Priėmimas mokytis pagal pagrindinio ugdymo
II dalies programą I ar II gimnazijos 
klasėje
su pagilintu technologijų mokymu:

1. Priėmimą mokytis pagal pagrindinio ugdymo  II dalies programą I ir II gimnazijos klasėje  organizuoja Plungės TVM.

2. Mokytis  I (9) gimnazijos klasėje priimami mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programos I dalies programą ir perkelti mokytis į aukštesnę klasę.

3. Mokytis II (10) gimnazijos klasėje priimami mokiniai, baigę I gimnazijos klasę ir perkelti mokytis į aukštesnę klasę.

3. Priėmimas organizuojamas dviem etapais:

3.1. I etapas – dokumentus priimti mokytis stojantieji pateikia iki 2018 m. rugpjūčio 6 d.;

3.2. II etapas – dokumentus priimti mokytis stojantieji pateikia nuo 2018 m. rugpjūčio 3 d. iki 2018 m. rugpjūčio 30 d.

4. Stojantieji, pageidaujantys mokytis I ar II gimnazijos klasėje, dokumentus pateikia atvykę į Plungės TVM (Mendeno  g. 7, Plungė)  arba atsiunčia elektroniniu paštu sekretore@plungestvm.lt. Stojantieji, dokumentus pateikę elektroniniu paštu, dokumentų originalus privalo pristatyti Plungės TVM iki priėmimo komisijos posėdžio dienos.

 

5. Stojantieji pateikia šiuos dokumentus:

5.1. prašymą dėl priėmimo mokytis;

5.2. pasą arba asmens tapatybės kortelę (tapatybės patvirtinimui);

5.3. gimimo liudijimą (tapatybės patvirtinimui);

5.4. 8 klasės mokymosi pasiekimų pažymėjimo originalą (stojantys į I-ą gimnazijos klasę);

5.5. I-os gimnazijos klasės mokymosi pasiekimų pažymėjimo originalą (stojantys į II-ą gimnazijos klasę);

5.6. Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma 027-1/a, parengta pagal Statistinės apskaitos formą Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/A „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“ – gali būti pateikta iki 2018 m. rugsėjo 15 d.);

5.7. fotonuotrauką (3×4 cm)

5.8. asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, papildomai pateikia atitinkamus dokumentus:

5.8.1. pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių;

5.8.2. gydytojo oftalmologo regėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi regėjimo sutrikimų;

5.8.3. gydytojo surdologo klausos įvertinimą su klausos tonine audiograma, jei asmuo turi klausos sutrikimų;

5.8.4. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo ir (ar) gydytojo ortopedo ir (ar) gydytojo neurologo fizinės ir judėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi fizinių ir judėjimo sutrikimų;

5.8.5. gydytojo psichiatro įvertinimą ir rekomendaciją, jei asmuo turi elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų;

5.8.6. sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų rekomendaciją, jei asmuo serga lėtine liga;

6. Mokinių priėmimą vykdo Plungės TVM direktoriaus įsakymu sudaryta Mokinių priėmimo komisija.

7. Mokinių priėmimo komisijos posėdžių datos:

7.1. I etapo – 2018 m. rugpjūčio 9 d.

7.2. II etapo – 2018 m. rugpjūčio 31 d.

8. Mokinių priėmimo komisijos posėdžiuose turi dalyvauti stojantieji ir jų tėvai ar globėjai.