Plungės TVM

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Sveiki!

Mokinių dėmesiui

El. paštas Spausdinti PDF

Atnaujinta Pirmadienis, 15 Rugsėjis 2014 06:40

Konkursas "Mano skrybėlaitė"

El. paštas Spausdinti PDF

Rugsėjo 7 d. mūsų mokyklos moksleiviai dalyvavo Žemaičių dailės muziejaus organizuotame konkurse "Gražiausia skrybėlaitė".

Nors vargu, ar dabartiniais laikais ši žaisminga garderobo detalė populiari (nebent aukštuomenės damų susiėjimuose), tačiau Plungės ponios bei panelės, pasitelkusios fantaziją ir išmonę, aktyviai dalyvavo smagiame konkurse. Kad moterims fantazijos niekada netrūko, byloja ir istoriniai faktai, ir tuometiniai paveikslai. Juk XVIII amžiuje skrybėlės buvo puošiamos burlaivių, pilių modeliais ir priminė milžiniškus statinius, o XIX a. damos nešiojo gobtuvus su pritvirtintomis garbanomis.

Komisijai, kurią sudarė Roma Razmienė, Inesa Klišonienė, Gina Drackienė ir Judita Stankutė, tikrai nebuvo lengva išrinkti pačios gražiausios, stilingiausios skrybėlaitės savininką. Po ilgų diskusijų nuspręsta, kad prizo nusipelnė  Plungės verslo ir technologijų mokyklos auklėtiniai įspūdingai pasigaminę skybėles iš lauko gėlių, o pristatymui pasitelkė karietą su nuostabiu arkliu. Konkurse mokyklai atstovavo: Laura Bierantaitė, Rūta Gedgaudaitė, Rasa Kučkaitė, Simona Jurkšaitė, Zenonas Varapnickas. Šiems dalyviams ruoštis padėjo Daumantė Kontautaitė-Mišeikė ir Egidijus Vaškelevičius.

Atnaujinta Sekmadienis, 14 Rugsėjis 2014 21:36 Skaityti daugiau...

Naujų mokslo metų pradžia Plungės technologijų ir verslo mokykloje

El. paštas Spausdinti PDF

Plungės technologijų ir verslo mokyklos bendruomenė naujus mokslo metus pradėjo iškilmingomis grupių valandėlėmis, po kurių visi skubėjo į mokyklos aktų salę.
Šventė prasidėjo Tautiška giesme ir mokyklos mokinių skaitomais posmais.
Sveikindamas mokyklos bendruomenę, direktorius Audrius Misiūnas palinkėjo sėkmės, kantrybės ir gerų pasiekimų. Šventėje dalyvavo ir mokyklos bendruomenę sveikino Plungės r. Savivaldybės meras Audrius Klišonis, Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos dekanas klebonas Julius Meškauskas ir Šiaulių banko Plungės skyriaus vadovas Audrius Šapalas.

Mokytojų vardu visus sveikino mokyklos gimnazijos skyriaus vedėja Danutė Sausdravienė, mokinių vardu -  Rūta Gedgaudaitė, kuri su mokyklos aktyviausiais moksleiviais įteikė svečiams ir mokytojams gėlių. Iškilmingoje naujų mokslo metų šventėje dainavo mokyklos solistė Neringa Vaišnoraitė. Naujus mokslo metus mokykloje pradeda 573 mokiniai, iš jų - 243 pirmakursiai.

Atnaujinta Penktadienis, 12 Rugsėjis 2014 13:37 Skaityti daugiau...

Atsisveikino su mokykla

El. paštas Spausdinti PDF

Bir­že­lio 27 d. Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­kyk­lo­je bu­vo ypa­tin­ga die­na - iš­ly­dė­ti 128 absol­ven­tai. Jiems įteik­ti kva­li­fi­ka­ci­jos pa­žy­mė­ji­mai - dip­lo­mai.

Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­kyk­los ab­sol­ven­tai iš­klau­sė tech­ni­kos prie­žiū­ros, au­to­mo­bi­lių me­cha­ni­ko, sta­ty­bos vers­lo pa­slau­gų tei­kė­jo, ap­dai­li­nin­ko (sta­ty­bi­nin­ko), pa­da­vė­jo bar­me­no, vi­rė­jo ir sekretoriaus spe­cia­ly­bių mo­ky­mo pro­gra­mas. Įs­pū­din­gą iš­kil­mių pro­gra­mos tema - gyvenimo skrydis. Visus pakvietęs skrydžiui Plungės technologijų ir verslo mokyklos oro linijomis.
Po įspūdingos oro palydovių pasirodymo ab­sol­ven­tus pa­svei­ki­no vyriausiasis skrydžio pilotas - mo­kyk­los di­rek­to­rius Aud­rius Mi­siū­nas, ku­ris pa­lin­kė­jo į gy­ve­ni­mą išeinantiesiems drą­siai ženg­ti į vers­lą, dirb­ti gim­ta­jai ša­liai, kur­ti jos atei­tį.
Su sa­vo auk­lė­ti­niais jaus­min­gai - kas įteik­da­mas sim­bo­li­nes do­va­nė­les, kas gra­žiais pa­lin­kė­ji­mais - atsisveikino gru­pių va­do­vai.
Kva­li­fi­ka­ci­jos pa­žy­mė­ji­mus įtei­kė mo­kyk­los di­rek­to­rius A. Mi­siū­nas.
Su­si­rin­ku­sie­siems dai­na­vo est­ra­di­nis an­samb­lis (va­do­vas S. Šar­kaus­kas). Šven­tę ve­dė ir or­ga­ni­za­vo ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo or­ga­ni­za­to­rius, neforma­liojo ugdymo mo­ky­to­jas Egidijus Vaš­ke­le­vi­čius.

 

Atnaujinta Pirmadienis, 22 Rugsėjis 2014 09:13 Skaityti daugiau...

Dalyvavome Plungės miesto šventės eisenoje

El. paštas Spausdinti PDF

Birželio 21 d. Plungėje vyko miesto šventė, džiuginusi visus miestelėnus ir miesto svečius įspūdingais renginiais. Tradiciškai mūsų mokykla dalyvavo teatralizuotoje rajono įmonių, organizacijų, švietimo įstaigų dalyvių eisenoje, kuri stebino žiūrovų gausa.

Kviečiame pasigrožėti akimirkomis iš šventinės eisenos.

Atnaujinta Pirmadienis, 22 Rugsėjis 2014 06:10 Skaityti daugiau...

Puslapis 1 iš 30