PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS
STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO
2017 m. VEIKLOS PROGRAMA

 

1.Bendrosios nuostatos.

1.1. Plungės technologijų ir verslo mokykla (toliau – Mokykla) įkurta 1987 m, mokyklos kodas – 190805844, adresas – Mendeno 7, Plungė. Nuo 2002 m. mokyklos steigėjas – LR Švietimo ir mokslo ministerija. Mokykla savo veiklą organizuoja vadovaudamasi Švietimo ir Profesinio mokymo įstatymais, mokyklos nuostatais, kitais teisiniais dokumentais, reglamentuojančiais Švietimą. 2016 metais rugsėjo 1 d. veiklą pradėjo Plungės technologijų ir verslo mokyklos Rietavo filialas.

Plungės technologijų ir verslo mokykla teikia Telšių, Skuodo,  Rietavo ir Plungės rajono mokiniams šiuolaikinį pirminį profesinį ir technologinio profilio pagrindinį, vidurinį ugdymą, suaugusiųjų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą , dalyvauja ir vykdo ES struktūrinių fondų ir, LR bendrųjų finansavimo lėšų, Erasmus+ programos bei kitus ugdymo projektus, tenkindama mokinių saviraiškos ir užimtumo poreikius, organizuoja įvairiapusį neformalųjį ugdymą. Mokykla atvira visuomenei ir pokyčiams, čia ugdoma kūrybinga ir dora asmenybė, gebanti aktyviai veikti atviroje ekonominėje ir žinių visuomenėje.

 Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. mokykloje mokosi 730 mokinių,(Plungės TVM -565, Rietavo filiale- 165). Tai rodo mokyklos populiarumą, įvaizdžio augimą visuomenėje, mokymo organizavimo ir specialybių patrauklumą. Nuo pat mokyklos įsikūrimo pageidaujančių mokytis mokykloje skaičius yra didesnis, negu planuojama priimti. Mokykla pasirengusi vykdyti mokymą pagal 23 profesinio mokymo programas. Šiuo metu mokymas vykdomas pagal 22 ( Plungės TVM -14, Rietavo filiale-8 ) profesinio mokymo programas. 2015 – 2016 mokslo metai buvo suformuota 1 gimnazijos klasė su pagilintu technologijų mokymu, 2016-2017 m. m. mokosi 1 ir 2 gimnazijos klasės (3 klasės, 65 mokiniai) su pagilintu technologijų mokymu. Mokykla bendradarbiauja ir vykdo Comenius tarptautinius projektus.  Licencijuotos 46 suaugusiųjų  mokymo programos. Kūrybingai dirba 11 neformaliojo ugdymo būrelių. Sportiniai būreliai kiekvienais metais pasiekia gerų rezultatų, užima prizines vietas respublikoje.  Kompiuterizuojamas ugdymo procesas ir jo valdymas. Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. mokykloje yra įvestas e dienynas. Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. savo veiklą pradėjo įsteigtas Žemės ūkio technikos  eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektorinis centras.

Esame bendradarbiaujanti, atvira pokyčiams mokykla, puoselėjame gražias mokyklos tradicijas, aktyviai dalyvaujame apskrities ir rajono gyvenime, formuodami gerą mokyklos įvaizdį. Veiklos programoje laikomasi strateginėse kryptyse deklaruotų vertybių, principų, realizuojant numatytą mokyklos misiją ir viziją.

Veiklos programa parengta vadovaujantis 2013-2016 m. m. pokyčių analize.

1.2. Mokyklos situaciją ir veiklos pokyčius atspindi 2013 – 2016 m. m. pagrindinės veiklos sričių savianalizės rezultatai:

Veiklos sritis 2013 – 2014 m. m. 2014 – 2015 m. m. 2015– 2016 m. m.
Mokėsi mokinių 23 grupės, 563 mokiniai 24 grupės, 539 mokiniai 24grupės, 538 mokiniai
Priimta į pirmą kursą mokinių 7 grupės,247 mokiniai 7 grupės, 232 mokiniai 8  grupės, 232  mokiniai
Ugdymas. Mokinių mokymo(si) pažangumas 80,6% 82% 87,1%
Lankomumas Tenka vidut. pr. pamokų 1 mokiniui – 193 Tenka vidut. pr. pamokų 1 mokiniui – 149 Tenka vidut. pr. pamokų 1 mokiniui – 110
Vidurinio išsilavinimo įgijimas 83,4 % 82,1 % 74, 4%
Profesijos įgijimas 60,4% 69% 60%
Mokinių „nubyrėjimas“ 22 % 22 % 14,2 %
Parengta naujų profesinio mokymo programų 2 3
Siūlomų pasirenkamų modulių skaičius 6 6 6
Valstybinių brandos egzaminų laikymas 68,6% 83% 83,5%
Mokyklinių brandos egzaminų laikymas 95,25% 83% 94,3%
Įgytų kompetencijų  egzaminų laikymas Paž. vidurkis: teorija- 6,88, praktika- 8,2 Paž. vidurkis: teorija- 7,15 praktika- 8,4 Paž. vidurkis: teorija- 6,56 praktika- 8,38
Suaugusiųjų mokymo skyriaus paslaugų teikimas Kursų lankytojų- 559, pajamų 274tūkst. Lt. Kursų lankytojų- 463, pajamų 79,355 Eur. Kursų lankytojų- 684, pajamų 202,320 Eur
Neformalusis ugdymas 11 būrelių, 158 mokiniai 10 būrelių, 151 mokinys 11 būrelių, 206 mokiniai
Projektų vykdymas Įvykdyti  ir vykdomi 3 projektai : 1 ES, 1 – L. dardo da Vinci ., 1-Comenius  Įsisavinta lėšų 144 tūkst. litų Įvykdyti ir vykdomi 3 projektai:2–ES, 1- Leonardo da Vinci, 1- Comenius , 1- Kultūros rėmimo fondo projektas Įsisavinta Įvykdyti 2 edukaciniai projektai: Erasmus + Leonardo da Vinci programos mokinių mobilumo projektas , ERASMUS+ programos mokytojų mobilumo projektas
Pedagogų kvalifikacija:ekspertai;metodininkai;vyr. mokytojai. Ekspertai – 2 Metodininkai – 7Vyr. mokytojai ir vyr. prof. mokytojai – 45 Pedagogų, įgij. kvalif. kateg. – 77% Ekspertai – 2Metodininkai – 8Vyr. mokytojai ir vyr. prof. mokytojai – 27Pedagogų, įgij. kvalif.kateg. – 75% Ekspertai – 1Metodininkai – 10Vyr. mokytojai ir vyr. prof. mokytojai – 25 Pedagogų, įgij. kvalif. kateg. – 75%
Absolventų įsitvirtinimas darbo rinkoje Baigė – 128;Įsidarbino – 68;Tęsia mokslą – 25;Išvyko į užsienį 24;Nedirba – 9. Baigė – 142;Įsidarbino –80;Tęsia mokslą – 28;Išvyko į užsienį- 25Nedirba – 8. Baigė 146; Įsidarbino – 84; Tęsia mokslą – 25; Išvyko į užsienį – 24; Nedirba – 5. Kita – 8

Pagrindinių mokyklos veiklos sričių 3 m. analizė rodo, kad mokyklos veiklos rezultatai  gana stabilūs. Geriausi veiklos rezultatai projektinėje veikloje, kurios dėka mokykloje iš esmės pagerėjo ugdymo edukacinė aplinka, praktinio mokymo bazė, stažuotės užsienyje padeda stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, įgyti šiuolaikinės profesinio mokymo praktinės patirties. Pagrindinis mokyklos pasiekimas – mokinių įsidarbinimas. Iš  2016 metų baigusių  mokyklą  mokinių   3 % registruoti darbo biržoje.

Mokykloje dirba 4 skyriai: gimnazijos, profesinio, tęstinio ir vystymo. Dirba 109  darbuotojai, iš jų 60 pedagogai – 26 mokytojų, 34 profesijos mokytojai.

Pagrindinis mokyklos bendruomenės veiklos tikslas – užtikrinti profesinio mokymo kokybę ir rengiamų specialybių patrauklumą, orientuotą į darbo rinką , bendrųjų ir profesinių  kompetencijų ugdymą.

2017 m. veiklos uždaviniai

  1. Plėsti mokyklos sektorinio centro veiklą ir efektyviai naudoti praktinio mokymo bazę;
  2. Užtikrinti profesinio mokymo kokybę , gerinti  technologinio gimnazijos skyriaus įvaizdį, orientuotą į  pagrindinio ir vidurinio ugdymo kokybę;
  3. Motyvuoti mokyklos bendruomenę aktyviai ir profesionaliai veiklai, gerinti mokyklos aplinką ir  infrastruktūrą, racionaliai valdyti finansinius, materialinius ir intelektualinius išteklius;
  4. Didinti mokyklos tarptautiškumą ir skatinti mobilumo plėtrą.
Strateginio planavimo sritis Strateginio planavimo veiksmai Planinėsužduotys Atsakingas Lėšos Pageidaujami rezultatai Atlikti iki Atlikta
1.Ugdymo rezultatai ir turinys: mokinių pažangumas ir pasiekimai pagrindinio,  vidurinio ugdymo ir  profesinio mokymo įgijimas 1.1.Profesinio mokymo  pagrindinio ir  vidurinio ugdymo rezultatų tobulinimas 1.1.1.Atlikti ugdymą organizuojančių skyrių 2015-2016 m. m. veiklos įsivertinimą ,Mokytojų savianalizių rengimas ir įsivertinimas.. Skyrių vedėjai   Analizė ir tobulinimo priemonės metodinėse grupėse, sudaromi skyrių veiklos planai. Pateiktos rekomendacijos dėl veiklos gerinimo ir kompetencijų tobulinimo 2017 m. spalis  
1.2.Stiprinti profesinį praktinį mokymą 1.1.2. Licencijuotų paklausių  profesinio mokymo programų įgyvendinimas, modulinių programų įgyvendinimas atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius ir planuojant mokinių priėmimą. Mokyklos vadovai Švietimo ir mokslo administravimo programoje valstybės biudžeto lėšos planuojamos Įgyvendinamų ir siūlomų mokiniams rinktis programų skaičius-37Parengtos ir licencijuotos profesinio mokymo programos Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. 2 programos licencijuotos
1.1.3. Koordinuoti asmens įgytų kompetencijų  vertinimo organizavimą ir vykdymą. Profesinio mokymo. skyriaus vedėjas,praktinio mokymo vadovas Biudžete numatytos lėšos 100 % 2017 m. sausis, birželis
1.1.4. Inicijuoti bendradarbiavimo sutarčių pasirašymą su įmonėmis ir įstaigomis dėl galimybių sudarymo mokiniams atlikti praktinį mokymą įstaigose , tarpininkauti  mokiniams renkantis praktikos vietas įmonėse.  Praktinio mokymo vadovas Žmogiškieji ištekliai Organizuoti absolventams 2 susitikimus su darbdaviais, darbo biržos atstovais.  
1.1.5. Mokyklinių ir valstybinių brandos egzaminų rezultatų analizė.  2017 m. brandos egzaminų vykdymas. Direktoriaus pavaduotojas  ugdymui,gimnazijos skyriaus vedėja Biudžeto lėšos, skirtos 1000 Euregzaminų vertinimui Išskirtos ugdymo proceso problemos ir sudarytas priemonių planas rezultatams gerinti. 2017  m. sausis-spalis  
1.1.6.  PUPA  organizavimas ir vykdymas, rezultatų analizė Direktoriaus pavaduotojas  ugdymui,gimnazijos skyriaus vedėja   Išskirtos ugdymo proceso problemos ir sudarytas priemonių planas rezultatams gerinti. 2017  m. sausis-spalis  
1.2.Ugdymoturiniodiferencijavimas irindividualizavimas, jo pritaikymasmokiniui turimaipatirčiai,poreikiams,sugebėjimų lygiui,mokymosi stiliams 1.2.1. Atlikti diagnostinius testus (vidurinio ugdymo dalykų) I kurso mokiniams mokslo metų pradžioje, palyginti juos su 10 kl. metiniais įvertinimais.
1 gimnazijos klasės mokinių diagnostinių testų analizė, mokymosi pagalbos teikimas.
Gimnazijos skyriaus vedėja, dalykų mokytojai Žmogiškieji ištekliai Analizė bendrojo ugdymo metodinėje grupėje 2017 m. kovo mėn.  
 1.2.2. Mokinių motyvacija ir mokymo individualizavimas pamokose. Gimnazijos skyriaus vedėja, dalykų mokytojai Žmogiškieji ištekliai Analizė bendrojo ugdymo metodinėje grupėje 2017m.gegužė  
1.2.3. Mokinių, pasirinkusių išplėstinį lietuvių k. ir matematikos kursą, motyvacija ir pasiekimų analizė. Pagalba gabesniems mokiniams Gimnazijos skyriaus vedėjaLietuvių k. ir matematikos mokytojos Žmoniškieji ištekliai Analizė bendrojo ugdymo metodinėje grupėje 2017m. kovo mėn.  
1.2.4. Nuolatinės pagalbos nepažangiems, blogai lankantiems mokiniams organizavimas . Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,gimnazijos skyriaus vedėjavidurinio ugdymo. ir profesijos mokytojai. Žmogiškieji ištekliai Analizė bendrojo ugdymo ir profesijos mokytojų metodinėse grupėse. 2017 m.Kovo-gegužės mėn.  
1.2.5. II kurso grupių mokiniams organizuoti lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, geografijos, užsienio kalbų, fizikos, biologijos bandomuosius brandos egzaminus Dalykų mokytojai Žmoniškieji ištekliaiLėšos pagal poreikį Analizė bendrojo ugdymo metodinėje grupėje 2017 m. vasario-balandžio mėn.  
1.2.6. Informuoti ir konsultuoti II kurso mokinius, renkantis brandos egzaminus. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,gimnazijos skyriaus vedėja. Žmoniškieji ištekliai Paruoštas konsultacijų grafikas mokiniams. 2017 m. sausio-birželio mėn.  
1.2.7. Organizuoti mokykloje bendrojo ugdymo dalykų olimpiadas. Gimnazijos skyriaus vedėja, gimnazijos skyriaus mokytojai. Žmogiškieji ištekliai  Įvykusių olimpiadų analizė bendrojougdymo metodinėje grupėje. 2017 m. sausis – balandis
1.2.8. Organizuoti gimtosios kalbos, dorinio ugdymo, gamtos mokslų, anglų kalbos savaites Gimnazijos skyriaus vedėja, gimnazijos skyriaus mokytojai. Biudžeto lėšos pagal poreikį Įvykusių renginių aptarimas bendrojo ugdymo metodinėje grupėje 2017 vasaris – gegužė
1.3. Mokiniųatsakomybės užsavo profesinėsveiklos tobulinimąir asmeninėsprofesinėssaviraiškosplėtotę skatinimas 1.3.1. Organizuoti mokykloje profesiniomeistriškumoedukacinį renginį„Keičiu profesiją“ Profesinio mokymo skyriaus vedėjas,praktinio mokymo vadovas,profesijos mokytojai Žmoniškieji ištekliai  Renginioanalizė profesijos mokymo metodinėje grupėje. 2017  m. kovo -birželio mėn.  
1.3.2. Dalyvauti respublikinėse ir tarptautiniuose profesinio meistriškumo konkursuose. Profesinio mokymo skyriaus vedėjas,praktinio mokymo vadovas,profesijos mokytojai Žmoniškiejiištekliai Dalyvavimas profesinio meistriškumo konkursuose(pagal planą, vykdomas mokymo programas mokykloje), jųanalizė profesijos mokymo metodinėje grupėje. 2017 m. rugsėjo mėn.  
1.3.3. Organizuoti mokinių ekskursijas į parodas, gamybines įmones, įstaigas. Atsakingas už karjeros ugdymui,Praktikos mokymo vadovas Žmoniškieji ištekliai Mokiniai aplankys ne mažiau kaip 5 įmones. 2017-m.vasaris-spalis  
1.3.4.Bendradarbiaujant su darbo birža sekti įsidarbinimo galimybių barometrą. Praktinio mokymo vadovas Parengta ataskaita Per metus.  
1.3.5. Vykdytistažuočiųužsienyje metuįgytų praktiniųįgūdžių irkompetencijų pristatymą. Profesinio mokymo skyriaus vedėjas,vystymo skyriaus vedėja,praktinio mokymo vadovas Žmoniškieji ištekliai Pristatymai mokinių susirinkimuose Per metus  
1.3.6. Parengti technologijų mokykliniam brandos egzaminui  technines užduotis. Analizuoti mokinių pasirengimo egzaminui problemas, pasidalinti patirtimis, ruošiant mokinius egzaminui. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,praktinio mokymo vadovas,profesinio mokymo skyriaus vedėjas, profesinio mokymo dalykųmetodinės grupės pirmininkė Žmoniškieji ištekliai Parengtos mokytojų techninės užduotis , jų analizė profesijos mokymo dalykų mokytojų grupės  susirinkime. 2017 m. sausio- gegužės mėn.2017 m. spalio mėn.  
1.3.7. Mokinių mokomosios bendrovės veiklos organizavimas. Ekonomikos mokytoja Mokomosios bendrovės veiklos renginiaiVerslumo ugdymas Per metus  
1.4. Pagalbos mokiniui efektyvinimas, taikant netradicinius mokymo metodus. 1.4.1. Organizuoti integruotas pamokas ir projektus, pamokas kitose edukacinėse erdvėse Gimnazijos skyriaus vedėja,dalykų mokytojai Parengtas metodinis aprašas teikiamas gerosios patirties sklaidai Per mokslo metus  
1.5.Užtikrinti profesinio mokymo programų , atitinkančių šiuolaikinius reikalavimus , dinamiškumą patrauklumą mokiniams  ir darbo rinkai. 1.5.1. Atlikti 2016 m. kompetencijų vertinimo rezultatų analizę, pateikti pasiūlymus dėl priemonių absolventų rezultatams gerinti. Praktinio mokymo vadovas,profesinio mokymo skyriaus vedėjas, grupių vadovai. Rezultatų analizė profesinio mokymo metodinėje grupėje, sukurtas priemonių planas rezultatams gerinti. 2017 m. spalis  
1.5.2. Atlikti darbdavių apklausą apie absolventų kvalifikacijos lygį. Praktinio mokymo vadovas Apklausos rezultatų pristatymas profesinio mokymo metodinėje grupėje. 2017 m. spalis  
1.5.3. Organizuoti profesinio orientavimo ir informavimo renginius, pristatant profesijas ir karjeros planavimą. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,skyrių vedėjai,neformaliojo švietimo organizatorius Valstybės biudžeto lėšos pagal poreikį Visuomenė informuojama apie rengiamas specialybes, tradicijas, mokiniai ir jų tėvai renkasi mokymąsi mokykloje. Laukiamas rezultatas-200mokinių. 2017 m. kovas- rugsėjis  
1.5.4 Aptartiregiono darborinkos prognozesir tendencijas. Sektorinio centro vadovas,praktinio mokymo vadovas, profesinio mokymo vedėjas Paklausių mokymo programų rengimo numatymas Iki 2017 m. gegužė  
1.5.5. Organizuoti pasitarimus su regiono verslininkais, darbo biržos atstovais , rajono administracijos atstovais . Sektorinio centro vadovasMokyklos administracija Regionui reikalingų specialistų paklausos numatymas ir verslo vystymosi perspektyvos. Organizuotos Konferencijos žemdirbiams Ne rečiau kaip 2 kartus per metus

2017m. balandis, spalis

 
1.5.6.  Dalyvauti regioninių įmonių , organizacijų, valstybinių įmonių, darbo biržos  projektuose, liečiančius sektorinį praktinio mokymo centro veiklą Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas , darbo biržos atstovai, įmonių vadovai Valstybės biudžeto lėšos pagal poreikį Pagal poreikius Per metus
1.5.7. Organizuoti kitų profesinių mokyklų mokinių mokymą sektoriniame centre. Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas , kitų mokyklų sektorinių centrų vadovai, praktikos vadovai Valstybės biudžeto lėšos pagal poreikį Ne mažiau kaip 150 mokinių Per metus  
1.5.8. Organizuoti mūsų mokyklos mokinių mokymąsi kitu mokyklų sektoriniuose centruose. Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas, kitų mokyklų sektorinių centrų vadovai, praktikos vadovai Valstybės biudžeto lėšos pagal poreikį 80 mokinių 2017 metai  
1.5.9. Organizuoti profesinį orientavimą, kitų aplinkinių rajonų mokiniams Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas, pavaduotoja ugdymui Švietimo ir mokslo administravimo programoje valstybės biudžeto lėšos planuojamos 200 mokinių 2017 kovo-balandžio mėn.  
1.6. Veiksmingo tėvų ir mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo užtikrinimas. 1.6.1. Mokyklos bendruomenės šventė „ Kalėdų stebuklo belaukiant“ Mokyklos vadovai.neformalaus švietimo organizatorius,grupių vadovai,būrelių vadovai.   Bendradarbiavimo analizė grupių vadovų metodinėje grupėje.    
1.6.2. Tėvų diena Mokyklos vadovai, neformalaus švietimo organizatorius, grupių vadovai, būrelių vadovai.   Suorganizuota Tėvų diena( laukiama -aplankys mokyklą 65 tėvai) 2017m. kovas  
1.6.3.Mokyklos bendruomenės sporto šventė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, neformalaus švietimo organizatorius,sveikatos priežiūros specialistė, grupių vadovai, būrelių vadovai.   Bus suorganizuota visai mokyklos bendruomenei Sveikatingumo ir sporto šventė 2017m.Gegužė- birželis  
1.6.4. Tėvų dalykiniai susirinkimai Mokyklos vadovai,grupių vadovai. Sprendžiamos mokinių mokymo(si) problemos, organizuota pas kaita  psichologo tėvams.  Bus užtikrinamas bendradarbiavimas su tėvais. 2017m.  kovas, rugsėjis, gruodis  
1.7. Mokinių saviraiškos, socializacijos ir prasmingo užimtumo užtikrinimas.  1.7.1.Dalykiniai mokytojų ir grupių vadovų susirinkimai mokinių lankomumo ir mokymosi gerinimui. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,skyrių vedėjai,soc. pedagogė,psichologė.  Lankomumo kontrolės vykdymas, jos analizė ir priemonės Vaiko Gerovėskomisijoje. Per mokslo metus  
1.7.2. Renginių ir prevencinių akcijų organizavimas: „Savaitė be patyčių“, „Tolerancijos savaitė“ Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,skyrių vedėjai,soc. pedagogė,neformalaus švietimo organizatorius,grupių vadovai,mokinių taryba. Aptariami mokinių tarybos posėdžiuose ir grupių teminėse valandėlėse. Per mokslo metusKovas, gegužė. Spalis.  
1.7.3. Atvirų durų dienos ir profesinis informavimas pagrindinių ir gimnazijų  moksleiviams. Mokyklos vadovai,neformaliojo švietimo organizatorius Visuomenė informuojama apie rengiamas specialybes, tradicijas, mokiniai ir jų tėvai renkasi mokymąsi mokykloje. 2017  m. kovas-birželis  
1.7.4. Sveikatingumo renginiai Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, sveikatos priežiūros specialistė, socialinė pedagogė, grupių vadovai. Mokyklos bendruomenės informavimas apie sveiką gyvenseną, žalingų įpročių,   įtaką jaunam organizmui , prevencines priemones(ne mažiau kaip 3 paskaitos) Vykdomos veiklos pagal Plungės savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro planą 2017 m. sausis-gruodis  
1.7.5.  1 kurso mokinių tęstinis adaptacijos tyrimas, lyginamoji analizė Gimnazijos skyriaus vedėja,bendrojo ugdymo metodinės gr.pirmininkė Analizė bendrojo ugdymo metodinėje grupėje, mokytojų taryboje 2017 m. rugsėjis- lapkritis  
2. Tęstinio profesinio mokymo skyriaus plėtra sektorinio centro veikla. 2.1. Plėsti tęstinio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo paslaugas, tenkinant regiono darbo rinkos poreikius, gerinant mokymo programų rentabilumo rodiklius, plečiant mokymo paslaugų sferą žemdirbių mokyme.  2.1.1. Dalyvauti regioninės darbo biržos ESF finansuojamuose projektuose Tęstinio mokymo skyriaus  vedėjasMokymo organizatoriai Per metus apmokyti 450 klausytojų.Planuojamos pajamos 100 tūkst. Eur Per metus  
2.1.2.Ruošti dokumentaciją ir materialinę bazę licencijai gauti vairuotojų  profesinės kvalifikacijos suteikimui(95 kodas) Tęstinio profesinio mokymo skyriaus  vedėjas, praktinio mokymo vadovas. 2017 m. I ir III  ketvirčiai  
2.1.3. Organizuoti konsultacijas norintiems gauti TR1; TR2 ir SZ kategorijų traktorininkų bei ūkininkavimo pradmenų kompetencijas, savarankiškai pasiruošusiems. Tęstinio mokymo skyriaus  vedėjas,mokymo organizatoriai Per metus  
2.1.4. Organizuoti SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) kursus. Tęstinio mokymo skyriaus  vedėjas,mokymo organizatoriai Per metus  
2.1.5. Kartu su Plungės, Gargždų, Kretingos ir Skuodo darbo biržomis organizuoti seminarą bedarbiams „ Nori įgyti profesiją“ Tęstinio mokymo skyriaus  vedėjas,mokymo organizatorė, darbo biržos specialistė. Dalyvaus darbo biržoje užsiregistravę bedarbių. 2017 m. vasaris – gruodis  
2.1.6.Dalyvauti ŽŪM organizuojamame pasitarime svarstant traktorininkų rengimo ir pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašą Tęstinio mokymo skyriaus  vedėjas. .  
 2.1.7. Dalyvauti regioninių įmonių , organizacijų, valstybinių įmonių, darbo biržos  projektuose, liečiančius sektorinį praktinio mokymo centro veiklą. Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas , darbo biržos atstovai, įmonių vadovai Švietimo ir mokslo administravimo programoje valstybės biudžeto lėšos planuojamos Pagal poreikius Per metus  
2.1.8. Organizuoti seminarus, konferencijas ūkininkams žemės ūkio klausimais. Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas Švietimo ir mokslo administravimo programoje valstybės biudžeto lėšos planuojamos Ne mažiau kaip 4 seminarai Per metus  
2.1.9. Organizuoti kitų profesinių mokyklų mokinių mokymą sektoriniame centre. Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas , kitų mokyklų sektorinių centrų vadovai, praktikos vadovai Švietimo ir mokslo administravimo programoje valstybės biudžeto lėšos planuojamos Ne mažiau kaip 150 mokinių Per metus  
2.1.10. Kartu su teritorine darbo birža organizuoti seminarus bedarbiams „ Atrask save“ Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas Valstybės biudžeto lėšos pagal poreikį Dalyvaus 30 darbo biržoje užsiregistravusių bedarbių. 2017-m. I ketvirtis  
4. Mokyklos infrastruktūros ir edukacinės aplinkos tobulinimas, finansinių išteklių valdymas. 4.1. Racionalus sąmatos planavimas ir vykdymas. 4.1.1. Užtikrinti efektyvią mokyklos veiklą pagal sąmatoje numatytus straipsnius. Mokyklos direktoriusVyr. buhalterė Užtikrinamas racionalus ir taupus sąmatoje numatytų lėšų administravimas Per metus  
4.2. Edukacinės aplinkos tobulinimas. 4.2.1. Stadione sportuojantiems persirengimo kambarių su dušais įrengimas Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Biudžeto  lėšos Pagerintos higieninės sąlygos sportuojantiems 2017 m. sausis – gegužis  
4.2.2. Valgyklos patalpų ir įrangos atnaujinimas(maisto atleidimo linijos pakeitimas, šildymo sistemos renovacija) Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Biudžeto  lėšos Sudarytos sąlygos profesiniam mokymui vykdyti. Iki 2017 m. rugsėjo mėn.  
5.. Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos ir dalykinių kompetencijų tobulinimas 5.1. Tobulinti pedagogų kvalifikaciją beidalykines irbendrąsiaskompetencijas. 5.1.1Organizuoti pedagoginių darbuotojų dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, Erasmus+ KA1 programos mobilumo projektuose pagal numatytus kvalifikacijos tobulinimo prioritetus.prioritetus. DirektoriusDirektoriaus pavaduotoja ugdymui Sąmatoje numatytos kvalifikacijos tobulinimo lėšos4tūkst.Eur Organizuojamos aktyvios , prasmingiau taikant IT šiuolaikinės pamokos, efektyviau taikomi netradiciniai ugdymo metodai, stabilūs mokymo(si) rezultatai – pažangumas85% Per metus  
5.2. Užtikrinti efektyvią pedagoginės, dalykinės, psichologinės patirties sklaidą. 5.2.1. Vykdyti pedagoginės priežiūros ir metodinių grupių planus, organizuoti metodinius praktinius renginius gerosios patirties sklaidai užtikrinti. Mokyklos vadovaiMetodinė tarybaMokytojai Organizuoti metodinės tarybos posėdžiai(5), mokytojų tarybos posėdžiai(5) veikia  3 metodinės grupės, per metus ne mažiau kaip 3 kiekvienos grupės posėdžiai.Organizuoti projektus , atviras integruotas pamokas- pagal pedagoginės priežiūros planą. Per metus  
5.2.2.Vykdyti mokyklos veiklos vidaus įsivertinimą Metodinė taryba, Mokyklos veiklos vidaus įsivertinimo grupė Įvykdytas mokyklos vidaus įsivertinimas ir rezultatų pristatymas mokyklos bendruomenei . 2017 m. sausis – gruodis  
5.3. Tobulinti mokyklos bendruomenės sutelktumą, bendradarbiavimą ir mikroklimatą. 5.3.1. Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarus mokyklos pedagoginiams darbuotojams Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kvalifikacijos tobulinimo lėšos Kompetencijas patobulins 45 pedagoginiai darbuotojai. Įgytų kompetencijų taikymą aptarti met. grupėse ir individualiai po stebėtų pamokų. 2017 m. sausio, vasario, kovo, balandžio mėn.  
5.3.2. Organizuoti gerosios patirties metodinės sklaidos seminarą rajono gamtos mokslų mokyklų mokytojams. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,profesijos mokytojai Gerosios patirties sklaida,bendradarbiavimas su gamtos mokslų mokytojais. 2017 m. spalio-lapkričio mėn.  

SUDERINTA
2016 m. gruodžio 20 d.
Mokyklos tarybos posėdžio protokolo Nr. V11-3

SUDERINTA
2017 m. vasario 9 d.
Mokytojų tarybos posėdžio protokolo Nr. V12-1