2020 m. kovo mėn. veiklos planas

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA

SUDERINTA:
Mokyklos direktorius
A. Misiūnas

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA
2020 m. kovo mėn. veiklos planas

Eil. Nr. Veiklos turinys Data Atsakingas Veiklos įrodymas
1.
2.
Administracijos pasitarimai veiklos klausimais.
Informacija mokytojams dėl savaitės ugdymo aktualijų.
Vasario mėn.
Antradienis, po 2 pamokų
A.Misiūnas
Direktoriaus pavaduotoja Skyrių vedėjai
Pasitarimų protokolai
2. Gimnazijos skyrius
2.1. Bandomasis matematikos egzaminas IVg klasių (2 k.)mokiniams, pasirinkusiems VBE. Kovo 4 d. D. Sausdravienė J. Raišuotienė M. Stonkienė Rezultatų protokolai
2.2. Dalyvavimas rajoninėje geografijos olimpiadoje „Mano gaublys“. Kovo 5 d. D. Sausdravienė J. Janauskienė Rezultatų protokolai
2.3  Technologijų MB  egzamino tarpinis vertinimas. Kovo 3-6 d. D. Sausdravienė A.Bitaris R. Namgaudis R.Pereverzeva R.Raudienė Mokinių sąrašai
2.4. Dalyvavimas TAU literatūrinėje popietėje „ Pavartyk moters gyvenimo puslapius“. Kovo  6 d. D.Sausdravienė Straipsnis internetiniame puslapyje
2.5. Anglų kalbos pasiekimo lygio nustatymo testas 10 kl. mokiniams. Kovo 4 d. D.Sausdravienė Anglų kalbos mokytojos.
2.6. Rajoninė geografijos olimpiada 9-12 kl. mokiniams. Kovo 17 d. D.Sausdravienė J.Janauskienė Mokinių sąrašai
2.7. Edukacinių konkursų „Olympis 2020 – Pavasario  sesija“ organizavimas. Kovo 1-31 D.Sausdravienė V. Tilindienė J. Raišuotienė Rezultatų suvestinės
2.8. Vaiko Gerovės komisijos posėdis. Kovo mėn. R.Pereverzeva VGK Posėdžioprotokolas
2.9. Grupių vadovų metodinės grupės susirinkimas. Kovo mėn. M. Stonkienė Susirinkimo protokolas
2.10.  II g kl. lietuvių k. ir literatūros (žodžiu) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas. Kovo 16-24 d. D. Sausdravienė V. Bražinskienė R.Raudienė PUPP protokolai
2.11. IVg  kl. (2 k.) mokinių lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimas. Kovo 30-balandžio 3 d. D. Sausdravienė Lietuvių k. mokytojos Įskaitų rezultatų protokolai
2.12. Technologijų MB egzaminas Plungės TVM ir Rietavo filiale. Kovo 24-27 d. D. Sausdravienė A.Bitaris R. Namgaudis R.Pereverzeva R.Raudienė Egzamino protokolai
2.13. Pagalbos nepažangiems, blogai pamokas lankantiems, motyvacijos stokojantiems mokiniams organizavimas. Konsultacijos. Visą mėn. D.Sausdravienė A.Bitaris Dalykų mokytojai Mokytojų pateikta informacija apie dalyko mokymo rezultatus, skolų taisymą.
2.14. Galiūnų varžybos. Kovo mėn. R.Kuprys Straipsnis internetiniame puslapyje
3. Profesinio  mokymo skyrius
3.1. UAB „Dotnuvos projektai“ – seminaras ūkininkams. Kovo 5 d. A.Bitaris Straipsnis internetiniame puslapyje
3.2. Dalyvavimas Ugdymo karjerai renginyje A.Jucio progimnazijoje. Kovo 4-5 d. A.Galminienė D.Bartkuvienė Straipsnis internetiniame puslapyje
3.3. Karjeros dienos mokykloje. Kovo mėn. R.Pereverzeva D.Bartkuvienė R.Namgaudis Straipsnis internetiniame puslapyje
3.4. Profesijos mokymo dalykų mokytojų metodinis susirinkimas. Kovo 18 d. A.Bitaris R.Namgaudis D.Bartkuvienė Susirinkimo protokolas
3.5. Rel19T ir Rak19T išleidimas į praktiką. Kovo 4 d. R. Namgaudis Mokinių sąrašai
4. Neformalusis ugdymas
4.1. Kovo 11-osios- Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas Plungės TVM ir Rietavo filiale.  Kovo 10 d. A.Galminienė Renginio medžiaga internetiniame puslapyje
4.2. Padėkos popietė. Kovo 10 d 10.30. R.Pereverzeva D.Sausdravienė A.Galminienė R.Raudienė Straipsnis internetiniame puslapyje
4.3. Pasaulinės vandens dienos minėjimas – protmūšis:  „Vanduo – tai gyvybės pradžių pradžia“. Kovo mėn. A. Šarkauskienė Grupių vadovai Straipsnis internetiniame puslapyje
4.4. Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ. Kovo mėn. VGK nariai Grupių vadovai Straipsnis internetiniame puslapyje
4.5. Sveikos gyvensenos skatinimas:Šiaurietiško ėjimo mokymai (Ap2-19 gr.). Kovo mėn. A. Šarkauskienė
4.6. Savižudybių prevencija „Renkuosi gyvenimą“. Visą mėn. I.Daukšienė Grupių vadovai Grupės vadovo planas
4.7. Paskaita „ Netinkamas antibiotikų vartojimas mažina jų efektyvumą“ (Kp19 grupė).  Kovo mėn. A. Šarkauskienė Straipsnis internetiniame puslapyje
4.8. Bendrystės valanda. Kovo 27 d. Administracija
5. Tęstinio mokymo skyrius
5.1. Traktorininkų kursai Plungėje. Kovo 2 d. A.Žilius 49 klausytojaisąrašai
5.2. Siuvėjų kursai. Kovo 2 d. A.Žilius 3 klausytojai
5.3. Mokyklos mokymo programų pristatymas darbdaviams ir bedarbiams, Skuodo užimtumo tarnyboje. Kovo 4 d. A.Žilius
5.4. Papildomi vairuotojų mokymo kursai, egzaminas. Kovo 5 d.  A.Žilius 6 klausytojaiprotokolas
5.5. Vairuotojų CE kursų egzaminai. Kovo 6 d. A.Žilius 2  klausytojaiprotokolas
5.6. Santechnikų kursai. Kovo 9 d. A.Žilius 3  klausytojaisąrašas
5.7. Suvirintojų kursai. Kovo 9 d. A.Žilius 3 klausytojai  sąrašas
5.8. Traktorininkų egzaminai Rietave. Kovo 10 d. O. Krėpštienė 38 klausytojaiprotokolai
5.9. Mokyklos mokymo programų pristatymas darbdaviams ir bedarbiams, Šilalės užimtumo tarnyboje. Kovo 18 d. A.Žilius
5.10. Maisto (žuvies apdorojimo ir perdirbimo) pramonės darbuotojo mokymo kursų egzaminai. Kovo 18 d. A.Žilius 10 klausytojųprotokolas
5.11. Papildomi vairuotojų mokymo kursai. Kovo 19 d. A.Žilius 6 klausytojai egz. protokolas
5.12. Mokyklos mokymo programų pristatymas darbdaviams ir bedarbiams, Plungės užimtumo tarnyboje. Kovo 24 d. A.Žilius
5.13. Santechnikų egzaminai. Kovo 26 d. A.Žilius 6 klausytojos protokolas
5.14. Ūkininkavimo pradmenų kursų egzaminai. Kovo 28 d. O. Krėpštienė 18 klausytojųprotokolas
 6 Ugdymo proceso stebėsena
6.1. Mokytojų ir pedagoginių darbuotojų dalyvavimas rajono dalykų mokytojų  metodinių būrelių pasitarimuose. Pagal suaugusiųjų švietimo centro  kovo mėn. planą. Mokytojai
6.2. Dalijimasis patirtimi „Kolega- kolegai“.  Kovo mėn. R. Pereverzeva D.Sausdravienė Pamokų stebėjimo protokolai
6.3. Atviros pamokos :P. Galvanauskas, K. Jonušas, V. Zaburas, P. Kirklys, V. Malinauskas, V. Krikščiukas, R.Eidukienė, A. Šatkauskienė, A. Šniaukšta, K. Stonienė, I. Daugintė. Visą mėn. A.Bitaris R.Namgaudis R.Pereverzeva D.Sausdravienė Pamokų stebėjimo protokolai
6.4. TAMO dienyno stebėsena – integruojamų  programų integravimas, kontrolinių darbų vykdymas.  Visą mėn. D.Sausdravienė A.Bitaris R.Namgaudis R. Pereverzeva Patikros protokolas
6.5. Ugdymo proceso stebėsena: pagalba mokiniams – mokytojų konsultacijos, grupių valandėlės. Visą mėn. D.Sausdravienė R. Pereverzeva VGK nariai Stebėjimo protokolai
7.  Vystymo skyrius
7.1 Dokumentų tvarkymas bei pasiruošimas kelionei į Vengriją, projektas „Traditions across the borders“. Visą mėn. G.Stonys Paruoštas projektų dokumentų paketas
7.2 Dokumentų bei sutarties rengimas projektui  Nr. 08.5.1-ESFA-K-853 „Parama socialiniam verslui“.Dokumentų tvarkymas projekto 09.1.2-CPVA-K-722-01-0028 „PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS PROFESINIO MOKYMO(SI) INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ įgyvendinimui. Kovo  mėn. G.Stonys Direktoriaus įsakymas
8. Planų, programų ir kitų dokumentų rengimas
8.1. Tvarkaraščių koregavimas pagal poreikį ir mokytojų darbo apskaitos žiniaraščių pildymas. Visą mėn. D.Sausdravienė A.Bitaris R. Raudienė Tvarkaraščių pakeitimai,žiniaraščiai
8.2.  Dokumentų rengimas  ir pateikimas ŠMSM naujų profesinio mokymo programų licencijavimui. Visą mėn. R.Namgaudis A.Bitaris Parengtos programos
8.3 Inžinerinių ir kitų paslaugų skyriaus nuostatų peržiūrėjimas ir patvirtinimas. Visą mėn. R.Namgaudis A.Bitaris Paruošti nuostatai
8.4. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Kovo mėn. A.Kaveckienė R.Pereverzeva Anketos
8.5. Pedagoginės stebėsenos plano sudarymas. Visą mėn. R.Pereverzeva Parengtas planas

Priemonių vykdymas analizuojamas kiekvieno mėnesio pirmą pirmadienį administracijos pasitarime.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Pereverzeva