Priėmimo į Plungės technologijų ir verslo mokyklą 2017 metais tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
Plungės technologijų ir verslo
Mokyklos direktoriaus
2017 m. gegužės 29 d. įsakymu
Nr. V1 – 53

PRIĖMIMO Į PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLĄ
2017  METAIS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Priėmimo į Plungės technologijų ir verslo mokyklą tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-373 patvirtintu „Asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją, priėmimo į profesinio mokymo įstaigas, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės kaip savininko teises, tvarkos aprašu“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. V- 1369 redakcija patvirtintu „Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. V-363 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 patvirtintu „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo organizavimo tvarkos aprašu“.
 2. Tvarkos aprašas reglamentuoja asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją ir mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas ( toliau – Stojantysis), priėmimo tvarką į Plungės technologijų ir verslo mokyklą ir Plungės technologijų ir verslo mokyklos Rietavo filialą 2017 m.
 3. Asmenys mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas, vykdomas kartu su bendrojo ugdymo programa, priimami vadovaujantis profesinio mokymo programoje nustatytais reikalavimais ir Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu.
 4. Stojantiesiems turintiems pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą arba brandos atestatą priėmimas į Plungės technologijų ir verslo mokyklą ir Plungės technologijų ir verslo mokyklos Rietavo filialą 2017 metais vykdomas per bendrąjį priėmimą į formaliojo profesinio mokymo programas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti (toliau – Programa), kurį organizuoja ir vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO).
 5. Stojantiesiems į I arba II gimnazijos klases priėmimas į Plungės technologijų ir verslo mokyklą 2017 metais vykdomas mokykloje (Mendeno g.7, Plungė) pagal priėmimo į Plungės technologijų ir verslo mokyklą  2017  metais tvarkos aprašą.

II  SKYRIUS

BENDROJO PRIĖMIMO Į PROGRAMAS ORGANIZAVIMAS

6. Bendrąjį priėmimą sudaro pagrindinis ir papildomas priėmimas, vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V-380 patvirtintus bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminus (toliau – Bendrojo priėmimo terminai):

Veiksmai Data
Pagrindinio priėmimo prašymų priimti mokytis į programas, skirtas pirmai kvalifikacijai įgyti,  registravimas. Mokymosi pasiekimus liudijančių ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje 2017 m. birželio 1 d.  – 2017 m. rugpjūčio 18 d.
Pagrindinio priėmimo siūlymų mokytis paskelbimas iki 2017 m. rugpjūčio 24 d.
Pagrindinio priėmimo sutarčių su stojančiaisiais sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2017 m. rugpjūčio 25 d. – 2017 m. rugpjūčio 30 d.
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2017 m. rugpjūčio 31 d.
Papildomo priėmimo prašymų priimti mokytis į programas, skirtas pirmai kvalifikacijai įgyti,  registravimas. Mokymosi pasiekimus liudijančių ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje 2017 m. rugpjūčio 31 d. – 2017 m. rugsėjo 6 d.
Papildomo priėmimo siūlymų mokytis  paskelbimas iki 2017 m. rugsėjo 11 d.
Papildomo priėmimo sutarčių su stojančiaisiais sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2017rugsėjo 12 d. – 2017 m. rugsėjo 15 d.

 

 1. Stojančiųjų registracija, prašymų priimti mokytis pagal Programas (toliau – Prašymas) teikimas, konsultavimas ir informavimas apie bendrojo priėmimo vykdymą teikiamas LAMA BPO interneto svetainės www.lamabpo.lt informacinėje sistemoje (toliau – Sistema).
 2. Stojančiųjų į I ar II gimnazijos klasę prašymai priimami nuo birželio 1d. iki rugpjūčio 31 d.

III SKYRIUS

PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ ORGANIZAVIMAS IR DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 1. Stojantieji, gavę siūlymus mokytis Plungės technologijų ir verslo mokykloje ar Plungės technologijų ir verslo mokyklos Rietavo filiale, turi ne vėliau kaip iki nustatytų Bendrojo priėmimo terminų pabaigos atvykti į Plungės technologijų ir verslo mokyklą ar Plungės technologijų ir verslo mokyklos Rietavo filialą sudaryti profesinio mokymo sutartį. Prieš pasirašydamas profesinio mokymo sutartį Stojantysis mokyklai pateikia Prašyme pateiktą informaciją patvirtinančių dokumentų originalus.
 2. Informaciją apie bendrąjį priėmimą elektroniniu paštu, telefonu arba tiesiogiai teikia ir konsultuoja už priėmimo į Programas vykdymą pagal kompetenciją atsakingi LAMA BPO ir Plungės technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintos priėmimo komisijos nariai.
 3. Stojantieji, gavę siūlymus mokytis Plungės technologijų ir verslo mokykloje ar Plungės technologijų ir verslo mokyklos Rietavo filiale sutarčių sudarymo metu pateikia šiuos dokumentus:

11.1. mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus;

11.2. dvi  fotonuotraukas (3×4);

11.3. pasą arba gimimo liudijimą ar kitą asmens tapatybės dokumentą (pateikia asmeniškai);

11.4.  baigusieji individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, pateikia pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą;

11.5. specialiųjų poreikių asmenys iki 21 metų turi pateikti pedagoginių ir psichologinių tarnybų pažymas dėl programų pritaikymo.

11.6. stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininę pažymą (086/a) išduotą vadovaujantis  Stojančiųjų į profesinio mokymo mokyklas ir įdarbinamų nepilnamečių sveikatos tikrinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“;

11.7 jei Profesiniame standarte, jeigu jo nėra, – Europos Sąjungos ar nacionaliniuose teisės aktuose yra nustatyti ypatingi reikalavimai asmens sveikatai dirbti pagal atitinkamą kvalifikaciją, rekomenduojama, kad asmenys pateiktų medicininę pažymą apie sveikatos būklės atitikimą minėtiems reikalavimams;

11.8. asmenys iki 18 metų – Vaiko sveikatos pažymėjimą, parengtą pagal Statistinės apskaitos formą Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/A „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“;

11.9. užsieniečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

11.10. asmenys, kuriems atimta ar apribota laisvė, – nepilnamečių tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos arba tardymo izoliatoriaus ar (ir) pataisos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens leidimą.

 1. Asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas priimami pateikę sąrašo 6 ir 19 punktuose nurodytus dokumentus ir atitinkamą (-us) dokumentą (-us):

12.1. pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių;

12.2. gydytojo oftalmologo regėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi regėjimo sutrikimų;

12.3. gydytojo surdologo klausos įvertinimą su klausos tonine audiograma, jei asmuo turi klausos sutrikimų;

12.4. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo ir (ar) gydytojo ortopedo ir (ar) gydytojo neurologo fizinės ir judėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi fizinių ir judėjimo sutrikimų;

12.5. gydytojo psichiatro įvertinimą ir rekomendaciją, jei asmuo turi elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų;

12.6. jei asmuo serga lėtine liga, – sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų rekomendaciją.

 1. Dokumentus į I arba II gimnazijos klases priima, registruoja dokumentų registracijos žurnale ir dokumentus įvertina mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta priėmimo komisija.
 2. Stojantieji į I arba II gimnazijos klases priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:

14.1. prašymą, kuriame nurodoma bendrojo lavinimo programa (jei stojantysis neturi 16 metų prašymą pildo tėvai (globėjai);

14.2. mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus;

14.3. vaiko sveikatos pažymėjimą (027-1/a forma);

14.4. dvi fotonuotraukas (3×4);

14.5. pasą arba gimimo liudijimą, ar kitą asmens tapatybės dokumentą.

 1. Stojantieji į I arba II gimnazijos klases, pateikę nurodytus dokumentus, informuojami apie jų prašymų svarstymo laiką.
 2. Tais atvejais, kai mokytis pagal profesinio mokymo programą renkasi daugiau stojančiųjų nei yra valstybės finansuojamų vietų, pirmumo teise priimami pirmosios kvalifikacijos siekiantys stojantieji, turintys aukštesnius bendrojo ugdymo dalykų mokymosi pasiekimus.
 3. Priėmimo komisijos sprendimas įrašomas posėdžio protokole.
 4. Mokinių priėmimas į mokyklą tvirtinamas mokyklos direktoriaus įsakymu.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Asmuo, priimtas mokytis, bet per 10 dienų nuo mokymosi pradžios be pateisinamos priežasties nepradėjęs lankyti pamokų, mokyklos direktoriaus įsakymu išbraukiamas iš mokinių sąrašų. Apie tai asmuo arba jo tėvai (globėjai) informuojami raštu.

Mokykloje siūlomos specialybės

2017-2018 m m kviečiame mokytis pagal šias profesines mokymo programos
Plungės technologijų ir verslo mokykloje:

Eil. Nr. Programos pavadinimas Valstybinis kodas Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas
Įgytas pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje
1. Automobilių mechaniko profesinio mokymo programa 330071606 Automobilių mechanikas
2. Kirpėjo modulinė profesinė mokymo programa M43101201 Kirpėjas
3. Technikos priežiūros verslo darbuotojo  profesinio mokymo programa 330071612 Technikos priežiūros verslo darbuotojas
4. Apdailininko (statybininko) profesinio  mokymo programa 330073202 Apdailininkas(statybininkas)
5. Virėjo profesinio mokymo programa 330101306 Virėjas
6. Maisto pramonės darbuotojo profesinio mokymo programa 330072104 Maisto pramonės darbuotojas
7. Kaimo turizmo organizatoriaus profesinė mokymo programa 330101501 Kaimo turizmo organizatorius
Baigę vidurinio ugdymo programą
8. Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa M44071605 Technikos priežiūros verslo   darbuotojas
9. Apdailininko (statybininko) profesinio mokymo programa 440073215 Apdailininkas(statybininkas)
10. Konditerio profesinio mokymo programa 440101305 Konditeris

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 448) 71214, el. p. r.pereverzeva@plungestvm.lt
Mendeno g. 7 , Plungė

 

Konsultacinė pagalba dėl stojimo į profesinę mokyklą teikiama :

 1. Plungės technologijų ir verslo mokykloje, priėmimo komisijoje – Mendeno g. 7 , Plungė, 111 kabinete;
 2. Plungės TVM Rietavo filiale – L.Ivinskio g. 5, 90311 Rietavas.