PATVIRTINTA
Plungės technologijų ir verslo mokyklos Direktoriaus
Įsakymu Nr. V1-200

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS
DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Plungės technologijų ir verslo mokykla įsteigta 1987 metais. Pagrindinė mokyklos veikla: švietimas, pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ir pirminis profesinis mokymas. Mokykla veikia vadovaudamasi Lietuvos respublikos Švietimo ir Profesinio mokymo ir kitais įstatymais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, mokyklos nuostatais ir šiomis darbo tvarkos taisyklėmis.

2.Taisyklės parengtos vadovaujantis Pavyzdinėmis Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 200 (Žin., 2006, Nr.27-888), Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Švietimo ir mokslo ministerijos teisiniais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisiniais ir poįstatyminiais aktais.

3.Mokyklos vidaus tvarkos taisykles tvirtina įsakymu mokyklos direktorius, suderinęs jas su mokyklos taryba ir darbuotojų atstovais.

4.Už mokyklos Taisyklių įgyvendinimą atsako mokyklos direktorius.

5.Darbo tvarkos taisyklės yra taikomos visiems mokyklos darbuotojams ir mokiniams.

6.Mokyklos struktūra:

  • Mokyklos administracija;
  • Gimnazijos skyrius;
  • Profesinio mokymo skyrius;
  • Tęstinio mokymo skyrius;
  • Ūkio dalies skyrius;
  • Vystymo skyrius;
  • Buhalterinės apskaitos skyrius;
  • Personalo skyrius;
  • Biblioteka – informacinis centras;
  • Bendrabutis.

7.Mokyklai vadovauja direktorius.

8.Mokyklos direktorių laikinai gali pavaduoti jo pavaduotojai, skyrių vedėjai.

9.Visa su mokyklos veikla susijusi informacija skelbiama mokytojų kambaryje ir mokyklos internetinėje svetainėje. Toks viešas informacijos skelbimas laikomas darbuotojų supažindinimo su informacija bei dokumentais faktu ir yra privalomas vykdyti, jei to reikalauja skelbiamos informacijos turinys.

II. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS. DARBUOTOJŲ PAREIGOS

10.Mokyklos uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą ir valdymą reglamentuoja Mokyklos nuostatai.

11.Mokyklos pedagogai ir kiti darbuotojai savo darbą organizuoja vadovaudamiesi direktoriaus patvirtintais Mokyklos darbą reglamentuojančiais tvarkų ir darbuotojų pareigybių aprašais.

12.Mokykloje dirbama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintais bendraisiais ugdymo planais, bendrosiomis bei profesinio mokymo programomis ir profesinio rengimo standartais. Ugdymo organizavimo tvarka detaliai numatoma Mokyklos ugdymo plane. Mokyklos veikla organizuojama vadovaujantis strateginio švietimo planu ir metine veiklos programa, Lietuvos Respublikos Profesinio mokymo ir Švietimo įstatymais.

13.Ugdymo planui įgyvendinti sudaromi higienos normas atitinkantys formaliojo ir neformaliojo ugdymo pamokų tvarkaraščiai.

14.Visi naujai priimti darbuotojai ir mokiniai turi būti instruktuojami pagal mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintą Mokinių ir darbuotojų saugos ir sveikatos tvarką.

15.Visi pedagogai privalo išklausyti „Pirmosios medicinos pagalbos teikimo“ programos kursą, visi mokyklos darbuotojai – Higienos įgūdžių kursą.

16.Darbuotojai privalo pasitikrinti sveikatą prieš įsidarbinant, o dirbdami – tikrintis sveikatą periodiškai, pagal direktoriaus patvirtintą darbuotojų sveikatos pasitikrinimo grafiką.

III. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA

17.Darbuotojus į darbą priima ir iš darbo atleidžia Mokyklos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais norminiais teisės aktais.

18.Į laisvas darbo vietas darbuotojai priimami atsižvelgiant į kvalifikacinę kategoriją, išsilavinimą, rekomendacijas. Esant keliems kandidatams į laisvas darbo vietas organizuojamas konkursas.

19.Priėmimo į darbą pagrindas yra darbo sutartis. Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdamas nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui darbo užmokestį, sudaryti tinkamas darbo sąlygas ir, šalių susitarimu, sulygstama dėl kitų darbo sąlygų, kurių nedraudžia darbo įstatymai ir kiti teisės norminiai aktai.

20. Įsidarbindamas darbuotojas privalo pateikti šiuos dokumentus:

20.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
20.2. išsilavinimą, profesinį pasirengimą patvirtinančius dokumentus (jei darbas susijęs su tam reikalingu išsilavinimu);
20.3. valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, jei asmuo jau turi darbo patirtį;
20.4.kvalifikacinę kategoriją įrodančius dokumentus (mokytojai);
20.5.dvi nuotraukas (3×4).

21.Darbo sutartis sudaroma raštu dviem egzemplioriais, kurių kiekvieną pasirašo abu sutartį pasirašantys atstovai (vienas egzempliorius atiduotas darbuotojui, kitas segamas į darbuotojo asmens bylą).

22.Sudarant darbo sutartį darbuotojas pasirašytinai supažindinamas su darbų sauga, mokyklos tvarkos taisyklėmis, kolektyvine sutartimi ir pareiginiais nuostatais.

23.Darbuotojui prieš pradedant dirbti išduodamas darbo pažymėjimas, kurį jis turi saugoti savo darbo vietoje, o kai reikia pateikti jį kontroliuojančioms institucijoms. Darbuotojo darbo pažymėjimas galioja iki darbo sutartyje nustatyto termino. Darbuotojų, priimtų dirbti pagal neterminuotą darbo sutartį, darbo pažymėjimas galioja 10 metų.

24.Priėmus darbuotoją, kurio darbas bus susijęs su materialinėmis vertybėmis, su juo sudaroma materialinės atsakomybės sutartis (vienas egzempliorius atiduodamas darbuotojui, kitas saugomas mokyklos buhalterijoje).

25.Darbo sutartis su darbuotoju nutraukiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Atleidimo iš darbo diena laikoma paskutine darbo diena.

26.Atleidžiamas iš darbo darbuotojas turi:

26.1.perduoti jam patikėtą materialinį turtą direktoriaus įsakyme nurodytam asmeniui;
26.2.grąžinti mokyklos bibliotekai knygas (jei jas buvo paėmęs);
26.3.grąžinti personalo vedėjai darbo pažymėjimą.

MOKYKLOS PATALPŲ ATIDARYMO IR UŽDARYMO LAIKAS

27.Mokyklos patalpos atrakinamos 7 val., užrakinamos – 21 val.

28.Bendrabučio patalpos atrakinamos 6 val., užrakinamos – 23 val.

29.Valgykla atrakinama 6 val., užrakinama – 16 val.

IV. DARBO IR POILSIO LAIKAS. ATOSTOGŲ SUTEIKIMAS

30.Darbo laikas – tai laikas, kurį darbuotojas privalo dirbti jam pavestą darbą, ir kiti jam prilyginti(pvz., tarnybinės komandiruotės). Mokyklos darbuotojų darbo laiko trukmė nustatoma remiantis Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais bei poįstatyminiais aktais. Darbuotojų darbo laikas žymimas darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose, vadovaujantis Plungės technologijų ir verslo mokyklos darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tavrkos aprašu. Kiekvienas Mokyklos darbuotojas turi laiku pateikti savo padalinio vadovui, pildančiam laiko apskaitos žiniaraštį, informacija apie savo darbo laiką.

31.Darbo laikas administracijos ir kitiems darbuotojams nuo 8.00 val. iki 16.30 val. (penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.30 val.). Pietų pertrauka nuo 11.45 val. iki 12.15 val.
Administracijos ir kitų darbuotojų, papildomai dirbančių pedagoginį darbą, pagrindinių pareigų darbo laikas gali būti perkeltas po 16.30 val.

32.Administracijos ir kitų darbuotojų, reikalingų mokyklos ugdymo bei ūkinės veiklos uždaviniams įgyvendinti, darbo laiko trukmė – 40 valandų per savaitę. Jiems nustatoma 5 darbo dienų  savaitė su dviem poilsio dienomis (paprastai šeštadienį ir sekmadienį arba kitomis dienomis). Poilsio ir šventinių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas 1 val.

33.Visų dalykų pamokos vyksta pagal mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintą pamokų tvarkaraštį, neformaliojo ugdymo užsiėmimai – pagal neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.

34.Pamokų laikas:

1 pamoka 8.00 – 8.45
2 pamoka 8.50 – 9.30
3 pamoka 9.45 – 10. 30
4 pamoka 10.35 – 11.20
5 pamoka 11.50 – 12.35
6 pamoka 12.40 – 13.25
7 pamoka 13.30 – 14.15
8 pamoka 14.20 – 15.05
Pietų petrauka: 11.20 – 11.50 .

35.Kasmetinės atostogos suteikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais norminiais teisės aktais. Atšaukimas iš atostogų gali būti inicijuojamas administracijos, įstatymų nustatyta tvarka, esant darbuotojo sutikimui.

36. Kasmet iki kovo 15 dienos mokyklos skyrių vedėjai turi pateikti darbuotojų planuojamų atostogų grafikus personalo vedėjai, kuri parengia bendrą mokyklos darbuotojų atostogų grafiką ir pateikia tvirtinti mokyklos direktoriui.

37.Darbuotojas, pageidaujantis išeiti atostogų kitu laiku, nei nurodyta atostogų grafike, arba norintis pasinaudoti dalimi atostogų, turi pateikti personalo vedėjai raštišką prašymą, suderintą su tiesioginiu vadovu.

38.Pedagogams rekomenduojama kasmetines atostogas suteikti per mokinių vasaros atostogas, neišnaudotų atostogų dalis – per mokinių rudens, žiemos ar pavasario atostogas.

39.Darbuotojai, negalintys grafike nurodytu laiku išeiti atostogų dėl svarbių priežasčių, turi įspėti mokyklos direktorių ar pateikti jam rašytinį prašymą apie atostogų suteikimą kitu laiku.

40.Darbuotojai, palikdami darbo vietą kitais darbo tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo arba direktoriaus sutikimą.

41.Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, turi informuoti tiesioginį savo vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojai to negali padaryti patys, tai turi padaryti kiti asmenys.

42.Darbuotojai, gavę nedarbingumo pažymėjimą, tą pačią dieną turi pranešti personalo vedėjai arba tiesioginiam savo vadovui.

43.Direktoriaus įsakymu darbuotojai atskirais atvejais (dalyvaujant su mokiniais išvykose, kelionėse, tarptautiniuose projektuose, užimant kitos šalies projektų vadovus ir mokinius Lietuvoje, tėvų susirinkimuose, pedagogams būnant stažuotėse) gali tekti dirbti poilsio ir švenčių dienomis. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis darbuotojams rekomenduojama suteikti kitą poilsio dieną per mokinių atostogas.

44.Darbuotojams, dirbantiems pagal mokyklos direktoriaus patvirtintus grafikus, savavališkai keisti savo darbo grafiką griežtai draudžiama.

45.Leidimas neatvykti į darbą suteikiamas darbuotojui ir Mokyklos direktoriui susitarus, esant darbuotojo rašytiniam prašymui.

46.Mokyklos direktoriaus funkcijas per jo atostogas vykdo direktoriaus pavaduotojai, skyrių vedėjai arba švietimo ir mokslo ministro paskirtas kitas mokyklos darbuotojas.

47.Mokyklos darbuotojas, negalintis laiku atvykti į darbą, tą pačią dieną informuoja padalinio vadovą apie neatvykimo priežastį. Darbuotojas gali nebūti darbe tik suderinęs su tiesioginiu vadovu.

48.Mokyklos darbuotojai darbe vadovaujasi jų darbą reglamentuojančiais įstatymais, nutarimais, darbo kodeksu, etikos kodeksu, direktoriaus įsakymais ir mokykloje galiojančiais pareigybiniais nuostatais, veiklos aprašais bei taisyklėmis.

VI. DARBO UŽMOKESTIS, GARANTIJOS IR KOMPENSACIJOS

49.Darbo užmokestis mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos „Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagogų darbuotojų darbo apmokėjimo aprašu“ ir Plungės technologijų ir verslo mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo, skatinimo ir pašalpų skyrimo tvarka.

VII. DARBUOTOJŲ SKATINIMO BEI DRAUSMINIMO TVARKA

50.Už pavyzdingą darbinių pareigų vykdymą, nepriekaištingą darbą, naujų iniciatyvų diegimą darbe, naujų idėjų skleidimą ir įgyvendinimą, drausmingiems ir pavyzdingo elgesio darbuotojams gali būti taikomi šie paskatinimai:

50.1. padėkos raštu;
50.2. vardine dovana;
50.3. padėkos raštu ir vardine dovana;
50.4. vienkartine pinigine išmoka.

51.Aplaidiems, nedrausmingiems, nerūpestingai atliekantiems savo pareigas arba jų nevykdantiems darbuotojams gali būti taikomos šios drausminimo priemonės:

51.1. pastaba;
51.2. papeikimas.

52.Mokyklos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, turi teisę:

52.1. laikinai nušalinti darbuotoją nuo darbo ir už tą laikotarpį nemokėti jam darbo užmokesčio, jei jis darbo metu darbe buvo neblaivus, apsvaigęs nuo narkotikų ar kitokių svaiginančių preparatų;
52.2. atleisti iš darbo darbuotoją įstatymuose numatyta tvarka, jei jis pažeidinėja darbo drausmę, daro pravaikštas, nesilaiko darbų saugos taisyklių.

53.Prieš skirdamas drausminę nuobaudą, mokyklos direktorius turi pareikalauti pasiaiškinimo dėl darbo drausmės pažeidimo. Jei per mokyklos direktoriaus nustatytą terminą be svarbių priežasčių darbuotojas nepateikia pasiaiškinimo, drausminę nuobaudą galima skirti ir be pasiaiškinimo.

54.Atleidimas iš darbo kaip drausminė nuobauda darbuotojui gali būti skiriama, kai darbuotojas nerūpestingai atliko darbo pareigas ar kitaip pažeidė darbo drausmę, jei prieš tai jam nors kartą per paskutinius dvylika mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos arba kitaip šiurkščiai nusižengė darbo drausmei ar nustatytai darbo tvarkai.

55.Vadovaujantis LR Darbo kodeksu šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu gali būti laikoma:

55.1. neleistinas elgesys su moksleiviais ar interesantais arba kiti veiksmai, tiesiogiai pažeidžiantys žmonių konstitucines teises;
55.2. dalyvavimas veikloje, kuri pagal įstatymų, kitų norminių teisės aktų, darbo tvarkos taisyklių, kolektyvinių ar darbo sutarčių nuostatas nesuderinama su darbo funkcijomis;
55.3. pasinaudojimas pareigomis siekiant gauti neteisėtų pajamų sau ar kitiems asmenims arba dėl kitokių asmeninių paskatų, taip pat savavaliavimas ar biurokratizmas;
55.4. moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimas arba seksualinis priekabiavimas prie bendradarbių, pavaldinių ar interesantų;
55.5. veikos, turinčios vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo arba iššvaistymo, neteisėto atlyginimo paėmimo požymių, nors už šias veikas darbuotojas ir nebuvo traukiamas baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn;
55.6. tai, kad darbuotojas darbo metu darbe yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų;
55.7. neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną (pamainą);
55.8. atsisakymas tikrintis sveikatą, kai tokie patikrinimai darbuotojui yra privalomi;
55.9. kiti nusižengimai, kuriais šiurkščiai pažeidžiama darbo tvarka.

56.Už kiekvieną darbo drausmės pažeidimą galima skirti tik vieną drausminę nuobaudą. Jei paskyrus drausminę nuobaudą darbuotojas toliau pažeidžia darbo drausmę, drausminė nuobauda gali būti skiriama pakartotinai.

57.Jei per vienerius metus nuo tos dienos, kai buvo skirta drausminė nuobauda, darbuotojui nebuvo skiriama nauja nuobauda, laikoma, kad jis nėra turėjęs nuobaudų.

58.Jei darbuotojas gerai ir sąžiningai dirba, jam skirtą drausminę nuobaudą galima panaikinti nepasibaigus drausminės nuobaudos galiojimo terminui.

59.Darbuotojai ir mokiniai savo elgesiu turi nepažeisti Mokyklos darbuotojų etikos kodekso ir mokinio elgesio taisyklių reikalavimų ir reprezentuoti Mokyklą.

60.Mokykloje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai ir mokiniai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.

61.Mokiniams ir darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir laikytis kalbos kultūros reikalavimų.

VIII.  ELGESIO REIKALAVIMAI
IX. MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ IR IŠLEIDIMO IŠ MOKYKLOS TVARKA

62.Mokiniai į mokyklą priimami vadovaujantis Priėmimo į valstybines profesines mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. ISAK-190 (Žin., 2005, Nr. 22-692; 2005, Nr. 81-2980), šio aprašo pakeitimais ir priėmimo į valstybines ir savivaldybines bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigų bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 (Žin., 2004, Nr. 103-3809) ir šio sąrašo pakeitimais, patvirtintais LR ŠMM 2011-07-20 įsakymu Nr. V-1369.

63.Su kiekvienu priimtu mokiniu sudaroma Profesinio mokymo sutartis, parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-512/A1-142 (Žin., 2010, Nr. 44-2141).

64.Profesinio mokymo sutartis (Mokykla-Mokinys) sudaroma pirmą mokslo metų dieną.

65.Trišalė profesinio mokymo sutartis (Mokykla-Mokinys-Įmonė) pasirašoma iki baigiamosios praktikos pradžios.

66.Profesinio mokymo sutartis (Mokinys-Mokykla) registruoja mokymo dalies administratorė sutarčių registracijos žurnale, Profesinio mokymo sutartis (Mokykla-Mokinys-Įmonė) registruoja praktinio mokymo vadovas baigiamosios praktikos sutarčių registracijos žurnale.

67.Mokymo sutartis pratęsiama, kai mokinys grįžta pasibaigus akademinėms atostogoms: užpildoma nauja sutartis, paliekant pirminės sutarties numerį ir pažymint, kad tai sutarties tęsinys.

68.Mokymo sutartis gali būti nutraukta mokyklos administracijos arba mokinio (mokinio tėvų (globėjų), jei mokinys nepilnametis) prašymu, kuris pateikiamas direktoriui.

69.Administracijos iniciatyva mokymo sutartis nutraukiama dėl šių priežasčių:

69.1. kai mokinys savavališkai nustoja lankyti pamokas ar nustatytu laiku negrįžta iš akademinių atostogų;
69.2. kai mokinys nepažangus ir nustatytu laiku nelikviduoja įsiskolinimų;
69.3.įsigaliojus teismo nuosprendžiui dėl mokinio laisvės atėmimo;
69.4.mokiniui mirus;
69.5. kai mokinys negali mokytis dėl sveikatos;
69.6.administracijos inicijuotas mokymo sutarties nutraukimas turi būti svarstomas Mokytojų tarybos posėdyje.

70.Prieš nutraukiant mokymo sutartį su nepilnamečiu (iki 18 m.), turi būti informuojami mokinio tėvai (globėjai), jei mokinys neturi 16 m. ir Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

71.Mokymo sutarties nutraukimas įformintas direktoriaus įsakymu.

72.Nutraukęs mokymo sutartį mokinys privalo atsiskaityti su mokykla ir bendrabučiu ( jei gyveno) – atsiskaitymas įforminamas atsakingų asmenų parašais. Atsiskaitymų lapelį mokinys turi teikti grupės vadovui. Grupės vadovas atsiskaitymo lapelyje turi pasirašyti paskutinis. Tada mokiniui turi būti grąžinami dokumentai, šis jų gavimą turi patvirtinti savo parašu. Pašaliniam asmeniui išduoti dokumentus galima tik pateiktus notaro patvirtintą įgaliojimą.

73.Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas vykdomas vadovaujantis Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004m. vasario 25d. įsakymu Nr. ISAK-256 (Žin.,2004, Nr. 35-1150), Ugdymo plano rekomendacijomis ir Mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu.

74.Mokinių teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja mokinio elgesio taisyklės, bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės.

75.Mokiniams be pateisinamos priežasties praleidžiantiems pamokas, už mokinio elgesio ar bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus taikomos šios drausminės nuobaudos:

75.1. Elgesio svarstymas Vaiko gerovės komisijoje, mokyklos vadovų, mokytojų tarybos posėdžiuose;
75.2. Žodinė pastaba;
75.3. Įspėjimas;
75.4. Papeikimas;
75.5. Griežtas papeikimas;
75.6. Nemokama stipendija;
75.7. Šalinimas iš bendrabučio ar mokyklos.

X. MOKINIŲ SKATINIMAS

76. Mokiniai gali būti skatinami šiomis priemonėmis:

76.1. Padėka (raštu arba žodžiu);
76.2. Pinigine premija;
76.3. Ekskursija.

77.Mokiniai skatinami už šiuos laimėjimus ir pasiekimus: mokyklos atstovavimą respublikinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose, konferencijose, festivaliuose ar kitose ne mokyklos organizuotose renginiuose; gerą mokymąsi ir elgesį, aktyvų darbą Mokinių taryboje, dalyvavimą neformaliojo ugdymo bei kitoje ugdymo veikloje.

78. Siūlyti skatinti mokinį gali grupės vadovas, mokytojas, neformaliojo ugdymo mokytojas pateikę žodinę rekomendaciją socialiniam pedagogui. Skatinimas įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu.

79. Kiekvienoje darbo vietoje turi būti švaru ir tvarkinga.

80. Visose patalpose turi būti griežtai laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų.

81.Už Mokyklos darbo tvarkos laikymąsi atsako kiekvienas darbuotojas asmeniškai bei padalinių vadovai.

82.Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant.

XI. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

83. Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, elektros energiją ir kitus materialinius Mokyklos išteklius.

84. Mokyklos elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais. Pamokų, egzaminų, susirinkimų, posėdžių ir kitų renginių metu darbuotojams  rekomenduojama nesinaudoti mobiliaisiais telefonais.

85. Draudžiama leisti likti Mokyklos tarnybinėse patalpose pašaliniams asmenims pasibaigus darbo laikui.

86. Darbuotojas, išeinantis iš kabineto paskutinis, užrakina duris. Kabineto raktus gali turėti tik tie darbuotojai, kurie tiesiogiai jame dirba.

87. Su tarnybine informacija leidžiama susipažinti įstatymų nustatyta tvarka.

88. Darbuotojai privalo dirbti sąžiningai, laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti savo pareigas, visą darbo laiką skirti kokybiškam darbui, laikytis darbo saugos, darbo higienos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų, gerinti darbo kokybę, kelti savo profesinę kvalifikaciją, nebūti aplaidūs.

89. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos    diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik atsakingo už tai Mokyklos padalinio darbuotojai.

90. Mokyklos darbuotojai darbo pažymėjimą privalo darbo metu saugiai laikyti darbo vietoje.

91. Darbuotojai, pasibaigus darbo santykiams, paskutinę darbo dieną privalo grąžinti personalo vedėjai darbuotojo pažymėjimą ir Mokyklai priklausantį turtą.

XII. PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS, INTERESANTŲ PRIĖMIMAS

92. Prašymai bei skundai nagrinėjami, interesantai priimami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

93. Direktorius interesantus priima savo darbo dienomis iš anksto suderintu laiku. Nesant išankstinio sutarimo, interesantai priimami tik tuo atveju, jei nevyksta pasitarimas, posėdis ar kitas planuojamas susitikimas. Asmenų susitikimą organizuoja sekretorė.

94. Interesantus mokykloje taip pat priima direktoriaus pavaduotojai, skyrių vedėjai, kiti specialistai.

95. Mokyklos darbuotojai, bendraudami su interesantais, privalo būti dėmesingi, mandagūs, atidūs ir, išsiaiškinę interesantų tikslus bei pageidavimus, jiems padėti. Tuo atveju, jei darbuotojas pats negali išspręsti interesanto problemos, jis turi nurodyti kitą kompetentingą mokykloje ar kitoje institucijoje dirbantį asmenį.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

96. Mokyklos darbo tvarkos taisyklių nuostatos negali prieštarauti darbo kodeksui, kolektyvinei sutarčiai ir kitiems norminiams dokumentams reglamentuojantiems darbuotojų veiklą, kitaip jos tampa negaliojančiomis.

97. Mokyklos darbo tvarkos taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.

98. Direktoriaus patvirtintos Mokyklos darbo tvarkos taisyklės skelbiamos Mokyklos interneto tinklalapyje, mokytojų kambaryje.

99. Darbo tvarkos taisyklės gali būti keičiamos, papildomos, keičiantis įstatymams, keičiant   mokyklos darbo organizavimą, reorganizuojant mokyklą, pritarus mokyklos tarybai ir darbuotojų atstovams.

100. Mokyklos darbo tvarkos taisyklių laikymasis yra viena iš darbo drausmės sudėtinių dalių.

101. Su darbo tvarkos taisyklėmis supažindinami visi darbuotojai pasirašytinai.

 

Suderinta:

Profesinės sąjungos pirmininkė
Dalia Palčikienė
Mokyklos tarybos posėdžio pritarimu 2012-08-31 Nr. V11-3