PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS
2019 m. METINĖ  VEIKLOS PROGRAMA

 

Pagrindinis mokyklos bendruomenės veiklos tikslas – telkti mokyklos bendruomenę ir užtikrinti ugdymo(si) kokybę, rengiamų specialybių patrauklumą, orientuotą į darbo rinką, bendrųjų ir profesinių kompetencijų ugdymą, siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos

 

2019 m. veiklos uždaviniai

  1. Stiprinti profesinio mokymo kokybę, gerinti technologinio gimnazijos skyriaus įvaizdį, orientuotą į bendrojo ugdymo kokybę;
  2. Padidinti mokyklos veiklos efektyvumą, plėsti mokyklos sektorinio centro veiklą ir efektyviai naudoti praktinio mokymo bazę;
  3. Ugdyti mokinių bendrąsias ir profesines kompetencijas, siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos;.
  4. Diegti atvirą, skatinantį aktyvumą bei rezultatyvų valdymą;
  5. Didinti mokyklos tarptautiškumą ir skatinti mobilumo plėtrą.
  6. Motyvuoti mokyklos bendruomenę aktyviai ir profesionaliai veiklai, gerinti mokyklos aplinką ir infrastruktūrą, racionaliai valdyti finansinius, materialinius ir intelektualinius išteklius.
  Strateginio planavimo tikslai   Strateginio planavimo uždaviniai Strateginio planavimo veiksmai uždaviniams įgyvendinti Atsakingi vykdytojai Lėšos Siektini uždavinio įgyvendinimo rodikliai ir jų reikšmė Atlikti iki Atlikta
1. Užtikrinti ugdymo kokybę 1.1. Profesinio mokymo, pagrindinio ir vidurinio ugdymo rezultatų tobulinimas 1.1.1. Atlikti ugdymą organizuojančių skyrių 2018 m. veiklos įsivertinimą ,Mokytojų savianalizių rengimas ir įsivertinimas. Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai Žmoniškiejiištekliai  Analizė ir tobulinimo priemonės metodinėse grupėse, sudaromi skyrių veiklos planai, modulių programų rengimas. Pateiktos rekomendacijos dėl veiklos gerinimo ir kompetencijų tobulinimo pagal mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą. 2019 m. vasaris, spalis  
1.2. Siekti mokinių individualių ugdymosi pasiekimų ir nuolatinės ugdymosi pažangos. 1.2.1. Atlikta mokinių mokymosi pasiekimų rezultatų analizė. Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai Žmoniškiejiištekliai  2019 m.vasaris,balandis,birželis,gruodis  
1.3. Stiprinti bendrąjį ugdymą 1.3.1. 2019 m. brandos egzaminų vykdymas.Mokyklinių ir valstybinių brandos egzaminų rezultatų analizė. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui,gimnazijos skyriaus vedėja Biudžeto lėšos, skirtosegzaminų vertinimui Išskirtos ugdymo proceso problemos ir sudarytas priemonių planas rezultatams gerinti.

2019 m. sausis-spalis

 
1.3.2. PUPA organizavimas ir vykdymas, rezultatų analizė Direktoriaus pavaduotojas ugdymui,gimnazijos skyriaus vedėja    Biudžeto lėšos  Išskirtos ugdymo proceso problemos ir sudarytas priemonių planas rezultatams gerinti. 2019 m. sausis-spalis  
1.3.3. II (IV) kurso grupių mokiniams organizuoti lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, geografijos, užsienio kalbų, fizikos, biologijos bandomuosius brandos egzaminus Dalykų mokytojai Žmoniškieji ištekliai Analizė bendrojo ugdymo metodinėje grupėje 2019 m. vasario-balandžio mėn.  
1.3.4. Parengti technologijų mokykliniam brandos egzaminui technines užduotis.Analizuoti mokinių pasirengimo egzaminui problemas, pasidalinti patirtimis, ruošiant mokinius egzaminui. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,praktinio mokymo vadovas.profesinio mokymo skyriaus vedėjas,metodinės grupės pirmininkė Žmoniškieji ištekliai Parengtos mokytojų techninės užduotis , jų analizė profesijos mokymo mokytojų grupės  susirinkime. 2019 m.  
1.4. Naudoti šiuolaikinius mokymo metodus, ugdymo procesą orientuoti į kiekvieno mokinio pažangą. 1.4.1. Efektyviai naudoti virtualią mokymosi aplinką,darbas išmaniojoje klasėje. Mokytojai Žmoniškiejiištekliai  25 % pamokų vesti išmaniojoje klasėje, panaudojant IT technologijas.Rezultatų analizė bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo mokytojų metodiniuose susirinkimuose. 2019 m.sausis- gruodis  
1.5 Diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį, pritaikyti jį mokinio turimai patirčiai,poreikiams,sugebėjimų lygiui,mokymosi stiliams. 1.5.1. Atlikti diagnostinius testus (bendrojo ugdymo dalykų) I kurso mokiniams mokslo metų pradžioje, palyginami su 10 kl. metiniais įvertinimais.1 gimnazijos klasės mokinių diagnostinių testų analizė, mokymosi pagalbos teikimas. Gimnazijos skyriaus vedėja, dalykų mokytojai Žmoniškiejiištekliai Analizė bendrojo ugdymo metodinėje grupėje,nustatyti I-o (III g. kl.)kurso mokinių žinių ir gebėjimų lygį. 2019 m. spalis  
1.6. Sudaryti sąlygas mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, patirti sėkmę. 1.6.1. Identifikuojami mokiniai, turintys elgesio problemų ar mokymosi sunkumų, kartu su jais sudaromas pagalbos planas.Organizuoti nuolatinę pagalbą nepažangiems, blogai lankantiems mokiniams. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,skyrių vedėjaibendrojo ugdymo ir profesijos mokytojai,švietimo pagalbos specialistai,grupių vadovai Žmoniškiejiištekliai 5% sumažėja mokinių iškritimas.Analizė bendrojo ugdymo ir profesijos mokytojų metodinėse grupėse. Nuolat  
1.6.2. Organizuoti pasidalijimo gerąja patirtimi sklaidą, pristatant konkrečios pedagoginės veiklos metodus. Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai Žmoniškieji ištekliai 2 kartus metodinėse grupėse 2019 m.  
1.6.3. Sistemingai teikiamos grupinės ir individualios konsultacijos mokiniams, siekiantiems pažangos ar turintiems mokymosi sunkumų. Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai Žmoniškieji ištekliai Paruoštas konsultacijų grafikas mokiniams. Nuolat  
1.6.4. Vykdyti pamokų lankomumo kontrolės apskaitą. Socialinė pedagogė,grupių vadovai,direktoriaus pavaduotojas ugdymui Žmoniškiejiištekliai Pagerės mokinių lankomumas ir pažangumas. Kiekvieną savaitę  
1.7. Organizuoti ir dalyvauti dalykinėse olimpiadose, konkursuose. 1.7.1. Organizuojamimokykliniai konkursai, olimpiados. Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai,dalykų mokytojai Žmoniškiejiištekliai Įvykusių olimpiadų, konkursų analizė mokytojų metodinėse grupėse 2019 m. gruodis  
1.7.2. Organizuojamos gimtosios kalbos, dorinio ugdymo, tiksliųjų mokslų, geografijos, anglų kalbos savaites. Gimnazijos skyriaus vedėja, gimnazijos skyriaus mokytojai. Žmoniškiejiištekliai Įvykusių renginių aptarimas bendrojo ugdymo metodinėje grupėje 2019 m. gegužė  
1.7.3. Organizuojami sveikatos stiprinimo programos renginiai Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, sveikatos priežiūros specialistė, socialinė pedagogė, grupių vadovai. Žmoniškiejiištekliai Mokyklos bendruomenės informavimas apie sveiką gyvenseną, žalingų įpročių, įtaką jaunam organizmui, prevencines priemones (ne mažiau kaip 3 paskaitos)Vykdomos veiklos pagal Plungės savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro planą 2019 m. gruodis  
1.7.4. Organizuoti pamokas ir edukacines veiklas, projektus, išvykas įvairiose regiono ir Lietuvos edukacinėse erdvėse. Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai,dalykų mokytojai Žmoniškieji ištekliaiBiudžeto lėšos Įvykusių pamokų aptarimas metodinėse grupėse.Informacijos sklaida metodinėse grupėse, mokyklos tinklalapyje. Per mokslo metus  
1.8. Ugdyti mokinių pilietiškumą ir patriotiškumą, valstybingumo ir tradicinių vertybių puoselėjimą. 1.8.1. Integruoti pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymą į ugdymo procesą. Nuolat Žmoniškiejiištekliai Metodinės grupės, būrelių vadovai, mokytojai, profesijos mokytojai Ugdomi pilietiški ir patriotiški mokinių jausmai. Pravesti 3 švenčių renginiai.
1.9. Skatinti mokiniųatsakomybę užsavo profesinėsveiklos tobulinimąir asmeninėsprofesinėssaviraiškosplėtotę. 1.9.1. Organizuoti mokykloje profesiniomeistriškumo konkursus pagal atskiras specialybes, edukacinį renginį„Keičiu profesiją“ Profesinio mokymo skyriaus vedėjas,praktinio mokymo vadovas,profesijos mokytojai Žmoniškieji ištekliai Įvykusių konkursų ir renginioanalizė profesijos mokymo metodinėje grupėje. 2019 m. balandžio -birželio mėn.  
1.9.2. Dalyvauti zoniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose profesinio meistriškumo ir profesinio mokymo dalykų, konkursuose, viktorinose. Profesinio mokymo skyriaus vedėjas,praktinio mokymo vadovas,profesijos mokytojai Žmoniškiejiištekliai Dalyvavimas profesinio meistriškumo konkursuose (pagal planą, vykdomas mokymo programas mokykloje), jųanalizė profesijos mokymo metodinėje grupėje. 2019 m. lapkričio mėn.  
1.9.3. Organizuoti mokinių ekskursijas į parodas, gamybines įmones, įstaigas. Atsakingas už karjeros ugdymui,Praktikos mokymo vadovas Žmoniškieji ištekliai Mokiniai aplankys ne mažiau kaip 5 įmones. 2019 m.vasaris-spalis  
1.9.4. Bendradarbiaujant su darbo birža sekti įsidarbinimo galimybių barometrą. Praktinio mokymo vadovas Parengta mokyklą baigusių mokinių įdarbinimo pagal mokymo programas analizė. Per metus.  
1.9.5. Vykdytistažuočiųužsienyje metuįgytų praktiniųįgūdžių irkompetencijų pristatymą. Prof. mokymo skyriaus vedėjas,vystymo skyriaus vedėja,praktinio mokymo vadovas Žmoniškieji ištekliai Pristatymai mokinių susirinkimuose Per metus  
1.10. Užtikrinti profesinio mokymo programų , atitinkančių šiuolaikinius reikalavimus, dinamiškumą patrauklumą mokiniams ir darbo rinkai. 1.10.1. Atlikti 2019 m. kompetencijų vertinimo rezultatų analizę, pateikti pasiūlymus dėl priemonių absolventų rezultatams gerinti. Praktinio mokymo vadovas Žmoniškiejiištekliai Rezultatų analizė profesinio mokymo metodinėje grupėje, sukurtas priemonių planas rezultatams gerinti. 2019 m. spalis  
1.10.2. Atlikti darbdavių apklausą apie absolventų kvalifikacijos lygį. Praktinio mokymo vadovas Apklausos rezultatų pristatymas profesinio mokymo metodinėje grupėje. 2019 m. spalis  
1.10.3. Koordinuoti asmens įgytų kompetencijų vertinimo organizavimą ir vykdymą.  Praktinio mokymo vadovasAptarnavimo ir inžinerinių paslaugų skyrius vedėjas Biudžete numatytos lėšos 100 % 2019 m. sausis-birželis
1.10.4. Inicijuoti bendradarbiavimo sutarčių pasirašymą su įmonėmis ir įstaigomis dėl galimybių sudarymo mokiniams atlikti praktinį mokymą įstaigose, tarpininkauti mokiniams renkantis praktikos vietas įmonėse.  Praktinio mokymo vadovas Žmoniškiejiištekliai Organizuoti absolventams 2 susitikimus su darbdaviais, darbo biržos atstovais. 2019 m. vasaris, kovas
1.10.5. Organizuoti pasitarimus su regiono verslininkais, darbo biržos atstovais, rajono administracijos atstovais. Sektorinio centro vadovasMokyklos administracija Regionui reikalingų specialistų paklausos numatymas ir verslo vystymosi perspektyvos.Organizuotos Konferencijos žemdirbiams Ne rečiau kaip 2 kartus per metus
2019m. balandis, spalis
 
1.10.6. Diegti lanksčias ugdymo organizavimo formas, sudarančias galimybes mokytis dirbantiems, vaikus auginantiems mokiniams.. Mokyklos administracija Parengta lanksčių mokymo formų įgyvendinimo mokykloje tvarką ir įdiegtos lanksčios mokymosi formos. 2019 m.spalis  
1.11. Užtikrinti veiksmingą tėvų informavimą, skatinti mokyklos bendruomenės bendradarbiavimą. 1.11.1.Organizuoti mokyklos bendruomenės 4 šventes. Mokyklos vadovai.neformalaus švietimo organizatorius,grupių vadovai,būrelių vadovai. Pagal sąmatą Bendradarbiavimo analizė metodinėje taryboje, grupių vadovų metodinėje grupėje. 2019m. gegužė, birželis,rugsėjis, gruodis.  
1.11.2. Organizuoti Pirmūnų šventę. Mokyklos vadovai, neformalaus švietimo organizatorius, grupių vadovai, būrelių vadovai. Žmoniškiejiištekliai  Suorganizuota Pirmūnų šventė (laukiama -aplankys mokyklą 50 tėvų) 2019 m. kovas  
1.11.3. Organizuoti Mokyklos bendruomenės sporto šventę. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, neformalaus švietimo organizatorius,sveikatos priežiūros specialistė, grupių vadovai, būrelių vadovai. Žmoniškiejiištekliai  Bus suorganizuota visai mokyklos bendruomenei Sveikatingumo ir sporto šventė 2019 m.Gegužė – birželis  
1.11.4. Tėvų įtraukimas į mokyklos bendruomenės veiklą. Mokyklos administracijaGrupių vadovai Žmoniškiejiištekliai Išrinktas mokyklos mokinių tėvų aktyvas.Aktyvesnis mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas, skatinant mokinių pažangą. 2019 m. lapkritis Įrašai Tamo dienyne.
1.11.5. Palaikyti ryšius su mokinių tėvais per el. dienyną TAMO, informuoti tėvus apie mokinių pasiekimus, elgesį. Mokyklos skyrių vedėjai, grupių vadovai,Socialinis pedagogas Žmoniškiejiištekliai 100 % sudaryta galimybė tėvams bendrauti su mokytojais. Nuolat  
1.11.6. Vykdyti mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginį, psichologinį ir prevencinį švietimą. Mokyklos administracija,grupių vadovai, socialinis pedagogas, psichologas Žmoniškiejiištekliai Vykdomas tėvų švietimas; Gerėja mokinių, mokytojų ir tėvų santykiai; mažėja konfliktinių situacijų šeimose. Nuolat  
1.12. Teiktiprevencinę pagalbą mokiniams. 1.12.1. Informuoti apie Vaiko gerovės komisijos vykdomą veiklą. Socialinis pedagogas, Vaiko gerovės komisija, mokinių taryba,grupių vadovai Žmoniškiejiištekliai Ne mažiau kaip 10 posėdžių per metus. 2019 m.
1.12.2. Organizuoti renginius ir prevencines akcijas:Tolerancijos mėnuo;Šypsenos diena;Spalvų savaitė. Socialinis pedagogasneformalaus ugdymo organizatorius,grupių vadovai,mokinių taryba. Žmoniškiejiištekliai Aptariami mokinių tarybos posėdžiuose ir grupių teminėse valandėlėse. Per mokslo metus  
1.12.3. Atlikti mokinių apklausos analizę dėl patyčių ir numatyti veiksmus tolimesnei veiklai. Socialinis pedagogas, psichologas, grupių vadovai Žmoniškiejiištekliai Atlikta mokinių apklausos analizė.Sudarytas prevencinės veiklos planas. 2019 m.  
1.12.4. Organizuoti prevencines paskaitas ir renginius mokiniams. Socialinis pedagogas, Vaiko gerovės komisija, sveikatos priežiūros specialistas, psichologas Žmoniškiejiištekliai Pravesta ne mažiau kaip 5 prevencinės paskaitos ar renginiai grupėse. Mokslo metų eigoje  
1.12.5. Vykdyti prevencinį darbą su rizikos grupės mokiniais. Socialinis pedagogas, psichologas, vaiko gerovės komisija Žmoniškiejiištekliai Pagerės mokinių lankomumas lyginant su praėjusiais m. m 5% ir individuali pažanga Nuolat  
1.12.6. Vykdyti prevencinę programą LIONS QUEST „Raktai į sėkmę“ Švietimo pagalbos specialistai,grupių vadovai ,VGK nariai Žmoniškiejiištekliai Įgyvendinama programa. Per metus  
1.14. Kelti mokinių motyvaciją, modernizuojant ir diferencijuojant ugdymo turinį, taikant naujausias pedagogines žinias ir IKT. 1.14.1 Rengti individualias užduotis, naudojant IKT. Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai,mokytojai, profesijos mokytojai Žmoniškiejiištekliai Naudojami aktyvūs mokymo/si metodai. Nuolat  
1.15. Pagalba mokiniams, pasirenkant profesiją 1.15.1. Organizuoti mokinių ir jų tėvų profesinį informavimą ir konsultavimą. Ugdymas karjerai koordinatoriusDirektoriaus pavaduotojas ugdymui Žmoniškiejiištekliai 9-10 klasių mokiniai ir jų tėvai susipažins su profesijų pasauliu 100%.  II ir III ketvirtis  
1.15.2. Organizuoti profesinio informavimo renginius pristatant atskiras profesijas ir karjeros planavimą. Skyrių vedėjai, ugdymas karjerai koordinatorius,profesijos mokytojai. Žmoniškiejiištekliai Mokiniai susipažino su profesijų ir karjeros planavimo galimybėmis. Pasirinko tolesnį mokymąsi 10%. Metų eigoje  
1.15.3. Organizuoti profesinio orientavimo ir informavimo renginius, pristatant profesijas ir karjeros planavimą bendrojo ugdymo mokyklose. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,Karjerosneformaliojo švietimo organizatorius Pagal sąmatą Visuomenė informuojama apie rengiamas specialybes, tradicijas, mokiniai ir jų tėvai renkasi mokymąsi mokykloje. Laukiamas rezultatas – 175 mokinių. 2019 m. kovas- rugsėjis  
1.15.4. Bendradarbiauti su Darbo biržos ir kitomis organizacijomis, siekiant užtikrinti, kad mokiniai teisingai pasirinktų profesiją. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,Karjerosneformaliojo švietimo organizatorius  
1.15.5. Organizuoti  tradicinį Ugdymo karjerai renginį „Keičiu profesiją“ Sektorinio centro vadovas, praktinio mokymo vadovas,karjerosneformaliojo švietimo organizatorius ŽmoniškiejiIštekliai,biudžeto lėšos Mokiniai pažino kitas profesijas, palygino su savo pasirinkta profesija. Surengta renginio apibendrinimo popietė.  
1.16. Ugdyti mokinių asmenines, socialines ir edukacines kompetencijas, siekiant ugdyti sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime plėtojimas. 1.16.1. Neformaliojo ugdymo analizė. Sudaromos būrelių veiklos programos, teminiai planai, užsiėmimų grafikai, būrelių narių sąrašai, pateikiama atliktos veiklos ataskaita. Neformalaus ugdymo organizatorius. būrelių vadovai ŽmoniškiejiIštekliai,biudžeto lėšos Atlikti neformaliojo ugdymo veiklos stebėjimai ir analizė. (Parengta 10 neformalaus ugdymo programų). 2019-09-15
1.16.2. Tirti mokinių poreikį neformaliam ugdymui. Būrelių vadovai, grupių vadovai Žmoniškiejiištekliai Atliktas anketavimas ir jo analizė. 2019 birželis- rugsėjis
1.16.3. Teikti mokiniams pageidaujamas neformaliojo ugdymo paslaugas. Būrelių vadovai Žmoniškiejiištekliai Pagal poreikį bus parengta naujų būrelių veiklos programos. 2019 m.
2. Plėsti tęstinio profesinio mokymo skyriaus veiklą. 2.1. Plėsti tęstinio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo paslaugas, tenkinant regiono darbo rinkos poreikius, gerinant mokymo programų rentabilumo rodiklius, plečiant mokymo paslaugų sferą žemdirbių mokyme. 2.1.1. Dalyvauti regioninės darbo biržos ESF finansuojamuose projektuose Tęstinio mokymo skyriaus vedėjasMokymo organizatoriai Per metus apmokyti 600 klausytojų.Planuojamos pajamos 170 tūkst. Eur Per metus
2.1.2. Organizuoti kursus vairuotojų profesinės kvalifikacijos suteikimui (95 kodas) Tęstinio profesinio mokymo skyriaus vedėjas Žmoniškiejiištekliai Per metus
2.1.3. Organizuoti konsultacijas norintiems gauti TR1; TR2 ir SZ kategorijų traktorininkų bei ūkininkavimo pradmenų kompetencijas, savarankiškai pasiruošusiems. Tęstinio mokymo skyriaus vedėjas,mokymo organizatoriai Žmoniškiejiištekliai Per metus
2.1.4. Organizuoti SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) kursus. Tęstinio mokymo skyriaus vedėjas,mokymo organizatoriai Per metus
2.1.5. Kartu su Plungės, Mažeikių, Telšių ir Skuodo darbo biržomis dalyvauti programoje „Surask save“ Tęstinio mokymo skyriaus vedėjas,mokymo organizatorė, darbo biržos specialistė. Dalyvaus darbo biržoje užsiregistravę bedarbiai 2019m.sausis – gruodis
2.1.6. Paruošti reikalingas modulines mokymo programas specialybės įsigijimui ar kvalifikacijos pasikėlimui. Tęstinio mokymo skyriaus vedėjas,mokymo organizatoriai, praktinio mokymo vadovas 2019 m. sausis-rugsėjis
3. Stiprinti Žemės ūkio technikos eksploatacijos priežiūros ir remonto sektorinio praktinio mokymo centro veiklą. 3.1. Plėsti žemės ūkio technikos eksploatacijos priežiūros ir remonto sektorinio praktinio mokymo centro veiklą, tenkinant regiono darbo rinkos poreikius, gerinant mokymo programų rentabilumo rodiklius. 3.1.1. Dalyvavimas projekte „Atrask save“ Sektorinio cento vadovasPraktinio mokymo vadovas Žmoniškiejiištekliai Dalyvaus darbo biržos atstovai  
3.1.2. Organizuoti seminarą ūkininkams „Nederlingų žemių naudojimo perspektyvos Žemaitijoje“ Dalyvaus Žemaitijos zonos ūkininkai, ministerijos atstovai  
3.1.3. Organizuoti seminarą „Mokesčių aktualijos dirbantiems kaimo turizmo srityje“ Sektorinio cento vadovas Dalyvaus kaimo turizmo sodybų  savininkai, ūkininkai.  
3.1.4. Vesti užsiėmimus bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams Praktinio mokymo vadovas,Profesijos mokytojai Žmoniškiejiištekliai Mokiniai supažindinti su profesijomis, įgijo pirminius praktinius įgūdžius  
3.1.5. Organizuoti mokymus kolegijų ir universitetų studentams Praktinio mokymo vadovas,Profesijos mokytojai Žmoniškiejiištekliai Studentai supažindinti su centro įranga, jos pritaikymo galimybėmis  
3.1.6. Organizuoti profesinio informavimo, konsultavimo ir karjeros planavimo užsiėmimus Žmoniškiejiištekliai Supažindinti su rengiamomis profesijomis ir karjeros planavimo galimybėmis  
4. Plėtoti projektinę veiklą. 4.1. Priartintiprofesinį mokymąprie ES šaliųprofesinio mokymostandartų, rengiant irįgyvendinant ES fondų finansuojamus projektus. 4.1.1. Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant tarptautinius projektus, siekti investicijų mokyklai iš Europos Sąjungos ir kitų fondų. Vystymo skyriaus vedėjas Per metus  
4.1.2. Tobulinti mokyklos edukacinę aplinką, mokytojų ir personalo kvalifikaciją, aktyviai rengiant ir įgyvendinant tarptautinius edukacinius projektus. Vystymo skyriaus vedėjas Dotacijos suma . Per metus  
4.1.3. Aktyviai dalyvaujant tarptautiniuose projektuose kurti ryšius ir plėtoti glaudų tarptautinį bendradarbiavimą. Vystymo skyriaus vedėjas Per metus  
4.1.4. Vykdyti Erasmus+ 2 bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektą „Tradicijos be sienų“ Nr. 2017-1-HU01-KA219-036042_3 Vystymo skyriaus vedėjasProjekto vykdymo grupė 6 projekto dalyviai Per metus  
5. Pritaikyti mokyklos infrastruktūrą darbo rinkos poreikiams, sudaryti  saugias darbo sąlygas mokiniams ir mokytojams. 5.1. Racionalus sąmatos planavimas ir vykdymas. 5.1.1. Užtikrinti efektyvią mokyklos veiklą pagal sąmatoje numatytus straipsnius. Mokyklos direktoriusVyr. buhalterė Užtikrinamas racionalus ir taupus sąmatoje numatytų lėšų administravimas Per metus  
5.2. Edukacinės aplinkos tobulinimas. 5.2.1. WI – FI internetinio ryšio įrengimas Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Sąmatoje numatytos lėšos Sudarytos sąlygos mokymo kokybei užtikrinti 2019 m.  
5.2.2. Plėtoti baseino veiklą. Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai, baseino administratorė Žmogiškieji ištekliai; sąmatoje numatytos lėšos Vykdoma baseino veikla mokyklos bendruomenei ir kitiems baseino lankytojams 2019 m.  
5.3. Kurti palankų mikroklimatą ir saugias darbo sąlygas mokyklos bendruomenei. 5.3.1. Organizuoti darbuotojų civilinės saugos mokymai pagal patvirtintą programą. Mokyklosadministracija, civilinės ir darbo saugos inžinierius, mokytojai Užtikrinta darbo sauga mokiniams ir mokytojams 100%. Nuolat  
5.3.2. Optimizuoti ugdymo procesui skirtas patalpas (Rietavo filiale)Racionaliai panaudoti turimą infrastruktūrą (Rietavo filiale). Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai,Filialo administracija Ugdymo procesas ir filialo administracija persikels įmažesnes patalpas (iš L. Ivinskio g. 5 į L. Ivinskio g. 12). 2019 m.  
5.3.3. Įrengti ugdymoprocesui šiuolaikišką kabinetą (312) Sudarytos sąlygos mokymo kokybei užtikrinti. 2019 m.  
5.3.4. Atnaujinti sporto salės grindis ir apšvietimą. Užtikrintas ugdymo proceso saugumas, pamokų kokybė 2019.m.vasaris, kovas  
5.3.5. Socialinės pedagogės kabineto įrengimas Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Sąmatoje numatytos lėšos Įruoštas kabinetas 2019 m. vasaris  
5.4. Tobulinti vidinės kokybės užtikrinimo sistemą. 5.4.1 .Vykdyti mokyklos veiklos kokybės vidaus įsivertinimą Metodinė taryba, Mokyklos veiklos vidaus įsivertinimo grupė Įvykdytas mokyklos vidaus įsivertinimas ir rezultatų pristatymas mokyklos bendruomenei .Įvesta Bendrystės valanda 2019 m. gruodis  
6. Tobulinti  pedagoginių darbuotojų kvalifikacijas ir dalykines kompetencijas. 6.1. Tobulinti pedagogų kvalifikaciją beidalykines irbendrąsiaskompetencijas. 6.1.1 Organizuoti pedagoginių darbuotojų dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, Erasmus+ KA1 programos mobilumo projektuose pagal numatytus kvalifikacijos tobulinimo prioritetus.prioritetus. DirektoriusDirektoriaus pavaduotoja ugdymui Sąmatoje numatytos kvalifikacijos tobulinimo lėšos Organizuojamos aktyvios, prasmingiau taikant IT šiuolaikinės pamokos, efektyviau taikomi netradiciniai ugdymo metodai, stabilūs mokymo(si) rezultatai – pažangumas90 % Per metus  
6.2. Užtikrinti efektyvią pedagoginės, dalykinės, psichologinės patirties sklaidą. 6.2.1. Vykdyti pedagoginės priežiūros ir metodinių grupių planus, organizuoti metodinius praktinius renginius gerosios patirties sklaidai užtikrinti. Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjaiMetodinė tarybaMokytojai Organizuoti metodinės tarybos posėdžiai(5), pedagogųsusirinkimai,veikia 3 metodinės grupės, per metus ne mažiau kaip 3 kiekvienos grupės posėdžiai.Organizuoti projektus, atviras integruotas pamokas – pagal pedagoginės priežiūros planą. Per metus  
6.2.2. Kolegialaus grįžtamojo ryšio panaudojimas tobulinant mokytojų kompetencijas diferencijavimo ir individualizavimo srityje. Mokytojai Žmogiškieji ištekliai Mokytojai lanko ir stebi  vieni kitų pamokas pagal grafiką „Kolega- kolegai“ Plėtojami demokratiniai santykiai tarp kolegų. Per metus  
6.3. Tobulinti mokyklos bendruomenės sutelktumą, bendradarbiavimą ir mikroklimatą. 6.3.1. Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarus mokyklos pedagoginiams darbuotojams. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kvalifikacijos tobulinimo lėšos Kompetencijas patobulins 50 pedagoginių darbuotojų. Įgytų kompetencijų taikymą aptartimetodinėse grupėse ir individualiai po stebėtų pamokų. Nuolat  
6.3.2. Organizuoti „Apskritojo stalo“ diskusijas su Mokyklos administracija, specialistais dėl mokinių poreikių tenkinimo ir kitų aktualių klausimų. Mokyklos administracija Žmoniškieji ištekliai Plėtojami demokratiniai santykiai bendruomenėje 3 susitikimai  
6.3.3. Reguliariai atnaujinti informaciją apie Mokyklos veiklą interneto svetainėje. Mokyklos administracija Žmoniškieji ištekliai Nuolat atnaujinama informacija internetinėje svetainėje, Facebook paskyroje. Sekėjų skaičius pasiekė 3500, informacija atnaujinama virš 150 kartų per metus Nuolat  

SUDERINTA
2017 m. lapkričio  14 d.
Mokyklos tarybos posėdžio protokolo Nr. V11-3

SUDERINTA
2018 m. vasario 9 d.
Mokytojų susirinkime  protokolo Nr. V12-1