Gimnazijos mokytojai konsultuoja

Į PAGALBĄ MOKINIAMS 2017-2018 M.M. 

Gimnazijos skyriaus mokytojai konsultuoja mokinius, turinčius mokymosi sunkumų (skolininkus, atsilikusius dėl praleistų pamokų, gebėjimų stokos ir t.t.), priima atsiskaityti už papildomus ir neatliktus kontrolinius darbus. 

Nr. Vardas, pavardė Dėstomas dalykas Konsultacijų data Kabinetas
1. Violeta Bražinskienė Lietuvių k. Pirmad .7-8 313
2. Simona Gedgaudienė Istorija Trečiad. 7-8 p. 204
3. Vilma Gedgaudienė Lietuvių k. Trečiad. 7-8 215
4 Rolandas Kuprys Bendroji kūno k. Ketvirtad. 7-8 p. Sporto salė
5. Jolanta Raišuotienė Matematika Pirmad. 7-8 p. 208
6. Skaistutė Zaniauskienė Chemija Antrad. 7-8 212
8. Rigonda Pereverzeva Biologija Trečiad.7-8 p 212
9. Inga Klimaitė Etika Ketvirt.7-8 p. 315
10. Laima Mockuvienė Anglų k. Ketvirtad.7-8 p. 306
11. Danutė Sausdravienė Lietuvių k. Trečiad. 7-8 p. 201
12. Milda Stonkienė Matematika Pirmad.7-8 p. 213
13. Veronika Razgienė Anglų k. Ketvirtad. 5-6 p. 206
14. Stasys Šarkauskas Muzika Ketvirtad. 8 p 304
15 Aušra Kaveckienė Matematika, IT Trečiad. 7-8 p. 106
16. Veronika Tilindienė IT, fizika Antrad. 7-8 p. 212,309
17. Rita Valančienė Anglų k. Ketvirt. 5-6 p 303
18. Gražina Valauskienė Vokiečių k. Trečiad. 3 p 306
19. Jeruslava Janauskienė Geografija Antrad.7-8 p. 311
20. Giedrė Žlibinienė Bendroji kūno k.;
Aerobika
Antrad.,ketvirt. Sporto salė
21. Raimonda Jucytė Tikyba Pirmad.7-8 p. 302
22. Rineta Raudienė Lietuvių k. Ketvirt. 4 p. 215
23. Vidas Vagnorius Dailė Ketvirt. 5 p. 107

 

Sausio 31 dieną baigsis I pusmetis. Jo rezultatai priklausys nuo mokinių lankomumo ir darbo, o nuo rezultatų – stipendijos dydis. Prašome laiku pasistengti, kad jie būtų kuo geresni.

Gimnazijos skyriaus mokytojai

2017-2018 m.m.

Nr. Vardas, pavardė Dėstomas dalykas Kvalifikacinė kategorija Pastabos
1. Violeta Bražinskienė Lietuvių k. Mokyt. metodininkė
2. Vilma Gedgaudienė Lietuvių k. Mokyt. metodininkė
3. Simona Gedgaudienė Istorija Mokytoja  
4. Jeruslava Janauskienė Geografija  Vyr. mokytoja  
5. Rolandas Kuprys Bendroji kūno k. Mokytojas  
6. Skaistutė Zaniauskienė Chemija Vyr. mokyt.
7. Rigonda Pereverzeva Biologija Mokyt. metodininkė Direktoriaus pavad. ugdymui
8. Inga Klimaitė Etika Vyr. mokytoja
9. Laima Mockuvienė Anglų k. Vyr. mokyt.  
10. Jolanta Raišuotienė Matematika Vyr. mokytoja  
11. Danutė Sausdravienė Lietuvių k. Mokyt. metodininkė Gimnazijos skyriaus vedėja
12. Milda Stonkienė Matematika Vyr. mokytoja
13. Veronika Razgienė Anglų k. Mokyt. metodininkė  
14. Stasys Šarkauskas Muzika Mokytojas  
15. Veronika Tilindienė IT, fizika Vyr. mokyt.  
16. Aušra Kaveckienė Matematika, IT Mokytoja  
17. Rita Valančienė Anglų k. Mokytoja  
18. Gražina Valauskienė Vokiečių k. Vyr. mokytoja
19. Giedrė Žlibinienė Bendroji k. k.;
Aerobika
Mokytoja metodininkė
20. Petras Norkus Rusų k. Vyr . mokytojas
21. Raimonda Jucytė Tikyba Vyr. mokytoja
22. Rineta Raudienė Lietuvių k. Vyr. mokytoja
23. Vidas Vagnorius Dailė Vyr . mokytojas
24. Viktoras Raibužis Technologijos Mokyt. metodininkas

Individualus mokinio ugdymo planas

Individualų ugdymo planą mokinys planuoja dvejiems mokymosi metams. Individualų ugdymo planą sudaro:

1. Vidurinio ugdymo dalykai:

 • Dorinis ugdymas (tikyba arba etika). Galima rinktis vieną iš šių dalykų neatsižvelgiant į tai, kas buvo dėstoma pagrindinėje mokykloje.
 • Lietuvių kalba (bendruoju arba išplėstiniu kursu).
 • Matematika (bendruoju arba išplėstiniu kursu).
 • Užsienio kalba – anglų, prancūzų, vokiečių (B1, B2, A2 (A1) kursai). Privaloma yra viena užsienio kalba.
 • Gamtos mokslai – biologija, chemija, fizika (bendruoju kursu) ir integruotas gamtos mokslų kursas. Rekomenduojamas gamtos mokslas, atitinkantis pasirinktą specialybę. Privalomas vienas gamtos mokslas.
 • Socialiniai mokslai – istorija, geografija (bendruoju kursu) ir integruotas socialinių mokslų kursas. Privalomas vienas socialinis mokslas.
 • Kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka (aerobika)

Bendrasis kursas visiems mokiniams yra privalomas. Išplėstinį kursą siūloma rinktis mokiniams, kurie ruošiasi tęsti studijas kolegijoje ar universitete.

2. Laisvai pasirenkamieji dalykai ir dalykų moduliai:

 • Informacinės technologijos
 • Kompiuterinės muzikos technologijos
 • Lietuvių k. modulis
 • Anglų k. modulis “Skaitykime angliškai”
 • Biologijos, chemijos žinių gilinimo modulis
 • Istorijos modulis

3. Specialybės dalykai, įrašomi į brandos atestatą:

 • Ekonomika ir verslo pagrindai (visoms specialybėms)
 • Automobilių varikliai (automobilių mechanikams)
 • Lankytojų aptarnavimo pagrindai (padavėjams ir barmenams)
 • Mūrijimo darbų technologija (statybos verslo paslaugų teikėjams)
 • Bendrųjų statybos darbų technologija (apdailininkams)
 • Dokumentų valdymas (sekretoriams)
 • Traktoriai ir automobiliai (technikos priežiūros verslo darbuotojams, ž. ū. gamybos verslo darbuotojams)
 • Kulinarijos gaminių paruošimas (virėjams)

Papildomai dėl individualaus ugdymo plano konsultuoja gimnazijos skyriaus vedėja D. Sausdravienė (201 kab.)