Konsultuojame stojančiuosius:


Telef.: 8-671-08158, 8-602-80432, adresu - Mendeno g. 7, Plungė
Telef.: 8-671-10784, 8-448-684-71, adresu - L. Ivinskio g. 5, Rietavas

Mokyklai skirta Europos Komisijos dotacija programos “Erasmus+” KA102 PROFESINIO MOKYMO sektoriaus projekto įgyvendinimui

Daiva Vaišnorienė Vystymo skyriaus vedėja |

Mokyklai skirta Europos Komisijos dotacija programos “Erasmus+” KA102 PROFESINIO MOKYMO sektoriaus  projekto įgyvendinimui

Ryškėjant XXI a. pasaulinei tendencijai – globalizacijai, vykstant esminėms permainoms socialinėje, politinėje, ekonominėje ir teisinėje srityse, visose visuomenės grupėse vyksta persiorientavimo ir prisitaikymo prie naujų gyvenimo sąlygų procesas. Įtakojamas šių veiksnių, transformuojasi ir profesinis praktinis mokymas. Pastebimas vis didesnis kokybiško pirminio ir tęstinio profesinio mokymo paslaugų poreikis.

Plungės TVM siekdama atliepti vis didesnį kokybiško pirminio ir tęstinio profesinio mokymo paslaugų poreikį ir įvertindama esamą šalies situaciją, kad smulkus ir vidutinis verslas (SVV) yra itin svarbus šalies ekonomikai, vis aktyviau  bendradarbiauja  su rajono verslo organizacijomis, darbo birža, ūkininkais, aiškinasi kokios profesijos darbuotojai yra reikalingiausi, bei kokie darbuotojo įgūdžiai labiausiai vertinami. Tokiu būdu dalyvauja ir rajono verslo rėmimo ir skatinimo sistemoje.

Įtakojama visų šių veiksnių, Plungės technologijų ir verslo mokykla teikė paraišką Švietimo mainų paramos fondui dėl Europos Komisijos dotacijos skyrimo ir ją gavo „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projekto „Verslumo įgūdžių ugdymas profesiniame mokyme, remiantis tarptautine patirtimi“ Nr. 2017-1-LT01-KA102-034982 įgyvendinimui.

Projekto „Verslumo įgūdžių ugdymas profesiniame mokyme, remiantis tarptautine patirtimi“ tikslas – tobulinti  profesinio mokymo kokybę stiprinant mokinių ir  darbuotojų (profesijos mokytojų ir darbuotojų, atsakingų už profesinio mokymo proceso organizavimą) verslumu grindžiamo mąstymo ir elgesio individualius gebėjimus efektyviai naudojant aktyviųjų ugdymo metodų resursus ir pritaikant Europos šalių patirtį.

Projekto  pagalba Plungės technologijų ir verslo mokykla sudarys galimybę 4 darbuotojams (prof. mokytojams ir darbuotojoms, atsakingiems už profesinio mokymo proceso organizavimą) atlikti 5 dienų mobilumo stažuotę – darbo stebėjimo vizitą Vokietijos  profesinio mokymo įstaigose, įmonėse, kurių metu galėtų geriau pažinti profesinio mokymo sistemą bei šalyje taikomus mokymo metodus, formas ugdančias verslumo įgūdžius. O 10 mokinių atlikti 1 mėn. mobilumo stažuotes  Vokietijos įstaigose ir įmonėse, kurių pasiekimai bus įvertinti ir pripažinti siunčiančiosios mokyklos.

Projektinę veiklą organizuos Plungės technologijų ir verslo mokykla, o už projekto veiklų įgyvendinimą Vokietijoje bendru sutarimu bus atsakingos ir priimančios institucijos: „Institute for European Education Programs“  ir „Infeba e.V.“ (Vokietija).  Projektą administruos Lietuvos Respublikos Švietimo mainų paramos fondas.

 

Stažuotės pabaigoje kiekvienas dalyvis gaus priimančiosios organizacijos išduotą sertifikatą apie dalyvavimą stažuotėje ir Europass mobilumo dokumentą, kuriame nurodyta dalyvio veikla stažuotės metu, įvertinta profesinė, lingvistinė ir asmeninė pažanga.

Taip pat kiekvienas projekto dalyvis (moksleivis) gaus ir priimančiosios organizacijos išduotą įvertinimą remiantis ECVET sistema įvardytais praktikos rezultatais.

Mokiniams stažuotė bus užskaitoma kaip praktinio mokymo dalis, numatyta pagal mokymosi programą.

Profesijos mokytojai ir darbuotojai (atsakingi už profesinio mokymo proceso organizavimą) gaus siunčiančios organizacijos išduotą kvalifikacijos  tobulinimo pažymėjimą.

Projektas „Verslumo įgūdžių ugdymas profesiniame mokyme, remiantis tarptautine patirtimi“  turės didelį poveikį ne tik tolimesnei mokyklos veiklai, bet ir visai mokyklos bendruomenei. Atsiras gilesnis supratimas apie verslumo įgūdžių svarbą ir gebėjimą tinkamai šiuos įgūdžius išugdyti, o tai mokyklą įgalins dar drąsiau imtis naujų metodų taikymo bei profesinio rengimo programų atnaujinimo. Mokiniai įgis naujų profesinių žinių, įgūdžių ir kompetencijų bei darbinę patirtį, susipažins su įgyjamos profesijos ypatumais, kas gali padėti lengviau įsilieti į darbo rinką tiek savo tiek Europos šalyse, kuriant ir puoselėjant profesionalią darbo kultūrą. Gebės įvertinti profesinės karjeros galimybes ir tai didins motyvaciją mokytis, gilinti profesines žinias. Teigiamas poveikis bus ir vietos verslo įmonėms, ieškančioms kompetentingų jaunų darbuotojų.

Šis projektas prisidės ne tik prie profesinio mokymo įstaigų įvaizdžio, profesinio mokymo kokybės kėlimo gerinimo bet ir  tarptautiškumo plėtros, europinių dimensijų skatinimo.

Daiva Vaišnorienė
Vystymo skyriaus vedėja

Informacija atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.”

 

The emerging global trend of globalization in the twenty-first century as well as the fundamental changes in the social, political, economic and legal fields, make all groups of a society reorientate and adapt to the new living conditions. Influenced by the following factors, vocational education started to transform too. Vocational training is required of high-quality service today as the main need.

Plunge technology and business school in order to respond to the increasing quality of vocational training needs and evaluating the current situation in the country, also realizing that small and medium enterprises are extremely important for the country’s economy, cooperate with regional business organizations, labour exchange, farmers and clarify what occupations are the most needed, and what employee’s skills are the most valued. In that way, the school, trying to increase conformity of vocational training to the needs of a labour market, participate in business support and promotion system.

In its field of activity, Plunge technology and business school is increasingly interested in new models of vocational training and practical training methods and carefully monitors the district development strategy and the labour market environment. At present, the school is increasingly focused on students’ enterprising skills development, enterprising approach and active cooperation in partnership development.

In today’s society, the enterprising skills are needed daily and in all areas of life like searching for and applying for employment, working, making business and making important decisions. Thanks to enterprising skills, people start to think productively, changing people’s attitudes towards themselves and the surrounded environment, making them more ambitious and energetic and encourage them to change themselves and to change others.

To promote an entrepreneurship is recognized as an important factor in today’s economy, but there is a problem that the schools do not have knowledge and awareness how to do this correctly. Usually they are focused on teaching about the entrepreneurship, but not on developing the entrepreneurial skills.

The aim of the project „Development of enterprising competencies in the field of vocational education, based on international experience“ is to improve the quality of vocational training in strengthening pupils` and teachers` as well as the staff (teachers and administration leaders responsible for the vocational training process organization) individual abilities based on acknowledging entrepreneurial mindsets and behaviour regarding individual capacity to use effectively resources of active learning methods and adapting successfully the European experience.

The aim of the project for Plunges Technology and Business School is to give an opportunity for 4 employees (profession teachers and people responsible for the process organization) to conduct 5-day mobility internships – job monitoring visit to Germany, in vocational educational institutions and enterprises, during which they could get more knowledge about German vocational training systems, training techniques and forms which these countries apply, to develop the entrepreneurial skills. 10 students will have 1 month (30 days) internship mobility in German institutions and companies. Students` achievements will be measured and recognized in the practice places by host partners.

The project „Development of entrepreneurial competencies in the field of vocational education, based on international experience“, will have a significant impact not only on the further school activity, but for the whole school community. It may cause a deeper understanding of the importance of entrepreneurial skills and the ability to develop these skills properly. It will enable the school to take even bolder new methods and training programs for the upgrade. Students will gain new professional knowledge, skills, competences and work experience necessary for the acquired professions, which can make it easier to join the labour market (domestic and European), developing and nurturing a professional work culture. Students will be able to evaluate career opportunities and this will increase the motivation to learn, to broaden their professional knowledge. The positive effects will be to the local businessmen that are looking for competent young people.

This project will contribute not only to the image of vocational education, vocational training, or quality improvement but also will help for the development of internationalization, encouraging the European dimensions.

Ms. Daiva Vaišnorienė
The head of development division