PATVIRTINTA
Plungės technologijų ir verslo mokyklos Direktoriaus
Įsakymu Nr. V1-76
2017-07-23

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS
DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Plungės technologijų ir verslo mokykla įsteigta 1987 metais. Pagrindinė mokyklos veikla: švietimas, pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ir pirminis profesinis mokymas. Mokykla veikia vadovaudamasi Lietuvos respublikos Švietimo ir Profesinio mokymo ir kitais įstatymais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, mokyklos nuostatais ir šiomis darbo tvarkos taisyklėmis.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Pavyzdinėmis Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 200 (Žin., 2006, Nr.27-888), Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Švietimo ir mokslo ministerijos teisiniais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisiniais ir poįstatyminiais aktais, bei Vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu XIII-198, įsigaliojusiu nuo 2017 m. vasario 1 d.,

3. Mokyklos vidaus tvarkos taisykles tvirtina įsakymu mokyklos direktorius, suderinęs jas su mokyklos taryba ir darbuotojų atstovais.

4. Už mokyklos Taisyklių įgyvendinimą atsako mokyklos direktorius.

5. Darbo tvarkos taisyklės yra taikomos visiems mokyklos darbuotojams ir mokiniams.

MOKYKLOS STRUKTŪRA

 1. Mokyklos struktūra:

6.1. Plungės skyrius :

 • Mokyklos administracija;
 • Gimnazijos skyrius;
 • Profesinio mokymo skyrius;
 • Tęstinio mokymo skyrius;
 • Ūkio dalies skyrius;
 • Vystymo skyrius;
 • Buhalterinės apskaitos skyrius;
 • Personalo skyrius;
 • Biblioteka – informacinis centras;

6.2. Rietavo skyrius:

 • Mokyklos administracija;
 • Gimnazijos ir profesinio mokymo skyrius;
 • Tęstinio mokymo skyrius;
 • Ūkio dalies skyrius;

7. Plungės technologijų ir verslo mokyklos Plungės skyriui ir Rietavo filialui vadovauja direktorius.

8. Mokyklos direktorių laikinai gali pavaduoti jo pavaduotojai, skyrių vedėjai.

9. Visa su mokyklos veikla susijusi informacija skelbiama mokytojų kambaryje ir mokyklos internetinėje svetainėje. Toks viešas informacijos skelbimas laikomas darbuotojų supažindinimo su informacija bei dokumentais faktu ir yra privalomas vykdyti, jei to reikalauja skelbiamos informacijos turinys.

II. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS. DARBUOTOJŲ PAREIGOS

10. Mokyklos uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą ir valdymą reglamentuoja Mokyklos nuostatai.

11. Mokyklos pedagogai ir kiti darbuotojai savo darbą organizuoja vadovaudamiesi direktoriaus patvirtintais Mokyklos darbą reglamentuojančiais tvarkų ir darbuotojų pareigybių aprašais.

12. Mokykloje dirbama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintais bendraisiais ugdymo planais, bendrosiomis bei profesinio mokymo programomis ir profesinio rengimo standartais. Ugdymo organizavimo tvarka detaliai numatoma Mokyklos ugdymo plane. Mokyklos veikla organizuojama vadovaujantis strateginio švietimo planu ir metine veiklos programa, Lietuvos Respublikos Profesinio mokymo ir Švietimo įstatymais.

13. Ugdymo planui įgyvendinti sudaromi higienos normas atitinkantys formaliojo ir neformaliojo ugdymo pamokų tvarkaraščiai.

14. Visi naujai priimti darbuotojai ir mokiniai turi būti instruktuojami pagal mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintą Mokinių ir darbuotojų saugos ir sveikatos tvarką.

15. Visi pedagogai privalo išklausyti „Pirmosios medicinos pagalbos teikimo“ programos kursą, visi mokyklos darbuotojai – Higienos įgūdžių kursą.

16. Darbuotojai privalo pasitikrinti sveikatą prieš įsidarbinant, o dirbdami – tikrintis sveikatą periodiškai, pagal direktoriaus patvirtintą darbuotojų sveikatos pasitikrinimo grafiką.

III. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA

17. Darbuotojai į darbą priimami šalių susitarimu arba viešo konkurso būdu.

17.1. Viešo konkurso būdu į darbą priimami skyrių vedėjai ir filialų vadovai.

17.2. Viešą konkursą organizuoja ir jo nuostatus tvirtina Mokyklos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

17.3. Į darbą priimamas asmuo privalo pateikti:

17.3.1. prašymą; priimant viešo konkurso būdu laimėjusį asmenį – viešo konkurso komisijos protokolo išrašą;

17.3.2. asmens tapatybę liudijantį dokumentą;

17.3.3. išsimokslinimą liudijantį dokumentą profesinį pasirengimą patvirtinančius dokumentus (jei darbas susijęs su tam reikalingu išsilavinimu);

17.3.4.valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą (jei turi);

17.3.5.sveikatos būklę patvirtinantį dokumentą;

17.3.6.kvalifikacinę kategoriją įrodančius dokumentus (mokytojai);

17.3.7.dvi nuotraukas (3×4)

17.3.8.esant reikalui, kitus įstatymuose numatytus dokumentus;

18. Darbuotojus į darbą priima ir iš darbo atleidžia Mokyklos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais norminiais teisės aktais.

19. Į laisvas darbo vietas darbuotojai priimami atsižvelgiant į kvalifikacinę kategoriją, išsilavinimą, rekomendacijas. Priėmimo į darbą pagrindas yra darbo sutartis. Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdamas nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui darbo užmokestį, sudaryti tinkamas darbo sąlygas ir, šalių susitarimu, sulygstama dėl kitų darbo sąlygų, kurių nedraudžia darbo įstatymai ir kiti teisės norminiai aktai.

20. Darbo sutartis sudaroma raštu dviem egzemplioriais, kurių kiekvieną pasirašo abu sutartį pasirašantys atstovai (vienas egzempliorius atiduotas darbuotojui, kitas segamas į darbuotojo asmens bylą).

21. Sudarant darbo sutartį darbuotojas pasirašytinai supažindinamas su darbų sauga, mokyklos tvarkos taisyklėmis, kolektyvine sutartimi ir pareiginiais nuostatais.

22. Darbuotojui prieš pradedant dirbti išduodamas darbo pažymėjimas, kurį jis turi saugoti savo darbo vietoje, o kai reikia pateikti jį kontroliuojančioms institucijoms. Darbuotojo darbo pažymėjimas galioja iki darbo sutartyje nustatyto termino. Darbuotojų, priimtų dirbti pagal neterminuotą darbo sutartį, darbo pažymėjimas galioja 10 metų.

23. Darbo sutartis su darbuotoju nutraukiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Atleidimo iš darbo diena laikoma paskutine darbo diena.

24. Atleidžiamas iš darbo darbuotojas turi:

24.1.perduoti jam patikėtą materialinį turtą direktoriaus įsakyme nurodytam asmeniui;

24.2. grąžinti mokyklos bibliotekai knygas (jei jas buvo paėmęs);

24.3. grąžinti personalo vedėjai darbo pažymėjimą.

MOKYKLOS PATALPŲ ATIDARYMO IR UŽDARYMO LAIKAS

25. Mokyklos patalpos atrakinamos 7 val., užrakinamos – 21 val.

26. Bendrabučio patalpos atrakinamos 6 val., užrakinamos – 23 val.

27. Valgykla atrakinama 6 val., užrakinama – 16

IV. DARBO IR POILSIO LAIKAS. ATOSTOGŲ SUTEIKIMAS

28. Darbo laikas – tai laikas, kurį darbuotojas privalo dirbti jam pavestą darbą, ir kiti jam prilyginti laikotarpiai  (pvz., tarnybinės komandiruotės). Mokyklos darbuotojų darbo laiko trukmė nustatoma remiantis Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais bei poįstatyminiais aktais. Darbuotojų darbo laikas žymimas darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose, vadovaujantis Plungės technologijų ir verslo mokyklos darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašu. Kiekvienas Mokyklos darbuotojas turi laiku pateikti savo padalinio vadovui, pildančiam laiko apskaitos žiniaraštį, informacija apie savo darbo laiką.

29. Darbo laikas administracijos ir kitiems darbuotojams nuo 8.00 val. iki 16.45 val. (penktadieniais nuo  8.00 val. iki 15.30 val.). Pietų pertrauka nuo 11.45 val. iki 12.15 val.

Darbuotojams papildomai dirbantiems pedagoginį darbą ar vykdant kitą (visuomeninę) veiklą, darbo laikas mokykloje pratęsiamas po 16.45 val., vadovaujantis pamokų tvarkaraščiu ar kitu pagrindimu remiantis LR DK.

30. Administracijos ir kitų darbuotojų, reikalingų mokyklos ugdymo bei ūkinės veiklos uždaviniams įgyvendinti, darbo laiko trukmė – 40 valandų per savaitę. Jiems nustatoma 5 darbo dienų  savaitė su dviem poilsio dienomis (paprastai šeštadienį ir sekmadienį arba kitomis dienomis). Poilsio ir šventinių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas 1 val.

31. Visų dalykų pamokos vyksta pagal mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintą pamokų tvarkaraštį, neformaliojo ugdymo užsiėmimai – pagal neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.

32. Pamokų laikas:

1 pamoka  8.00 – 8.45
2 pamoka  8.50 – 9.30
3 pamoka  9.45 – 10. 30
4 pamoka  10.35 – 11.20
5 pamoka  11.50 – 12.35
6 pamoka 12.40 – 13.25
7 pamoka 13.30 – 14.15
8 pamoka 14.20 – 15.05

Pietų petrauka: 11.20 – 11.50 .

33. Kasmetinės atostogos suteikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais norminiais teisės aktais. Atšaukimas iš atostogų gali būti inicijuojamas administracijos, įstatymų nustatyta tvarka, esant darbuotojo sutikimui.

34. Kasmet iki kovo 15 dienos mokyklos skyrių vedėjai turi pateikti darbuotojų planuojamų atostogų grafikus personalo vedėjai, kuri parengia bendrą mokyklos darbuotojų atostogų grafiką ir pateikia tvirtinti mokyklos direktoriui.

35. Darbuotojas, pageidaujantis išeiti atostogų kitu laiku, nei nurodyta atostogų grafike, arba norintis pasinaudoti dalimi atostogų, turi pateikti personalo vedėjai raštišką prašymą, suderintą su tiesioginiu vadovu.

36. Pedagogams rekomenduojama kasmetines atostogas suteikti per mokinių vasaros atostogas, neišnaudotų atostogų dalis – per mokinių rudens, žiemos ar pavasario atostogas.

37. Darbuotojai, negalintys grafike nurodytu laiku išeiti atostogų dėl svarbių priežasčių, turi įspėti mokyklos direktorių ar pateikti jam rašytinį prašymą apie atostogų suteikimą kitu laiku.

38. Darbuotojai, palikdami darbo vietą kitais darbo tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo arba direktoriaus sutikimą.

39. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, turi informuoti tiesioginį savo vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojai to negali padaryti patys, tai turi padaryti kiti asmenys.

40. Darbuotojai, gavę nedarbingumo pažymėjimą, tą pačią dieną turi pranešti personalo vedėjai arba tiesioginiam savo vadovui.

41. Direktoriaus įsakymu darbuotojai atskirais atvejais (dalyvaujant su mokiniais išvykose, kelionėse, tarptautiniuose projektuose, užimant kitos šalies projektų vadovus ir mokinius Lietuvoje, tėvų susirinkimuose, pedagogams būnant stažuotėse) gali tekti dirbti poilsio ir švenčių dienomis. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis darbuotojams rekomenduojama suteikti kitą poilsio dieną.

42. Darbuotojams, dirbantiems pagal mokyklos direktoriaus patvirtintus grafikus, savavališkai keisti savo darbo grafiką griežtai draudžiama.

43. Leidimas neatvykti į darbą suteikiamas darbuotojui ir Mokyklos direktoriui susitarus, esant darbuotojo rašytiniam ar žodiniam prašymui.

44. Mokyklos direktoriaus funkcijas per jo atostogas vykdo direktoriaus pavaduotojai, skyrių vedėjai arba švietimo ir mokslo ministro paskirtas kitas mokyklos darbuotojas.

45. Mokyklos darbuotojas, negalintis laiku atvykti į darbą, tą pačią dieną informuoja padalinio vadovą apie neatvykimo priežastį. Darbuotojas gali nebūti darbe tik suderinęs su tiesioginiu vadovu arba direktoriumi.

46. Mokyklos darbuotojai darbe vadovaujasi jų darbą reglamentuojančiais įstatymais, nutarimais, darbo kodeksu, etikos kodeksu, direktoriaus įsakymais ir mokykloje galiojančiais pareigybiniais nuostatais, veiklos aprašais bei taisyklėmis.

VI. DARBO UŽMOKESTIS, PRIEMOKOS, PREMIJOS IR MATERIALINĖ PAŠALPA

49. Darbo užmokestis mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos 2017 m. sausio 17 d „Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo “ , Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos „Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagogų darbuotojų darbo apmokėjimo aprašu“ ir Plungės technologijų ir verslo mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo, skatinimo ir pašalpų skyrimo tvarka.

50. Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokestį sudaro:

50.1.pareiginė alga (mėnesinė alga – pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis);

50.2.priemokos;

50.3.mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų;

50.4.premijos.

51. Pareiginės algos pastovioji dalis:

51.1. Biudžetinių įstaigų darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos koeficientais. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos baziniam dydžiui. Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio.

52. Pareiginės algos kintamoji dalis:

52.1. Biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius.

52.2. Pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą, nustatoma vieniems metams ir gali siekti iki 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies.

52.3. Biudžetinės įstaigos darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, tačiau ne didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieniems metams.

52.4. Darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.

53. Priemokos:

53.1. Priemokos už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės, ar už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.

54. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų:

54.1 Už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų biudžetinių įstaigų darbuotojams mokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

55. Premijos:

55.1. Biudžetinių įstaigų darbuotojams ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos, atlikus vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis. Taip pat ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos, įvertinus labai gerai biudžetinės įstaigos darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Jos skiriamos neviršijant biudžetinei įstaigai darbo užmokesčiui skirtų lėšų.

56. Materialinė pašalpa:

56.1.  darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, šeimos narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), brolio (įbrolio), sesers (įseserės), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra biudžetinės įstaigos darbuotojo rašytinis prašymas ir pateikti atitinkamą aplinkybę patvirtinantys dokumentai, gali būti skiriama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa iš biudžetinei įstaigai skirtų lėšų.

56.2. Mirus Mokyklos darbuotojui, jo šeimos nariams iš Mokyklos skirtų lėšų gali būti išmokama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa, jeigu yra jo šeimos narių rašytinis prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai.

56.3. Materialinę pašalpą Mokyklos darbuotojams, išskyrus biudžetinės įstaigos vadovą, skiria biudžetinės įstaigos vadovas iš biudžetinei įstaigai skirtų lėšų. Biudžetinės įstaigos vadovui materialinę pašalpą skiria savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija iš jo vadovaujamai biudžetinei įstaigai skirtų lėšų.

57. Administracijos darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas ir skatinimas:

57.1. Administracijos darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tikslas – įvertinti administracijos darbuotojų, išskyrus darbininkus, praėjusių kalendorinių metų veiklą pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius.

57.2. Metinės veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai Mokyklos  darbuotojui turi būti nustatyti kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, o einamaisiais metais priimtam Mokyklos  darbuotojui – per vieną mėnesį nuo priėmimo į pareigas dienos. Jeigu priėmus į Mokyklos  darbuotoją iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos lieka mažiau kaip 6 mėnesiai, tokiam darbuotojui metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nustatomi kitiems metams iki kitų metų sausio 31 dienos, o einamiesiems metams siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nenustatomi.

57.3. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius Mokyklos  darbuotojams, nustato ir kasmetinę veiklą vertina tiesioginis jų vadovas.

57.4. Biudžetinių įstaigų darbuotojų metinė veikla gali būti įvertinama:

57.4.1. labai gerai;

57.4.2. gerai;

57.4.3. patenkinamai;

57.4.4. nepatenkinamai.

57.5 Mokyklos  darbuotojų veikla įvertinama kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, jeigu darbuotojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per praėjusius kalendorinius metus ėjo pareigas .

57.6. Vadovas įvertinęs Mokyklos  darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą:

57.6.1. labai gerai, – teikia vertinimo išvadą Mokyklos  direktoriui su siūlymu nustatyti vieniems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 10 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, ir gali teikti išvadą su siūlymu skirti premiją;

57.6.2. gerai, – teikia vertinimo išvadą Mokyklos  direktoriui su siūlymu nustatyti vieniems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį;

57.6.3. patenkinamai, – teikia vertinimo išvadą Mokyklos  direktoriui su siūlymu vienus metus nenustatyti pareiginės algos kintamosios dalies dydžio;

57.6.4. nepatenkinamai, – teikia vertinimo išvadą Mokyklos  direktoriui su siūlymu vieniems metams nustatyti mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu pagal vadovaujamo darbo patirtį ir (ar) profesinę darbo patirtį numatytas minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas.

57.7. Mokyklos  direktorius, gavęs iš tiesioginių vadovų darbuotojų įvertinimą, per 10 darbo dienų priima sprendimą pritarti ar nepritarti Mokyklos  darbuotojo tiesioginio vadovo siūlymams. Šis sprendimas galioja vienus metus. Jeigu Mokyklos  direktorius priima motyvuotą sprendimą neįgyvendinti siūlymo ar veiklos vertinimo išvados, darbuotojo iki vertinimo buvusi teisinė padėtis nesikeičia.

57.8. Vadovas darbuotoją su išvada supažindina pasirašytinai. Darbuotojui atsisakius išvadoje pasirašyti, kad su šia išvada susipažino, surašomas aktas ir jį pasirašo vadovas.

57.9. Vadovas per 3 darbo dienas nuo darbuotojo išvados pasirašymo arba akto surašymo pateikia išvadą ir aktą, jeigu jis buvo surašytas, Mokyklos darbuotojų atstovui, kuris Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytais atvejais ir tvarka įgyvendina darbuotojų atstovavimą (informavimą, konsultavimą ir dalyvavimą darbdaviui priimant sprendimus) biudžetinėje įstaigoje (toliau – darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo).

57.10. Darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo sutinka arba nesutinka su išvada, ją pasirašo ir grąžina vadovui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos gavimo. Darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiam asmeniui nesutikus su išvada, darbuotojo sutikimu darbuotojo veiklos vertinimo procedūra vykdoma pakartotinai Aprašo nustatyta tvarka, pokalbyje su darbuotoju dalyvaujant darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiam asmeniui.

57.11. Darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiam asmeniui sutikus su išvada arba darbuotojui nesutikus, kad jo    vertinimo procedūra    būtų vykdoma pakartotinai, tiesioginis darbuotojo vadovas     per 3 darbo    dienas nuo išvados       gavimo pateikia išvadą ir aktą, jeigu jis buvo surašytas,                 Mokyklos vadovui ir šis priima Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 14 straipsnio 11 dalyje nurodytą sprendimą.

57.12. Jeigu, pakartotinai atlikus vertinimo procedūrą Aprašo nustatyta tvarka, darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo nesutinka su tiesioginio darbuotojo vadovo pateikta išvada, išvada teikiama Aprašo 57.11. punkte nustatyta tvarka.

57.13. Darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiam asmeniui sutikus su savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos arba jos įgalioto asmens pateikta biudžetinės įstaigos vadovo vertinimo išvada, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija arba jos įgaliotas asmuo priima Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 14 straipsnio 9 dalyje nurodytą sprendimą.

57.14. Jeigu, pakartotinai atlikus vertinimo procedūrą Aprašo nustatyta tvarka, darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo nesutinka su savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos arba jos įgalioto asmens pateikta išvada arba biudžetinės įstaigos vadovas nesutinka, kad jo vertinimo procedūra būtų vykdoma pakartotinai, galutinį Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 14 straipsnio 9 dalyje nurodytą sprendimą priima savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija arba jos įgaliotas asmuo.

VII. ELGESIO REIKALAVIMAI

58. Darbuotojai ir mokiniai savo elgesiu turi laikytis ir nepažeisti Mokyklos darbuotojų Etikos kodekso ir Mokinio elgesio taisyklių reikalavimų ir reprezentuoti Mokyklą.

59. Mokykloje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai ir mokiniai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.

60. Mokiniams ir darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir rekomenduojama laikytis kalbos kultūros reikalavimų.

VIII. MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ IR IŠLEIDIMO IŠ MOKYKLOS TVARKA

Mokiniai į mokyklą priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-373 patvirtintu „Asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją, priėmimo į profesinio mokymo įstaigas, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės kaip savininko teises, tvarkos aprašu“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 20 d. įsakymo  Nr. V- 1369 redakcija patvirtintu „Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. V-363 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 patvirtintu „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo organizavimo tvarkos aprašu“.

61. Su kiekvienu priimtu mokiniu sudaroma Profesinio mokymo sutartis, parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-512/A1-142 (Žin., 2010, Nr. 44-2141).

62. Profesinio mokymo sutartis (Mokykla-Mokinys) sudaroma pirmą mokslo metų dieną.

63. Trišalė profesinio mokymo sutartis (Mokykla-Mokinys-Įmonė) pasirašoma iki baigiamosios praktikos pradžios.

64. Profesinio mokymo sutartis (Mokinys-Mokykla) registruoja mokymo dalies administratorė sutarčių registracijos žurnale, Profesinio mokymo sutartis (Mokykla-Mokinys-Įmonė) registruoja praktinio mokymo vadovas baigiamosios praktikos sutarčių registracijos žurnale.

65. Mokymo sutartis pratęsiama, kai mokinys grįžta pasibaigus akademinėms atostogoms: užpildoma nauja sutartis, paliekant pirminės sutarties numerį ir pažymint, kad tai sutarties tęsinys.

66. Mokymo sutartis gali būti nutraukta mokyklos administracijos arba mokinio (mokinio tėvų (globėjų), jei mokinys nepilnametis) prašymu, kuris pateikiamas direktoriui.

67. Administracijos iniciatyva mokymo sutartis nutraukiama dėl šių priežasčių:

67.1. kai mokinys savavališkai nustoja lankyti pamokas ar nustatytu laiku negrįžta iš akademinių atostogų;

67.2. kai mokinys nepažangus ir nustatytu laiku nelikviduoja įsiskolinimų;

67.3.įsigaliojus teismo nuosprendžiui dėl mokinio laisvės atėmimo;

67.4.mokiniui mirus;

67.5. kai mokinys negali mokytis dėl sveikatos;

67.6.administracijos inicijuotas mokymo sutarties nutraukimas turi būti svarstomas Mokytojų tarybos posėdyje.

68. Prieš nutraukiant mokymo sutartį su nepilnamečiu (iki 18 m.), turi būti informuojami mokinio tėvai (globėjai), jei mokinys neturi 16 m. ir Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

69. Mokymo sutarties nutraukimas įformintas direktoriaus įsakymu.

70. Nutraukęs mokymo sutartį mokinys privalo atsiskaityti su mokykla ir bendrabučiu ( jei gyveno) – atsiskaitymas įforminamas atsakingų asmenų parašais. Atsiskaitymų lapelį mokinys turi teikti grupės vadovui. Grupės vadovas atsiskaitymo lapelyje turi pasirašyti paskutinis. Tada mokiniui turi būti grąžinami dokumentai, šis jų gavimą turi patvirtinti savo parašu. Pašaliniam asmeniui išduoti dokumentus galima tik pateiktus notaro patvirtintą įgaliojimą.

71. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas vykdomas vadovaujantis Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004m. vasario 25d. įsakymu Nr. ISAK-256 (Žin.,2004, Nr. 35-1150), Ugdymo plano rekomendacijomis ir Mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu.

72. Mokinių teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja mokinio elgesio taisyklės, bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės.

73. Mokiniams be pateisinamos priežasties praleidžiantiems pamokas, už mokinio elgesio ar bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus taikomos šios drausminės nuobaudos:

75.1. Elgesio svarstymas Vaiko gerovės komisijoje, mokyklos vadovų, mokytojų tarybos posėdžiuose;

75.2. Žodinė pastaba;

75.3. Įspėjimas;

75.4. Papeikimas;

75.5. Nemokama stipendija.

75.6. Šalinimas iš bendrabučio ar mokyklos.

IX. MOKINIŲ SKATINIMAS

76. Mokiniai gali būti skatinami šiomis priemonėmis:

76.1. Padėka (raštu arba žodžiu);

76.2.Pinigine premija;

76.3. Ekskursija.

77. Mokiniai skatinami už šiuos laimėjimus ir pasiekimus: mokyklos atstovavimą respublikinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose, konferencijose, festivaliuose ar kitose ne mokyklos organizuotose renginiuose; gerą mokymąsi ir elgesį, aktyvų darbą Mokinių taryboje, dalyvavimą neformaliojo ugdymo bei kitoje ugdymo veikloje.

78. Siūlyti skatinti mokinį gali grupės vadovas, mokytojas, neformaliojo ugdymo mokytojas pateikę žodinę rekomendaciją socialiniam pedagogui. Skatinimas įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu.

X. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

79. Kiekvienoje darbo vietoje turi būti švaru ir tvarkinga.

80. Visose patalpose turi būti griežtai laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų.

81. Už Mokyklos darbo tvarkos laikymąsi atsako kiekvienas darbuotojas asmeniškai bei padalinių vadovai.

82. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant.

83. Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, elektros energiją ir kitus materialinius Mokyklos išteklius.

84. Mokyklos elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais. Pamokų, egzaminų, susirinkimų, posėdžių ir kitų renginių metu darbuotojams  rekomenduojama nesinaudoti mobiliaisiais telefonais.

85. Draudžiama leisti likti Mokyklos tarnybinėse patalpose pašaliniams asmenims pasibaigus darbo laikui.

86. Darbuotojas, išeinantis iš kabineto paskutinis, užrakina duris. Kabineto raktus gali turėti tik tie darbuotojai, kurie tiesiogiai jame dirba.

87. Su tarnybine informacija leidžiama susipažinti įstatymų nustatyta tvarka.

88. Darbuotojai privalo dirbti sąžiningai, laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti savo pareigas, visą darbo laiką skirti kokybiškam darbui, laikytis darbo saugos, darbo higienos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų, gerinti darbo kokybę, kelti savo profesinę kvalifikaciją, nebūti aplaidūs.

89. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik atsakingo už tai Mokyklos padalinio darbuotojai.

90. Mokyklos darbuotojai darbo pažymėjimą privalo darbo metu saugiai laikyti darbo vietoje.

91. Darbuotojai, pasibaigus darbo santykiams, paskutinę darbo dieną privalo grąžinti personalo vedėjai darbuotojo pažymėjimą ir Mokyklai priklausantį turtą.

XI. PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS, INTERESANTŲ PRIĖMIMAS

92. Prašymai bei skundai nagrinėjami, interesantai priimami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

93. Direktorius interesantus priima savo darbo dienomis iš anksto suderintu laiku. Nesant išankstinio sutarimo, interesantai priimami tik tuo atveju, jei nevyksta pasitarimas, posėdis ar kitas planuojamas susitikimas. Asmenų susitikimą organizuoja sekretorė.

94. Interesantus mokykloje taip pat priima direktoriaus pavaduotojai, skyrių vedėjai, kiti specialistai.

95. Mokyklos darbuotojai, bendraudami su interesantais, privalo būti dėmesingi, mandagūs, atidūs ir, išsiaiškinę interesantų tikslus bei pageidavimus, jiems padėti. Tuo atveju, jei darbuotojas pats negali išspręsti interesanto problemos, jis turi nurodyti kitą kompetentingą mokykloje ar kitoje institucijoje dirbantį asmenį.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

96. Mokyklos darbo tvarkos taisyklių nuostatos negali prieštarauti darbo kodeksui, kolektyvinei sutarčiai ir kitiems norminiams dokumentams reglamentuojantiems darbuotojų veiklą, kitaip jos tampa negaliojančiomis.

97. Mokyklos darbo tvarkos taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.

98. Direktoriaus patvirtintos Mokyklos darbo tvarkos taisyklės skelbiamos Mokyklos interneto tinklalapyje, mokytojų kambaryje.

99. Darbo tvarkos taisyklės gali būti keičiamos, papildomos, keičiantis įstatymams, keičiant mokyklos darbo organizavimą, reorganizuojant mokyklą, pritarus mokyklos tarybai ir darbuotojų atstovams.

100. Mokyklos darbo tvarkos taisyklių laikymasis yra viena iš darbo drausmės sudėtinių dalių.

101. Su darbo tvarkos taisyklėmis supažindinami visi darbuotojai pasirašytinai.

 

Suderinta:

Profesinės sąjungos pirmininkė
Dalia Palčikienė
Mokyklos tarybos posėdžio pritarimu