2021 m. sausio mėn. veiklos planas

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA

SUDERINTA:
Mokyklos direktorius
A. Misiūnas

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA
2021 m. sausio mėn. veiklos planas karantino metu

Eil. Nr. Veiklos turinys Data Atsakingas Veiklos įrodymas
1.
2.
Administracijos pasitarimai veiklos klausimais.
Informacija mokytojams dėl savaitės ugdymo aktualijų nuotoliniu būdu (per zoom).
Sausio mėn.
Pirmadieniais po 8 pamokų.
A.Misiūnas
Direktoriaus pavaduotoja Skyrių vedėjai
Pasitarimų protokolai
2. Gimnazijos skyrius
2.1. Grupių vadovų metodinės grupės susirinkimas nuotoliniu būdu.  Sausio 7 d., po 8 pamokų R.Pereverzeva D.Sausdravienė A.Bitaris Grupių vadovai Grupių vadovų veiklos apskaitos dokumentai
2.2. Rajoninė (nuotolinė) anglų k. olimpiada 11 kl. mokiniams. Sausio 8 d. D. Sausdravienė V. Razgienė Protokolai
2.3. Nuotolinė istorijos ir pilietiškumo pamoka, skirta sausio 13 dienai paminėti . Sausio 13 d. A. Galminienė V.Žutautaitė S. Gedgaudienė Pamokų stebėjimo protokolai
2.4. Mokyklinė (nuotolinė) matematikos olimpiada 11-12 kl. mokiniams. Sausio mėn. J. Raišuotienė M. Stonkienė Protokolai
2.5. Mokinių signalinių pusmečio rezultatų aptarimas.Pagalbos nepažangiems, blogai pamokas lankantiems, motyvacijos stokojantiems mokiniams organizavimas konsultacijų pamokose. Visą mėn. R. Pereverzeva
D.Sausdravienė Gr. vadovai
Mokytojų pateikta informacija apie dalyko mokymo rezultatus
2.6. Vaiko Gerovės komisijos posėdis. Sausio 12 d.,15 val.. I.Daukšienė Posėdžioprotokolas
2.7. Tėvų, grupių vadovų ir mokinio nuotoliniai susitikimai. Sausio mėn. Grupių vadovai Grupių vadovų veiklos dokumentai
2.8. Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų metodinės grupės susirinkimas. Sausio 20 d., po 8 pamokų. D.Sausdravienė I.Klimaitė Susirinkimo protokolas
3. Profesinio  mokymo skyrius
3.1. Maisto (žuvies apdorojimo ir perdirbimo) pramonės darbuotojo modulinės profesinio mokymo programos aptarimas su UAB „VIČI“ atsakingais darbuotojais..  Sausio mėn. A.Bitaris R.Namgaudis
3.2. Pasiruošimas licencijuoti naują modulinę profesinio mokymo programą: metalo apdirbimo staklininko  ( T32071501). Sausio mėn.. A.BitarisR.Namgaudis
3.3. Ržū19T, Rsuv19T kompetencijų vertinimas. Sausio 18-19-20 d. R.Raudienė R.Namgaudis Kompetencijų vertinimo protokolai
3.4. Susirinkimas su profesijos mokytojais nuotoliniu būdu( per zoom). Kiekvieną sausio antradienį, 15 val. A.Bitaris
3.5. Profesinio mokymo mokytojų metodinės grupės susirinkimas nuotoliniu būdu. Sausio 19 d. , 15 val. D.Bartkuvienė A.Bitaris Susirinkimo protokolas
3.6. Dalyvavimas mokymuose pagal projektą “Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas” (įgyvendina KPMPC).  Sausio 14 d. A.Bitaris R.Namgaudis Pažymėjimas
3.7. Pasiruošimas išleisti į „ Įvadas į darbo rinkos“ modulį Pb18 grupę. Sausio mėn. R.Namgaudis
3.8. Tarptautinės edukacijos dienos minėjimas Rietavo filiale. Sausio 25 d. Filialo administracija, mokytojai Straipsnis internetiniame puslapyje
4. Neformalusis ugdymas
4.1. Laisvės gynėjų dienos minėjimas – „ Atmintis gyva, nes liudija“ Plungės TVM ir Rietavo filiale.  Sausio13 d. A.Galminienė Grupių vadovai Renginio medžiaga internetiniame puslapyje
4.2. Protmūšis „ Griauname mitus apie elektronines cigaretes“ Sausio mėn. A.Šarkauskienė Grupės vadovai Grupės vadovo planas
4.3. Savižudybių prevencija „Renkuosi gyvenimą“. Visą mėn. I.Daukšienė Grupių vadovai Grupės vadovo planas
5. Tęstinio mokymo skyrius
5.1. Siuvėjo profesinis mokymas Sausio 7 d. A.Žilius 1 klausytoja
5.2. Ūkininkavimo pradmenų kursai Rietave Sausio 11 d. O. Krėpštienė 15 klausytojų
5.3. Traktorininkų kursai Rietave Sausio 18 d. O. Krėpštienė 24  klausytojaisąrašas
5.4. Elektrikų kursai Rietave Sausio 18 d. O. Krėpštienė 4  klausytojai
5.5. Vykdomas siuvėjų praktinis mokymas Sausio mėn. A.Žilius 3 klausytojai
5.6. Vykdomas santechnikų praktinis mokymas Sausio mėn. A.Žilius 5 klausytojai
5.7. Vykdomas suvirintojo praktinis mokymas Sausio mėn. A.Žilius 1 klausytojas
 6 Ugdymo proceso stebėsena
6.1. Mokytojų ir pedagoginių darbuotojų dalyvavimas rajono dalykų mokytojų  metodinių būrelių pasitarimuose. Pagal suaugusiųjų švietimo centro  sausio mėn. planą. Mokytojai
6.2. Kolega- kolegai (geroji patirtis, pamokų stebėsena nuotoliniu būdu, aptarimas). Visą mėn. R.Pereverzeva Mokytojai Grafikas lankytinų kolegų pamokų.
6.3 TAMO dienyno tikrinimas.  Visą mėn. D.Sausdravienė A.Bitaris R.Namgaudis R.Raudienė Stebėjimo protokolai
6.4. Ugdymo proceso stebėsena: pagalba mokiniams – mokytojų konsultacijos. Visą mėn. D.Sausdravienė R. Pereverzeva Stebėjimo protokolai
6.5. Ugdymo proceso stebėsena: aktyvių mokymo metodų naudojimas profesinio mokymo dalykų pamokose.Pamokų stebėjimas per ZOOM : A. Šniaukšta, P.Galvanauskas, A. Gegaudas, V.Malinauskas. Visą mėn. R.Pereverzeva A.Bitaris R.Namgaudis R.Raudienė Pamokų stebėjimo protokolai
6.6. Nuotolinių grupių valandėlių stebėsena.Socialinės -psichologinės pagalbos teikimas mokiniams. Visą mėn. R.Pereverzeva VGK nariai Stebėjimo protokolai
6.7. Vertinimo planavimas, periodiškumas. Visą mėn. D.Sausdravienė I.Klimaitė A.Bitaris mokytojai Stebėjimo protokolas, tyrimas
7.  Vystymo skyrius
7.1 Dokumentų tvarkymas projektui  Nr. 08.5.1-ESFA-K-853 „Parama socialiniam verslui“. Sausio  mėn. D. Vaišnorienė Paruoštas projekto dokumentų paketas
7.2 Dokumentų tvarkymas projekto 09.1.2-CPVA-K-722-01-0028 „PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS PROFESINIO MOKYMO(SI) INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ įgyvendinimui. Sausio mėn. D.Vaišnorienė Paruoštas projekto dokumentų paketas
8. Planų, programų ir kitų dokumentų rengimas
8.1.  Dokumentų rengimas  ir pateikimas ŠMSM naujų profesinio mokymo programų licencijavimui. Sausio mėn. R.Namgaudis A.Bitaris Parengtos programos
8.2. Tvarkaraščių koregavimas pagal poreikį ir mokytojų darbo apskaitos žiniaraščių pildymas Visą mėn. D.Sausdravienė Tvarkaraščių pakeitimai,žiniaraščiai
8.3. Mokyklos metodinės tarybos susirinkimas. Sausio 13 d. 15 val. R.Pereverzeva D.Sausdravienė A.Bitaris R.Namgaudis R.Raudienė Metodinių grupių pirmininkai Susirinkimo protokolas
8.4. 2021 m. mokyklos metinės veiklos plano sudarymo darbo grupės susirinkimas, mokyklos 2021 m veiklos plano kūrimas. Sausio mėn. R. Pereverzeva Darbo grupė 2021metų mokyklos veiklos plano projektas
8.5. Pasiruošimas gimnazijos skyriaus veiklos ataskaitai už 2019-2020 m. m. ir jos pristatymas Sausio mėn. D. Sausdravienė Pristatymo medžiaga
8.6. 2020 metų mokyklos veiklos rezultatų ataskaitos pristatymas mokyklos tarybai ir mokyklos bendruomenei. Sausio mėn. A.Misiūnas R. Pereverzeva D.Sausdravienė A.Bitaris A. Mickus R.Raudienė Rezultatų pristatymas bendruomenės susirinkime, metodinėje taryboje.
8.7. Pedagoginės stebėsenos plano koregavimas II pusmečiui. Sausio mėn. R.Pereverzeva Papildytas planas
8.8. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės susirinkimas. Sausio mėn. R.Pereverzeva Susirinkimo protokolas
8.9. Mokytojo profesijos kompetencijų įsivertinimo tyrimas. Iki 11 d. mokytojai pristato įsivertinimo atsakymus. R. Pereverzeva I.Klimaitė D.Sausdravienė Įsivertinimo klausimynai.Tyrimo apibendrinimas.

 

Priemonių vykdymas analizuojamas kiekvieno mėnesio pirmą pirmadienį administracijos pasitarime.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Pereverzeva