PATVIRTINTA
Plungės technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus
Įsąkymu Nr. V1-205, 2012-11-07

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS
ETIKOS KODEKSAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Plungės technologijų ir verslo mokyklos (toliau – Mokykla) etikos kodeksas (toliau – Etikos kodeksas) įtvirtina mokyklos mokytojų, administracijos, kitų darbuotojų ir mokinių (toliau – Mokyklos bendruomenė), veiklos vertybinius principus, dalykinio elgesio nuostatas, reglamentuoja svarbiausias vengtino elgesio normas, kurių tiesiogiai nenustato Lietuvos Respublikos teisės aktai, darbo sutartys ir Mokyklos vidaus tvarkos dokumentai.
2. Etikos kodekso paskirtis – pripažinti, palaikyti ir puoselėti teisingumą, sąžiningumą, pagarbą žmogui, toleranciją, profesinę, ir pilietinę atsakomybę, kurti demokratišką, pasitikėjimą ir kūrybingumą skatinančią atmosferą Mokykloje.
3. Etikos kodekse vartojamos pagrindinės sąvokos:

3.1. Mokytojai –vidurinio ugdymo ir profesijos mokytojai.
3.2. Darbuotojai – administracijos ir kiti darbuotojai, su mokykla susiję darbo santykiais.
3.3. Mokiniai – mokykloje besimokantys mokiniai.
3.4. Mokyklos bendruomenė – mokyklos mokytojai, administracija, kiti darbuotojai ir mokiniai.

II. BENDROSIOS MOKYKLOS BENDRUOMENĖS ETIKOS NORMOS

4. Kiekvienas Mokyklos bendruomenės narys, pripažindamas Etikos kodekso nuostatas ir svarbiausias vertybes – kolegiškumą, saviraišką, profesinę kompetenciją, pagarbą kitokiai nuomonei, įsipareigoja:

4.1. gerbti Mokyklos bendruomenės piliečių teises ir pareigas;
4.2. vienodai tarnauti Mokyklos bendruomenei, nepaisydamas amžiaus, lyties ir lytinės orientacijos, negalios, išvaizdos, rasės ir etninės priklausomybės, religijos, įsitikinimų, politinių pažiūrų;
4.3. visada veikti protingai ir teisingai, nepiktnaudžiauti jam suteiktomis galiomis;
4.4. būti nešališkas ir neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo priimdamas sprendimą;
4.5. priimti apgalvotus ir teisėtus sprendimus, teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti savo veiksmų, sprendimų viešumą ir pateikti priimamų sprendimų motyvus;
4.6. teisės aktų nustatyta tvarka teikti reikiamą informaciją Mokyklos bendruomenei, ir kitiems asmenims. Oficiali informacija teikiama teisės aktų nustatyta tvarka, jei ji nėra ribojama arba konfidenciali;
4.7. nepakenkti Mokyklos reputacijai ir bendriesiems interesams vykdydamas bet kokią veiklą ir pagal galimybes prisidėti prie Mokyklos keliamų tikslų įgyvendinimo;
4.8. netoleruoti atvejų, kurie gali būti susiję su korupcija, sukčiavimu arba mėginimu daryti neteisėtą poveikį Mokyklos bendruomenės nariui. Informacijos apie neteisėtus veiksmus arba aplaidumą atskleidimas nelaikomas lojalumo Mokyklai principo pažeidimu;
4.9. elgtis sąžiningai administravimo ir mokymo veikloje;
4.10. inicijuodamas ir (arba) vykdydamas projektus, siejamus su Mokyklos vardu, užtikrina, kad projektai atitiktų Mokyklos bendruosius interesus ir Mokyklos mokymo kryptis;
4.11. elgtis nepriekaištingai, būti mandagus, malonus, paslaugus ir tvarkingas;
4.12. savo pareigas atlikti laiku, kokybiškai ir profesionaliai, nuolat tobulinti ir ugdyti savo profesinius gebėjimus, būti pažangus ir kūrybingas;
4.13. būti tolerantiškas nuomonėms ir įsitikinimams, pagarbiai elgtis su Mokyklos bendruomenės nariais ir kitais asmenimis;
4.14. nežeminti Mokyklos vardo girtavimu, narkomanija ir kitais visuomenei nepriimtinais, žalingais įpročiais. Rūkyti tik tam skirtose vietose;
4.15. saugoti Mokyklos turtą, nenaudoti jo politinei ir religinei veiklai, privačiam verslui arba asmeniniams poreikiams tenkinti ir neleisti to daryti kitiems asmenims;
4.17. skleisti geriausią patirtį, dalytis ja su kolegomis ir perteikti mokiniams;
4.18. skatinti palankią santykių, komandinio darbo atmosferą, savitarpio pasitikėjimą, nešmeižti, neapkalbinėti, neįžeidinėti, nedemonstruoti neigiamų emocijų;
4.21. su vadovais elgtis pagarbiai, bendrauti korektiškai, vykdyti teisėtus jų nurodymus pasiliekant teisę turėti savo nuomonę visais klausimais ir ją taktiškai reikšti;
4.22. neskelbti konfidencialios informacijos, kuri jam patikima tvarkyti (naudotis) darbo metu;
4.23. nesutikimą su kolegų nuomone, pastabas dėl jų darbo rezultatų arba pedagoginės veiklos trūkumų stengtis išsakyti asmeniškai, nuomonę korektiškai, nekritikuojant jų asmeninių savybių, tarpusavio bendravimą grįsti mandagumu ir tolerancija;
4.24. neatlikti veiksmų, kuriais daromas spaudimas kolegai arba mokiniams, siekiant nepelnyto įvertinimo arba norint nuslėpti nesąžiningus veiksmus;
4.25. pagarbiai atsiliepti apie kolegos pedagoginius gebėjimus ir asmenines savybes;
4.26. objektyviai vertinti Mokyklos bendruomenės narių veiklą ir elgesį;
4.27. nesinaudoti tarnybine padėtimi siekiant paveikti pavaldžius ar nepavaldžius asmenis priimti sau, savo šeimos nariams, draugams arba artimiesiems palankų sprendimą;
4.28. ne darbo metu elgtis pagal visuotinai priimtas elgesio taisykles;
4.29. ginčytinas problemas spręsti tarpusavyje, o neišsprendus ginčo pirmiausia kreiptis į Mokyklos administraciją;

V. ETIKOS KODEKSO PRIEŽIŪRA

9. Etikos kodekso laikymąsi užtikrina Mokyklos vadovas vadovaudamasis Etikos kodekso nuostatomis.

 VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Etikos kodeksas skelbiamas viešai − Mokyklos interneto svetainėje ir stende.
11. Kiekvienas Mokyklos bendruomenės narys privalo savo veikloje vadovautis šiuo Etikos kodeksu.

_____________________________

Aprobuota
Mokyklos Tarybos
2012-08-31
Protokolo Nr.V11-3