2020 m. rugsėjo mėn. veiklos planas

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA

SUDERINTA:
Mokyklos direktorius
A. Misiūnas

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA
2020 m. rugsėjo mėn. veiklos planas karantino metu

Eil. Nr. Veiklos turinys Data Atsakingas Veiklos įrodymas
1.
2.
Administracijos pasitarimai veiklos klausimais.
Informacija mokytojams dėl savaitės ugdymo aktualijų.
Rugsėjo mėn.
Antradienis, po 2 pamokų
A.Misiūnas
Direktoriaus pavaduotoja Skyrių vedėjai
Pasitarimų protokolai
2. Gimnazijos skyrius
2.1. Mokslo ir žinių diena. Rugsėjo  1d. A. Galminienė, Grupių vadovai Straipsnis internetiniame puslapyje
2.2. Metodinės tarybos susirinkimas. Rugsėjo 2 d. R. Pereverzeva Skyrių vadovai Metodinių grupių pirmininkai Susirinkimoprotokolas
2.3 Vaikų Gerovės komisijos posėdis.  Rugsėjo 7 d. po 8 pamokų. R.Pereverzeva M.Stonkienė Grupių vadovai Posėdžio protokolas
2.4. Bendrojo  ugdymo metodinės grupės susirinkimas. Rugsėjo 15 d. I.Klimaitė R.Pereverzeva D.Sausdravienė Susirinkimoprotokolas
2.5. Grupių vadovų metodinės grupės susirinkimas.  Rugsėjo 16 d., po 8 pamokų R. Pereverzeva M.Stonkienė Grupių vadovai Susirinkimoprotokolas
2.6. Pagalbos nepažangiems, motyvacijos stokojantiems mokiniams organizavimas. Konsultacijos. Visą mėn. D.Sausdravienė A.Bitaris Dalykų mokytojai Mokytojų pateikta informacija apie dalyko mokymo rezultatus, skolų taisymą.
2.7. Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų  duomenų suvedimas į PMIS sistemą, Mano dienyną. Iki rugsėjo 14 d. A.Galminienė D.Sausdravienė Dalykų mokytojai
2.8. Grupių valandėlių grupėse organizavimas. Iki rugsėjo 15 d. Grupių vadovai
3. Profesinio  mokymo skyrius
3.1. Profesinio mokymo dalykų mokytojų duomenų į PMIS sistemą, Mano dienyną suvedimas. Iki rugsėjo 14 d. A.Galminienė Dalykų mokytojai
3.2. Profesijos mokymo dalykų mokytojų metodinis susirinkimas. Rugsėjo 14 d. A.Bitaris R.Namgaudis D.Bartkuvienė Susirinkimo protokolas
4. Neformalusis ugdymas
4.1. Grupių seniūnų  susirinkimas.Naujos mokinių tarybos tvirtinimas. Iki rugsėjo 15 d. A.Galminienė Mokinių taryba Susirinkimo protokolas
4.2. Mokinių gyvenančių bendrabutyje susirinkimas Rugsėjo 22 d. A. Kadė Bendrabučio taryba Susirinkimo protokolas
4.3. Europos kalbų diena (Rietavo filialas). Rugsėjo mėn. R.Raudienė Straipsnis internetiniame puslapyje
4.4. Mokinių neformaliojo ugdymo būrelių pasirinkimas. Iki rugsėjo17d. A.Galminienė
4.8. Bendrystės valanda. Rugsėjo mėn. Administracija
5. Tęstinio mokymo skyrius
5.1. Papildomi vairuotojų mokymo kursai, egzaminas. Rugsėjo 3 d. A.Žilius 4 klausytojaiEgz. protokolas
5.2. Ūkininkavimo pradmenų kursai Rietave. Rugsėjo 7 d. O. Krėpštienė 15  klausytojųsąrašas
5.3. Skardininkų, santechnikų, suvirintojų mokymo kursai Rugsėjo 14 d. A.Žilius 6  klausytojaisąrašas
5.4. Traktorininkų kursai Rietave Rugsėjo 14 d. O. Krėpštienė 22 klausytojai,sąrašai
5.5. Mūrininkų, dažytojų, plytelių klojėjo tinkuotojų ir C ir CE kat. Vairuotojų kursai. Rugsėjo 15 d. A.Žilius 4 klausytojai  Sąrašai.
5.6. Virėjų, konditerių, Maisto (žuvies apdorojimo ir perdirbimo) pramonės darbuotojo mokymo kursai Rugsėjo 16 d. A.Žilius 5 klausytojai, sąrašas
5.7. Papildomi vairuotojų mokymo kursai, egzaminas. Rugsėjo 17 d. A.Žilius 6 klausytojai, Egz. protokolas.
5.8. Elektrikų mokymo kursai Rietave Rugsėjo 21 d. O. Krėpštienė 6 klausytojai, sąrašas
5.9. Papildomi vairuotojų mokymo kursai, egzaminas.  Rugsėjo 3 d. A.Žilius 4 klausytojaiEgz. protokolas
5.10. Ūkininkavimo pradmenų kursai Rietave Rugsėjo 7 d. O. Krėpštienė 15  klausytojųsąrašas
5.11. Skardininkų, santechnikų, suvirintojų mokymo kursai Rugsėjo 14 d. A.Žilius 6  klausytojaisąrašas
5.12. Traktorininkų kursai Rietave Rugsėjo 14 d. O. Krėpštienė 22 klausytojai,sąrašai
 6 Ugdymo proceso stebėsena
6.1. Mokytojų ir pedagoginių darbuotojų dalyvavimas rajono dalykų metodinių būrelių pasitarimuose. Pagal suaugusiųjų švietimo centro rugsėjo mėn. planą. Mokytojai
6.2. Dalijimasis patirtimi „Kolega- kolegai“.  Rugsėjo mėn. R. Pereverzeva D.Sausdravienė Pamokų stebėjimo protokolai
6.3. MANO dienyno priežiūra, duomenų koregavimas.  Visą mėn. D.Sausdravienė A.Bitaris R.Namgaudis R. Pereverzeva Patikros protokolas
6.4. Ugdymo proceso stebėsena: pagalba mokiniams – mokytojų konsultacijos. Visą mėn. D.Sausdravienė R. Pereverzeva VGK nariai Stebėjimo protokolai
7.  Vystymo skyrius
7.1. Dokumentų tvarkymas projektui  Nr. 08.5.1-ESFA-K-853 „Parama socialiniam verslui“.Dokumentų tvarkymas projekto 09.1.2-CPVA-K-722-01-0028 „PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS PROFESINIO MOKYMO(SI) INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ įgyvendinimui. Rugsėjo  mėn. G.Stonys Paruoštas projektų dokumentų paketas
7.2. Ataskaita po projekto užbaigimo “Traditions across the boarders” Rugsėjo  mėn. G.Stonys Paruoštas projektų dokumentų paketas
7.3. Projekto 08.5.1-ESFA-K-853 „Parama socialiniam verslui“ pristatomasis renginys Mažeikiuose bei Telšiuose Rugsėjo 10d. G.Stonys Informacija internetiniame puslapyje
7.4. Projekto 08.5.1-ESFA-K-853 „Parama socialiniam verslui“ pristatomasis renginys Rietave Rugsėjo 11d. G.Stonys Informacija internetiniame puslapyje
8. Planų, programų ir kitų dokumentų rengimas
8.1. Mokomųjų  dalykų ilgalaikių planų rengimas ir aprobavimas. Iki rugsėjo 17 d. Mokytojai Metiniai veiklos planai
8.2. Laikinųjų  grupių sudarymas ir etatinių sąrašų rengimas. Iki rugsėjo 18 d. A.Bitaris D.Sausdravienė R.Raudienė
8.3 PMIS sistemos administravimas (duomenų suvedimas). Visą mėn. R.Pereverzeva A.Galminienė Skyrių vedėjai
8.4. MANO dienynas duomenų suvedimas, konsultacijos. Visą mėn. R.Pereverzeva A.Galminienė V.Tilindienė
8.5. VGK metinio plano rengimas. Iki rugsėjo 15 d. R.Pereverzeva
8.6. Skyrių , metodinių grupių, neformaliojo ugdymo, grupių vadovų , kitų ugdymo sričių veiklos planų rengimas. Iki rugsėjo 18 d. R.Pereverzeva D.Sausdravienė A.Bitaris Grupių vadovai Veiklos planai 2020-2021 m. m.
8.7. Mokinių mokymo lėšų ataskaitų pateikimas informacinėje sistemoje ŠVIS, mokinių sąrašų suvedimas į Mokinių registrą. Iki rugsėjo 10 d. V.Strazdauskienė R. Krikščiukienė R.Pereverzeva

Priemonių vykdymas analizuojamas kiekvieno mėnesio pirmą pirmadienį administracijos pasitarime.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Pereverzeva