinių judėjimo krypčių nuorodos mokyklos patalpose.
 • Mokytojams rekomenduojama lauke, kitose erdvėse organizuoti įvairių dalykų pamokas, jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka bei oro sąlygos.
 • Mokykloje, siekiant apriboti skirtingų mokinių grupių kontaktus, pamokų vietos ir mokinių judėjimas numatytas sekančiai:

Mokyklos centrinis pastatas, pagal pamokų tvarkaraštyje nurodytų pamokų laiką:

Įėjimas pro centrinį įėjimą, išėjimas per papildomą išėjimą. Mokinių srautas judės ratu.

1 aukštas –Ap1-20, Kp19,V19,Pb19 grupės;

Įėjimas ir išėjimas pro centrinį įėjimą.

2 aukštas – 212 ir 210 kab. –pamokos grupėse pagal tvarkaraštį;

Am-20, Ap2-19; Įėjimas per centrinį įėjimą, išėjimas per papildomą išėjimą.

3 aukštas –  1g20, 2g19B, 2g19A,  Tp20, Ap1-19, Ap2-20,Fn20T, Am19, Tp19.

Įėjimas per centrinį įėjimą, išėjimas per papildomą išėjimą.

 • Bendrabutis, mokomoji virtuvė – V18, K20V profesinės mokymo programos mokiniai;
 • Kirpyklos laboratorija – Kp18 profesinės mokymo programos mokiniai;
 • Pirklio menė – Pb18 profesinės mokymo programos mokiniai;
 • Sektorinis centras – Centrinis įėjimas:

Am18grupė – žemės ūkio mašinų laboratorija, variklių laboratorija (pagal pamokų tvarkaraštyje nurodytų pamokų laiką);

Suv20T– suvirinimo, metalo apdirbimo laboratorijos;

 • įėjimas iš pietinės pusės: Ap1-18, Ap2-18 grupės (pagal pamokų tvarkaraštyje nurodytų pamokų laiką).
 1. Atskirais atvejais mokytojai ir profesijos mokytojai atvyksta į grupei nurodytą mokymo vietą (pagal pamokų tvarkaraštį).
 2. Švietimo pagalba arba individualios konsultacijos vienu metu suteikiamos  tik tos pačios grupės mokiniams.
 3. Sudaromas, budėjimo pertraukų metu mokykloje, tvarkaraštis.
 4. Mokinių maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje, vadovaujantis saugos reikalavimais ir vyks sekančiai:
 • Mokyklos valgykloje suskirstytos atskiros erdvės skirtingų grupių mokiniams.
 • Įeinant į valgyklą dezinfekuojamos rankos.
 • 20 – 11.40 pietūs I, II g. klasių, I kurso mokiniams.
 • 40 – 12.00 valgykloje valgys II, III kurso mokiniams, mokytojams.
 • Tretiems asmenims šiuo metu būti valgykloje draudžiama.
 1. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškė karščiavimas(37,3 C ir daugiau), nedelsiant išleidžiamas namo arba izoliuojamas. Apie tai informuojami tėvai (globėjai). Pranešama visuomenės sveikatos priežiūros specialistui, grupės vadovui, soc. pedagogui. Izoliacijos patalpa parengta pirmame mokyklos aukšte (akvariumas).
 2. Vykdomas mokinių ir tėvų (globėjų) informavimas apie ugdymo tvarką, mokinių judėjimo planus, apsaugos priemones. Mokiniai ir tėvai rugsėjo pirmą savaitę pasirašo  deklaraciją.
 3. Mokiniams, pamokų metu, draudžiama savavališkai pasišalinti iš mokyklos teritorijos.
 4. Įėjimas į tęstinį mokymo skyrių iš kiemo pusės.
 5. Informacija skelbiama mokyklos tinklapyje plungestvm.lt