2014-2017 m. strateginis švietimo planas

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA

TVIRTINU
Plungės technologijų ir  verslo
mokyklos direktorius
Audrius Misiūnas

STATEGINIS ŠVIETIMO PLANAS
2014 – 2017 M.

1. Įvadas

1.1.  Plungės technologijų ir verslo mokykla (toliau – Mokykla) įkurta 1987 m , mokyklos kodas – 190805844, adresas – Mendeno 7, Plungė. Nuo 2002 m. mokyklos steigėjas – LR Švietimo ir mokslo ministerija. Mokykla savo veiklą organizuoja vadovaudamasi Švietimo ir Profesinio mokymo įstatymais, mokyklos nuostatais, kitais teisiniais dokumentais, reglamentuojančiais Švietimą.

Plungės technologijų ir verslo mokykla teikia Telšių, Rietavo ir Plungės rajono mokiniams šiuolaikinį pirminį profesinį ir technologinio profilio vidurinį ugdymą, suaugusiųjų tęstinį mokymą ir kvalifikacijos kėlimą, vykdo ES, Socrates Comenius, Leonardo da Vinči, kitus ugdymo projektus, tenkindama mokinių saviraiškos ir užimtumo poreikius, organizuoja įvairiapusį neformalųjį ugdymą. Mokykla atvira visuomenei ir pokyčiams, čia ugdoma kūrybinga ir dora asmenybė, gebanti aktyviai veikti atviroje ekonominėje ir žinių visuomenėje.

Per 26 veiklos metus mokykla išleido 24 laidas, 3724 mokinius. Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. mokykloje mokosi 563 mokiniai, 23 grupės. Tai rodo mokyklos populiarumą, įvaizdžio augimą visuomenėje, mokymo organizavimo ir specialybių patrauklumą. Mokyklos mokinių ir grupių skaičius didesnis už projektinį pajėgumą. Nuo pat mokyklos įsikūrimo pageidaujančių mokytis mokykloje skaičius yra didesnis, negu planuojama priimti. Mokykla pagal stojančiųjų į mokyklą skaičių keliolika metų yra pirmaujanti tarp kaimyninių profesinių mokyklų. Mokykla pasirengusi vykdyti mokymą pagal 22 profesinio mokymo programas. Šiuo metu mokymas vykdomas pagal 13 profesinio mokymo programų..

1.2.       Mokyklos situaciją ir veiklos pokyčius atspindi 2010 – 2013 m. m. pagrindinės veiklos sričių savianalizės rezultatai:

Veiklos sritis

2010 – 2011 m. m.

2011 – 2012 m. m.

2012 – 2013 m. m.

Mokėsi mokinių 24 grupės, 679 mokiniai 24 grupės, 618 mokiniai 22 grupės, 530 mokiniai
Priimta į pirmą kursą mokinių 8 grupės, 239 mokiniai 8 grupės, 202 mokiniai 6 grupės, 165 mokiniai
Ugdymas. Mokinių mokymo(si) pažangumas 85,2% 85,5% 80,2%
Lankomumas Tenka vidut. pr. pamokų 1 mokiniui – 88 Tenka vidut. pr. pamokų 1 mokiniui – 92 Tenka vidut. pr. pamokų 1 mokiniui – 100
Vidurinio išsilavinimo įgijimas 88.8% 91,9 % 79,3 %
Profesijos įgijimas 67% 65,8% 58%
Mokinių „nubyrėjimas“ 11 % 22 % 23 %
Parengta naujų profesinio mokymo programų 2 0 3
Siūlomų pasirenkamų modulių skaičius 6 6 6
Valstybinių brandos egzaminų laikymas 73,9% 88% 84,9%
Mokyklinių brandos egzaminų laikymas 99,4% 100% 91,3%
Kvalifikacijos egzaminų laikymas Paž. vidurkis: teorija- 6,8, praktika- 8,1 Paž. vidurkis: teorija- 6,56, praktika- 8,19 Paž. vidurkis: teorija- 7,35, praktika- 8,19
Suaugusiųjų mokymo skyriaus paslaugų teikimas Kursų lankytojų- 529, pajamų 274 tūkst. Lt. Kursų lankytojų- 461, pajamų 445 tūkst. Lt. Kursų lankytojų- 320, pajamų 387 tūkst. Lt.
Neformalusis ugdymas 12 būrelių, 150 mokiniai 13 būrelių, 208 mokiniai 10 būrelių, 131 mokinys
Projektų vykdymas Įvykdyti ir vykdomi 5 projektai: 2- ES, 1- Leonardo da Vinči, 1- Comenius, 1-Kultūros rėmimo fondo projektas. Įsisavinta 144 tūkst. Lt. Įvykdyti ir vykdomi 5 projektai : 3 ES, 1 – L. dardo da Vinci , 1- Comenius. Įsisavinta lėšų 1.78 mln. litų Įvykdyti ir vykdomi 4 projektai: 3 –ES, 1- Leonardo da Vinci.   Įsisavinta 1,92 mln. Lt.
Pedagogų kvalifikacija:

ekspertai;

metodininkai;

vyr. mokytojai.

Ekspertai – 3 Metodininkai – 7

Vyr. mokytojai ir vyr. prof. mokytojai – 31 Pedagogų, įgij. kvalif. kateg. – 77%

Ekspertai – 3 Metodininkai – 8

Vyr. mokytojai ir vyr. prof. mokytojai – 33 Pedagogų, įgij. kvalif. kateg. – 78,5%

Ekspertai – 2

Metodininkai – 7

Vyr. mokytojai ir vyr. prof. mokytojai – 31

Pedagogų, įgij. kvalif.

kateg. – 77%

Absolventų įsitvirtinimas darbo rinkoje Baigė – 161;

Įsidarbino – 82;

Tęsia mokslą – 23;

Išvyko į užsienį – 25;

Prižiūri vaiką – 8;

Nedirba – 23.

Baigė – 158;

Įsidarbino – 86;

Tęsia mokslą – 17;

Išvyko į užsienį – 43;

Nedirba – 12.

Baigė – 137;

Įsidarbino – 62;

Tęsia mokslą – 37;

Išvyko į užsienį – 17;

Prižiūri vaiką – 1;

Nedirba – 20.

 

Mokykloje dirba 4 skyriai: gimnazijos, profesinio, tęstinio mokymo ir vystymo. Mokykloje dirba 109 darbuotojai, iš jų 65 pedagogai – 20 mokytojų, 45 profesijos mokytojai.

Pagrindinis mokyklos bendruomenės veiklos tikslas – užtikrinti profesinio mokymo kokybę ir rengiamų specialybių patrauklumą, orientuotą į darbo rinkos poreikius, bendrųjų kompetencijų ugdymą, vidurinio ugdymo kokybę, orientuotą į atnaujintas vidurinio ugdymo programas.

Rengiant strateginį 2014 – 2017 metų planą, remtasi:

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1220 „Dėl strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015, patvirtintu „Lietuvos pažangos strategija – Lietuva 2030|“;
 • Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2011m. kovo 17 d.) (54 str.4 dalis);
 • Valstybės švietimo strategijos 2013 -2022 metų nuostatomis (projektas);
 • Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu;
 • Plungės rajono savivaldybės veiklos strateginiu planu 2014 – 2020 m.( projektas);
 • Mokyklos bendruomenės apklausų duomenimis (diskusijos su mokyklos administracija, anketa mokiniams);
 • Vidaus audito, SSGG tyrimų medžiaga.

Rengiant mokyklos strateginį planą buvo laikomasi viešumo, bendravimo, bendradarbiavimo ir partnerystės principu.

2. Situacijos analizė

2.1. Aplinkos analizė

Mokyklos vizija – moderni Žemaitijos regiono profesinio mokymo įstaiga, teikianti šiuolaikinį pagrindinį ir tęstinį profesinį mokymą, su kokybišką vidurinį išsilavinimą teikiančiu technologinės gimnazijos skyriumi.

Reikšmingesni mokyklos veiklos istorijos faktai:

Teigiamus pokyčius mokyklos veikloje nulėmė sėkmingas ES struktūrinių fondų finansuotų projektų įgyvendinimas:

 • Įvykdytas praktinio mokomojo korpuso kapitalinis remontas ir aprūpinta mokomoji bazė nauja technika ir įranga. Vertė – 3.2 mln. litų.
 • Įdiegti vidiniai profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmai. Projekto vertė – 0,2 mln. litų.
 • Įgyvendintas mokyklos pastatų energetinio ūkio modernizavimas. Vertė 2,4,mln. litų.
 • Pasirašytos ir įgyvendinamos bendradarbiavimo sutartys su 7 Plungės rajono ir 7 Vakarų Lietuvos regiono mokyklomis.
 • Mokykla bendradarbiauja su 30 socialinių partnerių.
  • Mokykla bendradarbiauja ir vykdo bendrus tarptautinius projektus su Norvegijos Voss kolegija, Latvijos Kandavos valstybiniu žemės ūkio technikumu ir Klecko žemės ūkio licėjumi ( Baltarusija).
  • Vykdomas tęstinis mokymas pagal 37 mokymo programų.
  • Kūrybingai dirba 11 negormaliojo ugdymo būrelių.
  • Sportiniai būreliai kiekvienais metais pasiekia gerų rezultatų, užima prizines vietas respublikoje.
  • Atnaujinti istorijos, gamtos mokslų, etikos kabinetai.
  • Kompiuterizuojamas ugdymo procesas ir jo valdymas.
   • Mokiniai ir jų tėvai noriai renkasi mokymąsi mūsų mokykloje; kasmet komplektuojamų mokinių grupių skaičius nuo 7 išaugo iki 9 grupių.
   • Pagrindinis profesinis mokymas vyksta pagal dvylika mokymo programų.
    • Esame bendradarbiaujanti, atvira pokyčiams mokykla, puoselėjame gražias mokyklos tradicijas, aktyviai dalyvaujame rajono gyvenime, formuodami gerą mokyklos įvaizdį.

Tęstinio profesinio mokymo skyrius per pastaruosius 2011-2013 metus darbą organizavo šiomis kryptimis:

 • Kvalifikuotų darbuotojų ruošimas regioninei darbo rinkai;
 • Dirbančiųjų perkvalifikavimas pagal darbo rinkos poreikius;
 • Žemdirbių tęstinis mokymas;
 • Vairuotojų pirminis mokymas;
 • Papildomas vairuotojų mokymas.

Pablogėjus šalies ekonominei situacijai, padidėjus jaunų žmonių emigracijai, sumažėjo besimokančiųjų skaičius.

Problemos:

 • Mažėjantis besimokančiųjų skaičius;
 • Regioninė darbo birža neorganizuoja mokymo paslaugų pirkimo konkursų bei neturi bedarbių perkvalifikavimo ateities koncepcijos;
 • Padidėjo energetinės išteklių kainos.

Nuo 2009 metų pradėtas motorinių transporto priemonių vairuotojų, nuolat pažeidžiančių kelių eismo taisyklių reikalavimus, papildomas mokymas. Per 2011-2013 metus atestuota apie 667 prasižengusių vairuotojų. 2011-2013 metais vykdytas projektas „Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla „Veiklos srities „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“ įgyvendinimo taisyklės“, TR1 traktorininko bei Ūkininkavimo pradmenų mokymas, kurio bendra vertė 186 tūkst. Lt.

Pagal minėtą programą išmokyta 240 žmonių

2.1.1. Išorinės aplinkos analizė

Politiniai veiksniai
Lietuvos valstybinės švietimo strategijos projekto nuostatuose 2013-2022 metams išreikšti vertybiniai principai: demokratiškumas, lygios galimybės, humaniškumas, pilietiškumas ir atvirumas kultūrų įvairovei, nacionalinė tapatybė, kūrybiškumas, efektyvumas, atvirumas naujovėms ir geriausiai pasaulio praktikai. Pagrindinis strategijos tikslas – paversti Lietuvos švietimą tvariu pagrindu veržliam ir savarankiškam žmogui, atsakingai kuriančiam savo ir valstybės ateitį.

Švietimo politikoje numatyta reformuoti aukštąjį mokslą, pertvarkoma mokyklų išorinio vertinimo, mokytojų kvalifikacijos kėlimo bei atestavimo sistema. Vidurinio ugdymo dalykų mokymo turinio pertvarkai įpareigoja brandos egzaminų reforma.

Ekonominiai veiksniai
Lietuvos integracija į Europos Sąjungą įpareigoja kelti mokymo ir mokymosi kokybę, diegti standartus, sujungti pirminio ir tęstinio profesinio mokymo sistemas. Švietimo finansavimas priklauso nuo šalies ekonominės būklės, ekonominių prioritetų ir tikslingo biudžeto paskirstymo.

Ekonominė situacija šalyje turi įtakos švietimo įstaigoms ne tik finansavimo prasme. Esant tokiai ekonominei situacijai, sudėtinga įvertinti profesinio mokymo programų populiarumą darbo rinkoje, greitesnį prisitaikymą prie besikeičiančių darbo rinkos poreikių. Dėl didėjančios emigracijos į ES šalis, didėja ir besimokančiųjų iškritimas iš švietimo sistemos. Taip pat sparčiau augant pragyvenimo lygiui didžiuosiuose Lietuvos miestuose, mokiniai yra priversti rinktis mokymo įstaigas, veikiančias šalia jų gyvenamųjų vietų. Lietuvai tapus Europos sąjungos nare atsirado galimybės naudotis ES struktūrinių fondo lėšomis, kurias galima panaudoti mokymo infrastruktūrai atnaujinti, įsigyti naujų technologijų.

Socialiniai veiksniai
2009 m. Plungės rajono savivaldybėje gyveno 43287 gyventojai, 2012 – 37082, o 2013 metų pradžioje – 37576 gyventojai. Gyventojų skaičius, kaip ir visuose mažesniuose šalies miestuose turi tendenciją mažėti, nors Plungės savivaldybėje gyventojų skaičius ėmė mažėti maždaug nuo 2000 m., kai bendrai šalyje nuo 1996 m.

Tikimybė, kad demografinė struktūra rajone išliks panaši, yra gana menka. Svarbiausia to priežastis – neigiamo natūralaus gyventojų prieaugio dinamika. Šiems procesams reikšmės turi nedidelis gimstamumas ir tebesitęsiantis emigracijos srautas. Visoje šalyje buvo vykdomas mokyklų tinklo optimizavimas. Ši situacija didino konkurenciją tarp švietimo įstaigų.

Technologiniai veiksniai
Plintančios informacinės technologijos daro įtaką ugdymosi sąlygoms. Vykdant Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos mokyklų aprūpinimo kompiuterine įranga programas bei įgyvendinant kitus projektus, per pastaruosius 3 metus ženkliai pagerėjo IT įtaka mokyklos veiklos organizavimui ir ugdymo procesui. Mokykloje vienas kompiuteris tenka 9 mokiniams. Kompiuterizuotos 14 kabinetų vadovų, socialinio pedagogo, bibliotekininko, mokymo dalies sekretorės, bendruomenės slaugytojos, mokyklos administracijos darbo vietos, dvi darbo vietos mokytojų kambaryje. Iš viso mokykloje yra 118 kompiuterių, 20 spausdintuvų, 1 vaizdo grotuvas, 18 televizorių , 28 daugialypės terpės projektoriai, 3 kopijavimo aparatai, 3 interaktyvios lentos. Ugdymo procese naudojamos 9 licenzijuotos kompiuterinės programos, 20 dalykų kompiuterinių programų. Pedagogai nuolat tobulina IT naudojimo kompetencijas, pastaraisiais metais mokytojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminaruose „IT taikymas dalykų mokyme“.

2.1.2. Vidinės aplinkos analizė

Teisinė bazė
Mokykla dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Švietimo ir Profesinio mokymo įstatymais, Švietimo ir mokslo įsakymais, reglamentuojančiais mokyklos veiklą, mokyklos nuostatais, kolektyvine sutartimi, mokyklos patvirtintomis tvarkomis ir veiklos aprašais bei vidaus tvarkos taisyklėmis.

Organizacinė struktūra
Mokykla organizuoja pagrindinį ir tęstinį profesinį mokymą, vidurinį ugdymą bei įgyvendina ugdymo procesą pagal Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų bendruosius pagrindinio profesinio mokymo ir vidurinio ugdymo planus. Mokykloje dirba 4 skyriai: gimnazijos, profesinio, suaugusiųjų mokymo ir vystymosi.

Žmogiškieji ištekliai
Mokinių skaičius 2010-2012 metais krito, o nuo 2013 metų pradėjo augti. Poreikis rinktis mūsų mokyklą mokinius ir jų tėvus skatina tokie veiksniai: mažesnės mokymo išlaidos, vaikas gyvena šeimoje, siekdamas vidurinio išsilavinimo, vaikas kartu įgyja profesiją, greičiau tampa savarankiškas ir pradeda dirbti. Esant tokiai situacijai, 2014-2017 m. planuojame išlaikyti stabilų mokinių skaičių arba nežymų mažėjimą.

Mokykloje dirba 109 darbuotojai, iš jų 61 pedagogas: – 20 bendrojo lavinimo mokytojų ir 41 profesijos mokytojai.

Vienas iš teigiamų rodiklių mokykloje – nedidelė mokytojų kaita. Rajono geografinė padėtis, ūkio sistema bei gyventojų sėslumas nesudaro daug galimybių ir gerų sąlygų mokytojams ieškoti geriau apmokamo, kito pobūdžio darbo. Mokykla, šiuo atveju, nepraranda kvalifikuotų, mokyklos pedagoginę, socialinę, administracinę sistemą išmanančių mokytojų.

Vidutinis pedagogų amžius – 48 metai.

Planavimo sistema
Ją sudaro strateginis planas, metinė veiklos programa, ugdymo planas, skyrių veiklos planai, grupių vadovų, būrelių darbo planai, mokytojų teminiai planai, pedagoginės priežiūros planai, socialinio pedagogo, sveikatos priežiūros darbuotojo, bendrabučio auklėtojo, bibliotekininko veiklos planai.

Finansiniai ištekliai
Mokykla yra finansuojama iš Valstybės biudžeto lėšų, iš pajamų, gautų už suteiktas paslaugas ,iš gyventojų 2% paramos sumokėto pajamų mokesčio lėšų, iš pajamų, kitų teisėtai gautų lėšų. 2014 m. mokyklai skirta valstybės biudžeto lėšų 3790 tūkst. Lt., iš gautų pajamų – 400,00 tūkst. Lt.

Ryšių sistemos, informacinės ir komunikacinės sistemos
Mokykloje įdiegtas lokalus kompiuterinis tinklas ir interneto ryšys. Informacija platinama elektroniniu paštu, veikia mokyklos internetinė svetainė, mokyklos internetinis radijas (TVM radijas). Sukurta mokinių ir mokytojų duomenų bazė, bibliotekos skaitykloje veikia informacinis centras.

Vidaus darbo stebėsena
Mokykloje pedagoginė priežiūra stebima pagal kasmet rengiamus ir metodinėse grupėse aptariamus pedagoginės priežiūros planus. Kasmet atliekama pagrindinių mokyklos veiklos sričių savianalizė, kurios rezultatų analizė aptariama mokytojų taryboje. Mokyklos vidaus auditas atliktas 2011 m.

Konkurentų analizė
Plungės technologijų ir verslo mokykla – vienintelė profesinė mokykla rajone ir nėra kitų arti esančių tokio pobūdžio įstaigų – didelės konkurencijos nejaučiama. Dėl mokyklos gero įvaizdžio ir ugdymo proceso organizavimo, kasmet mokytis atvyksta iš Telšių, Rietavo ir Plungės savivaldybių. Mokykla bendradarbiauja su rajono ugdymo įstaigomis ugdymo metodikos klausimais, organizuoja susitikimus, metodinius užsiėmimus, bendrus renginius.

Artimiausios profesinės mokyklos – VŠĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla, esanti 39 km nuo Plungės, VŠĮ Telšių profesinio rengimo centras nutolęs 38 km, bei Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla – 44 km nuo Plungės miesto.

Dalis mokinių mokyklą palieka gavę brandos atestatą – išeina mokytis į aukštesniąsias ir aukštąsias universitetines mokyklas, išvyksta į užsienį.

3. SSGG analizės suvestinė

Stipriosios pusės

Silpnosios pusės

 • Geras mokyklos įvaizdis regione;
 • Kompetetingi mokytojai;
 • Mokyklos estetinė ir edukacinė aplinka
 • Pagalbos mokiniams organizavimas, geri mokytojų ir mokinių santykiai;
 • Sporto bazė, priemonės ir pasiekimai;
 • ES teigiamų finansavimo galimybių išnaudojimas;
 • Projektinė veikla;
 • Gera kompiuterinės įrangos bazė, aktyviai diegiamos IT;
 • Konkurentų mieste ir rajone nebuvimas;
 • Mokykla turi daug socialinių partnerių;
 • Efektyvus grupių vadovų darbas;
 • Pagalbos mokiniams organizavimas, geri mokytojų ir mokinių santykiai;
 • Mokyklos atvirumas, ryšiai su kitomis ugdymo įstaigomis užsienyje;
 • Geras mikroklimatas
 • Blogas mokinių lankomumas;
 • Mokinių motyvacijos stoka;
 • Dėl krizės mažėjantis tęstinio mokymo klausytojų skaičius;
 • Kvalifikuotų profesijos mokytojų stoka;
 • Nepakankamas aprūpinimas profesinio mokymo priemonėmis ir įranga;
 • Daug nemotyvuotų mokinių.

Galimybės

Grėsmės

 • Mokytojams sudarytos sąlygos IT taikymui dalykų mokyme;
 • Projektinės veiklos plėtojimas, mokyklos tradicijų puoselėjimas įtraukiant bendruomenę;
 • Aktyvus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais;
 • Profesinio informavimo, konsultavimo plėtojimas;
 • Efektyvesnė prevencinė ir socialinio pedagogo veikla, pagalbos mokiniui organizavimas;
 • Ugdymo proceso kokybės tobulinimas, vertybinių nuostatų ugdymas;
 • Ugdymo turinio diferencijavimas;
 • Dalykų ryšiai ir integracija, efektyvesnis mokinių motyvavimas mokymuisi;
 • Profesinio mokymo kokybės gerinimas;
 • Materialinių išteklių panaudojimo ir žmogiškųjų išteklių tobulinimas;
 • Gerosios patirtis sklaida.
 • Galimybė labai sparčiai prisitaikyti, adaptuotis prie greitai besikeičiančių sąlygų, reikalavimų, darbo rinkos poreikių, profesinio mokymo technologijų;
 • Mokinių iškritimas iš švietimo sistemos, nesiliaujantis emigracijos srautas;
 • Mažėjant gimstamumui , mažėja mokinių skaičius;
 • Konkurencija dėl mokinių su rajono bendrojo lavinimo mokyklomis;
 • Menka darbdavių parama vykdant specialistų rengimą;
 • Mokymosi motyvacijos mažėjimas;
 • Esant aukštam informacinių technologijų išsivystymui, mokiniai nenoriai skaito, nelabai noriai imasi sunkesnio kūrybinio darbo, pastebimas vartojiškumas. Daug moksleivių tuščiai leidžia laiką internete, vystosi priklausomybės, kurias mokytojams sunku kontroliuoti;
 • Tėvų bedarbystė ir abejingumas į vaikų ugdymosi rezultatus.

4. MOKYKLOS VEIKLOS STRATEGIJA

MISIJA – teikti kokybišką pirminį, tęstinį profesinį mokymą ir vidurinį ugdymą, rengiant specialistus, atitinkančius darbo rinkos poreikius, gebančius ir pasirengusius sėkmingam tolesniam mokymuisi ir gyvenimui.

VIZIJA – Plungės technologijų ir verslo mokykla – moderni ir atvira naujovėms, lanksti Žemaitijos regiono profesinio mokymo įstaiga, teikianti šiuolaikinį pagrindinį ir tęstinį profesinį mokymą, kokybišką vidurinį išsilavinimą, besimokanti ir besikeičianti, puoselėjanti mokytojų ir mokinių kūrybingumą ir verslumą.

VERTYBĖS: saugumas, teisingumas, demokratiškumas, tolerancija, geranoriškumas.

STRATEGINIAI TIKSLAI:

 1. Strateginis tikslas – tobulinti pirminio, tęstinio profesinio mokymo, vidurinio ugdymo kokybę ir pasiekimus.

Įgyvendinant šį strateginį tikslą bus įgyvendinami prioritetai:

 • Individualiųjų gebėjimų ugdymas ir saviraiškos poreikių tenkinimas;
 • Aktyviųjų ugdymo metodų ir moderniųjų technologijų taikymas mokymo procese;
 • Visapusiška pagalba kiekvienam mokiniui;
 • Mokymosi motyvacijos skatinimas ir lankomumo gerinimas;
 1. 2.Strateginis tikslas – efektyviai valdyti žmoniškuosius išteklius, didinti mokyklos patrauklumą, gerinti jos įvaizdį, tobulinti edukacinę ir estetinę aplinką.

Įgyvendinant šį strateginį tikslą įgyvendinami prioritetai:

 • Mokyklos bendruomenės vertybių sistemos stiprinimas;
 • Savivaldos stiprinimas;
 • Patrauklios bendruomenei, atviros visuomenei mokyklos tobulinimas;
 1. 3.Strateginis tikslas – tobulinti mokyklos veiklos planavimą, plėtoti mokyklos bendruomenės dalyvavimą vertinant, planuojant mokyklos veiklą bei efektyviau naudojant resursus.

Įgyvendinat šį strateginį tikslą bus įgyvendinami prioritetai:

 • Užtikrinamas veiksmingesnis mokyklos veiklos vertinimas ir įsivertinimas;
 • Efektyvesnė metodinė ir tiriamoji veikla;
 • Veiksmingesnis planavimas ir planų vykdymas.

4.1. STRATEGINIŲ VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS

1. Strateginis tikslas: tobulinti pirminio, tęstinio profesinio mokymo, vidurinio ugdymo kokybę ir pasiekimus.

Prioritetų aprašymas:

Mokymosi motyvacijos skatinimas ir lankomumo gerinimas, aktyviųjų ugdymo metodų ir moderniųjų technologijų taikymas ugdymo procese, visapusiška pagalba kiekvienam mokiniui, projektinės veiklos ir tęstinio mokymo plėtra, individualiųjų gebėjimų ugdymas ir saviraiškos poreikių tenkinimas.

Įgyvendinus šį strateginį tikslą, bus pasiekta:

 • Didės mokinių, siekiančių įgyti profesinį ir vidurinį išsilavinimą, skaičius;
 • Pamokose daugiau taikomos IT;
 • Įkurtas praktinio mokymo centras;
  • Gerės praktinio mokymo aprūpinimas, lėšos praktiniam mokymui bus skiriamos pagal programos sudėtingumą ir mokinių skaičių;
  • Gerės baigiamųjų kvalifikacijos egzaminų rezultatai;
  • Užtikrinama ES ir kitų projektų plėtra;
  • Mokiniai gebės įsitvirtinti darbo rinkoje;
  • Teikiamos kokybiškos tęstinio mokymo paslaugos;
  • Daugiau mokinių įgija ne tik vidurinį išsilavinimą, bet ir profesinį išsilavinimą;
  • Gerės mokinių mokymo(si) motyvacija.

4.1.1. KOKYBIŠKO UGDYMO (SI) UŽTIKRINIMAS

Uždavinys

Priemonė

Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo laikas

Atsakingi

Lėšų poreikis

Užtikrinti rengiamų specialybių patrauklumą, ir profesinio ir vidurinio mokymo kokybę, orientuotą į darbo rinkos bei mokymosi visą gyvenimo poreikius. Specialistų poreikių regione tyrimas, bendradarbiaujant su darbo birža. Socialinių partnerių, darbdavių apklausos, susitikimai, praktikų atlikimo darbo vietose analizė. Naujų specialybių rengimas, laikinai atsisakant nepopuliarių. Paklausių specialybių mokanti, rinkos poreikius sekanti mokykla. Kasmet, mokslo metų pabaigoje. Direktoriaus pavaduotojas praktiniam mokymui, profesinio mokymo skyriaus vedėjas, profesijos mokytojai. Sąmatoje numatytos pajamų įmokų lėšos.
Atnaujinti ir parengti 3 naujas paklausias darbo rinkoje ir atitinkančias regiono darbdavių poreikius profesinio mokymo programas. Atnaujintos ir parengtos 3 naujos profesinio mokymo programos. Kiekvienais metais po 1 programą iki gegužės mėnesio. Direktoriaus pavaduotojas

praktiniam mokymui,

profesinio mokymo skyriaus vedėjas,

metodinė grupė.

12 tūkst. Lt.
  Rengiamų specialybių populiarinimas ir motyvavimas specialybės įgyjimui. Skleisti informaciją žiniasklaidoje apie profesijas, mokymosi galimybes, būrelių veiklą, tradicijas. Organizuoti atvirų durų, specialybių, amatų dienas. Kasmet vasario – birželio mėnesiais Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

direktoriaus pavaduotojas

praktiniam mokymui,

profesinio mokymo skyriaus vedėjas,

mokytojų taryba.

Sąmatoje numatytos. lėšos 3 tūkst. Lt.(2014 m. )
Sukurti sektorinį praktinio mokymo centrą. Atlikta praktinio mokymo korpuso renovacija. Įsigyta naujos technikos ir priemonių reikalingų sektorinio praktinio mokymo centro veiklai. 2014 metai Mokyklos vadovai,

vystymo skyrius.

ES projekto lėšos 3 mln. 200 tūkst. Lt.
Profesinio mokymo bazės modernizavimas ir plėtra Aprūpinti kabinetai kompiuterine demonstracine technika, naujausia metodine literatūra ir kita mokymosi medžiaga. Įrengtas maisto ruošimo technologijos kabinetas, ekonomikos kabinetas. Kasmet analizuoti mokytojų taryboje

2014-2015m.

Mokyklos vadovai. Sąmatoje numatytos ir projektų lėšos.
Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją ir gerinti pamokų lankomumą Ieškoti veiksmingesnių būdų mokymosi motyvacijai skatinti: tobulinti l. gerai ir gerai besimokančių ir lankančių pamokas mokinių skatinimo sistemą ir ją vykdyti, kasmet organizuoti gerai besimokančių ir pamokas lankančių mokinių ir jų tėvų pagerbimą, organizuoti kitas prevencines akcijas. Padidės mokymosi motyvacija ir lankomumas . Kiekvienais metais. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

direktoriaus pavaduotojas

praktiniam mokymui,

profesinio mokymo skyriaus vedėjas,

socialinė pedagogė.

Taikyti inovatyvius mokymo(si) metodus ir IT Organizuoti darbą grupėse, grupės diskusijas,   pamokas konferencijas, literatūrines kompozicijas, projekto metodo ir IT taikymą visų ugdymo dalykų pamokose. Aktyvesnė mokinių veikla, gebėjimas kritiškai mąstyti, išsiugdyti savarankiškumą, gebėjimą pritaikyti žinias, spręsti problemas, atsiras vidinė motyvacija. 2014-2015 m. Mokyklos vadovai, pedagogai.
Plėtoti mokymosi visą gyvenimą galimybes. Diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį, atsižvelgiant į mokinių mokymosi stilių ir vadovaujantis vidurinio ugdymo programomis, skatinti mokymąsi bendradarbiaujant, susieti mokymąsi su ugdymu karjerai. Ugdomos asmenybės savitumas, kūrybiškumas, žinių kokybė, pastebima kiekvieno mokinio sėkmė pagal jo gebėjimus. Gerėja valstybinių brandos egzaminų laikymas ir tolesnio mokymosi perspektyva. 2014 – 2017 m. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

skyrių vedėjai ,

metodinės grupės.

Ugdyti vertybines nuostatas Mokinių kūrybiškumo ugdymas, pilietinės, tautinės, kultūrinės bei socialinės savimonės formavimas, dvasingumo ugdymas pamokose ir neformaliojo ugdymo renginiuose.

Kultūrinės pažintinės veiklos organizavimas.

Aktyvesnis mokinių dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, varžybose. Projektų, konkursų, konferencijų, parodų organizavimo kokybė ir kiekybė. 2014– 2017 m. Mokyklos vadovai,

mokinių taryba,

skyrių vedėjai,

pedagogai,

grupių vadovai.

Sąmatoje numatytos lėšos 3 tūkst. Lt.
Plėsti tęstinio suaugusiųjų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo paslaugas, tenkinant regiono darbo rinkos poreikius, gerinant mokymo programų rentabilumo rodiklius.

 

Ruošti dokumentaciją ir materialinę bazę licenzijai gauti pagal TP krovinių vežėjų mokymo programą. Praplės specialybių pasirinkimą ir atitinkamą šiuolaikiniams darbo rinkos poreikiams. 2014 metai Mokymo

organizatoriai.

 

1 000 Lt

Vykdyti naujo projekto pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos srities „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“ pagal TR1, TR2 ir SZ traktorininkų bei ūkininkavimo pradmenų mokymo programas. Pakels dirbančių žemės ir miškų ūkyje asmenų profesinę kvalifikaciją bei kompetenciją, suteiks jiems galimybę prisitaikyti prie naujų rinkos pokyčių bei skatins jų gebėjimą konkuruoti. 2014 – 2015 metais Mokymo

organizatoriai

Vykdyti traktorininko perkvalifikavimo kursus. Suteiks galimybę prisitaikyti prie naujų rinkos pokyčių, skatinant jų gebėjimą konkuruoti Tęstinumas Skyriaus vedėjas,

mokymo

organizatoriai.

Planuojama 10

tūkst..Lt.

Vykdyti papildomą vairuotojų mokymą. Tęstinumas Mokymo

organizatoriai

Numatomos gauti

40 tūkst.

Vykdyti pirminį vairuotojų mokymą. Tęstinumas Mokymo

organizatoriai

50 tūkst.
Tobulinti mokyklos infrastruktū

rą, edukacinę aplinką, mokinių profesines kompetencijas, aktyviai rengiant projektus.

Naujų plėtros galimybių paieška rengiant naujus projektus 2014 – 2020 m. paramos panaudojimo strategijoje.

Teikti paraiškas ir siekti investicijų mokyklai iš ES ir kitų fondų.

 

Įgyvendinami nauji projektai, gerinama mokyklos infrastruktūra.

 

Per visą laikotarpį

 

 

 

Vystymo skyriaus darbuotojai,

projektų darbo grupės.

 

Planuojama pritraukti apie

5 mln. Lt.

Mokinių ir mokytojų dalyvavimas ES švietimo programose ir projektuose. Dalyvaus apie 60 mokinių ir 30 mokytojų.

Užtikrinama metodinė sklaida, plačiau taikomi inovatyvūs ugdymo metodai.

Visą ataskaitinį laikotarpį Mokyklos direktorius, direktoriaus   pavaduotojai,

pedagogai.

Projektinės lėšos
Projektinių lėšų, užtikrinant saugias ugdymo ir darbo sąlygas plėtra. Renovuoti mokyklos pastatai ir mokymo bazė, užtikrinami estetiniai ir sanitariniai higieniniai reikalavimai.

Kasmet įsigyjamos individualios apsaugos priemonės ir spec. apranga.

Kiekvienais metais Vystymo skyrius,

Direktoriuas pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams, direktoriaus pavaduotojas praktiniam mokymui,

civilinės saugos

inžinierius.

Projektinės ir mokinio krepšelio lėšos.

 

 1. 2.Strateginis tikslas – užtikrinti kokybišką materialinių išteklių panaudojimą ir žmogiškųjų išteklių tobulinimą, didinti mokyklos patrauklumą, gerinti jos įvaizdį, tobulinti edukacinę ir estetinę aplinką.

Prioritetų aprašymas:

 • Apsirūpinimas materialiniais ištekliais, jų panaudojimas.
 • Žmoniškųjų išteklių bei metodinės veiklos tobulinimas.
  • Mokytojų, personalo kvalifikacijos tobulinimas, gerosios patirties sklaida, mokyklos įvaizdžio, edukacinės ir estetinės aplinkos tobulinimas.

Įgyvendinus šį strateginį tikslą, bus pasiekta:

 • Pagerės valdymo kokybė, mokymo ir mokymosi sąlygos, mokyklos įvaizdis;
 • Veiklesnė, saugesnė ir draugiškesnė mokyklos bendruomenė;
 • Efektyvesnė savivalda;
 • Patobulintos pedagogų profesinės kompetencijos.

4.1.2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ TOBULINIMAS, MATERIALIŲJŲ IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMAS

Tobulinti pedagogų profesinės kompetencijas ir valdymo kokybę.

Gilinti pedagogines-psichologines kompetencijas organizuojant kursus (ypač darbui su gabiais ir silpnos mokymosi motyvacijos mokiniais).

Pagerės ugdymo kokybė, mokinių ir mokytojų tarpusavio bendravimas pamokų metu. Mokiniams, turintiems įvairių problemų, bus lengviau integruotis mokyklos bendruomenėje.

Kiekvienais mokslo metais 1 seminaras, konferencija mokyklos pedagogams.

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

skyrių vedėjai.

Sąmatoje numatytas kvalifikacijos tobulinimui lėšos.

12 tūkst. Lt.(2014 m.)

Tobulinti mokytojų kompetencijas.

Padidės atestuotų mokytojų skaičius.

2014 – 2017 m.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

skyrių vedėjai.

Sąmatoje numatytas kvalifikacijos tobulinimui lėšos.

Organizuoti veiksmingą ir tikslingai orientuotą į mokyklos veiklos gerinimą, personalo kvalifikacijos tobulinimą.

Pagerės mokyklos veikla ir personalo bendradarbiavimas.

Kiekvienais mokslo metais organizuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarą mokyklos darbuotojams. Pedagogai dalyvauja seminaruose pagal individualius poreikius.

Direktorius,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Kvalifikacijos tobulinimo lėšos 1 tūkst. Lt.

 

Valdymo efektyvumo, padalinių bendradarbiavimo pagal atskiras veiklos sritis analizė ir įvertinimas.

Tobulinama valdymo struktūra, tikslinamos pareigybės, gerėja valdymo efektyvumas, mažėja valdymo išlaidos.

2014 – 2017m.

Direktorius,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

skyrių vedėjai.

Tobulinti kokybiško užimtumo, prevencinę, veiklą ir saugios bendradarbiavimo aplinkos kūrimą.

Mokyklos bendruomenės socialinių problemų analizė ir jų sprendimas, prevencijos paslaugų ir bendradarbiavimo plėtros renginiai.

Pagerės mokyklos mikroklimatas. Daugiau mokinių mokysis, pagerės pamokų lankymas.

2014 – 2017 m.

Projektų ir sąmatoje numatytos neformaliojo ugdymo lėšos.

Neformaliojo ugdymo būrelių veiklos organizavimas pagal mokinių poreikius.

Ne mažiau kaip 8 kūrybingai ir patraukliai veiklą organizuojančių būrelių.

Kiekvienais mokslo metais.

Mokyklos vadovai,

būrelių vadovai.

Sąmatoje numatytos neformaliajam ugdymui lėšos

30 tūkst. Lt

Tobulinti prevencinę, tolerantiškos mokinio ir mokytojo bendradarbiavimo aplinkos kūrimo veiklą.

Sukurti patyčių mažinimo prevencijos strategiją mokykloje, atsižvelgiant į visuomenės ir jaunimo šiandienines problemas.

Mokykloje mažės patyčių, bendruomenė jausis saugiai.

2014 – 2017 m.

Administracija, soc. pedagogas,

grupių vadovai.

Organizuoti renginius, paskaitas-pokalbius mokiniams iš socialinės rizikos šeimų, socialinę atskirtį patiriantiems mokiniams ir našlaičiams.

Sukursime tolerantišką aplinką mokykloje.

2014 – 2017 m.

Mokyklos bendruomenė.

Padėti lengviau adaptuotis naujai atėjusiems mokiniams, suteikiant įvairiapusę pagalbą.

Mokiniai lengviau pritaps prie mūsų mokyklos bendruomenės ir jausis saugūs

2014 – 2017 m.

Mokyklos bendruomenė.

Kurti patrauklią bendruomenę, atvirą visuomenei mokyklą.

Organizuoti visuotinius tėvų susirinkimus ir „atvirų durų“ dienas, susitikimus socialiniams partneriams, rajono mokykloms, visuomenei.

Pagerės mokyklos bendruomenės ir mokinių tėvų, socialinių partnerių, mokyklų bendradarbiavimas. Gerės mokyklos įvaizdis.

2014 – 2017m.

Administracija, grupių vadovai.

Sąmatoje numatytas profesinio orientavimo lėšos 1 tūkst. Lt.

Informacinės elektroninės duomenų (dokumentų) bazės kūrimas Vidaus audito tvarkos pagrindu.

Efektyvesnė veiklos savianalizės ir veiklos tobulinimas.

2014 – 2017m.

Direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams.

Gerosios patirties sklaida ir bendradarbiavimas su partneriais.

Efektyvesnė metodinė veikla ir bendradarbiavimas su soc. partneriais.

2014 – 2017m.

Mokyklos vadovai,

metodinių grupių vadovai.

Informacijos apie mokyklą sklaida spaudoje, internetinėje mokyklos svetainėje, vietinėse televizijos ir radijo laidose.

Efektyvesnis visuomenės informatyvumas apie mokyklos veiklą.

Nuolat.

Mokyklos vadovai,

vystymo skyrius.

Įgyvendinti materialinių išteklių apsirūpinimo programas, tobulinti estetinę edukacinę aplinką.

Saugių ugdymo ir darbo sąlygų užtikrinimo plėtra ir higienos normų reikalavimų vykdymas mokykloje.

Gerės reikalavimų vykdymas, sveikesnė darbo aplinka.

Nuolat.

Direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams.

Efektyvaus ir taupaus finansinių išteklių metinėse fondo sąmatų ribose panaudojimo priemonės.

Užtikrinamas kokybiškas ugdymo proceso aprūpinimas ir organizavimas, kita mokyklos veikla.

2014 – 2017 m.

Direktorius,

vyr. buhalterė.

Biudžeto lėšos 3790 tūkst. Lt.(2014 m.)

Atnaujinti vadovėlių, literatūros ir spaudinių fondus.

Gerės ugdymosi aplinka ir pamokos organizavimas.

Visą ataskaitinį laikotarpį.

Skyrių vedėjai, bibliotekos vedėja.

Sąmatoje numatytos lėšos 18 tūkst.

(2014 m.)

Efektyvesnis patalpų panaudojimas.

Įrengta moksleivių poilsio erdvė, įrengta automobilių   priežiūros laboratorija, bendrabučio pirmo aukšto pritaikymas viešbučio darbuotojo profesinės programos vykdymui, įrengta kosmetologijos praktinio mokymo laboratorija.

Per 2014 – 2017 m.

Direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams.

Pritrauktinės ir biudžeto lėšos 40 tūkst. Lt.

Mokyklos teritorijos apželdinimas ir pėsčiųjų takų pertvarkymas.

Pagerės mokyklos aplinkos estetika ir funkcionalumas.

2014 – 2015 m.

Direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams.

Pritrauktinės ir biudžeto lėšos

10 tūkst. Lt.

Edukacinės aplinkos tobulinimas.

Atliktas 4 mokomųjų ir 5 darbo kabinetų remontas.

2014 – 2017 m.

Direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams.

Pritrauktinės ir biudžeto lėšos

15 tūkst. Lt.

 

 1. 3.Strateginis tikslas – tobulinti mokyklos veiklos planavimą, plėtoti mokyklos bendruomenės dalyvavimą vertinant, plėtojant mokyklos veiklą bei efektyviau naudojant resursus.

Prioritetų aprašymas:

 • Tiriamosios veiklos, savianalizės;
 • Mokyklos veiklos rezultatų kokybiškas fiksavimas, analizė,;
 • Veiksmingas problemų iškėlimas;
 • Veiklos planavimas ir vykdymo kontrolė.

Įgyvendinus šį strateginį tikslą, bus pasiekta:

 • Užtikrinamas veiksmingesnis mokyklos veiklos vertinimas ir įsivertinimas;
 • Efektyvesnė metodinė ir tiriamoji veikla;
 • Veiksmingesnis planavimas ir planų vykdymas.

4.1.3. MOKYKLOS VEIKLOS PLANAVIMO TOBULINIMAS

Užtikrinti veiksmingą mokyklos veiklos vertinimą, įsivertinimą ir planavimą Tiriamosios veiklos organizavimas: mokinių pažangumo ir lankomumo, kvalifikacijos ir brandos egzaminų laikymas, neformaliojo ugdymo būrelių rezultatų ir veiklos analizė. Fiksuotos mokinių sėkmės, problemos, pasiekimai.

Atlikta analizė.

Kiekvienais mokslo metais. Mokyklos vadovai,

mokytojai.

Nuolatinis pedagoginės veiklos stebėjimas, analizavimas ir vertinimas. Veiksmingas pedagoginės priežiūros planavimas Kiekvienais mokslo metais. Mokyklos vadovai,

metodinė taryba.

Atsiliepimų rinkimas apie mokinių parengimo kokybę iš socialinių partnerių, ūkininkų, įmonių, kuriose atlieka praktiką ir dirba mokiniai. Gauti atsiliepimai padės planuoti ir spręsti praktinio mokymo problemas. Kiekvienais mokslo metais. Praktinio mokymo vadovas,

profesinio mokymo skyriaus vedėjas.

Mokyklos savianalizės, vidaus audito organizavimas. Veiksmingas mokyklos veiklos įsivertinimas. 2014 – 2017 m. Mokyklos vadovai ,

skyrių vedėjai,

metodinės grupės.

Darbo grupių veiklos planavimas ir plano vykdymo prižiūra. Į veiklos planavimą ir priežiūrą įtraukiama daugiau mokyklos bendruomenės narių. Sudaromos darbo grupės pagal poreikius. 2014 – 2017 m. Mokyklos vadovai.
  Mokyklos strateginio plano ir metinių veiklos programų vykdymo analizė mokyklos ir mokytojų taryboje. Efektyvesnė plano vykdymo priežiūra. Kasmet, birželio mėn. Mokyklos vadovai.

 

SUDERINTA
2013 m. gruodžio 19 d.
Mokyklos tarybos posėdžio protokolo Nr. V11-1 nutarimu.

PRITARTA
Lietuvos Respublikos
Švietimo ir mokslo ministerijos
Kanclerio 2014 m.

2019 m. spalio mėn. veiklos planas

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA

SUDERINTA:
Mokyklos direktorius
A. Misiūnas

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA
2019 m. spalio mėn. veiklos planas

Eil. Nr. Veiklos turinys Data Atsakingas Veiklos įrodymas
1.
2.
Administracijos pasitarimai veiklos klausimais;Pasitarimai su mokytojais veiklos klausimais; Antradienis, po 2 pamokų; A.Misiūnas
R.Pereverzeva D.Sausdravienė A.Bitaris R.Namgaudis
Pasitarimų protokolai
2. Posėdžiai, pasitarimai, renginiai, veiklos priežiūra
2.1. Metodinės tarybos susirinkimas. Spalio 3 d. R.Pereverzeva Protokolas
2.2 Tarptautinės mokytojų dienos minėjimas. Spalio 4 d. A.Galminienė Informacija mokyklos svetainėje
2.3. Paskaita  mokiniams „Būkime švarūs ir tvarkingi“. Spalio 1-4 d. A.Šarkauskienė Informacija mokyklos svetainėje
2.4. Mokinių supažindinimas su BE ir PUPP organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašais. Iki spalio 7 d. R. Pereverzeva D. Sausdravienė R.Raudienė Mokinių parašai
2.5. Mokyklinio technologijų brandos egzamino vykdymas. Spalio – kovo mėn. R.Pereverzeva Profesijos mokytojai Mokinių sąrašai
2.6. Solidarumo bėgimas „Gelbėkime vaikus“. Spalio 10 d. R.Kuprys A.Galminienė Grupių vadovai Informacija mokyklos svetainėje
2.7. Renginiai, skirti Vaižganto metams paminėti:-lietuvių k. pamokos kitose erdvėse (išvykos į Kulius);-filmų apie Vaižgantą žiūrėjimas ir aptarimas;-pamoka – sąspietis „J.Tumo-Vaižganto gatve su Vaižgantu“.  Spalio 14-18 d. D.Sausdravienė I.Klimaitė Lietuvių k. mokytojos Informacija mokyklos svetainėje
2.8.  Kp 17 ir Kp18 gr. praktiniai mokymai kitose erdvėse- Plungės senelių namuose. Spalio 1-15 d. A.Bitaris R.Namgaudis Informacija mokyklos svetainėje
2.9. Dalyvavimas Krašto apsaugos dienos renginyje.  Spalio 21-24  d. D. Sausdravienė V. Žutautaitė Informacija mokyklos svetainėje
2.10. Pedagogų susirinkimas. Spalio 16 d.,  po 8 pamokų. R.Pereverzeva Susirinkimoprotokolas
2.11. Paskaita skirta Pasaulinei regėjimo dienai paminėti. Užsiėmimai su1g19A ir 1g19B grupių mokiniais. Spalio mėn. A.Šarkauskienė Informacija mokyklos svetainėje
2.12.  Ig klasės mokinių adaptacija: diagnostinių žinių patikrinimo testų ir mokymosi problemų analizė.  Iki spalio 24 d. D.Sausdravienė Rezultatų suvestinės
2.13.  Vaiko gerovės posėdis. Spalio  22 d. R.Pereverzeva Posėdžio protokolas
2.14.  Šiaurietiškas vaikščiojimas, 8 užsiėmimai (1g19A grupė), mokymus ves Aušra Grikštaitė, visuomenės sveikatos specialistė. Spalio mėn. A.Šarkauskienė Informacija mokyklos svetainėje
2.15. Renginys „Konstitucija gyvai“ (stendas, viktorina ir kt.). Spalio 25 d. D.Sausdravienė Istorijos mokytojos Informacija mokyklos svetainėje
2.16. Ap 17 grupės mokymai Telšių RPMC Spalio mėn. A.Bitaris R.Namgaudis Informacija mokyklos svetainėje
2.17. Pirmo kurso krikštynos. Spalio mėn. A.Galminienė Mokinių taryba Informacija mokyklos svetainėje
2.18. „Gera daryti gera!“ – Apleistų kapų tvarkymas Rietave. Spalio mėn. Būrelio vadovas, grupių vadovai Informacija mokyklos svetainėje
2.19. Ržū18T ir Ržū19T moksleivių edukacinė išvyka į žemės ūkio ūkį. Spalio mėn. Prof. mokytojos O. Krėpštienė ,V. Jocienė Informacija internetiniame puslapyje
2.20. Soc. darbuotojų padėjėjų edukacinė pamoka Rietavo soc. paslaugų centre ir Rietavo senelių globos namuose. Spalio mėn. O. Krėpštienė J. Petreikienė Informacija internetiniame puslapyje
2.21. Pedagoginė priežiūra I kurso  profesinėse pamokose.Pedagoginė priežiūra: mokinių darbas pamokoje, asmeninės pažangos vertinimas. Pamokų I-IIg klasėje stebėjimas. Spalio mėn. A.Bitaris D.Sausdravienė R.Pereverzeva Pamokų stebėjimo protokolai
2.22. Mokytojų ir pedagoginių darbuotojų dalyvavimas rajono dalykų mokytojų  metodinių būrelių pasitarimuose. Pagal suaugusiųjų švietimo centro  spalio mėn. planą. Mokytojai
3. Planų, programų ir kitų dokumentų rengimas
3.1. Elektroninio dienyno pildymas, problemų analizė, koregavimas. Spalio mėn. V.Tilindienė Mokytojai
3.2. Tvarkaraščių sudarymas ir mokytojų darbo apskaitos žiniaraščių pildymas. Spalio mėn. D.Sausdravienė A.Bitaris Tvarkaraščių pakeitimai,žiniaraščiai
3.3. Gimnazijos skyriaus metinio veiklos  plano rengimas. Iki spalio 5 d. D.Sausdravienė Parengtas planas
3.4. Gimnazijos skyriaus mokytojų metodinės grupės darbo plano rengimas. Iki spalio 5 d. D.Sausdravienė I.Klimaitė Parengtas ir suderintas planas
3.5. Profesinio mokymo skyriaus metinio veiklos plano rengimas. Iki spalio 5 d. A.Bitaris R.Namgaudis Parengtas planas
3.6. Mokyklos erdvių tvarkymas. Spalio mėn. Mokyklos Rietavo filialo administracija

Priemonių vykdymas analizuojamas kiekvieno mėnesio pirmą pirmadienį administracijos pasitarime.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                              R. Pereverzeva