PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS
2018 m. METINĖ  VEIKLOS PROGRAMA

 

1.Bendrosios nuostatos.

1.1 Plungės technologijų ir verslo mokykla (toliau – Mokykla) įkurta 1987 m, mokyklos kodas – 190805844, adresas – Mendeno 7, Plungė. Nuo 2002 m. mokyklos steigėjas – LR Švietimo ir mokslo ministerija. Mokykla savo veiklą organizuoja vadovaudamasi Švietimo ir Profesinio mokymo įstatymais, mokyklos nuostatais, kitais teisiniais dokumentais, reglamentuojančiais Švietimą. 2016 metais rugsėjo 1 d. veiklą pradėjo Plungės technologijų ir verslo mokyklos Rietavo filialas.

Plungės technologijų ir verslo mokykla teikia Telšių, Skuodo,  Rietavo ir Plungės rajono mokiniams šiuolaikinį pirminį profesinį ir technologinio profilio pagrindinį, vidurinį ugdymą, suaugusiųjų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą , dalyvauja ir vykdo ES struktūrinių fondų ir, LR bendrųjų finansavimo lėšų, Erasmus+ programos bei kitus ugdymo projektus, tenkindama mokinių saviraiškos ir užimtumo poreikius, organizuoja įvairiapusį neformalųjį ugdymą. Mokykla atvira visuomenei ir pokyčiams, čia ugdoma kūrybinga ir dora asmenybė, gebanti aktyviai veikti atviroje ekonominėje ir žinių visuomenėje.

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. mokykloje mokosi 597 mokinių,(Plungės TVM -473, Rietavo filiale- 124). Tai rodo mokyklos populiarumą, įvaizdžio augimą visuomenėje, mokymo organizavimo ir specialybių patrauklumą. Nuo pat mokyklos įsikūrimo pageidaujančių mokytis mokykloje skaičius yra didesnis, negu planuojama priimti. Mokykla pasirengusi vykdyti mokymą pagal 23 profesinio mokymo programas. Šiuo metu mokymas vykdomas pagal 22 ( Plungės TVM -14, Rietavo filiale-8 ) profesinio mokymo programas. 2015 – 2016 mokslo metai buvo suformuota 1 gimnazijos klasė su pagilintu technologijų mokymu, 2017-2018m. m. mokosi 1 ir 2 gimnazijos klasėse mokiniai  (4 klasės, 65 mokiniai) su pagilintu technologijų mokymu. Mokykla bendradarbiauja ir vykdo Comenius tarptautinius projektus.  Licencijuotos 46 suaugusiųjų  mokymo programos. Kūrybingai dirba 9 neformaliojo ugdymo būreliai. Sportiniai būreliai kiekvienais metais pasiekia gerų rezultatų, užima prizines vietas respublikoje.  Kompiuterizuojamas ugdymo procesas ir jo valdymas. Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. mokykloje yra įvestas e dienynas. Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. savo veiklą pradėjo įsteigtas Žemės ūkio technikos  eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektorinis centras.

Esame bendradarbiaujanti, atvira pokyčiams mokykla, puoselėjame gražias mokyklos tradicijas, aktyviai dalyvaujame apskrities ir rajono gyvenime, formuodami gerą mokyklos įvaizdį. Veiklos programoje laikomasi strateginėse kryptyse deklaruotų vertybių, principų, realizuojant numatytą mokyklos misiją ir viziją.

 

Veiklos programa parengta vadovaujantis 2014-2017 m. m. pokyčių analize

Programos pavadinimas Valstybinis kodas Mokinių skaičius 2018.01.01
Kirpėjo M43101201 22
Suvirintojo M44071501 19
Apskaitininko ir kasininko M44041101 12
Suvirintojo (Rietavo filialas) M44071501 15
Dekoratyviojo želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo M44081103 9
Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo M44081102 6

2017–2018 m. m. vykdomos modulinės mokymo programos:

Pagrindinių mokyklos veiklos sričių 3 m. analizė rodo, kad mokyklos veiklos rezultatai  gana stabilūs. Geriausi veiklos rezultatai projektinėje veikloje, kurios dėka mokykloje iš esmės pagerėjo ugdymo edukacinė aplinka, praktinio mokymo bazė, stažuotės užsienyje padeda stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, įgyti šiuolaikinės profesinio mokymo praktinės patirties. Pagrindinis mokyklos pasiekimas – mokinių įsidarbinimas.

Mokykloje dirba 4 skyriai: gimnazijos, profesinio, tęstinio ir vystymo. Dirba 109  darbuotojai, iš jų 60 pedagogų – 26 mokytojų, 34 profesijos mokytojai.

Pagrindinis mokyklos bendruomenės veiklos tikslas – užtikrinti profesinio mokymo kokybę ir rengiamų specialybių patrauklumą, orientuotą į darbo rinką , bendrųjų ir profesinių  kompetencijų ugdymą  .

 

2018 m. veiklos uždaviniai

  1. Plėsti mokyklos sektorinio centro veiklą ir efektyviai naudoti praktinio mokymo bazę;
  2. Užtikrinti profesinio mokymo kokybę , gerinti  technologinio gimnazijos skyriaus įvaizdį, orientuotą į  pagrindinio ir vidurinio ugdymo kokybę;
  3. Motyvuoti mokyklos bendruomenę aktyviai ir profesionaliai veiklai, gerinti  mokyklos aplinką ir  infrastruktūrą, racionaliai valdyti finansinius, materialinius ir intelektualinius išteklius;
  4. Padidinti mokyklos veiklos efektyvumą, sustiprinti ir modernizuoti materialinę bazę.
  5. Ugdyti mokinių bendrąsias ir profesines kompetencijas, tenkinti lavinimosi ir saviraiškos poreikius.
  6. Tobulinti mokyklos veiklos planavimą, plėtoti mokyklos bendruomenės dalyvavimą vertinant, planuojant mokyklos veiklą bei efektyviau naudojant resursus.
  7. Didinti mokyklos tarptautiškumą ir skatinti mobilumo plėtrą.

 

Strateginio planavimo sritis Strateginio planavimo veiksmai Planinės užduotys Atsakingas Lėšos Pageidaujami rezultatai Atlikti iki Atlikta
1.Vykdomų ugdymo programų rezultatai ir turinys: mokinių pažangumas ir pasiekimai pagrindinio,  vidurinio ugdymo ir  profesinio mokymo įgijimas 1.1.Profesinio mokymo , pagrindinio ir  vidurinio ugdymo rezultatų tobulinimas 1.1.1.Atlikti ugdymą organizuojančių skyrių 2017-2018 m. m. veiklos įsivertinimą ,Mokytojų savianalizių rengimas ir įsivertinimas. Skyrių vedėjai   Analizė ir tobulinimo priemonės metodinėse grupėse, sudaromi skyrių veiklos planai, modulių  programų rengimas. Pateiktos rekomendacijos dėl veiklos gerinimo ir kompetencijų tobulinimo pagal mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą. 2018 m. spalis  
1.2.Stiprinti profesinį praktinį mokymą 1.2.1. Licencijuotų paklausių  profesinio mokymo programų įgyvendinimas, modulinių programų įgyvendinimas atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius Praktinio mokymo  vadovasAptarnavimo ir  inžinerinių paslaugų skyrius vedėjas Švietimo ir mokslo administravimo programoje valstybės biudžeto lėšos planuojamos Įgyvendinamų ir siūlomų mokiniams rinktis programų skaičius-12Parengtos ir licencijuotos profesinio mokymo programos Nuo 2018m. rugsėjo 1 d.  
1.2.2. Koordinuoti asmens įgytų kompetencijų  vertinimo organizavimą ir vykdymą. Praktinio mokymo vadovasAptarnavimo ir  inžinerinių paslaugų skyrius vedėjas Biudžete numatytos lėšos 100 % 2018m. sausis-birželis
1.2.3. Inicijuoti bendradarbiavimo sutarčių pasirašymą su įmonėmis ir įstaigomis dėl galimybių sudarymo mokiniams atlikti praktinį mokymą įstaigose , tarpininkauti  mokiniams renkantis praktikos vietas įmonėse.  Praktinio mokymo vadovas Žmoniškieji ištekliai Organizuoti absolventams 2 susitikimus su darbdaviais, darbo biržos atstovais.  
1.3. Stiprinti bendrąjį  ir vidurinį mokymą 1.3.1.  Mokyklinių ir valstybinių brandos egzaminų rezultatų analizė. 2018 m. brandos egzaminų vykdymas. Direktoriaus pavaduotojas  ugdymui, gimnazijos skyriaus vedėja Biudžeto lėšos, skirtos egzaminų vertinimui Išskirtos ugdymo proceso problemos ir sudarytas priemonių planas rezultatams gerinti. 2018  m. sausis-spalis  
1.3.2.  PUPA  organizavimas ir vykdymas, rezultatų analizė Direktoriaus pavaduotojas  ugdymui, gimnazijos skyriaus vedėja    Biudžeto lėšos  Išskirtos ugdymo proceso problemos ir sudarytas priemonių planas rezultatams gerinti. 2018  m. sausis-spalis  
1.3.3. PISA tyrimas mokykloje  Direktoriaus pavaduotojas  ugdymui, gimnazijos skyriaus vedėja Rezultatų analizė bendrojo ugdymo mokytojų metodiniame susirinkime. 2018 vasaris- spalis  
1.4.Ugdymoturiniodiferencijavimas irindividualizavimas, jo pritaikymasmokiniui turimaipatirčiai,poreikiams,sugebėjimų lygiui,mokymosi stiliams 1.4.1. Atlikti diagnostinius testus (bendrojo ugdymo dalykų) I kurso mokiniams mokslo metų pradžioje, palyginti juos su 10 kl. metiniais įvertinimais.1 gimnazijos klasės mokinių diagnostinių testų analizė, mokymosi pagalbos teikimas. Gimnazijos skyriaus vedėja, dalykų mokytojai Žmoniškieji ištekliai Analizė bendrojo ugdymo metodinėje grupėje,nustatyti I-o kurso mokinių žinių ir gebėjimų lygį. 2018 m. spalis  
1.4.2. Mokinių, pasirinkusių išplėstinį lietuvių k. ir matematikos kursą, motyvacija ir pasiekimų analizė. Pagalba gabesniems mokiniams Gimnazijos skyriaus vedėjaLietuvių k. ir matematikos mokytojos Žmoniškieji ištekliai Analizė bendrojo ugdymo metodinėje grupėje,Sukurtos rekomendacijos mokytojams dėl darbo su gabesniais mokiniais 2018 m. kovo mėn.  
1.4.3. Nuolatinės pagalbos nepažangiems, blogai lankantiems mokiniams organizavimas . Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, gimnazijos skyriaus vedėja bendrojo ugdymo. ir profesijos mokytojai. Žmoniškieji ištekliai Analizė bendrojo ugdymo ir profesijos mokytojų metodinėse grupėse. 2018 m.Per visus metus.  
1.4.4. II kurso grupių mokiniams organizuoti lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, geografijos, užsienio kalbų, fizikos, biologijos bandomuosius brandos egzaminus Dalykų mokytojai Žmoniškieji ištekliai Analizė bendrojo ugdymo metodinėje grupėje 2018m. vasario-balandžio mėn.  
1.4.5. Informuoti ir konsultuoti II kurso mokinius, renkantis brandos egzaminus. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, gimnazijos skyriaus vedėja. Žmoniškieji ištekliai Paruoštas konsultacijų grafikas mokiniams. 2018 m. sausio-birželio mėn.  
1.4.6. Organizuoti mokykloje bendrojo ugdymo dalykų olimpiadas. Gimnazijos skyriaus vedėja, gimnazijos skyriaus mokytojai. Žmoniškieji ištekliai  Įvykusių olimpiadų analizė bendrojougdymo metodinėje grupėje. 2018 m. sausis – balandis
1.4.7. Organizuoti Gimtosios kalbos, dorinio ugdymo, gamtos mokslų, tiksliųjų mokslų, anglų kalbos savaites Gimnazijos skyriaus vedėja, gimnazijos skyriaus mokytojai. Žmoniškieji ištekliai Įvykusių renginių aptarimas bendrojo ugdymo metodinėje grupėje 2018 m. gegužė
1.4.8. Sveikatingumo projekto renginiai Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, sveikatos priežiūros specialistė, socialinė pedagogė, grupių vadovai. Žmoniškieji ištekliai Mokyklos bendruomenės informavimas apie sveiką gyvenseną, žalingų įpročių,   įtaką jaunam organizmui , prevencines priemones(ne mažiau kaip 3 paskaitos) Vykdomos veiklos pagal Plungės savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro planą Pravesti sveikatinimo, švenčių renginiai.  
1.4.9. 1 kurso mokinių tęstinis adaptacijos tyrimas, lyginamoji analizė Gimnazijos skyriaus vedėja,bendrojo ugdymo metodinės gr.pirmininkė Žmoniškieji ištekliai Analizė bendrojo ugdymo metodinėje grupėje, mokytojų taryboje 2018 m. rugsėjis- lapkritis  
1.5. Mokinių pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymas, valstybingumo ir tradicinių vertybių puoselėjimas. 1.5.1. Integruoti pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymą į formalųjį mokymą. Nuolat Žmoniškieji ištekliai Metodinės grupės, būrelių vadovai, mokytojai, profesijos mokytojai Ugdomi pilietiški ir patriotiški mokinių jausmai. Pravesti švenčių renginiai.
1.6. Mokiniųatsakomybės užsavo profesinėsveiklos tobulinimąir asmeninėsprofesinėssaviraiškosplėtotę skatinimas 1.6.1. Organizuoti mokykloje profesiniomeistriškumo konkursus pagalatskiras specialybes, edukacinį renginį„Keičiu profesiją“ Profesinio mokymo skyriaus vedėjas,praktinio mokymo vadovas,profesijos mokytojai Žmoniškieji ištekliai Įvykusių konkursų ir renginioanalizė profesijos mokymo metodinėje grupėje. 2018  m. kovo -birželio mėn.  
1.6.2. Dalyvauti respublikinėse ir tarptautiniuose profesinio meistriškumo konkursuose. Profesinio mokymo skyriaus vedėjas, praktinio mokymo vadovas, profesijos mokytojai Žmoniškieji ištekliai Dalyvavimas profesinio meistriškumo konkursuose(pagal planą, vykdomas mokymo programas mokykloje), jųanalizė profesijos mokymo metodinėje grupėje. 2018 m. rugsėjo mėn.  
1.6.3. Organizuoti mokinių ekskursijas į parodas, gamybines įmones, įstaigas. Atsakingas už karjeros ugdymui, Praktikos mokymo vadovas Žmoniškieji ištekliai Mokiniai aplankys ne mažiau kaip 5 įmones. 2018-m.vasaris-spalis  
1.6.4.Bendradarbiaujant su darbo birža sekti įsidarbinimo galimybių barometrą. Praktinio mokymo vadovas Parengta mokyklą baigusių mokinių įdarbinimo pagal mokymo programas analizė. Per metus.  
1.6.5. Vykdytistažuočiųužsienyje metuįgytų praktiniųįgūdžių irkompetencijų pristatymą. Prof. mokymo skyriaus vedėjas, vystymo skyriaus vedėja, praktinio mokymo vadovas Žmoniškieji ištekliai Pristatymai mokinių susirinkimuose Per metus  
1.6.6. Parengti technologijų mokykliniam brandos egzaminui  technines užduotis. Analizuoti mokinių pasirengimo egzaminui problemas, pasidalinti patirtimis, ruošiant mokinius egzaminui. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,praktinio mokymo vadovas, profesinio mokymo skyriaus vedėjas, metodinės grupės pirmininkė Žmoniškieji ištekliai Parengtos mokytojų techninės užduotis , jų analizė profesijos mokymo mokytojų grupės  susirinkime. 2018 m. sausio- gegužės mėn.2018 m. spalio mėn.  
1.7. Pagalbos mokiniui efektyvinimas, taikant netradicinius mokymo metodus. 1.7.1. Organizuoti integruotas pamokas ir projektus, pamokas kitose edukacinėse erdvėse Gimnazijos skyriaus vedėja,dalykų mokytojai Biudžeto lėšos Parengtas metodinis aprašas teikiamas gerosios patirties sklaidai Per mokslo metus  
1.8.Užtikrinti profesinio mokymo programų , atitinkančių šiuolaikinius reikalavimus , dinamiškumą patrauklumą mokiniams  ir darbo rinkai. 1.8.1. Atlikti 2018m. kompetencijų vertinimo rezultatų analizę, pateikti pasiūlymus dėl priemonių absolventų rezultatams gerinti. Praktinio mokymo vadovas Žmoniškieji ištekliai Rezultatų analizė profesinio mokymo metodinėje grupėje, sukurtas priemonių planas rezultatams gerinti. 2018 m. spalis  
1.8.2. Atlikti darbdavių apklausą apie absolventų kvalifikacijos lygį. Praktinio mokymo vadovas Apklausos rezultatų pristatymas profesinio mokymo metodinėje grupėje. 2018 m. spalis  
1.8.3. Organizuoti profesinio orientavimo ir informavimo renginius, pristatant profesijas ir karjeros planavimą. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,neformaliojo švietimo organizatorius Pagal sąmatą Visuomenė informuojama apie rengiamas specialybes, tradicijas, mokiniai ir jų tėvai renkasi mokymąsi mokykloje. Laukiamas rezultatas-200 mokinių. 2018 m. kovas- rugsėjis  
1.8.4. Organizuoti pasitarimus su regiono verslininkais, darbo biržos atstovais , rajono administracijos atstovais . Sektorinio centro vadovasMokyklos administracija Regionui reikalingų specialistų paklausos numatymas ir verslo vystymosi perspektyvos. Organizuotos Konferencijos žemdirbiams Ne rečiau kaip 2 kartus per metus2018m. balandis, spalis  
1.9. Veiksmingo tėvų ir mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo užtikrinimas 1.9.1. Mokyklos bendruomenės šventė „ Kalėdų stebuklo belaukiant“ Mokyklos vadovai.neformalaus švietimo organizatorius,grupių vadovai,būrelių vadovai. Pagal sąmatą Bendradarbiavimo analizė metodinėje taryboje, grupių vadovų metodinėje grupėje. 2018m. gruodis.  
1.9.2. Padėkos diena tėvams Mokyklos vadovai, neformalaus švietimo organizatorius, grupių vadovai, būrelių vadovai. Žmoniškieji ištekliai  Suorganizuota Tėvų diena ( laukiama -aplankys mokyklą 65 tėvai) 2018m. gegužė  
1.9.3.Mokyklos bendruomenės sporto šventė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, neformalaus švietimo organizatorius, sveikatos priežiūros specialistė, grupių vadovai, būrelių vadovai. Žmoniškieji ištekliai  Bus suorganizuota visai mokyklos bendruomenei Sveikatingumo ir sporto šventė 2018m.Gegužė- birželis  
1.9.4. Tėvų dalykiniai susirinkimai Mokyklos vadovai,grupių vadovai. Žmoniškieji ištekliai Sprendžiamos mokinių mokymo(si) problemos, organizuota pas kaita  psichologo tėvams.  Bus užtikrinamas bendradarbiavimas su tėvais. 2018m. balandis, birželis, rugsėjis, gruodis  
1.9.5.  Tėvų įtraukimas į jų vaiko ugdymąsi mokykloje. Mokyklos administracijaGrupių vadovai Žmoniškieji ištekliai Išrinkti  grupių mokinių tėvų komitetai, mokyklos tėvų aktyvas 2018 m. lapkritis  
1.9.6. Palaikyti ryšius su mokinių tėvais per el. dienyną TAMO. Mokyklos administracija, Mokyklos taryba Žmoniškieji ištekliai 100 % sudaryta galimybė bendrauti su mokytojais. Nuolat  
1.10. Saugių darbo sąlygų mokiniams ir mokytojams sudarymas.Prevencinis pagalbos teikimas. 1.10.1. Kurti palankų mikroklimatą ir saugias darbo sąlygas mokyklos bendruomenei. Mokyklos administracija, civilinės ir darbo saugos inžinierius, mokytojai Spec. lėšos Užtikrinta darbo sauga mokiniams ir mokytojams 100%. Nuolat
1.10.2. Informuoti apie Vaiko gerovės komisijos  vykdomą veiklą. Socialinis pedagogas, psichologas, Vaiko gerovės komisija, mokinių taryba,grupių vadovai Žmoniškieji ištekliai Ne mažiau kaip 10 posėdžių per metus. 2018 m.  
1.10.3. Renginių ir prevencinių akcijų organizavimas: „Savaitė be patyčių“, „Tolerancijos savaitė“. Socialinis pedagogas neformalaus ugdymo organizatorius ,grupių vadovai, mokinių taryba. Žmoniškieji ištekliai Aptariami mokinių tarybos posėdžiuose ir grupių teminėse valandėlėse. Per mokslo metus  
1.10.4.Atlikti mokinių apklausos analizę dėl patyčių  ir numatyti veiksmus tolimesnei veiklai. Socialinis pedagogas, psichologas, grupių vadovai Žmoniškieji ištekliai Atlikta mokinių apklausos analizė. Sudarytas prevencinės veiklos planas. 2018 m.  
1.10.5. Organizuoti prevencines paskaitas ir renginius mokiniams. Socialinis pedagogas, vaiko gerovės komisija, sveikatos priežiūros specialistas, psichologas Žmoniškieji ištekliai Pravesta ne mažiau kaip 5 prevencinės paskaitos ar renginiai grupėse. Mokslo metų eigoje  
1.10.6. Vykdyti prevencinį darbą su rizikos grupės mokiniais. Socialinis pedagogas, psichologas, vaiko gerovės komisija Žmoniškieji ištekliai Pagerės mokinių lankomumas lyginant su praėjusiais m. m  5% ir individuali pažanga. Nuolat  
1.  
1.11. Pagalba mokiniams pasirenkant profesiją. 1.11.1. Atvirų durų dienos ir profesinis informavimas pagrindinių ir gimnazijų  moksleiviams. Mokyklos administracija, neformaliojo švietimo organizatorius Žmoniškieji ištekliai Visuomenė informuojama apie rengiamas specialybes, tradicijas, mokiniai ir jų tėvai renkasi mokymąsi mokykloje. 2018  m. kovas-birželis  
1.11.2. Vykdyti veiklą pagal profesinio informavimo ir orientavimo sudarytą planą.  Karjeros ugdymui koordinatorius Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Žmoniškieji ištekliai Veikla bus vykdoma planingai, pagal metinį veiklos planą. 2018  metais  
1.11.3. Organizuoti mokinių ir jų tėvų profesinį informavimą ir konsultavimą. Karjeros ugdymui koordinatorius Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Žmoniškieji ištekliai 9-10 klasių mokiniai ir jų tėvai susipažins su profesijų pasauliu 100%. I, II ir III ketvirtis  
1.11.4. Organizuoti profesinio informavimo renginius pristatant atskiras profesijas ir karjeros planavimą. Skyrių vedėjai, karjeros ugdymui koordinatorius, profesijos mokytojai. Žmoniškieji ištekliai Mokiniai susipažins su profesijų ir karjeros planavimo galimybėmis. Pasirinks tolesnį mokymąsi 10%. Metų eigoje  
1.12. Mokinių asmeninių, socialinių ir edukacinių kompetencijų, siekiant ugdyti sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti savo  problemas ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime plėtojimas. 1.12.1. Sudaryti mokiniams, norintiems  dalyvauti neformalioje veikloje, galimybes įsijungti į  aktyvią būrelių veiklą. Metodinės grupės, mokinių taryba, būrelių vadovai Žmoniškieji ištekliai Tenkinami neformaliojo ugdymo mokinių poreikiai. (11būrelių ir 25% mokinių kontingento įtraukta į neformalųjį ugdymą). Nuolat
1.13. Neformaliojo ugdymo analizė. Sudaromos būrelių veiklos programos, teminiai planai, užsiėmimų grafikai, būrelių narių sąrašai, pateikiama atliktos veiklos ataskaita. 1.13.1. Sudaryti būrelių veiklos planus, pateikti būrelių veiklos ataskaitas. Neformalaus ugdymo organizatorius. būrelių vadovai Žmoniškieji Ištekliai, biudžeto lėšos Atliekami neformaliojo ugdymo veiklos stebėjimai ir analizė. (Parengta 12 neformalaus ugdymo programų). 2018-09-15
1.13.2. Tirti mokinių poreikį neformaliam ugdymui. Būrelių vadovai, grupių vadovai Žmoniškieji ištekliai Atliktas anketavimas ir jo analizė. 2018 birželis- rugsėjis
1.13.3. Teikti mokiniams pageidaujamas neformaliojo ugdymo paslaugas. Būrelių vadovai Žmoniškieji ištekliai Pagal poreikį bus parengta naujų būrelių veiklos programos. 2018 m.
1.14. Mokinių motyvacijos kėlimas, modernizuojant ir diferencijuojant ugdymo turinį, taikant naujausias pedagogines žinias ir IKT. 1.14.1 Rengti individualias užduotis, naudojant IKT. Skyrių vedėjai, mokytojai, profesijos mokytojai Žmoniškieji ištekliai Naudojami aktyvūs mokymo/si metodai. Nuolat
1.15. Lankomumo kontrolės sistemos tobulinimas. 1.15.1. Vykdyti pamokų lankomumo kontrolės apskaitą. Socialinė pedagogėGrupių vadovai Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Žmoniškieji ištekliai Pagerės mokinių lankomumas ir pažangumas. Kiekvieną savaitę
1.15.2.Rengti pamokų lankomumo patikrinimus. Skyrių vedėjai, Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Žmoniškieji ištekliai Pagerės mokinių lankomumas 5%, pamokų kokybė bei efektyvumas Pagal poreikį
2. Tęstinio profesinio mokymo skyriaus plėtra. 2.1. Plėsti tęstinio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo paslaugas, tenkinant regiono darbo rinkos poreikius, gerinant mokymo programų rentabilumo rodiklius, plečiant mokymo paslaugų sferą žemdirbių mokyme.  2.1.1. Dalyvauti regioninės darbo biržos ESF finansuojamuose projektuose Tęstinio mokymo skyriaus  vedėjas Mokymo organizatoriai Per metus apmokyti 600 klausytojų. Planuojamos pajamos 170 tūkst. Eur Per metus
2.1.2.Organizuoti kursus vairuotojų  profesinės kvalifikacijos suteikimui(95 kodas) Tęstinio profesinio mokymo skyriaus  vedėjas,. Žmoniškieji ištekliai Per metus
2.1.3. Organizuoti konsultacijas norintiems gauti TR1; TR2 ir SZ kategorijų traktorininkų bei ūkininkavimo pradmenų kompetencijas, savarankiškai pasiruošusiems. Tęstinio mokymo skyriaus  vedėjas, mokymo organizatoriai Žmoniškieji ištekliai Per metus
2.1.4. Organizuoti SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) kursus. Tęstinio mokymo skyriaus  vedėjas, mokymo organizatoriai Per metus
2.1.5. Kartu su Plungės, Mažeikių, Telšių ir Skuodo darbo biržomis dalyvauti programoje „Surask save“ Tęstinio mokymo skyriaus  vedėjas, mokymo organizatorė, darbo biržos specialistė. Dalyvaus darbo biržoje užsiregistravę bedarbiai 2018 m. sausis – gruodis
3.Žemės ūkio technikos eksploatacijos priežiūros ir remonto sektorinio praktinio mokymo centro veikla 3.1.  Plėsti žemės ūkio technikos eksploatacijos priežiūros ir remonto sektorinio praktinio mokymo centro veiklą, tenkinant regiono darbo rinkos poreikius, gerinant mokymo programų rentabilumo rodiklius ; 3.1.1. Dalyvavimas projekte „ Atrask save“ Sektorinio cento vadovasPraktinio mokymo vadovas Žmoniškieji ištekliai Dalyvaus darbo biržos atstovai  
3.1.2. Organizuoti seminarą ūkininkams „Nederlingų žemių naudojimo perspektyvos Žemaitijoje“ Dalyvaus Žemaitijos zonos ūkininkai, ministerijos atstovai  
3.1.3.Organizuoti seminarą „ Mokesčių aktualijos dirbantiems kaimo turizmo srityje“ Sektorinio cento vadovas Dalyvaus kaimo turizmo sodybų  savininkai, ūkininkai.  
3.1.4. Vesti užsiėmimus vidurinio ugdymo mokyklų mokiniams Praktinio mokymo vadovas, Profesijos mokytojai Žmoniškieji ištekliai Mokiniai supažindinti su profesijomis, įgijo pirminius praktinius įgūdžius  
3.1.5. Organizuoti mokymus kolegijų ir universitetų studentams Praktinio mokymo vadovas, Profesijos mokytojai Žmoniškieji ištekliai Studentai supažindinti su centro įranga, jos pritaikymo galimybėmis  
3.1.6. Organizuoti profesinio informavimo, konsultavimo ir karjeros planavimo užsiėmimus Žmoniškieji ištekliai Supažindinti su rengiamomis profesijomis ir karjeros planavimo galimybėmis  
4. Projektinės veiklos plėtra 4.1. Priartintiprofesinį mokymąprie ES šaliųprofesinio mokymostandartų, rengiant irigyvendinant ES fondų finansuojamus projektus. 4.1.1. Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant tarptautinius projektus, siekti investicijų mokyklai iš Europos Sąjungos ir kitų fondų. Vystymo skyriaus vedėja Per metus  
4.1.2. Tobulinti  mokyklos  edukacinę aplinką, mokytojų ir personalo kvalifikaciją, aktyviai rengiant ir įgyvendinant tarptautinius edukacinius projektus. Vystymo skyriaus vedėja Dotacijos suma  . Per metus  
4.1.3. Aktyviai dalyvaujant tarptautiniuose projektuose kurti ryšius ir plėtoti glaudų tarptautinį bendradarbiavimą Vystymo skyriaus vedėja Per metus  
4.1.4. Vykdyti Erasmus+  mokinių mobilumo projektą „Pameistrystės įgūdžių ugdymas profesinio mokymo srityje remiantis tarptautine patirtimi“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-022820 Vystymo skyriaus vedėjaProjekto vykdymo grupė 26 projekto dalyviai Per metus  
4.1.5. Gavus finansavimą vykdyti„Erasmus+“  1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektą“Verslumo įgūdžių ugdymas profesiniame mokyme, remiantis tarptautine patirtimi“ Vystymo skyriaus vedėjaProjekto vykdymo grupė Dalyvaus 30 projekto dalyvių Per metus  
5. Mokyklos infrastruktūros ir edukacinės aplinkos tobulinimas, finansinių išteklių valdymas. 5.1. Racionalus sąmatos planavimas ir vykdymas. 5.1.1. Užtikrinti efektyvią mokyklos veiklą pagal sąmatoje numatytus straipsnius. Mokyklos direktoriusVyr. buhalterė Užtikrinamas racionalus ir taupus sąmatoje numatytų lėšų administravimas Per metus  
5.2. Edukacinės aplinkos tobulinimas. 5.2.1. Išmaniosios klasės įrengimas Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Sąmatoje numatytos lėšos Sudarytos technologinės mokymo sąlygos Iki 2018 m. rugsėjo mėn.  
5.2.2. WI – FI internetinio ryšio įrengimas Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Sąmatoje numatytos lėšos Sudarytos sąlygos mokymo kokybei užtikrinti Iki 2018 m. gegužės mėn.  
5.2.3.Karšto vandens vamzdyno nuvedimas į sporto salės rūbines ir dušus. Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Sąmatoje numatytos lėšos Sudarytos higieninės sąlygos Iki 2018 m.birželio mėn.  
5.2.4. Pasiruošimas mokyklos reorganizacijai į viešąją įstaigą. Direktorius Žmoniškieji ištekliai Paruoštas dokumentų paketas reorganizacijai į viešąją įstaigą. Iki 2018 gruodžio 31  
6. Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos ir dalykinių kompetencijų tobulinimas 6.1. Tobulinti pedagogų kvalifikaciją beidalykines irbendrąsiaskompetencijas. 6.1.1Organizuoti pedagoginių darbuotojų dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, Erasmus+ KA1 programos mobilumo projektuose pagal numatytus kvalifikacijos tobulinimo prioritetus.prioritetus. Direktorius Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sąmatoje numatytos kvalifikacijos tobulinimo lėšos4tūkst.Eur Organizuojamos aktyvios , prasmingiau taikant IT šiuolaikinės pamokos, efektyviau taikomi netradiciniai ugdymo metodai, stabilūs mokymo(si) rezultatai – pažangumas90 % Per metus  
6.2. Užtikrinti efektyvią pedagoginės, dalykinės, psichologinės patirties sklaidą. 6.2.1. Vykdyti pedagoginės priežiūros ir metodinių grupių planus, organizuoti metodinius praktinius renginius gerosios patirties sklaidai užtikrinti. Mokyklos vadovai Metodinė taryba Mokytojai Organizuoti metodinės tarybos posėdžiai(5), pedagogųsusirinkimai(5) veikia  3 metodinės grupės, per metus ne mažiau kaip 3 kiekvienos grupės posėdžiai.Organizuoti projektus , atviras integruotas pamokas- pagal pedagoginės priežiūros planą. Per metus  
6.2.2.Vykdyti mokyklos veiklos kokybės vidaus įsivertinimą Metodinė taryba, Mokyklos veiklos vidaus įsivertinimo grupė Įvykdytas mokyklos vidaus įsivertinimas ir rezultatų pristatymas mokyklos bendruomenei . 2018 m. spalis- gruodis  
6.3. Tobulinti mokyklos bendruomenės sutelktumą, bendradarbiavimą ir mikroklimatą. 6.3.1. Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarus mokyklos pedagoginiams darbuotojams Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kvalifikacijos tobulinimo lėšos. Kompetencijas patobulins 50 pedagoginių darbuotojų. Įgytų kompetencijų taikymą aptarti metodinėse grupėse ir individualiai po stebėtų pamokų. 2018 m. per metus  

SUDERINTA
2017 m. lapkričio  14 d.
Mokyklos tarybos posėdžio protokolo Nr. V11-3

SUDERINTA
2018 m. vasario 9 d.
Mokytojų susirinkime  protokolo Nr. V12-1