2020 m. sausio mėn. veiklos planas

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA

SUDERINTA:
Mokyklos direktorius
A. Misiūnas

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA
2020 m. sausio mėn. veiklos planas

Eil. Nr. Veiklos turinys Data Atsakingas Veiklos įrodymas
1.
2.
Administracijos pasitarimai veiklos klausimais
Informacija mokytojams dėl savaitės ugdymo aktualijų
Sausio mėn.
Antradienis, po 2 pamokų
A.Misiūnas
Direktoriaus pavaduotoja Skyrių vedėjai
Pasitarimų protokolai
2. Gimnazijos skyrius
2.1. Grupių vadovų metodinės grupės susirinkimas.  Sausio 8 d., po 8 pamokų R.Pereverzeva D.Sausdravienė A.Bitaris Grupių vadovai Grupių vadovų veiklos apskaitos dokumentai
2.2. Rajoninė anglų kalbos olimpiada (11 klasių mokiniams). Sausio 8 d.10.00 val. D.Sausdravienė V. Razgienė Straipsnis mokyklos svetainėje
2.3. Istorijos ir pilietiškumo pamoka, skirta sausio 13 dienai paminėti. Sausio 13 d. A. Galminienė V.ŽutautaitėS. Gedgaudienė Pamokų stebėjimo protokolai
2.4. Kavos geografija. Integruota geografijos ir technologijų pamoka. Sausio mėn. D. Sausdravienė J. JanauskienėA. Šatkauskienė Straipsnis mokyklos svetainėje
2.5.  II g kl. mokinių supažindinimas pasirašytinai su PUPP organizavimo tvarkos aprašu. iki sausio 31d. D. Sausdravienė Grupių vadovai Mokinių parašaiTAMO skyriuje„Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“
2.6. Mokyklinė matematikos olimpiada 11-12 kl. mokiniams. Sausio mėn. J. RaišuotienėM. StonkienėA. Kaveckienė Renginio medžiaga internetiniame puslapyje
2.7. Susitikimas su „Misija Sibiras“ dalyviais. Sausio mėn. D.Sausdravienė V. Žutautaitė Renginio medžiaga internetiniame puslapyje
2.8. Vaiko Gerovės komisijos posėdis. Sausio 16 d.,15 val.. R.Pereverzeva Posėdžioprotokolas
2.9. Tėvų susirinkimai grupėse. Sausio mėn. Grupių vadovai Grupių vadovų veiklos dokumentai
2.10. Mokytojų supažindinimas su rajoninių olimpiadų, konkursų grafikų ir dalyvių registracija. iki sausio 7d. D. Sausdravienė
2.11. Mokinių signalinių pusmečio rezultatų aptarimas.Pagalbos nepažangiems, blogai pamokas lankantiems, motyvacijos stokojantiems mokiniams organizavimas konsultacijų pamokose. Visą mėn. R. Pereverzeva D.Sausdravienė Grupių vadovai Mokytojų pateikta informacija apie dalyko mokymo rezultatus
2.12. Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų metodinės grupės susirinkimas. Sausio 14 d., po 8 pamokų. D.Sausdravienė I.Klimaitė Susisrinkimo protokoas
3. Profesinio  mokymo skyrius
3.1. Technikos priežiūros verslo darbuotojų18v kompetencijų vertinimas.  Sausio10 d. A.Bitaris R.Namgaudis Kompetencijų vertinimo protokolai
3.2. Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojų (Rietavo filialas) kompetencijų vertinimas. Sausio 15 d. R.Raudienė R.Namgaudis Kompetencijų vertinimo protokolai
3.3. Elektrikų ir žiniatinklio programuotojų (Rietavo filialas). kompetencijų vertinimas. Sausio15 d. R.Raudienė R.Namgaudis Kompetencijų vertinimo protokolai
3.4. Konkursas „Jaunasis automechanikas 2020“ I etapas. Sausio14 d. A.Bitaris R.Namgaudis Renginio medžiaga internetiniame puslapyje
3.5. Konkursas „Jaunasis automechanikas 2020“ II etapas. Sausio 20-22 d. A.Bitaris R.Namgaudis Renginio medžiaga internetiniame puslapyje
3.6. Pasiruošimas parodai „Studijos 2020“. Sausio mėn. R.Namgaudis
3.7.
4. Neformalusis ugdymas
4.1. Laisvės gynėjų dienos minėjimas – „ Atmintis gyva, nes liudija“ Plungės TVM ir Rietavo filiale.  Sausio13 d. A.Galminienė Grupių vadovai Renginio medžiaga internetiniame puslapyje
4.2. Paskaita „Saugokimės peršalimo ligų“ 2g18A, 2g18B grupės mokiniams. Sausio mėn. A.Šarkauskienė Grupės vadovo planas
4.3. Sveikatingumo seminaras „Sveikata kaip vertybė“ (1g19B grupei) – lektorė Gintarė Razulevičiūtė. Sausio mėn. A.Šarkauskienė Grupių vadovai Grupės vadovo planas
4.4. Rietavo filialo darbuotojų supažindinimas su patyčių prevencija. Sausio mėn. Rietavo filialo socialinė pedagogė
4.5. Mokyklos metodinės tarybos susirinkimas. Sausio13,15 val. R.Pereverzeva D.Sausdravienė A.Bitaris R.Namgaudis R.Raudienė Metodinių grupių pirmininkai Susirinkimo protokolas
4.6. Savižudybių prevencija „Renkuosi gyvenimą“. Visą mėn. I.Daukšienė Grupių vadovai Grupės vadovo planas
4.7. VSB mokymai „ Kad visi būtume pasirengę pastebėti savižudybių pavojų“ Sausio 17d., 12-16 val. A.Šarkauskienė Grupių vadovai VGK nariai
5. Tęstinio mokymo skyrius
5.1. Specialistų paruošimas: maisto pramonės  darbuotojo(žuvies apdorotojas), Sausio 6 d. A.Žilius 10 klausytojų
5.2. Papildomi vairuotojų mokymo kursai. Sausio 9 d. A.Žilius 5 klausytojaiEgz. protokolas
5.3. Papildomi vairuotojų mokymo kursai. Sausio 23 d. A.Žilius 5  klausytojaiEgz. protokolas
5.4. Traktorininkų kursai Rietave.  Sausio 13 d. A.Žilius 24  klausytojaiEgz. protokolas
5.5. Traktorininkų kursai. Sausio 6 d. A.Žilius Egz.  protokolas
5.6. Susitikimas su bedarbiais Skuodo užimtumo tarnyboje. Sausio 7 d. A.Žilius
5.7. Suvirintojų egzaminai Plungėje. Sausio 9 d. A.Žilius 3  klausytojaiEgz. protokolas
5.8. Virėjų kursai. Sausio 2 d. A.Žilius 3 klausytojai
5.9. Vairuotojų kursai. Sausio 2 d. A.Žilius 3 klausytojai
5.10. Virėjų išleidimas į praktiką. Sausio 13 d. A.Žilius Praktikos sutartys
5.11. 95 kodo kursai klausytojams. Sausio 20 d. A.Žilius 3 sutartys
 6 Ugdymo proceso stebėsena
6.1. Mokytojų ir pedagoginių darbuotojų dalyvavimas rajono dalykų mokytojų  metodinių būrelių pasitarimuose. Pagal suaugusiųjų švietimo centro  sausio mėn. planą. Mokytojai
6.2. Ugdymo proceso stebėsena: mokinių darbas pamokoje.  Tęsiamas pamokų I-IIg klasėje stebėjimas. Visą mėn. D.Sausdravienė R. Pereverzeva Pamokų stebėjimo protokolai
6.3. Kolega- kolegai (geroji patirtis, pamokų stebėsena, aptarimas). Visą mėn. R.Pereverzeva Mokytojai Grafikas lankytinų kolegų pamokų.
6.4. TAMO dienyno tikrinimas.  Visą mėn. D.Sausdravienė A.Bitaris R.Namgaudis Rezultatų suvestinės
6.5. Ugdymo proceso stebėsena: pagalba mokiniams – mokytojų konsultacijos. Visą mėn. D.Sausdravienė R. Pereverzeva Stebėjimo protokolai
6.6. Ugdymo proceso stebėsena: mokinių individualios pažangos vertinimas ir įsivertinimas, bendrojo ugdymo dalykų pamokose. Visą mėn. D.Sausdravienė R.Pereverzeva Pamokų stebėjimo protokolai
6.7. Ugdymo proceso stebėsena: aktyvių mokymo metodų naudojimas profesinio mokymo dalykų pamokose. Visą mėn. R.Pereverzeva A.Bitari sR.Namgaudis R.Raudienė Pamokų stebėjimo protokolai
7.  Vystymo skyrius
7.1 Susitikimas su Aukse Ūsiene-Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento analitike. Sausio mėn. G.Stonys Renginio medžiaga internetiniame puslapyje
7.2 Projekto 09.1.2-CPVA-K-722-01-0028 įgyvendinimo darbai Sausio mėn. G.Stonys
8. Planų, programų ir kitų dokumentų rengimas
8.1. Pasitarimas dėl naujų profesinio mokymo programų įgyvendinimo mokykloje. Iki sausio 7 d. A,Misiūnas R.Pereverzeva A.Bitaris R.Namgaudis R.Raudienė Pateiktos programų sąrašas ŠMSM
8.2.  Dokumentų rengimas  ir pateikimas ŠMSM naujų profesinio mokymo programų licencijavimui. Sausio mėn. R.Namgaudis A.Bitaris Parengtos programos
8.3 Tvarkaraščių keitimas pagal poreikį ir mokytojų darbo apskaitos žiniaraščių pildymas. Visą mėn. D.Sausdravienė A.Bitaris Tvarkaraščių pakeitimai,žiniaraščiai
8.4. Mokytojų darbo apskaitos žiniaraščių pildymas. Visą mėn. D.Sausdravienė A.Bitaris Tvarkaraščių pakeitimai,žiniaraščiai
8.5. 2020 m. mokyklos metinės veiklos plano sudarymo darbo grupės susirinkimas. Sausio mėn. R. Pereverzeva Darbo grupė 2020 metų mokyklos veiklos plano projektas
8.6. Pasiruošimas skyriaus veiklos ataskaitai už 2018-2019 m. m. ir jos pristatymas. Sausio mėn. D. Sausdravienė A.Bitaris R.Raudienė Pristatymo medžiaga
8.7. 2019 metų mokyklos veiklos rezultatų ataskaitos pristatymas mokyklos tarybai ir mokyklos bendruomenei. Sausio mėn. A.Misiūnas R. Pereverzeva D.Sausdravienė A.Bitaris A. Mickus R.Raudienė Rezultatų pristatymas bendruomenės susirinkime, metodinėje taryboje.
8.8. Pedagoginės priežiūros plano sudarymas II pusmečiui. Sausio mėn. R.Pereverzeva Parengtas planas
8.9. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės susirinkimas, įsivertinimo vykdymas. Sausio mėn. R.Pereverzeva A.Kaveckienė Įsivertinimo ataskaitos

 

Priemonių vykdymas analizuojamas kiekvieno mėnesio pirmą pirmadienį administracijos pasitarime.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                              R. Pereverzeva