2020 m. birželio mėn. veiklos planas

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA

SUDERINTA:
Mokyklos direktorius
A. Misiūnas

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA
2020 m. birželio mėn. veiklos planas karantino metu

Eil. Nr. Veiklos turinys Data Atsakingas Veiklos įrodymas
1.
2.
Administracijos pasitarimai veiklos klausimais.
Informacija mokytojams dėl savaitės ugdymo aktualijų.
Visą  mėn. A.Misiūnas
Direktoriaus pavaduotoja Skyrių vedėjai
Pasitarimų protokolai
2. Gimnazijos skyrius
2.1. Visų grupių vadovų susirinkimas. Birželio 2 d., 13 val. Birželio  22 d., 13 val.. R.Pereverzeva Grupių vadovai Susirikimo protokolas
2.2. Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų metodinės grupės susirinkimas. Birželio  10 d. D.Sausdravienė I.Klimaitė Posėdžio protokolas
2.3 Vaiko gerovės komisijos susirinkimas Plungėje ir Rietavo filiale. Birželio 8 d. R.Pereverzeva R.Raudienė Susirinkimo protokolas
2.4. Pasirengimas (patalpų ir kompiuterių parengimas) lietuvių k. ir literatūros MBE. Birželio  mėn. D. Sausdravienė R. Pereverzeva
2.5. Mokslo metų užbaigimui skirtos grupių valandėlės Birželio mėn. Grupių vadovai Grupių vadovų planai
2.6. Pedagogų susirinkimas Birželio 26 d.10 val. Aktų salė R.Pereverzeva Susirinkimo protokolas
2.7. Nuotoliniu būdu pagalba mokiniui: darbas su nepažangiais mokiniais ir mokiniais, pasirinkusiais VBE ir MBE. Visą mėn. D.Sausdravienė Dalykų mokytojai Mokytojų pateikta informacija apie dalyko mokymo rezultatus, skolų taisymą.
2.8. Mokslo metų užbaigimo šventė Birželio mėn. A.Galminienė J.Raišuotienė
2.9. Grupių metinių ataskaitų rengimas ir pristatymas Iki birželio 30 d. D.Sausdravienė A.Bitaris R.Raudienė Grupių vadovai Metinės ataskaitos
2.10 Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis Birželio 22, 23, 25 d.9 val. D.Sausdravienė V.Razgienė
2.11. Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinis brandos egzaminas Birželio 29 d.9 val. D.Sausdravienė R,Pereverzeva
3. Profesinio  mokymo skyrius
3.1. Profesijos mokytojų metodinės grupės susirinkimas. Birželio 11 d. A.Bitaris Susirikimo protokolas
3.2. 3 kurso mokiniams ir Suv18T mokiniams profesinių diplomų įteikimas. Birželio 2-4  d. A.Bitaris R. Namgaudis Protokolai
3.3. Mokinių priėmimo organizavimas Plungės technologijų ir verslo mokykloje, Rietavo filiale. Birželio mėn. R.Pereverzeva R.Raudienė Straipsnis internetiniame puslapyje
4. Neformalusis ugdymas
4.1. Mokinių tarybos susirinkimas zoom platformoje (mokinių veiklos aptarimas, grupių nuotolinio mokymosi sunkumai, pastebėjimai). Birželio 4 d. A.Galminienė Straipsnis internetiniame puslapyje
4.2. Psichologines mokinių konsultacijos ( individualios). Visą mėnesį nuotoliniu būdu I.Daukšienė Konsultacijų grafikas
5. Tęstinio mokymo skyrius
5.1. Ūkininkavimo pradmenų kursai Rietave Birželio 1-24 d. O. Krėpštienė 24 klausytojų sąrašai.
5.2. Traktorininkų kursai Plungėje Birželio 1-19 d. A.Žilius 49 klausytojai sąrašai.
5.3. Virėjų kursai Birželio 1d.- spalio 30 d. A.Žilius 3 klausytojosprotokolas
5.4. Traktorininkų kursai Rietave Birželio 15-30 d. O. Krėpštienė 21 klausytojassąrašai
5.5. Papildomi vairuot. mok. kursai Birželio 3 ir 18 d. A.Žilius 8 klausytojai
5.6. C ir CE vairuotojų kursai Birželio 8 d. A.Žilius 5 klausytojai
 6 Ugdymo proceso stebėsena
6.1. Mokytojų ir pedagoginių darbuotojų dalyvavimas rajono dalykų mokytojų  metodinių būrelių pasitarimuose. Pagal suaugusiųjų švietimo centro  birželio mėn. planą. Mokytojai
6.2. TAMO dienyno tikrinimas.  Visą mėn. D.Sausdravienė A.Bitaris R.Namgaudis R.Raudienė Laiškai mokytojams
6.4. Ugdymo proceso stebėsena: pagalba mokiniams – mokytojų konsultacijos. Visą mėn. D.Sausdravienė R. Pereverzeva Stebėjimo protokolai
7.  Vystymo skyrius
7.1. Dokumentų bei sutarties rengimas projektui  Nr. 08.5.1-ESFA-K-853 „Parama socialiniam verslui“.Dokumentų tvarkymas projekto 09.1.2-CPVA-K-722-01-0028 „PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS PROFESINIO MOKYMO(SI) INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ įgyvendinimui. Birželio  mėn. G.Stonys Paruoštas projektų dokumentų paketas
8. Planų, programų ir kitų dokumentų rengimas
8.1.  Dokumentų rengimas  ir pateikimas ŠMSM naujų modulinių profesinio mokymo programų licencijavimui. Visą mėn. R.Namgaudis A.Bitaris Parengtos programos
8.2. Tvarkaraščių keitimas pagal poreikį ir mokytojų darbo apskaitos žiniaraščių pildymas. Visą mėn. D.Sausdravienė A.Bitaris Tvarkaraščių pakeitimai,žiniaraščiai
8.3. Mokytojų darbo apskaitos žiniaraščių pildymas. Visą mėn. D.Sausdravienė A.Bitaris Tvarkaraščių pakeitimai,žiniaraščiai
8.4. Mokyklos technologijų programų rengimas 9-10 klasės mokiniams ir jų  pristatymas bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenėms Iki birželio 9 d. D.Sausdravienė A.Bitaris R.Pereverzeva Parengtos programos.

Priemonių vykdymas analizuojamas kiekvieno mėnesio pirmą pirmadienį administracijos pasitarime.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Pereverzeva